مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted a lamp shade 02 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (2)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0279,0.091,-0.0669,0.051,-0.0712,0.0617,-0.0384,0.0353,-0.0255,0.043,-0.0358,0.0306,-0.0354,0.0376,-0.0276,0.0204,-0.0175,0.0208,-0.0426,0.0323,-0.0399,0.0331,-0.027,0.0347,-0.0201,0.025,-0.0136,0.0232,-0.0372,0.024,-0.0405,0.0253,-0.0278,0.024,-0.0149,0.0243,-0.0271,0.0258,-0.0158,0.0267,-0.0266,0.0217,-0.0231,0.019,-0.0123,0.0152,-0.0173,0.0178,-0.0175,0.0119,-0.0092,0.0135,-0.0181,0.0246,-0.0239,0.0153,-0.0199,0.0208,-0.0114,0.0107,-0.015,0.0125,-0.0116,0.0124,-0.007,0.0098,-0.014,0.0096,-0.0114,0.0116,-0.0096,0.0099,-0.0081,0.008,-0.0076,0.0072,-0.0062,0.0088,-0.013,0.0116,-0.0162,0.0104,-0.0078,0.0143,-0.0087,0.0053,-0.008,0.0125,-0.0062,0.009,-0.0099,0.0065,-0.008,0.0081,-0.0075,0.0121,-0.0071,0.011,-0.0108,0.0085,-0.007,0.0061,-0.0048,0.003,-0.0057,0.0084,-0.0073,0.0075,-0.0072,0.006,-0.0052,0.0063,-0.0051,0.0039,-0.0054,0.0061,-0.0062,0.0086,-0.0079,0.0058,-0.0032,0.0052,-0.0064,0.0056,-0.0072,0.0074,-0.0043,0.0051,-0.0049,0.0027,-0.0035,0.0041,-0.0051,0.0059,-0.0049,0.0038,-0.0045,0.005,-0.0029,0.0041,-0.0076,0.0035,-0.0052,0.0042,-0.0031,0.0054,-0.004,0.0022,-0.0036,0.0041,-0.0042,0.0043,-0.0039,0.001,-0.0031,0.004,-0.0041,0.003,-0.0043,0.0029,-0.0027,0.004,-0.0026,0.0026,-0.0033,0.0022,-0.0033,0.0041,-0.0035,0.003,-0.0039,0.0018,-0.002,0.0021,-0.0025,0.0023,-0.0032,0.0035,-0.0016,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0013,-0.0027,0.003,-0.0027,0.0031,-0.0022,0.001,-0.0015,0.0022,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0023,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0016,-0.0021,0.0023,-0.0013,0.0018,-0.001,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0003,-0.001,0.001,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (2)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم