مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع
توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 1,223 صدا
[-0.0004,0.0003,-0.0214,0.0138,-0.0163,0.014,-0.0059,0.0064,-0.0094,0.009,-0.0111,0.0135,-0.0267,0.0274,-0.024,0.0233,-0.0323,0.0391,-0.0457,0.0483,-0.0535,0.0533,-0.0496,0.0463,-0.0363,0.0341,-0.0536,0.0512,-0.0546,0.0571,-0.0401,0.0267,-0.0323,0.0334,-0.0402,0.0348,-0.0398,0.0309,-0.0522,0.0624,-0.0512,0.0564,-0.0363,0.0714,-0.037,0.0413,-0.0582,0.0434,-0.0509,0.0583,-0.0571,0.0467,-0.0603,0.0846,-0.0642,0.0713,-0.0539,0.0797,-0.0644,0.0638,-0.0649,0.0701,-0.0703,0.0674,-0.0524,0.0487,-0.0686,0.0569,-0.0536,0.0726,-0.0596,0.0763,-0.0659,0.0662,-0.0791,0.0663,-0.0711,0.0776,-0.0764,0.0809,-0.0862,0.0998,-0.0642,0.08,-0.0667,0.0804,-0.096,0.0927,-0.073,0.0836,-0.082,0.0938,-0.0869,0.1027,-0.0954,0.1344,-0.0925,0.1279,-0.1263,0.09,-0.0932,0.0996,-0.1204,0.1034,-0.0934,0.1279,-0.102,0.0777,-0.1091,0.1004,-0.1588,0.1238,-0.1251,0.1015,-0.1118,0.1197,-0.1159,0.1138,-0.1301,0.1441,-0.1157,0.1047,-0.089,0.1217,-0.1484,0.1193,-0.102,0.1072,-0.1184,0.1775,-0.1404,0.1433,-0.1535,0.1433,-0.1269,0.1333,-0.1668,0.1166,-0.1776,0.1567,-0.1665,0.12,-0.1514,0.1013,-0.1921,0.1108,-0.1898,0.1969,-0.1126,0.1447,-0.1807,0.1631,-0.1691,0.1865,-0.173,0.1376,-0.1538,0.1334,-0.1419,0.1506,-0.2378,0.1502,-0.1606,0.1696,-0.1703,0.1379,-0.1767,0.131,-0.1469,0.1693,-0.1485,0.1607,-0.1599,0.1631,-0.1962,0.1696,-0.1938,0.2224,-0.2405,0.1639,-0.1991,0.1642,-0.1823,0.1626,-0.2029,0.2291,-0.1628,0.2079,-0.1071,0.1611,-0.1773,0.1675,-0.1722,0.233,-0.1311,0.1505,-0.1439,0.1596,-0.1409,0.1502,-0.1774,0.2449,-0.1862,0.2091,-0.1534,0.1604,-0.2035,0.1471,-0.218,0.1597,-0.1392,0.1427,-0.1567,0.1738,-0.1902,0.208,-0.1522,0.1898,-0.1605,0.2104,-0.202,0.244,-0.1571,0.1843,-0.1965,0.2424,-0.1682,0.1571,-0.2339,0.1439,-0.1551,0.1829,-0.2561,0.2058,-0.1813,0.2687,-0.1897,0.2064,-0.1158,0.1302,-0.2156,0.1651,-0.2418,0.1951,-0.2341,0.2106,-0.1806,0.2325,-0.1727,0.1375,-0.1863,0.1535,-0.164,0.1947,-0.2381,0.2026,-0.1858,0.1862,-0.1776,0.1543,-0.2424,0.2071,-0.1649,0.1657,-0.1974,0.1418,-0.1781,0.1862,-0.2012,0.1342,-0.1458,0.1322,-0.2847,0.2109,-0.1605,0.1575,-0.2195,0.183,-0.2215,0.1339,-0.165,0.2232,-0.1686,0.2068,-0.1843,0.1978,-0.2614,0.1531,-0.1772,0.16,-0.1908,0.1519,-0.2767,0.1831,-0.1491,0.1302,-0.1447,0.2315,-0.211,0.1719,-0.1929,0.1734,-0.2169,0.1959,-0.2832,0.1611,-0.2117,0.2045,-0.2291,0.1397,-0.2595,0.1881,-0.2185,0.1981,-0.225,0.2544,-0.1939,0.1836,-0.1616,0.1472,-0.1669,0.1886,-0.1568,0.1967,-0.2272,0.2637,-0.1319,0.0909,-0.226,0.1277,-0.1386,0.1652,-0.2425,0.2129,-0.1982,0.1685,-0.2482,0.2007,-0.2617,0.1701,-0.259,0.1821,-0.1644,0.1593,-0.1709,0.186,-0.182,0.1853,-0.1485,0.1896,-0.2236,0.2722,-0.192,0.1346,-0.1955,0.2099,-0.1748,0.1516,-0.1646,0.1745,-0.1225,0.2133,-0.2998,0.1542,-0.1691,0.191,-0.2388,0.1756,-0.1165,0.1717,-0.2067,0.1476,-0.1835,0.1931,-0.1706,0.2127,-0.2276,0.1536,-0.2366,0.1876,-0.1654,0.1781,-0.2412,0.2032,-0.1776,0.1478,-0.2194,0.1783,-0.1804,0.1534,-0.2032,0.1285,-0.1983,0.1348,-0.2268,0.1958,-0.1557,0.1563,-0.3064,0.2065,-0.2057,0.1207,-0.1562,0.2374,-0.1359,0.1222,-0.2194,0.1656,-0.2906,0.1385,-0.1686,0.149,-0.218,0.1595,-0.1888,0.1776,-0.1842,0.162,-0.2296,0.1989,-0.1964,0.167,-0.2387,0.1574,-0.1946,0.1525,-0.232,0.1453,-0.1432,0.2119,-0.2085,0.1198,-0.1975,0.196,-0.2075,0.1838,-0.2041,0.137,-0.1788,0.1754,-0.1685,0.2203,-0.23,0.1891,-0.2339,0.1906,-0.1881,0.2237,-0.1865,0.1365,-0.1898,0.184,-0.182,0.1737,-0.165,0.1752,-0.162,0.1787,-0.1981,0.1459,-0.1794,0.1527,-0.1572,0.1712,-0.2183,0.1864,-0.156,0.1413,-0.2117,0.1791,-0.1562,0.1585,-0.1487,0.1376,-0.2402,0.2523,-0.2526,0.2119,-0.1732,0.1359,-0.1678,0.1907,-0.2345,0.1896,-0.2641,0.1537,-0.1971,0.1915,-0.2271,0.1706,-0.1488,0.1484,-0.1874,0.1431,-0.2267,0.1612,-0.2046,0.204,-0.2245,0.1835,-0.2598,0.1397,-0.2404,0.1769,-0.1814,0.1515,-0.2215,0.1757,-0.2523,0.1617,-0.2205,0.1549,-0.1852,0.181,-0.1803,0.1738,-0.1986,0.2573,-0.2138,0.2229,-0.1492,0.1866,-0.1467,0.2012,-0.2138,0.1433,-0.2198,0.1483,-0.2371,0.1413,-0.2099,0.2761,-0.1968,0.169,-0.1858,0.1953,-0.1806,0.1904,-0.1598,0.163,-0.1907,0.2075,-0.1875,0.1603,-0.2035,0.1914,-0.1805,0.1493,-0.2059,0.1501,-0.1947,0.1968,-0.1924,0.1598,-0.1699,0.1521,-0.187,0.1568,-0.2427,0.1876,-0.1477,0.1538,-0.1777,0.1595,-0.1662,0.1443,-0.189,0.1356,-0.1972,0.1746,-0.2318,0.1756,-0.1831,0.2012,-0.2443,0.1557,-0.173,0.1614,-0.245,0.1602,-0.1376,0.1515,-0.2042,0.174,-0.2161,0.1893,-0.2155,0.2034,-0.1522,0.1337,-0.1951,0.2216,-0.1942,0.1696,-0.1927,0.1474,-0.2269,0.2151,-0.1989,0.1426,-0.2272,0.182,-0.1919,0.1424,-0.1716,0.1594,-0.1746,0.2158,-0.2015,0.2355,-0.2095,0.1512,-0.1496,0.1305,-0.2872,0.1741,-0.2034,0.147,-0.2531,0.1879,-0.1753,0.148,-0.153,0.1501,-0.232,0.2135,-0.1826,0.2021,-0.1574,0.1961,-0.206,0.1791,-0.1632,0.1768,-0.1444,0.2126,-0.2034,0.166,-0.1877,0.1207,-0.1562,0.1346,-0.2505,0.2153,-0.1726,0.2118,-0.1912,0.1905,-0.1616,0.1915,-0.199,0.1421,-0.175,0.1362,-0.1463,0.1302,-0.1931,0.1811,-0.1595,0.1684,-0.2268,0.1909,-0.1784,0.1441,-0.2715,0.1739,-0.2189,0.154,-0.1775,0.1587,-0.1755,0.1577,-0.1606,0.1286,-0.1755,0.1273,-0.1995,0.1894,-0.1969,0.167,-0.1804,0.2414,-0.191,0.1396,-0.1989,0.1732,-0.2618,0.241,-0.2098,0.1643,-0.1846,0.1689,-0.1889,0.2041,-0.2218,0.1653,-0.1288,0.1732,-0.1766,0.2437,-0.1741,0.1869,-0.1843,0.1863,-0.241,0.1644,-0.1699,0.1482,-0.1838,0.1906,-0.1848,0.1604,-0.1992,0.2028,-0.1708,0.1612,-0.1717,0.183,-0.17,0.1613,-0.2028,0.17,-0.1983,0.1585,-0.2212,0.1353,-0.2225,0.1577,-0.1602,0.1665,-0.1398,0.1801,-0.2314,0.1223,-0.1862,0.1539,-0.2018,0.1758,-0.1688,0.1814,-0.1581,0.1979,-0.1527,0.2354,-0.2518,0.188,-0.1877,0.1669,-0.163,0.2203,-0.212,0.1557,-0.194,0.1608,-0.1625,0.1527,-0.1652,0.1632,-0.1938,0.1708,-0.2238,0.1701,-0.1548,0.2222,-0.2299,0.1681,-0.1859,0.1855,-0.165,0.2753,-0.18,0.1955,-0.1682,0.121,-0.2087,0.1634,-0.2188,0.1935,-0.2183,0.1761,-0.1912,0.1839,-0.1434,0.1341,-0.2252,0.2509,-0.1568,0.1786,-0.2136,0.2209,-0.2304,0.1914,-0.1898,0.1589,-0.2144,0.2165,-0.163,0.1799,-0.2703,0.1676,-0.1993,0.1829,-0.1857,0.1636,-0.172,0.1714,-0.1729,0.2047,-0.1934,0.1644,-0.2224,0.206,-0.2592,0.1905,-0.2096,0.1655,-0.2124,0.1717,-0.1727,0.1714,-0.1861,0.154,-0.1569,0.1399,-0.1693,0.1538,-0.2349,0.1835,-0.171,0.166,-0.1448,0.2369,-0.2134,0.2018,-0.1978,0.1839,-0.2236,0.2312,-0.1998,0.1487,-0.1711,0.1354,-0.1976,0.1923,-0.1527,0.1775,-0.1486,0.1599,-0.1301,0.1579,-0.2105,0.1929,-0.1623,0.1725,-0.2,0.1859,-0.1817,0.1794,-0.1883,0.2131,-0.1889,0.1562,-0.1759,0.226,-0.2016,0.1525,-0.1698,0.1924,-0.2078,0.2281,-0.1652,0.1922,-0.1288,0.2111,-0.2274,0.1532,-0.207,0.1396,-0.2198,0.1746,-0.2161,0.1653,-0.1403,0.1728,-0.2213,0.1991,-0.198,0.2053,-0.2095,0.1843,-0.1949,0.1337,-0.1932,0.2028,-0.1872,0.2155,-0.1415,0.1884,-0.1599,0.1556,-0.1921,0.1771,-0.1842,0.2331,-0.1735,0.198,-0.2109,0.2108,-0.206,0.1924,-0.1324,0.1555,-0.1453,0.1669,-0.1523,0.2241,-0.148,0.2067,-0.2569,0.1921,-0.1645,0.1638,-0.1857,0.1951,-0.1609,0.1256,-0.1651,0.1174,-0.1424,0.1418,-0.1613,0.1338,-0.1351,0.1195,-0.1221,0.1292,-0.0851,0.0651,-0.0892,0.1427,-0.1127,0.0913,-0.1211,0.092,-0.1297,0.1098,-0.1432,0.1442,-0.1377,0.1349,-0.1556,0.1273,-0.1029,0.0772,-0.1088,0.1183,-0.1018,0.0755,-0.0817,0.0967,-0.1365,0.1165,-0.1361,0.1216,-0.1022,0.1229,-0.1093,0.1273,-0.1083,0.0818,-0.0766,0.0928,-0.08,0.086,-0.0634,0.07,-0.1042,0.0977,-0.0711,0.0788,-0.0918,0.0792,-0.055,0.0643,-0.0633,0.0851,-0.0607,0.0751,-0.0686,0.0822,-0.0546,0.0727,-0.0557,0.0614,-0.0536,0.0768,-0.0716,0.0755,-0.0545,0.0597,-0.098,0.0875,-0.0796,0.0919,-0.0882,0.0793,-0.0656,0.0555,-0.0811,0.072,-0.0504,0.0554,-0.0679,0.0715,-0.0535,0.0702,-0.0682,0.0585,-0.0996,0.0877,-0.0819,0.0619,-0.0455,0.0641,-0.0574,0.0707,-0.0831,0.066,-0.054,0.0727,-0.0628,0.076,-0.0636,0.0722,-0.0489,0.0591,-0.0507,0.0543,-0.0482,0.0536,-0.0559,0.0677,-0.0632,0.0514,-0.0476,0.0392,-0.0481,0.0441,-0.0368,0.0468,-0.0598,0.0488,-0.0404,0.0552,-0.0382,0.0517,-0.0473,0.0501,-0.0609,0.0458,-0.0559,0.0483,-0.0461,0.0486,-0.0592,0.0441,-0.0442,0.0591,-0.0413,0.059,-0.0674,0.0507,-0.0549,0.0468,-0.048,0.0543,-0.0497,0.047,-0.0544,0.0626,-0.0467,0.0607,-0.0457,0.0559,-0.0438,0.043,-0.0458,0.0766,-0.0438,0.0569,-0.0377,0.0529,-0.0476,0.0466,-0.0564,0.05,-0.0396,0.052,-0.0365,0.035,-0.0432,0.0537,-0.0548,0.041,-0.0514,0.045,-0.0488,0.0528,-0.0418,0.042,-0.0417,0.0366,-0.0431,0.0325,-0.0195,0.0328,-0.032,0.0291,-0.0303,0.0301,-0.0294,0.024,-0.0309,0.0319,-0.0284,0.0286,-0.0228,0.0314,-0.0283,0.0208,-0.0296,0.0272,-0.0232,0.0321,-0.0233,0.0344,-0.0297,0.0261,-0.0249,0.0263,-0.0247,0.0307,-0.0271,0.025,-0.0252,0.0199,-0.0289,0.0222,-0.0236,0.0279,-0.0215,0.021,-0.0197,0.0181,-0.0152,0.0161,-0.016,0.0184,-0.0192,0.0195,-0.0186,0.0133,-0.0258,0.0192,-0.0154,0.0186,-0.0123,0.0211,-0.0216,0.0172,-0.0213,0.014,-0.0132,0.0223,-0.0164,0.0127,-0.0121,0.0147,-0.0128,0.0135,-0.0169,0.0136,-0.0155,0.012,-0.0121,0.0117,-0.0102,0.0093,-0.0163,0.0153,-0.0132,0.0104,-0.0123,0.0101,-0.0107,0.0151,-0.0139,0.0125,-0.0147,0.0155,-0.0115,0.0106,-0.0147,0.0113,-0.0142,0.007,-0.0119,0.0122,-0.0086,0.0109,-0.0115,0.0108,-0.0105,0.0106,-0.0114,0.0125,-0.0101,0.0089,-0.0053,0.0099,-0.0149,0.0124,-0.0078,0.0073,-0.0142,0.0101,-0.0096,0.0109,-0.0075,0.0067,-0.0091,0.0109,-0.0109,0.0112,-0.0109,0.0099,-0.0091,0.0088,-0.0092,0.01,-0.0084,0.011,-0.0085,0.0107,-0.0087,0.0074,-0.0107,0.0189,-0.0112,0.0091,-0.0093,0.0115,-0.0084,0.008,-0.0089,0.0079,-0.0103,0.0071,-0.0128,0.0139,-0.0114,0.0094,-0.0121,0.0115,-0.0112,0.0099,-0.0109,0.0109,-0.0083,0.0083,-0.0116,0.0087,-0.007,0.0066,-0.0122,0.0142,-0.0093,0.0083,-0.0107,0.0115,-0.0095,0.0085,-0.008,0.0093,-0.0054,0.0052,-0.0068,0.0087,-0.0093,0.0105,-0.009,0.0116,-0.0089,0.0087,-0.0118,0.016,-0.0093,0.0088,-0.0099,0.0091,-0.0118,0.0094,-0.0074,0.0074,-0.0119,0.0127,-0.0105,0.0083,-0.0084,0.0113,-0.009,0.0089,-0.0087,0.0086,-0.0049,0.0055,-0.0058,0.0062,-0.0059,0.0067,-0.0075,0.0041,-0.0074,0.0081,-0.0068,0.0054,-0.005,0.0036,-0.0059,0.0048,-0.0055,0.0049,-0.0102,0.0082,-0.0066,0.0068,-0.0051,0.0075,-0.0053,0.0059,-0.007,0.0074,-0.0068,0.0066,-0.0062,0.0071,-0.0065,0.0054,-0.005,0.0073,-0.0055,0.0065,-0.0085,0.0068,-0.0053,0.0066,-0.0053,0.0062,-0.0055,0.0086,-0.0057,0.0061,-0.0065,0.0051,-0.0067,0.0067,-0.006,0.0054,-0.0101,0.0081,-0.0075,0.0065,-0.0076,0.0092,-0.0102,0.0077,-0.0119,0.0085,-0.0108,0.0091,-0.008,0.0114,-0.0087,0.0109,-0.0125,0.0104,-0.0087,0.0109,-0.011,0.0118,-0.0105,0.0085,-0.01,0.0112,-0.0082,0.0093,-0.0086,0.0093,-0.0071,0.0087,-0.0088,0.0075,-0.0056,0.0061,-0.0053,0.0052,-0.0067,0.0073,-0.0067,0.0052,-0.0051,0.0043,-0.007,0.0046,-0.0052,0.0055,-0.0045,0.0051,-0.0067,0.006,-0.0051,0.0053,-0.0067,0.0065,-0.0048,0.0051,-0.0044,0.0055,-0.0045,0.0037,-0.004,0.0048,-0.0023,0.0034,-0.0046,0.0042,-0.0044,0.0057,-0.0041,0.0034,-0.0033,0.0034,-0.0033,0.004,-0.0032,0.0031,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0023,-0.0027,0.0024,-0.0033,0.0025,-0.0037,0.0034,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0029,-0.0028,0.0023,-0.0023,0.0029,-0.003,0.0023,-0.0024,0.0041,-0.0042,0.0047,-0.004,0.0026,-0.0027,0.0031,-0.0028,0.0029,-0.0036,0.0054,-0.0036,0.0045,-0.003,0.0032,-0.0029,0.0029,-0.0026,0.0033,-0.0032,0.0031,-0.0023,0.0032,-0.0024,0.0026,-0.0025,0.0028,-0.0027,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.0021,0.0025,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0022,-0.0018,0.0021,-0.0015,0.0026,-0.0018,0.0024,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.0023,-0.0022,0.0025,-0.0021,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0022,0.0019,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.001,-0.001,0.0012,-0.0012,0.001,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
Vacuum cleaner, turn on and run, turn off, floor setting, short, cord free Electrikbroom

node88585

دسته بندی
لوازم برقی
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[-0.0002,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0022,0.0018,-0.0037,0.0037,-0.0177,0.0148,-0.0368,0.0369,-0.0457,0.0587,-0.0349,0.0311,-0.0354,0.0322,-0.0383,0.032,-0.1392,0.0979,-0.1136,0.1214,-0.0704,0.0527,-0.0456,0.0538,-0.0771,0.0716,-0.0553,0.0722,-0.0586,0.0565,-0.0479,0.0605,-0.0507,0.0524,-0.0707,0.0603,-0.0545,0.0823,-0.0695,0.0687,-0.0534,0.0652,-0.0461,0.0499,-0.0752,0.0536,-0.0954,0.0664,-0.0596,0.1032,-0.0926,0.0715,-0.0736,0.0928,-0.0578,0.0812,-0.0623,0.0864,-0.0787,0.0643,-0.0692,0.0792,-0.0778,0.0895,-0.0917,0.0828,-0.0885,0.0794,-0.1159,0.0905,-0.1196,0.0754,-0.089,0.1078,-0.1038,0.1071,-0.0711,0.0995,-0.1322,0.1038,-0.164,0.165,-0.1501,0.1309,-0.1587,0.1687,-0.1073,0.0883,-0.128,0.0824,-0.1559,0.1295,-0.0971,0.1155,-0.1229,0.1141,-0.1315,0.1383,-0.1125,0.1519,-0.1125,0.1287,-0.1395,0.1106,-0.1433,0.136,-0.0988,0.1336,-0.1399,0.1192,-0.1436,0.1604,-0.1789,0.1472,-0.1668,0.1366,-0.2108,0.153,-0.1202,0.1586,-0.1653,0.1561,-0.1881,0.1539,-0.2098,0.1498,-0.1383,0.1586,-0.1354,0.1482,-0.2107,0.1975,-0.2233,0.2125,-0.1788,0.1662,-0.1758,0.1482,-0.2139,0.1929,-0.1879,0.1909,-0.1928,0.1486,-0.1576,0.2518,-0.1388,0.1602,-0.2853,0.1388,-0.1887,0.1774,-0.1757,0.1666,-0.1898,0.1554,-0.2025,0.1949,-0.1632,0.145,-0.174,0.198,-0.1854,0.1636,-0.1581,0.1664,-0.1831,0.1818,-0.1374,0.1779,-0.1512,0.1829,-0.1978,0.1921,-0.1762,0.1941,-0.1689,0.1734,-0.1404,0.1556,-0.16,0.1847,-0.1999,0.2112,-0.1624,0.1535,-0.212,0.16,-0.1649,0.2254,-0.2295,0.1522,-0.2054,0.2121,-0.1756,0.1245,-0.1533,0.1556,-0.1874,0.1645,-0.2282,0.1839,-0.2027,0.1866,-0.1788,0.2558,-0.1864,0.2126,-0.1725,0.1724,-0.2198,0.1948,-0.1965,0.2253,-0.1566,0.2119,-0.132,0.2145,-0.2147,0.1978,-0.1646,0.2549,-0.2036,0.1914,-0.178,0.1534,-0.1797,0.1559,-0.225,0.1591,-0.1668,0.1695,-0.1808,0.1405,-0.1861,0.2213,-0.1551,0.2058,-0.2297,0.1968,-0.1929,0.1942,-0.2148,0.1455,-0.1663,0.226,-0.1637,0.201,-0.1977,0.1772,-0.1817,0.2284,-0.1959,0.1591,-0.1853,0.2328,-0.1415,0.157,-0.1812,0.188,-0.2085,0.1492,-0.1969,0.2226,-0.1893,0.1595,-0.2257,0.2147,-0.1919,0.2031,-0.2007,0.1618,-0.1517,0.1676,-0.1619,0.1714,-0.203,0.1867,-0.2348,0.1943,-0.2195,0.183,-0.2476,0.2618,-0.1856,0.1591,-0.1666,0.1424,-0.2092,0.1657,-0.1497,0.2325,-0.2461,0.199,-0.2355,0.1878,-0.215,0.189,-0.1799,0.1667,-0.1963,0.1859,-0.1673,0.1965,-0.1725,0.1713,-0.1853,0.1537,-0.2214,0.1915,-0.1536,0.2332,-0.1276,0.2104,-0.1867,0.1658,-0.1927,0.2004,-0.215,0.1915,-0.1702,0.1209,-0.1788,0.2049,-0.1913,0.2424,-0.1465,0.1846,-0.1569,0.2519,-0.1721,0.1873,-0.2754,0.1672,-0.1889,0.1628,-0.1638,0.1627,-0.1517,0.1373,-0.1777,0.1685,-0.2306,0.2096,-0.2436,0.2049,-0.1788,0.2034,-0.177,0.228,-0.2141,0.1596,-0.1935,0.1946,-0.1849,0.1807,-0.2166,0.1793,-0.2071,0.2161,-0.1838,0.1778,-0.2124,0.2766,-0.2158,0.1725,-0.2046,0.1935,-0.2185,0.2088,-0.1761,0.1671,-0.2122,0.1839,-0.2402,0.1625,-0.2693,0.211,-0.2967,0.2578,-0.1607,0.2296,-0.2074,0.1878,-0.222,0.2462,-0.1738,0.227,-0.1777,0.2637,-0.3438,0.182,-0.1878,0.2101,-0.2464,0.1612,-0.1512,0.1336,-0.1994,0.1941,-0.2488,0.1548,-0.205,0.2255,-0.1731,0.1475,-0.2322,0.1597,-0.2305,0.1422,-0.1693,0.1995,-0.1992,0.1989,-0.214,0.1726,-0.1313,0.1924,-0.2222,0.2404,-0.1764,0.179,-0.1889,0.1508,-0.1452,0.1829,-0.1957,0.1894,-0.2432,0.1958,-0.2027,0.2157,-0.1599,0.2023,-0.1887,0.1955,-0.2421,0.1881,-0.1425,0.1648,-0.2217,0.1729,-0.2402,0.2147,-0.2005,0.2522,-0.1684,0.1845,-0.2058,0.3106,-0.2304,0.1734,-0.2063,0.2031,-0.2262,0.2669,-0.2151,0.185,-0.222,0.1985,-0.1985,0.1627,-0.1941,0.2309,-0.1722,0.1946,-0.1608,0.1884,-0.1853,0.1732,-0.1934,0.1931,-0.1875,0.1888,-0.1698,0.1882,-0.2103,0.149,-0.1962,0.1784,-0.1652,0.1682,-0.2019,0.1966,-0.2353,0.2459,-0.2144,0.2214,-0.1606,0.1443,-0.2529,0.158,-0.1526,0.274,-0.1683,0.1421,-0.1657,0.2231,-0.1783,0.221,-0.2269,0.2267,-0.181,0.1852,-0.1929,0.2313,-0.2183,0.29,-0.2442,0.2079,-0.1517,0.2389,-0.1725,0.2155,-0.2036,0.1868,-0.2999,0.2261,-0.1872,0.2073,-0.1995,0.1757,-0.2708,0.1733,-0.192,0.2146,-0.2506,0.1645,-0.2128,0.2602,-0.1897,0.1737,-0.2434,0.2459,-0.1589,0.1734,-0.239,0.1695,-0.2373,0.207,-0.1874,0.199,-0.2582,0.2021,-0.2317,0.1986,-0.1467,0.1754,-0.2652,0.2202,-0.2335,0.1926,-0.186,0.2231,-0.2717,0.1882,-0.2273,0.2075,-0.1649,0.1716,-0.2147,0.1704,-0.1764,0.1949,-0.2299,0.1821,-0.2025,0.1848,-0.2088,0.1669,-0.2035,0.205,-0.1556,0.1479,-0.208,0.1779,-0.177,0.1604,-0.1695,0.1516,-0.1642,0.1862,-0.1505,0.1838,-0.2455,0.2197,-0.2775,0.1892,-0.1748,0.1695,-0.195,0.1975,-0.2005,0.2059,-0.2056,0.1788,-0.2019,0.234,-0.2122,0.1822,-0.205,0.1581,-0.1435,0.2142,-0.2006,0.1542,-0.2536,0.2458,-0.1712,0.1579,-0.2823,0.2374,-0.2009,0.1604,-0.1812,0.1932,-0.2203,0.1941,-0.167,0.1974,-0.2209,0.1706,-0.2153,0.1655,-0.2011,0.2109,-0.1976,0.2272,-0.1937,0.1671,-0.2981,0.1833,-0.1632,0.164,-0.218,0.1835,-0.2747,0.2038,-0.2015,0.1614,-0.2294,0.233,-0.1676,0.163,-0.1829,0.2457,-0.1689,0.2922,-0.1725,0.172,-0.2259,0.1605,-0.1617,0.1687,-0.2144,0.1752,-0.2272,0.1602,-0.2416,0.2209,-0.2621,0.1763,-0.1767,0.1973,-0.1978,0.2022,-0.2048,0.1815,-0.1921,0.1979,-0.2811,0.1853,-0.2093,0.1781,-0.2237,0.222,-0.1682,0.2055,-0.2048,0.2188,-0.2488,0.1699,-0.2047,0.1294,-0.1781,0.2271,-0.1953,0.1914,-0.2331,0.1845,-0.2043,0.2927,-0.1382,0.1483,-0.165,0.198,-0.1908,0.204,-0.1676,0.1455,-0.2513,0.166,-0.2098,0.224,-0.2103,0.2006,-0.2124,0.198,-0.2045,0.269,-0.2237,0.1866,-0.2411,0.2146,-0.2437,0.1663,-0.1778,0.194,-0.1696,0.1961,-0.2068,0.1876,-0.1759,0.2079,-0.185,0.1916,-0.156,0.1436,-0.1902,0.2001,-0.1878,0.1737,-0.2068,0.1683,-0.1731,0.1727,-0.172,0.191,-0.17,0.185,-0.2219,0.2333,-0.1891,0.1639,-0.161,0.1772,-0.2088,0.171,-0.2353,0.2284,-0.1651,0.2142,-0.1664,0.1585,-0.2081,0.1736,-0.191,0.1903,-0.1541,0.1635,-0.2153,0.2406,-0.2148,0.1533,-0.2354,0.3097,-0.2062,0.2048,-0.2406,0.1968,-0.2422,0.2358,-0.2224,0.2169,-0.2096,0.1825,-0.1888,0.2011,-0.1299,0.1799,-0.1725,0.1919,-0.2236,0.194,-0.1924,0.1608,-0.2119,0.156,-0.222,0.2643,-0.2299,0.23,-0.1824,0.1538,-0.2231,0.2487,-0.2641,0.1711,-0.2791,0.1775,-0.197,0.1548,-0.197,0.2158,-0.1807,0.1993,-0.1942,0.1763,-0.2235,0.1519,-0.1991,0.1938,-0.221,0.1985,-0.1917,0.1959,-0.1801,0.2263,-0.1836,0.1571,-0.1546,0.1851,-0.2097,0.1816,-0.1761,0.1701,-0.1893,0.1594,-0.2524,0.1843,-0.1859,0.1855,-0.1848,0.1578,-0.2021,0.194,-0.1983,0.186,-0.2118,0.2106,-0.1583,0.2484,-0.188,0.2118,-0.2026,0.1708,-0.1841,0.2268,-0.1672,0.1998,-0.1872,0.2,-0.1988,0.2027,-0.228,0.2597,-0.2663,0.1866,-0.1852,0.1974,-0.1959,0.1697,-0.2402,0.1969,-0.2015,0.1573,-0.2116,0.2932,-0.1891,0.1384,-0.1906,0.2569,-0.2128,0.2685,-0.2305,0.2182,-0.1919,0.1732,-0.167,0.1656,-0.2015,0.2237,-0.1667,0.2274,-0.2372,0.216,-0.1753,0.2797,-0.17,0.161,-0.1726,0.1665,-0.1746,0.1558,-0.2273,0.1823,-0.25,0.2431,-0.2104,0.2236,-0.2462,0.1877,-0.208,0.1767,-0.1873,0.1752,-0.2374,0.1713,-0.2048,0.2013,-0.2062,0.1827,-0.2118,0.1743,-0.2105,0.2287,-0.194,0.1991,-0.1794,0.1592,-0.1972,0.222,-0.1844,0.2254,-0.1781,0.2017,-0.1716,0.2117,-0.1901,0.2108,-0.2074,0.1798,-0.1756,0.1666,-0.1864,0.1822,-0.1434,0.2432,-0.2288,0.1787,-0.201,0.1894,-0.2082,0.1992,-0.1281,0.1881,-0.1896,0.1878,-0.2421,0.2172,-0.1881,0.1568,-0.2302,0.1748,-0.2077,0.2406,-0.1603,0.1538,-0.1998,0.2043,-0.1793,0.2534,-0.184,0.2312,-0.2044,0.1587,-0.2348,0.1432,-0.1945,0.1934,-0.1663,0.2149,-0.1624,0.2045,-0.176,0.1329,-0.272,0.1545,-0.2008,0.1596,-0.1878,0.2364,-0.1663,0.1988,-0.1919,0.1388,-0.1867,0.1979,-0.2155,0.1481,-0.2345,0.1732,-0.2194,0.1797,-0.1936,0.2401,-0.2047,0.181,-0.1752,0.1754,-0.1876,0.1896,-0.1767,0.2474,-0.2438,0.2309,-0.1879,0.2091,-0.1916,0.1666,-0.22,0.1415,-0.182,0.1582,-0.2743,0.1454,-0.1802,0.194,-0.1994,0.2175,-0.239,0.2047,-0.1603,0.1588,-0.2079,0.147,-0.2624,0.1964,-0.1881,0.1902,-0.1657,0.1489,-0.1537,0.1653,-0.188,0.2408,-0.252,0.1929,-0.1913,0.2026,-0.1882,0.2057,-0.1641,0.1844,-0.2047,0.1974,-0.1783,0.201,-0.2343,0.1362,-0.1497,0.1715,-0.1891,0.1947,-0.183,0.2863,-0.1938,0.1583,-0.2155,0.1493,-0.1839,0.1488,-0.1643,0.177,-0.3031,0.179,-0.2496,0.1741,-0.2087,0.1966,-0.2478,0.126,-0.1971,0.1902,-0.2043,0.1739,-0.231,0.1795,-0.198,0.2523,-0.2172,0.2094,-0.2384,0.2484,-0.2336,0.146,-0.2648,0.1484,-0.156,0.1642,-0.1991,0.2156,-0.1895,0.1754,-0.2745,0.1876,-0.1779,0.1956,-0.1612,0.1922,-0.1494,0.2426,-0.1494,0.1993,-0.1945,0.1493,-0.1708,0.2256,-0.2297,0.1715,-0.2162,0.2113,-0.1629,0.2389,-0.1819,0.223,-0.1888,0.1916,-0.2147,0.2024,-0.1681,0.2476,-0.2714,0.1915,-0.1824,0.131,-0.218,0.174,-0.1127,0.138,-0.1445,0.1495,-0.1662,0.1348,-0.1248,0.1094,-0.1516,0.1426,-0.1174,0.1162,-0.1543,0.0977,-0.1204,0.1211,-0.1336,0.1064,-0.105,0.1142,-0.113,0.0767,-0.1107,0.1036,-0.1432,0.1309,-0.1075,0.137,-0.0952,0.1273,-0.0843,0.0844,-0.0933,0.1071,-0.0972,0.1154,-0.1045,0.0823,-0.0987,0.0874,-0.1189,0.0642,-0.0985,0.0792,-0.1051,0.0797,-0.1027,0.077,-0.076,0.0713,-0.073,0.0791,-0.0678,0.0919,-0.0969,0.0746,-0.0793,0.0778,-0.0755,0.0756,-0.0669,0.062,-0.0689,0.0644,-0.0621,0.0564,-0.08,0.0739,-0.0699,0.0807,-0.0615,0.061,-0.0675,0.0593,-0.069,0.072,-0.0653,0.0928,-0.0742,0.0676,-0.0523,0.0671,-0.0458,0.0698,-0.0445,0.0458,-0.0563,0.0438,-0.0494,0.0552,-0.0627,0.0385,-0.0486,0.077,-0.0595,0.0576,-0.0636,0.0596,-0.0597,0.0486,-0.0566,0.0424,-0.04,0.0602,-0.0614,0.0573,-0.0522,0.0641,-0.06,0.0494,-0.039,0.0584,-0.0477,0.0524,-0.0628,0.0624,-0.0587,0.0534,-0.0574,0.0616,-0.0454,0.0478,-0.0645,0.0617,-0.0456,0.0436,-0.0481,0.051,-0.0438,0.0551,-0.0403,0.0477,-0.0484,0.0678,-0.0475,0.0409,-0.046,0.0428,-0.0428,0.0321,-0.0452,0.0336,-0.0254,0.0422,-0.0293,0.0343,-0.0295,0.033,-0.0324,0.0275,-0.0258,0.0242,-0.0242,0.0253,-0.0312,0.0405,-0.0281,0.0265,-0.0251,0.0238,-0.024,0.022,-0.0326,0.0232,-0.0266,0.0273,-0.0278,0.0245,-0.027,0.0238,-0.019,0.0208,-0.0152,0.0208,-0.021,0.0239,-0.0183,0.0228,-0.0217,0.0189,-0.0232,0.0178,-0.0178,0.019,-0.013,0.0169,-0.0131,0.0123,-0.0128,0.0145,-0.0151,0.0159,-0.0187,0.0114,-0.0129,0.0147,-0.0163,0.0159,-0.0111,0.0115,-0.0159,0.0139,-0.0179,0.0112,-0.0127,0.015,-0.0166,0.0134,-0.0159,0.0121,-0.0093,0.0126,-0.0123,0.0109,-0.0129,0.0126,-0.0114,0.0106,-0.0114,0.0085,-0.0146,0.0114,-0.0097,0.0098,-0.0103,0.0157,-0.0098,0.0102,-0.0203,0.0162,-0.0098,0.0096,-0.0159,0.0102,-0.0069,0.0098,-0.0125,0.0109,-0.0091,0.0102,-0.0168,0.0143,-0.0101,0.0094,-0.015,0.0128,-0.0119,0.0116,-0.0122,0.0098,-0.0111,0.0085,-0.015,0.0103,-0.0119,0.0117,-0.0106,0.0103,-0.0104,0.0136,-0.011,0.0093,-0.0141,0.0135,-0.0132,0.0139,-0.0088,0.0117,-0.0096,0.0086,-0.0129,0.0147,-0.0108,0.0118,-0.0109,0.0076,-0.0103,0.0129,-0.0105,0.0095,-0.0095,0.0101,-0.0092,0.0096,-0.011,0.0116,-0.0076,0.0126,-0.0122,0.0102,-0.0075,0.0076,-0.0086,0.0067,-0.0094,0.0055,-0.0063,0.0103,-0.0085,0.0056,-0.0081,0.0099,-0.0076,0.0079,-0.0064,0.0079,-0.009,0.0072,-0.0058,0.0061,-0.007,0.0049,-0.0051,0.0058,-0.0068,0.0049,-0.0052,0.004,-0.0047,0.006,-0.0068,0.0056,-0.0065,0.0057,-0.006,0.0065,-0.0068,0.0079,-0.0081,0.0087,-0.0078,0.0072,-0.006,0.01,-0.0061,0.0073,-0.0079,0.0075,-0.0084,0.0094,-0.0096,0.0097,-0.0107,0.0104,-0.0092,0.0095,-0.011,0.011,-0.0085,0.009,-0.0096,0.0095,-0.0117,0.0095,-0.0089,0.0084,-0.0093,0.0107,-0.0104,0.0114,-0.0102,0.0105,-0.0081,0.0078,-0.0085,0.0066,-0.0086,0.0085,-0.0083,0.007,-0.0071,0.0063,-0.0073,0.0062,-0.0049,0.0049,-0.0075,0.0076,-0.0053,0.0063,-0.0065,0.0063,-0.005,0.0065,-0.0049,0.0059,-0.0046,0.0058,-0.0044,0.0056,-0.0044,0.0061,-0.0052,0.0044,-0.0029,0.0044,-0.0028,0.0032,-0.0033,0.0029,-0.0032,0.0035,-0.0036,0.0036,-0.0023,0.0023,-0.003,0.0048,-0.0024,0.0027,-0.0023,0.002,-0.0023,0.0038,-0.0025,0.0024,-0.0029,0.0039,-0.003,0.0038,-0.0032,0.0029,-0.0036,0.0044,-0.0044,0.0037,-0.0039,0.0039,-0.0037,0.0027,-0.0029,0.0034,-0.0026,0.003,-0.0021,0.0025,-0.002,0.0022,-0.002,0.0021,-0.0031,0.0023,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.003,0.0026,-0.0024,0.0021,-0.0031,0.0017,-0.0022,0.002,-0.0016,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0014,-0.0022,0.0024,-0.0032,0.0027,-0.0022,0.0026,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0023,-0.0021,0.0017,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0016,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.001,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
Vacuum cleaner, turn on and run, turn off, carpet setting, short, cord free Electrikbroom

node88911

دسته بندی
لوازم برقی
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
[0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.3365,0.386,-0.2603,0.2852,-0.2761,0.3078,-0.3396,0.3133,-0.2786,0.2128,-0.2653,0.2043,-0.202,0.2296,-0.3046,0.3269,-0.2796,0.305,-0.3154,0.2231,-0.2611,0.2437,-0.1862,0.1346,-0.1337,0.1358,-0.147,0.1502,-0.1311,0.1216,-0.085,0.1192,-0.1186,0.1017,-0.0761,0.0975,-0.0657,0.0771,-0.0753,0.0701,-0.0587,0.0633,-0.0543,0.0553,-0.0526,0.0588,-0.0505,0.0547,-0.0516,0.054,-0.0473,0.0472,-0.0494,0.0379,-0.0485,0.0413,-0.0388,0.0516,-0.0417,0.0477,-0.0397,0.033,-0.0325,0.0344,-0.0266,0.0319,-0.0344,0.0307,-0.0286,0.0262,-0.0249,0.0315,-0.0259,0.0213,-0.0269,0.0298,-0.0224,0.0245,-0.0221,0.0244,-0.0219,0.0189,-0.0169,0.0185,-0.0173,0.0163,-0.0191,0.0177,-0.0175,0.0189,-0.0167,0.0184,-0.016,0.0119,-0.013,0.017,-0.0148,0.0161,-0.0142,0.0136,-0.0126,0.0124,-0.0083,0.0138,-0.0127,0.0098,-0.0107,0.0148,-0.0101,0.0134,-0.01,0.0117,-0.0118,0.009,-0.0068,0.0114,-0.01,0.0104,-0.0108,0.0104,-0.0098,0.0118,-0.0067,0.009,-0.0077,0.0104,-0.0072,0.0101,-0.0096,0.01,-0.0083,0.0082,-0.0098,0.0077,-0.0058,0.0078,-0.0091,0.0078,-0.0072,0.007,-0.0069,0.008,-0.0062,0.0063,-0.0055,0.0079,-0.0059,0.0067,-0.0069,0.0074,-0.0069,0.0052,-0.0058,0.0066,-0.0054,0.0058,-0.006,0.0058,-0.0051,0.0058,-0.005,0.0052,-0.0049,0.0049,-0.0042,0.0056,-0.0054,0.0053,-0.0052,0.0043,-0.005,0.0043,-0.0039,0.0043,-0.0045,0.0039,-0.0042,0.0047,-0.0036,0.0046,-0.0037,0.0046,-0.004,0.0039,-0.0022,0.004,-0.0036,0.0038,-0.0039,0.0034,-0.0036,0.0037,-0.0032,0.0032,-0.0036,0.0032,-0.003,0.0033,-0.0039,0.0029,-0.0035,0.0027,-0.0034,0.0026,-0.0024,0.0031,-0.0029,0.0024,-0.0025,0.0032,-0.0021,0.0035,-0.0024,0.0032,-0.0021,0.0032,-0.0021,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0025,0.0016,-0.0023,0.002,-0.0022,0.0019,-0.0023,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.0021,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.001,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
High metal clank - short ring out. (1)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.3877,0.296,-0.3319,0.3337,-0.3515,0.2995,-0.3008,0.297,-0.3393,0.3272,-0.3194,0.3173,-0.3345,0.2713,-0.2817,0.3182,-0.2363,0.2684,-0.2211,0.3205,-0.2695,0.2771,-0.2543,0.2805,-0.1946,0.1769,-0.1568,0.1955,-0.1221,0.1221,-0.1323,0.088,-0.1103,0.1067,-0.0809,0.116,-0.073,0.0767,-0.0607,0.0525,-0.0608,0.0613,-0.0506,0.0561,-0.0488,0.0532,-0.0524,0.0507,-0.0478,0.0443,-0.0323,0.0433,-0.0394,0.0369,-0.0352,0.0372,-0.0295,0.0273,-0.0282,0.0299,-0.0302,0.0364,-0.0306,0.0281,-0.0256,0.0309,-0.0295,0.0236,-0.0322,0.0273,-0.0275,0.0241,-0.0216,0.0237,-0.0251,0.0213,-0.0223,0.0224,-0.0274,0.0199,-0.0189,0.0243,-0.0183,0.0199,-0.0211,0.019,-0.019,0.0158,-0.0172,0.0185,-0.0181,0.0187,-0.0211,0.0154,-0.0119,0.0146,-0.0195,0.0151,-0.0141,0.0151,-0.0141,0.0158,-0.0159,0.0146,-0.0176,0.0143,-0.0087,0.0136,-0.0168,0.0137,-0.0132,0.0119,-0.011,0.0126,-0.0085,0.0132,-0.0106,0.0104,-0.0092,0.0109,-0.0126,0.0125,-0.0142,0.011,-0.0119,0.0092,-0.006,0.0087,-0.011,0.0068,-0.0102,0.0095,-0.0084,0.0086,-0.0085,0.0101,-0.0095,0.0061,-0.0068,0.0098,-0.0086,0.0078,-0.009,0.0075,-0.0081,0.0081,-0.0062,0.008,-0.0071,0.0045,-0.0067,0.0081,-0.0072,0.0074,-0.007,0.0063,-0.0073,0.0058,-0.0061,0.006,-0.0072,0.0049,-0.0065,0.0064,-0.0058,0.0057,-0.0058,0.0057,-0.0052,0.0042,-0.0057,0.0055,-0.0049,0.0053,-0.005,0.0052,-0.0042,0.0056,-0.0042,0.0045,-0.0042,0.0045,-0.0035,0.0047,-0.0044,0.0038,-0.0039,0.0036,-0.0041,0.0032,-0.0045,0.0028,-0.004,0.0034,-0.0035,0.0029,-0.0031,0.0034,-0.0031,0.0025,-0.0026,0.003,-0.0023,0.003,-0.0027,0.0029,-0.0023,0.0029,-0.0019,0.0027,-0.002,0.0019,-0.002,0.0026,-0.0019,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0024,0.0011,-0.0018,0.0015,-0.002,0.0011,-0.0019,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
High metal clank - short ring out. (2)
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.2907,0.26,-0.2206,0.3357,-0.2875,0.3206,-0.3879,0.3509,-0.331,0.3261,-0.3177,0.3066,-0.3146,0.3113,-0.2848,0.3547,-0.2479,0.2783,-0.2695,0.2458,-0.2703,0.1934,-0.1474,0.1234,-0.1229,0.1194,-0.1047,0.1457,-0.1212,0.1359,-0.1102,0.0953,-0.075,0.0827,-0.0519,0.0686,-0.0506,0.0602,-0.0532,0.0806,-0.0599,0.0591,-0.0524,0.0647,-0.0513,0.0543,-0.0556,0.0396,-0.0459,0.0362,-0.0408,0.0417,-0.0334,0.0427,-0.0346,0.0313,-0.0367,0.0411,-0.0271,0.0345,-0.0313,0.0314,-0.0327,0.0292,-0.0297,0.0253,-0.024,0.03,-0.0271,0.0256,-0.0233,0.0346,-0.0272,0.021,-0.0252,0.0177,-0.0159,0.021,-0.0202,0.0157,-0.0158,0.0155,-0.0171,0.0125,-0.0114,0.0168,-0.0143,0.0133,-0.0132,0.0184,-0.0112,0.0137,-0.0152,0.0152,-0.0135,0.0128,-0.0144,0.013,-0.014,0.0076,-0.01,0.0123,-0.0098,0.0122,-0.0103,0.0092,-0.0124,0.0074,-0.007,0.0104,-0.0119,0.0096,-0.0121,0.0103,-0.0111,0.0111,-0.0092,0.0104,-0.0078,0.0044,-0.0075,0.0082,-0.0089,0.01,-0.0093,0.0085,-0.0105,0.0069,-0.0078,0.0088,-0.0108,0.0069,-0.0075,0.0089,-0.0079,0.0082,-0.0079,0.0085,-0.0069,0.0054,-0.0079,0.0067,-0.0086,0.0077,-0.009,0.0068,-0.0073,0.0068,-0.0076,0.0069,-0.0077,0.0068,-0.0069,0.007,-0.0073,0.0062,-0.0073,0.0063,-0.0052,0.0062,-0.0073,0.0053,-0.0061,0.0067,-0.0061,0.0062,-0.0058,0.0067,-0.0064,0.0058,-0.0059,0.0056,-0.0059,0.0057,-0.0065,0.0054,-0.0058,0.0057,-0.0049,0.005,-0.0058,0.0037,-0.005,0.0054,-0.0058,0.005,-0.0052,0.0052,-0.0057,0.0047,-0.0043,0.0051,-0.0049,0.0044,-0.0048,0.0047,-0.0046,0.0051,-0.0045,0.0046,-0.0042,0.0032,-0.0041,0.0043,-0.0045,0.0042,-0.0042,0.0038,-0.0041,0.0036,-0.0033,0.004,-0.0039,0.003,-0.0032,0.0038,-0.0031,0.0038,-0.0034,0.0034,-0.0031,0.0028,-0.003,0.0029,-0.0033,0.0027,-0.0033,0.0027,-0.0028,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0027,0.0021,-0.0023,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0023,-0.002,0.0022,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0019,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
High metal clank - short ring out. (3)
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.016,0.0743,-0.0625,0.0187,-0.0375,0.0494,-0.0347,0.0391,-0.0314,0.0331,-0.0258,0.0311,-0.0162,0.0429,-0.0579,0.0315,-0.0296,0.0315,-0.0199,0.0465,-0.0272,0.044,-0.0336,0.0207,-0.0367,0.0406,-0.0319,0.0357,-0.0368,0.0317,-0.0231,0.0495,-0.026,0.0446,-0.0276,0.018,-0.0314,0.0204,-0.0275,0.0227,-0.0206,0.0183,-0.009,0.0311,-0.0213,0.0224,-0.0235,0.0155,-0.0258,0.0196,-0.0237,0.0176,-0.0173,0.0163,-0.0121,0.0152,-0.0135,0.0096,-0.0134,0.0183,-0.0178,0.0167,-0.0121,0.0122,-0.0141,0.0101,-0.015,0.0128,-0.0085,0.0069,-0.0124,0.0125,-0.0136,0.0143,-0.0171,0.0133,-0.0088,0.0079,-0.0095,0.0078,-0.0077,0.008,-0.0109,0.0105,-0.012,0.0126,-0.0115,0.0101,-0.0111,0.0108,-0.0081,0.0055,-0.0086,0.0096,-0.007,0.0121,-0.0107,0.0123,-0.0085,0.0045,-0.006,0.0094,-0.0077,0.0081,-0.0059,0.0078,-0.0047,0.0051,-0.0059,0.0038,-0.0059,0.0057,-0.005,0.0071,-0.005,0.0055,-0.0049,0.0058,-0.0056,0.0049,-0.0037,0.0021,-0.0042,0.0039,-0.0045,0.0036,-0.0066,0.0053,-0.0031,0.0021,-0.0038,0.0053,-0.0041,0.0033,-0.0029,0.0026,-0.0049,0.0035,-0.0052,0.0028,-0.003,0.0026,-0.0031,0.002,-0.0028,0.0045,-0.0043,0.0027,-0.0031,0.0036,-0.0023,0.0033,-0.0048,0.0049,-0.0037,0.0023,-0.0036,0.003,-0.0033,0.0027,-0.0026,0.0032,-0.003,0.0025,-0.0041,0.0029,-0.0036,0.0029,-0.0025,0.0025,-0.0036,0.0042,-0.0038,0.0022,-0.0016,0.0037,-0.0019,0.0022,-0.0028,0.0025,-0.0029,0.0026,-0.0018,0.0049,-0.0031,0.0015,-0.003,0.003,-0.0014,0.0024,-0.0015,0.0026,-0.0015,0.0024,-0.0019,0.0011,-0.0026,0.0033,-0.0023,0.0037,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0023,-0.0017,0.0022,-0.0023,0.0037,-0.0027,0.0027,-0.003,0.0033,-0.0025,0.0025,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0014,0.0016,-0.0021,0.002,-0.0013,0.0015,-0.0021,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (1)
[-0.0279,0.091,-0.0669,0.051,-0.0712,0.0617,-0.0384,0.0353,-0.0255,0.043,-0.0358,0.0306,-0.0354,0.0376,-0.0276,0.0204,-0.0175,0.0208,-0.0426,0.0323,-0.0399,0.0331,-0.027,0.0347,-0.0201,0.025,-0.0136,0.0232,-0.0372,0.024,-0.0405,0.0253,-0.0278,0.024,-0.0149,0.0243,-0.0271,0.0258,-0.0158,0.0267,-0.0266,0.0217,-0.0231,0.019,-0.0123,0.0152,-0.0173,0.0178,-0.0175,0.0119,-0.0092,0.0135,-0.0181,0.0246,-0.0239,0.0153,-0.0199,0.0208,-0.0114,0.0107,-0.015,0.0125,-0.0116,0.0124,-0.007,0.0098,-0.014,0.0096,-0.0114,0.0116,-0.0096,0.0099,-0.0081,0.008,-0.0076,0.0072,-0.0062,0.0088,-0.013,0.0116,-0.0162,0.0104,-0.0078,0.0143,-0.0087,0.0053,-0.008,0.0125,-0.0062,0.009,-0.0099,0.0065,-0.008,0.0081,-0.0075,0.0121,-0.0071,0.011,-0.0108,0.0085,-0.007,0.0061,-0.0048,0.003,-0.0057,0.0084,-0.0073,0.0075,-0.0072,0.006,-0.0052,0.0063,-0.0051,0.0039,-0.0054,0.0061,-0.0062,0.0086,-0.0079,0.0058,-0.0032,0.0052,-0.0064,0.0056,-0.0072,0.0074,-0.0043,0.0051,-0.0049,0.0027,-0.0035,0.0041,-0.0051,0.0059,-0.0049,0.0038,-0.0045,0.005,-0.0029,0.0041,-0.0076,0.0035,-0.0052,0.0042,-0.0031,0.0054,-0.004,0.0022,-0.0036,0.0041,-0.0042,0.0043,-0.0039,0.001,-0.0031,0.004,-0.0041,0.003,-0.0043,0.0029,-0.0027,0.004,-0.0026,0.0026,-0.0033,0.0022,-0.0033,0.0041,-0.0035,0.003,-0.0039,0.0018,-0.002,0.0021,-0.0025,0.0023,-0.0032,0.0035,-0.0016,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0013,-0.0027,0.003,-0.0027,0.0031,-0.0022,0.001,-0.0015,0.0022,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0023,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0016,-0.0021,0.0023,-0.0013,0.0018,-0.001,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0003,-0.001,0.001,-0.0017,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0017,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (2)
[-0.0038,0.0029,-0.0011,0.0022,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.1462,0.1387,-0.0624,0.0836,-0.037,0.0431,-0.036,0.0366,-0.0325,0.0419,-0.0487,0.039,-0.0287,0.0235,-0.0331,0.0207,-0.0362,0.0347,-0.0178,0.017,-0.0247,0.0125,-0.0196,0.0109,-0.0176,0.0251,-0.0275,0.0213,-0.0148,0.017,-0.0099,0.0183,-0.0122,0.0141,-0.014,0.0084,-0.0378,0.0308,-0.0131,0.0189,-0.0211,0.014,-0.0117,0.0153,-0.035,0.0256,-0.0142,0.0165,-0.0104,0.0104,-0.0291,0.0198,-0.0154,0.0204,-0.0095,0.0151,-0.016,0.0106,-0.0102,0.013,-0.0081,0.0124,-0.0138,0.0092,-0.0074,0.0061,-0.0107,0.0065,-0.0109,0.0063,-0.0078,0.0074,-0.0072,0.0071,-0.0049,0.0066,-0.0085,0.0072,-0.0111,0.0078,-0.0071,0.0053,-0.0047,0.0055,-0.0066,0.0068,-0.0099,0.009,-0.0107,0.0085,-0.0089,0.0068,-0.009,0.0063,-0.0078,0.0084,-0.0085,0.0064,-0.0147,0.0102,-0.0076,0.0077,-0.0112,0.0053,-0.0077,0.0074,-0.0062,0.0044,-0.0058,0.0036,-0.0049,0.0045,-0.0048,0.0042,-0.0026,0.0016,-0.002,0.0023,-0.003,0.0029,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.004,-0.0034,0.0038,-0.0024,0.0023,-0.0022,0.0016,-0.0009,0.0009,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.002,-0.0026,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Metal lamp shade hit - short, muted. (3)
[0,0.0004,-0.1105,0.1288,-0.0775,0.0959,-0.0365,0.0401,-0.0249,0.0254,-0.0369,0.0182,-0.0638,0.0607,-0.0249,0.0304,-0.0259,0.0156,-0.049,0.0338,-0.0196,0.0426,-0.0228,0.0213,-0.017,0.0151,-0.0419,0.0447,-0.0155,0.0147,-0.0206,0.0237,-0.0282,0.0306,-0.0143,0.0158,-0.0157,0.0149,-0.0227,0.0174,-0.0187,0.0168,-0.0099,0.0181,-0.0242,0.0189,-0.0235,0.0101,-0.0052,0.009,-0.0098,0.0083,-0.0039,0.0067,-0.0089,0.0029,-0.0073,0.0132,-0.0117,0.0136,-0.0094,0.0112,-0.0088,0.0119,-0.0148,0.0098,-0.0119,0.009,-0.0158,0.0118,-0.01,0.0113,-0.0047,0.0089,-0.0066,0.0062,-0.0091,0.0107,-0.0078,0.0097,-0.0066,0.0079,-0.0069,0.0068,-0.0084,0.0058,-0.0028,0.0054,-0.0066,0.009,-0.0087,0.0053,-0.0055,0.0059,-0.0058,0.0044,-0.0032,0.004,-0.0025,0.0046,-0.0028,0.0019,-0.0034,0.003,-0.0063,0.0048,-0.0059,0.005,-0.0039,0.005,-0.0053,0.0041,-0.0049,0.0053,-0.0046,0.0032,-0.0035,0.0066,-0.005,0.0065,-0.0046,0.0051,-0.0023,0.0032,-0.0054,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0061,0.0027,-0.005,0.0026,-0.0048,0.0061,-0.005,0.0037,-0.0019,0.0045,-0.0043,0.0036,-0.0048,0.0037,-0.0032,0.0031,-0.0034,0.0024,-0.0036,0.0043,-0.0034,0.0044,-0.0025,0.0019,-0.0031,0.0022,-0.0027,0.0032,-0.002,0.0033,-0.003,0.0031,-0.0039,0.0039,-0.0034,0.0028,-0.0024,0.0024,-0.0017,0.003,-0.0032,0.002,-0.0019,0.003,-0.0024,0.003,-0.0029,0.0027,-0.0021,0.0023,-0.0021,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0022,-0.0028,0.0019,-0.003,0.0031,-0.0033,0.0026,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0028,-0.0027,0.0018,-0.0018,0.0028,-0.0019,0.0021,-0.0023,0.001,-0.0006,0.0018,-0.0016,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0008,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.001,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,0,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (4)
[-0.0343,0.0669,-0.0644,0.0566,-0.0676,0.0596,-0.0434,0.0733,-0.0395,0.0499,-0.0391,0.0385,-0.031,0.0455,-0.0215,0.0267,-0.0262,0.036,-0.0499,0.0235,-0.0366,0.0226,-0.0299,0.0293,-0.0254,0.0371,-0.0208,0.0262,-0.0396,0.0419,-0.0472,0.0264,-0.0347,0.0334,-0.0184,0.0297,-0.0262,0.0269,-0.0219,0.0168,-0.0293,0.0269,-0.0181,0.0176,-0.0299,0.0136,-0.0214,0.0197,-0.0087,0.0239,-0.035,0.013,-0.0159,0.0138,-0.0175,0.0237,-0.027,0.0188,-0.0188,0.0143,-0.0141,0.0233,-0.019,0.0153,-0.0201,0.0068,-0.0143,0.0225,-0.0091,0.0195,-0.0172,0.0138,-0.0127,0.0115,-0.0131,0.015,-0.0148,0.0193,-0.0145,0.007,-0.0121,0.009,-0.007,0.0063,-0.0084,0.0059,-0.0098,0.0121,-0.0065,0.01,-0.0083,0.0096,-0.0083,0.0051,-0.0081,0.0108,-0.0057,0.0069,-0.0055,0.0065,-0.0051,0.0052,-0.0089,0.0114,-0.0039,0.0062,-0.0062,0.0043,-0.007,0.0053,-0.0053,0.0054,-0.0052,0.0037,-0.0077,0.0061,-0.005,0.0049,-0.0048,0.0068,-0.0046,0.0013,-0.0042,0.0062,-0.0047,0.0051,-0.0046,0.0032,-0.0038,0.0033,-0.0038,0.0054,-0.0035,0.0045,-0.0038,0.0047,-0.0031,0.0043,-0.004,0.0035,-0.0046,0.0027,-0.0042,0.0027,-0.0022,0.0025,-0.0035,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0033,0.0025,-0.0034,0.0035,-0.0032,0.0018,-0.0014,0.0027,-0.0028,0.0021,-0.0024,0.0015,-0.0024,0.0017,-0.0024,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0016,0.0026,-0.0014,0.003,-0.0023,0.0019,-0.0024,0.0021,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.002,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0013,0.001,-0.0004,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (5)
[-0.0246,0.0452,-0.0525,0.0429,-0.0361,0.0315,-0.0303,0.0368,-0.0422,0.0314,-0.028,0.0323,-0.0357,0.0291,-0.044,0.0553,-0.0401,0.0352,-0.0214,0.0245,-0.024,0.0175,-0.0215,0.028,-0.0207,0.0132,-0.0154,0.0206,-0.0196,0.0111,-0.0092,0.0139,-0.0169,0.0225,-0.0079,0.0145,-0.0147,0.0145,-0.0103,0.015,-0.0109,0.009,-0.0155,0.0132,-0.0108,0.0101,-0.0091,0.0092,-0.0122,0.0089,-0.0043,0.0122,-0.011,0.0061,-0.0083,0.0099,-0.0051,0.004,-0.0071,0.0086,-0.0054,0.0091,-0.0105,0.0083,-0.008,0.0083,-0.0078,0.0057,-0.0096,0.0082,-0.0033,0.0071,-0.0049,0.0034,-0.0053,0.0051,-0.0052,0.0055,-0.0056,0.0077,-0.0049,0.006,-0.0059,0.0061,-0.0042,0.0039,-0.0028,0.0032,-0.0035,0.0037,-0.0028,0.0058,-0.0041,0.0011,-0.0039,0.0044,-0.0041,0.0042,-0.0023,0.0028,-0.002,0.003,-0.0018,0.0007,-0.0018,0.0035,-0.0025,0.0016,-0.0015,0.0024,-0.0029,0.0025,-0.0035,0.0014,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0022,-0.0017,0.0009,-0.0014,0.0022,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.001,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0015,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0012,0.002,-0.0023,0.0016,-0.0005,0.0015,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0013,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.001,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (6)
[0,0.0001,-0.0001,0.0013,-0.124,0.1774,-0.049,0.0678,-0.0782,0.0894,-0.0508,0.0646,-0.051,0.0317,-0.0341,0.0399,-0.0097,0.0216,-0.0197,0.0156,-0.0172,0.0155,-0.0105,0.0116,-0.0093,0.0111,-0.0088,0.0084,-0.0066,0.0058,-0.0054,0.0066,-0.0045,0.0046,-0.0056,0.004,-0.0035,0.0036,-0.0019,0.0036,-0.0031,0.0041,-0.003,0.0015,-0.0023,0.0027,-0.002,0.0024,-0.0037,0.0037,-0.0019,0.002,-0.0021,0.0024,-0.002,0.0011,-0.0014,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0021,-0.0018,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (8)
[-0.0139,0.1666,-0.1382,0.1301,-0.0569,0.0818,-0.0506,0.0384,-0.042,0.0397,-0.0361,0.0195,-0.0186,0.0245,-0.0182,0.0138,-0.0109,0.0134,-0.0092,0.0051,-0.0099,0.0085,-0.0067,0.0124,-0.0083,0.0076,-0.0069,0.0068,-0.0086,0.0035,-0.0033,0.0043,-0.0047,0.0024,-0.0027,0.0053,-0.0018,0.0041,-0.0048,0.0023,-0.0025,0.0035,-0.0032,0.003,-0.0036,0.0036,-0.0024,0.0032,-0.0031,0.004,-0.0015,0.0027,-0.0023,0.0016,-0.0019,0.0021,-0.0023,0.0031,-0.0019,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0017,-0.0013,0.0002,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (9)
[-0.0215,0.0435,-0.0735,0.0618,-0.0311,0.0351,-0.0223,0.0285,-0.0215,0.0179,-0.0256,0.0289,-0.0203,0.0259,-0.0112,0.0134,-0.0036,0.0127,-0.0083,0.0073,-0.0063,0.0055,-0.0075,0.0054,-0.004,0.0047,-0.0038,0.0027,-0.003,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.003,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0025,0.0032,-0.0019,0.0019,-0.0026,0.0021,-0.0027,0.0019,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.001,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.001,0.001,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0015,-0.0018,0.001,-0.001,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (10)
[-0.0001,0,-0.2878,0.2958,-0.2131,0.23,-0.1328,0.1241,-0.1068,0.0887,-0.0726,0.0661,-0.0429,0.0346,-0.113,0.0741,-0.1002,0.1079,-0.0671,0.0487,-0.0369,0.0702,-0.0258,0.0217,-0.0372,0.0232,-0.0226,0.017,-0.0097,0.0129,-0.011,0.0135,-0.0118,0.0085,-0.0059,0.0084,-0.0092,0.0085,-0.0056,0.008,-0.0119,0.0081,-0.0056,0.0078,-0.005,0.0051,-0.0048,0.0035,-0.0026,0.0048,-0.004,0.0043,-0.0045,0.0033,-0.004,0.0036,-0.0037,0.0035,-0.0042,0.0037,-0.0029,0.003,-0.0026,0.0033,-0.0025,0.0028,-0.0026,0.0027,-0.0019,0.0028,-0.004,0.0029,-0.0017,0.0022,-0.0011,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0009,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.002,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (11)
[-0.075,0.1574,-0.1702,0.2038,-0.0721,0.1002,-0.049,0.0565,-0.025,0.0399,-0.0349,0.035,-0.0243,0.0412,-0.0251,0.032,-0.0175,0.0118,-0.0158,0.0202,-0.0126,0.0103,-0.0074,0.0072,-0.0043,0.006,-0.0092,0.0095,-0.0104,0.0075,-0.0042,0.0049,-0.0027,0.0049,-0.0031,0.0035,-0.0034,0.0033,-0.0025,0.0033,-0.0046,0.0033,-0.0035,0.003,-0.0038,0.0028,-0.0035,0.0036,-0.0024,0.0022,-0.002,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0019,-0.0012,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0013,0.0011,-0.001,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0023,-0.0038,0.0026,-0.0034,0.0035,-0.0017,0.0019,-0.0025,0.0024,-0.0018,0.003,-0.0018,0.0029,-0.0026,0.0024,-0.0022,0.0021,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0027,-0.0084,0.0059,-0.0071,0.0044,-0.0018,0.0045,-0.0055,0.0038,-0.0017,0.002,-0.0024,0.0024,-0.0011,0.0018,-0.001,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (12)
[-0.1609,0.2552,-0.3075,0.2216,-0.2547,0.3049,-0.0951,0.1571,-0.1313,0.1132,-0.1481,0.1057,-0.057,0.0443,-0.0323,0.05,-0.0555,0.0691,-0.0455,0.0538,-0.0305,0.0319,-0.0298,0.0292,-0.0154,0.0195,-0.0189,0.0197,-0.0279,0.0272,-0.011,0.0216,-0.0209,0.0171,-0.0244,0.0139,-0.0132,0.0128,-0.0073,0.0139,-0.014,0.0106,-0.0089,0.0088,-0.0142,0.0107,-0.0061,0.0102,-0.0073,0.0063,-0.0105,0.0074,-0.0065,0.0045,-0.006,0.0043,-0.0061,0.005,-0.0058,0.0091,-0.0053,0.0062,-0.0026,0.0055,-0.0056,0.0055,-0.0062,0.0043,-0.0047,0.0053,-0.0037,0.0038,-0.0037,0.0026,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0028,-0.0038,0.0024,-0.0025,0.0038,-0.0032,0.0048,-0.0026,0.0023,-0.0031,0.0032,-0.0034,0.0027,-0.0016,0.0022,-0.0032,0.0026,-0.0022,0.0026,-0.0024,0.0016,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.0019,-0.0024,0.0013,-0.0013,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0011,-0.001,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0006,0.001,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (13)
[-0.013,0.1796,-0.1244,0.0614,-0.0841,0.0702,-0.0452,0.0663,-0.0449,0.0432,-0.0307,0.0283,-0.015,0.0166,-0.0098,0.0168,-0.017,0.0096,-0.0087,0.0131,-0.012,0.0097,-0.0091,0.0082,-0.0113,0.0118,-0.0082,0.0065,-0.0073,0.0078,-0.0042,0.0056,-0.0059,0.0037,-0.0058,0.0055,-0.0043,0.0046,-0.0048,0.0037,-0.0045,0.0044,-0.004,0.0025,-0.0033,0.0044,-0.0036,0.0032,-0.0025,0.0042,-0.0044,0.0025,-0.0027,0.0027,-0.0033,0.0034,-0.0022,0.0025,-0.0025,0.0021,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0021,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (14)
[-0.0005,0.0002,-0.0951,0.0852,-0.1029,0.0979,-0.0828,0.0362,-0.0564,0.0374,-0.0557,0.0614,-0.0472,0.0536,-0.0517,0.045,-0.0242,0.0434,-0.0474,0.0398,-0.0361,0.0418,-0.0321,0.0297,-0.0326,0.0182,-0.0531,0.0484,-0.0464,0.0418,-0.0326,0.0256,-0.0359,0.0336,-0.0271,0.0308,-0.0329,0.0376,-0.0387,0.0505,-0.0176,0.0227,-0.029,0.0249,-0.0413,0.0259,-0.0227,0.0197,-0.0167,0.0217,-0.0209,0.0206,-0.0252,0.0232,-0.0222,0.0268,-0.013,0.0233,-0.023,0.03,-0.0183,0.0109,-0.0194,0.0186,-0.0153,0.0165,-0.0179,0.0282,-0.0272,0.0328,-0.0197,0.0182,-0.0162,0.0152,-0.0152,0.0059,-0.0049,0.0144,-0.0179,0.0114,-0.0178,0.0185,-0.0087,0.0198,-0.0152,0.0057,-0.0083,0.0131,-0.0157,0.0088,-0.0074,0.0093,-0.0052,0.0155,-0.0145,0.0103,-0.0159,0.008,-0.0125,0.0167,-0.0066,0.0057,-0.0045,0.011,-0.0164,0.0094,-0.0044,0.0088,-0.017,0.0098,-0.0086,0.0074,-0.0144,0.0082,-0.0084,0.0061,-0.0037,0.0078,-0.0108,0.0086,-0.0097,0.0086,-0.0103,0.0086,-0.0103,0.0069,-0.0051,0.0083,-0.0042,0.0051,-0.0082,0.0089,-0.0101,0.0074,-0.0116,0.0078,-0.0081,0.0045,-0.0051,0.0076,-0.0081,0.005,-0.0038,0.0044,-0.0045,0.0042,-0.0069,0.0116,-0.0141,0.0147,-0.0054,0.0078,-0.006,0.0089,-0.0025,0.0045,-0.0072,0.0057,-0.0056,0.0076,-0.0056,0.0042,-0.0064,0.0057,-0.0042,0.0062,-0.0037,0.0061,-0.0027,0.0032,-0.0075,0.0054,-0.0052,0.0048,-0.0085,0.0039,-0.0032,0.0041,-0.0057,0.0059,-0.0021,0.0036,-0.0017,0.0043,-0.0076,0.0057,-0.0061,0.0054,-0.0045,0.0042,-0.0022,0.0038,-0.0047,0.0058,-0.0047,0.0035,-0.0031,0.0047,-0.0036,0.0015,-0.0038,0.0043,-0.0057,0.0065,-0.0029,0.0034,-0.0029,0.0036,-0.0031,0.0034,-0.0033,0.0043,-0.003,0.0027,-0.0049,0.0037,-0.0032,0.0028,-0.002,0.0023,-0.0021,0.0035,-0.003,0.0029,-0.003,0.002,-0.002,0.0021,-0.0036,0.0028,-0.0022,0.0033,-0.0025,0.0033,-0.0021,0.002,-0.0014,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.003,0.0024,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0022,-0.0018,0.0012,-0.0016,0.0023,-0.0019,0.0026,-0.0025,0.0022,-0.0015,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0021,0.0016,-0.0006,0.0004,-0.0023,0.0013,-0.0018,0.0025,-0.0011,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0015,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.002,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (16)
[-0.0001,0.0001,-0.0951,0.1111,-0.1142,0.0606,-0.1083,0.0869,-0.0361,0.0782,-0.0534,0.0446,-0.038,0.05,-0.0273,0.053,-0.0329,0.0424,-0.0531,0.0474,-0.0421,0.0562,-0.0237,0.0545,-0.0355,0.0395,-0.0317,0.05,-0.0372,0.0338,-0.0424,0.0209,-0.0267,0.0371,-0.0283,0.0316,-0.0202,0.0222,-0.0327,0.0476,-0.0439,0.032,-0.0177,0.0335,-0.0305,0.035,-0.0273,0.028,-0.0297,0.0271,-0.0408,0.0403,-0.0202,0.0394,-0.0352,0.0299,-0.0135,0.0258,-0.0272,0.024,-0.0103,0.0191,-0.0182,0.0135,-0.0155,0.0114,-0.0078,0.0221,-0.0201,0.0141,-0.0146,0.0163,-0.0141,0.0126,-0.0106,0.015,-0.0143,0.0148,-0.0027,0.0088,-0.0141,0.0118,-0.0135,0.007,-0.0098,0.0157,-0.0113,0.0041,-0.0052,0.006,-0.0074,0.0071,-0.0048,0.0075,-0.0065,0.0082,-0.0105,0.0088,-0.0087,0.0143,-0.014,0.013,-0.0083,0.0087,-0.007,0.0048,-0.0069,0.0028,-0.0072,0.006,-0.0054,0.0062,-0.004,0.0081,-0.0078,0.006,-0.0055,0.0085,-0.0072,0.0074,-0.0055,0.0029,-0.008,0.0083,-0.0081,0.0095,-0.0091,0.0075,-0.0069,0.0069,-0.0052,0.0054,-0.0056,0.0036,-0.0062,0.0045,-0.0066,0.0032,-0.0046,0.0058,-0.0128,0.0101,-0.0091,0.01,-0.0052,0.0049,-0.0033,0.003,-0.0022,0.002,-0.0052,0.0033,-0.0044,0.0034,-0.0089,0.0065,-0.0054,0.0059,-0.0086,0.0063,-0.0022,0.0058,-0.0039,0.0022,-0.0029,0.0055,-0.003,0.0061,-0.0042,0.0038,-0.0038,0.0054,-0.0031,0.0038,-0.0029,0.0047,-0.0021,0.0025,-0.0035,0.0034,-0.0025,0.0048,-0.0059,0.0053,-0.0046,0.0055,-0.0035,0.0049,-0.0031,0.0036,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0037,0.0039,-0.0038,0.0028,-0.0043,0.0047,-0.0031,0.0048,-0.002,0.0013,-0.0035,0.0028,-0.0035,0.0028,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.0027,-0.0033,0.003,-0.003,0.0026,-0.0016,0.0027,-0.002,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0034,0.0042,-0.0028,0.0033,-0.0029,0.0026,-0.002,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.002,-0.002,0.0031,-0.003,0.0028,-0.003,0.0032,-0.0022,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0025,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0025,0.0024,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.001,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (17)
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم