مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted a lamp shade 04 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (4)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0.0004,-0.1105,0.1288,-0.0775,0.0959,-0.0365,0.0401,-0.0249,0.0254,-0.0369,0.0182,-0.0638,0.0607,-0.0249,0.0304,-0.0259,0.0156,-0.049,0.0338,-0.0196,0.0426,-0.0228,0.0213,-0.017,0.0151,-0.0419,0.0447,-0.0155,0.0147,-0.0206,0.0237,-0.0282,0.0306,-0.0143,0.0158,-0.0157,0.0149,-0.0227,0.0174,-0.0187,0.0168,-0.0099,0.0181,-0.0242,0.0189,-0.0235,0.0101,-0.0052,0.009,-0.0098,0.0083,-0.0039,0.0067,-0.0089,0.0029,-0.0073,0.0132,-0.0117,0.0136,-0.0094,0.0112,-0.0088,0.0119,-0.0148,0.0098,-0.0119,0.009,-0.0158,0.0118,-0.01,0.0113,-0.0047,0.0089,-0.0066,0.0062,-0.0091,0.0107,-0.0078,0.0097,-0.0066,0.0079,-0.0069,0.0068,-0.0084,0.0058,-0.0028,0.0054,-0.0066,0.009,-0.0087,0.0053,-0.0055,0.0059,-0.0058,0.0044,-0.0032,0.004,-0.0025,0.0046,-0.0028,0.0019,-0.0034,0.003,-0.0063,0.0048,-0.0059,0.005,-0.0039,0.005,-0.0053,0.0041,-0.0049,0.0053,-0.0046,0.0032,-0.0035,0.0066,-0.005,0.0065,-0.0046,0.0051,-0.0023,0.0032,-0.0054,0.0035,-0.0034,0.0036,-0.0061,0.0027,-0.005,0.0026,-0.0048,0.0061,-0.005,0.0037,-0.0019,0.0045,-0.0043,0.0036,-0.0048,0.0037,-0.0032,0.0031,-0.0034,0.0024,-0.0036,0.0043,-0.0034,0.0044,-0.0025,0.0019,-0.0031,0.0022,-0.0027,0.0032,-0.002,0.0033,-0.003,0.0031,-0.0039,0.0039,-0.0034,0.0028,-0.0024,0.0024,-0.0017,0.003,-0.0032,0.002,-0.0019,0.003,-0.0024,0.003,-0.0029,0.0027,-0.0021,0.0023,-0.0021,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0022,-0.0028,0.0019,-0.003,0.0031,-0.0033,0.0026,-0.002,0.0017,-0.0015,0.0028,-0.0027,0.0018,-0.0018,0.0028,-0.0019,0.0021,-0.0023,0.001,-0.0006,0.0018,-0.0016,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0008,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.001,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0004,0,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (4)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم