مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted c lamp shade 02 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (17)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0951,0.1111,-0.1142,0.0606,-0.1083,0.0869,-0.0361,0.0782,-0.0534,0.0446,-0.038,0.05,-0.0273,0.053,-0.0329,0.0424,-0.0531,0.0474,-0.0421,0.0562,-0.0237,0.0545,-0.0355,0.0395,-0.0317,0.05,-0.0372,0.0338,-0.0424,0.0209,-0.0267,0.0371,-0.0283,0.0316,-0.0202,0.0222,-0.0327,0.0476,-0.0439,0.032,-0.0177,0.0335,-0.0305,0.035,-0.0273,0.028,-0.0297,0.0271,-0.0408,0.0403,-0.0202,0.0394,-0.0352,0.0299,-0.0135,0.0258,-0.0272,0.024,-0.0103,0.0191,-0.0182,0.0135,-0.0155,0.0114,-0.0078,0.0221,-0.0201,0.0141,-0.0146,0.0163,-0.0141,0.0126,-0.0106,0.015,-0.0143,0.0148,-0.0027,0.0088,-0.0141,0.0118,-0.0135,0.007,-0.0098,0.0157,-0.0113,0.0041,-0.0052,0.006,-0.0074,0.0071,-0.0048,0.0075,-0.0065,0.0082,-0.0105,0.0088,-0.0087,0.0143,-0.014,0.013,-0.0083,0.0087,-0.007,0.0048,-0.0069,0.0028,-0.0072,0.006,-0.0054,0.0062,-0.004,0.0081,-0.0078,0.006,-0.0055,0.0085,-0.0072,0.0074,-0.0055,0.0029,-0.008,0.0083,-0.0081,0.0095,-0.0091,0.0075,-0.0069,0.0069,-0.0052,0.0054,-0.0056,0.0036,-0.0062,0.0045,-0.0066,0.0032,-0.0046,0.0058,-0.0128,0.0101,-0.0091,0.01,-0.0052,0.0049,-0.0033,0.003,-0.0022,0.002,-0.0052,0.0033,-0.0044,0.0034,-0.0089,0.0065,-0.0054,0.0059,-0.0086,0.0063,-0.0022,0.0058,-0.0039,0.0022,-0.0029,0.0055,-0.003,0.0061,-0.0042,0.0038,-0.0038,0.0054,-0.0031,0.0038,-0.0029,0.0047,-0.0021,0.0025,-0.0035,0.0034,-0.0025,0.0048,-0.0059,0.0053,-0.0046,0.0055,-0.0035,0.0049,-0.0031,0.0036,-0.0021,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0037,0.0039,-0.0038,0.0028,-0.0043,0.0047,-0.0031,0.0048,-0.002,0.0013,-0.0035,0.0028,-0.0035,0.0028,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.0027,-0.0033,0.003,-0.003,0.0026,-0.0016,0.0027,-0.002,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0034,0.0042,-0.0028,0.0033,-0.0029,0.0026,-0.002,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.002,-0.002,0.0031,-0.003,0.0028,-0.003,0.0032,-0.0022,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0017,-0.0018,0.0016,-0.0025,0.0017,-0.0008,0.0014,-0.0015,0.0019,-0.0008,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0025,0.0024,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0017,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.001,0.001,-0.0013,0.0016,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0012,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (17)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری