مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted c lamp shade 04 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (19)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0475,0.0529,-0.1803,0.188,-0.1871,0.2289,-0.1585,0.1964,-0.1462,0.1226,-0.0933,0.0944,-0.0925,0.0663,-0.1375,0.1188,-0.1362,0.1505,-0.109,0.1801,-0.0815,0.0941,-0.0786,0.103,-0.1052,0.0829,-0.0825,0.1678,-0.0911,0.0784,-0.0632,0.0761,-0.0697,0.0697,-0.1363,0.0862,-0.0707,0.064,-0.0613,0.0469,-0.042,0.0537,-0.0646,0.0826,-0.056,0.063,-0.0402,0.0343,-0.0251,0.037,-0.0348,0.024,-0.0427,0.0505,-0.049,0.046,-0.0295,0.028,-0.0345,0.0341,-0.0167,0.0362,-0.0152,0.0273,-0.03,0.0302,-0.0259,0.0298,-0.0172,0.0173,-0.0222,0.0143,-0.0221,0.0222,-0.0171,0.0147,-0.0337,0.0273,-0.0163,0.0113,-0.0146,0.0177,-0.0184,0.0195,-0.0191,0.0153,-0.0172,0.019,-0.019,0.0211,-0.0091,0.006,-0.009,0.0067,-0.0118,0.013,-0.0103,0.0177,-0.0126,0.0139,-0.009,0.0155,-0.013,0.0082,-0.0145,0.0141,-0.012,0.0124,-0.0081,0.0077,-0.0066,0.0047,-0.0044,0.0056,-0.0078,0.0116,-0.0084,0.0117,-0.006,0.0085,-0.0054,0.0052,-0.0082,0.0086,-0.008,0.0099,-0.0077,0.0084,-0.0099,0.0079,-0.0059,0.0048,-0.003,0.0036,-0.0076,0.007,-0.006,0.0067,-0.0063,0.0069,-0.0073,0.0075,-0.005,0.0047,-0.0042,0.0064,-0.0051,0.0054,-0.0052,0.0036,-0.0092,0.0071,-0.0036,0.0045,-0.0028,0.0041,-0.0059,0.007,-0.0056,0.0044,-0.0053,0.0049,-0.0068,0.006,-0.0029,0.0018,-0.0019,0.005,-0.0075,0.003,-0.0042,0.0052,-0.0047,0.003,-0.0031,0.0047,-0.0023,0.0037,-0.0045,0.0036,-0.0047,0.0045,-0.0065,0.0035,-0.0033,0.0031,-0.0019,0.0038,-0.0045,0.0031,-0.0033,0.0025,-0.0053,0.0029,-0.0033,0.0029,-0.0023,0.0038,-0.0032,0.0034,-0.002,0.003,-0.0034,0.0028,-0.0044,0.0043,-0.0032,0.0034,-0.003,0.0042,-0.0028,0.0025,-0.003,0.0015,-0.005,0.0042,-0.0026,0.0028,-0.0017,0.0024,-0.0024,0.0047,-0.0019,0.0016,-0.0027,0.0023,-0.0034,0.0022,-0.0018,0.0032,-0.0021,0.0026,-0.0025,0.0018,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0017,-0.0015,0.0022,-0.0025,0.0031,-0.0016,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0033,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0027,0.0034,-0.0027,0.0022,-0.0013,0.0022,-0.0031,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0021,0.0015,-0.0021,0.0033,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0033,-0.0014,0.0018,-0.0022,0.0022,-0.0027,0.0019,-0.0018,0.0014,-0.0022,0.002,-0.0022,0.0027,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0014,-0.0018,0.0013,-0.0024,0.0019,-0.0013,0.0017,-0.001,0.0021,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0018,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.001,-0.0013,0.001,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (19)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم