مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted c lamp shade 05 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (20)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0568,0.1219,-0.1512,0.2162,-0.2356,0.1133,-0.1929,0.1667,-0.0886,0.0579,-0.0713,0.0827,-0.0887,0.0739,-0.0615,0.0647,-0.0834,0.0965,-0.0887,0.0983,-0.0599,0.0673,-0.0851,0.1245,-0.0742,0.0565,-0.0629,0.0931,-0.0859,0.0429,-0.127,0.0598,-0.0664,0.1068,-0.0504,0.0463,-0.0535,0.0763,-0.0564,0.093,-0.0872,0.0649,-0.089,0.0848,-0.054,0.0573,-0.0733,0.0894,-0.1432,0.0863,-0.061,0.093,-0.071,0.086,-0.0707,0.0935,-0.0871,0.0506,-0.0712,0.081,-0.0277,0.0302,-0.0398,0.0531,-0.063,0.0372,-0.0686,0.0562,-0.0372,0.0405,-0.0369,0.0448,-0.0309,0.0339,-0.0332,0.0325,-0.0222,0.0431,-0.0402,0.0334,-0.0212,0.0172,-0.0253,0.0372,-0.013,0.0227,-0.0128,0.0151,-0.0233,0.025,-0.0075,0.0159,-0.0271,0.0148,-0.018,0.0182,-0.0296,0.0183,-0.0151,0.0159,-0.0179,0.0213,-0.0277,0.0131,-0.0098,0.0161,-0.014,0.0082,-0.0163,0.007,-0.0114,0.0173,-0.0087,0.008,-0.0118,0.0103,-0.0134,0.0138,-0.0153,0.0082,-0.0064,0.0074,-0.0073,0.0069,-0.0068,0.0072,-0.0124,0.0092,-0.0081,0.009,-0.0101,0.0111,-0.0101,0.008,-0.0089,0.0097,-0.0035,0.0071,-0.0069,0.0067,-0.0105,0.0087,-0.0046,0.0082,-0.0081,0.0056,-0.006,0.0043,-0.0037,0.0067,-0.005,0.0034,-0.0027,0.0059,-0.0043,0.0036,-0.0062,0.0038,-0.0042,0.0061,-0.0078,0.0062,-0.006,0.0071,-0.0055,0.0071,-0.0045,0.0029,-0.0038,0.0057,-0.005,0.0018,-0.0036,0.0023,-0.0039,0.0049,-0.0049,0.0039,-0.0045,0.0056,-0.0026,0.0052,-0.0038,0.0032,-0.0021,0.004,-0.0024,0.0024,-0.002,0.0019,-0.003,0.0047,-0.0032,0.0041,-0.0038,0.0041,-0.0046,0.0041,-0.0046,0.0044,-0.0028,0.0038,-0.0028,0.0024,-0.003,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0022,0.0029,-0.0023,0.0042,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0009,-0.0024,0.0027,-0.003,0.0029,-0.0036,0.0021,-0.0019,0.0029,-0.0016,0.0022,-0.0024,0.0026,-0.0018,0.0016,-0.0022,0.0015,-0.0016,0.0024,-0.0026,0.0026,-0.0026,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0022,-0.0015,0.0021,-0.0024,0.0017,-0.0016,0.002,-0.0022,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0022,0.0015,-0.0019,0.0025,-0.0019,0.002,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0016,0.0006,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0017,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (20)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم