مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted c lamp shade 07 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (22)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0099,0.0014,-0.2599,0.2001,-0.211,0.2809,-0.0923,0.0879,-0.0994,0.1438,-0.1089,0.1647,-0.16,0.0998,-0.1186,0.1263,-0.0949,0.0662,-0.0883,0.1311,-0.0874,0.0926,-0.0818,0.0425,-0.0573,0.0449,-0.0598,0.0558,-0.082,0.0559,-0.0387,0.0696,-0.0242,0.0246,-0.043,0.0443,-0.0255,0.0329,-0.0259,0.0325,-0.0376,0.025,-0.0331,0.0365,-0.0183,0.0255,-0.0149,0.0348,-0.0231,0.0189,-0.0314,0.032,-0.0323,0.0284,-0.017,0.014,-0.0288,0.0289,-0.0152,0.0264,-0.0133,0.0204,-0.0106,0.0168,-0.016,0.0085,-0.0182,0.0168,-0.0167,0.0172,-0.0184,0.0139,-0.0076,0.012,-0.0095,0.0165,-0.0131,0.0066,-0.0111,0.0109,-0.012,0.0133,-0.008,0.0107,-0.0087,0.0136,-0.0061,0.0094,-0.0086,0.009,-0.0101,0.0113,-0.0078,0.0072,-0.0091,0.0102,-0.0087,0.0068,-0.0068,0.0064,-0.009,0.0107,-0.005,0.0047,-0.0054,0.0097,-0.0071,0.0086,-0.0058,0.006,-0.0065,0.0066,-0.0046,0.0046,-0.0042,0.0055,-0.0073,0.0033,-0.0047,0.0049,-0.0069,0.008,-0.005,0.0038,-0.0039,0.0039,-0.0056,0.0047,-0.0055,0.003,-0.0035,0.0056,-0.003,0.0037,-0.004,0.0037,-0.0023,0.0052,-0.0022,0.0019,-0.0031,0.0007,-0.0019,0.0048,-0.0038,0.0024,-0.0047,0.0023,-0.0046,0.0043,-0.0026,0.0023,-0.0037,0.0033,-0.0031,0.0029,-0.003,0.0023,-0.0036,0.004,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0037,-0.002,0.0027,-0.0033,0.0015,-0.0027,0.0025,-0.0026,0.0027,-0.0032,0.0034,-0.0024,0.0026,-0.0036,0.002,-0.002,0.0029,-0.0029,0.0022,-0.0026,0.003,-0.0019,0.0036,-0.0037,0.0023,-0.0024,0.0034,-0.002,0.0031,-0.0032,0.0015,-0.0012,0.0032,-0.0025,0.0017,-0.0027,0.0018,-0.0017,0.0022,-0.0023,0.0013,-0.0014,0.0022,-0.0018,0.002,-0.0024,0.0014,-0.0012,0.0024,-0.0019,0.0022,-0.002,0.0024,-0.0012,0.0025,-0.002,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.0018,0.0013,-0.0015,0.0025,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0009,0.001,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0018,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0008,-0.001,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (22)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم