مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted c lamp shade 08 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (23)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0215,0.1555,-0.1056,0.1488,-0.1243,0.032,-0.0328,0.0634,-0.0443,0.0503,-0.032,0.0495,-0.0286,0.0376,-0.0576,0.0385,-0.032,0.0555,-0.0525,0.0613,-0.0358,0.027,-0.0429,0.0359,-0.0295,0.0268,-0.017,0.0486,-0.0392,0.0324,-0.0377,0.0394,-0.0365,0.0114,-0.0185,0.0398,-0.0253,0.0227,-0.023,0.0311,-0.0361,0.0155,-0.0163,0.0113,-0.017,0.0235,-0.0181,0.017,-0.0244,0.0172,-0.0103,0.0155,-0.0165,0.0311,-0.0242,0.0139,-0.0108,0.0244,-0.0178,0.0122,-0.0134,0.0257,-0.0192,0.0172,-0.0097,0.0106,-0.0133,0.0124,-0.0089,0.0108,-0.0129,0.0098,-0.0128,0.0052,-0.0157,0.0173,-0.012,0.0093,-0.0087,0.0118,-0.0085,0.0065,-0.012,0.0092,-0.013,0.0088,-0.0117,0.0068,-0.008,0.0096,-0.0114,0.0107,-0.0041,0.0097,-0.0113,0.0074,-0.0062,0.009,-0.0068,0.0052,-0.0075,0.0155,-0.005,0.0071,-0.0047,0.0084,-0.0077,0.0063,-0.0084,0.0047,-0.0072,0.0081,-0.0086,0.009,-0.0049,0.0061,-0.0087,0.0048,-0.0051,0.0064,-0.0051,0.004,-0.0031,0.0044,-0.0029,0.0047,-0.0045,0.006,-0.0029,0.0015,-0.0017,0.0045,-0.0061,0.0063,-0.0046,0.0063,-0.0039,0.0052,-0.0064,0.0033,-0.0055,0.0047,-0.0039,0.0049,-0.0034,0.0027,-0.001,0.0028,-0.0023,0.0032,-0.0025,0.0041,-0.0039,0.0029,-0.0037,0.0035,-0.0056,0.0062,-0.0039,0.0046,-0.0025,0.0028,-0.0042,0.003,-0.0011,0.0026,-0.0031,0.0043,-0.0043,0.0022,-0.0025,0.0033,-0.0025,0.0028,-0.0034,0.0039,-0.0017,0.002,-0.0032,0.0027,-0.0027,0.0037,-0.0033,0.0049,-0.0018,0.0005,-0.0033,0.0027,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0013,-0.002,0.0042,-0.004,0.0022,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0014,-0.0035,0.002,-0.0007,0.0015,-0.003,0.0028,-0.0032,0.0018,-0.0037,0.0028,-0.0006,0.0029,-0.0039,0.0019,-0.0019,0.0014,-0.0023,0.0023,-0.0019,0.0018,-0.0025,0.0019,-0.0009,0.0012,-0.0024,0.0022,-0.0012,0.0017,-0.001,0.0018,-0.0029,0.0024,-0.0017,0.0038,-0.0021,0.0015,-0.0017,0.0011,-0.0017,0.0033,-0.0015,0.0006,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.0023,0.0025,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0016,-0.002,0.0022,-0.001,0.001,-0.0029,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0027,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0003,0.0013,-0.002,0.0013,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.001,0.001,-0.0017,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0013,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0012,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (23)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم