مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small muted c lamp shade 13 m wav

Metal lamp shade hit - short, muted. (28)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربه آهستهفلزیکوتاهmutedلامپshade
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0618,0.1912,-0.2279,0.1736,-0.0726,0.1201,-0.0937,0.0963,-0.0779,0.0497,-0.0588,0.0568,-0.0445,0.0453,-0.0421,0.0395,-0.0274,0.0331,-0.0452,0.064,-0.0775,0.0655,-0.0579,0.0497,-0.0369,0.0267,-0.0392,0.0603,-0.0567,0.0426,-0.0333,0.0533,-0.0648,0.029,-0.0278,0.0479,-0.0679,0.0491,-0.0663,0.0457,-0.0279,0.0254,-0.0316,0.017,-0.01,0.0202,-0.0336,0.0526,-0.0173,0.0309,-0.0213,0.019,-0.0407,0.0522,-0.0122,0.028,-0.0435,0.0323,-0.0197,0.0312,-0.0223,0.0356,-0.0267,0.0221,-0.0154,0.0189,-0.0267,0.0243,-0.0201,0.027,-0.0166,0.022,-0.0144,0.0083,-0.0125,0.0173,-0.0112,0.009,-0.0151,0.0164,-0.0198,0.0213,-0.021,0.0235,-0.0197,0.0205,-0.0192,0.016,-0.0167,0.0187,-0.0172,0.019,-0.0168,0.0186,-0.0173,0.0142,-0.0164,0.0174,-0.0138,0.0163,-0.0135,0.0123,-0.0109,0.014,-0.0061,0.0077,-0.0018,0.0056,-0.0035,0.0025,-0.003,0.0029,-0.0061,0.005,-0.0087,0.0056,-0.0103,0.0124,-0.0126,0.0112,-0.0133,0.0142,-0.0132,0.0146,-0.0142,0.0137,-0.0106,0.0115,-0.0097,0.0086,-0.0102,0.0115,-0.012,0.0138,-0.0141,0.0131,-0.011,0.0126,-0.0117,0.0107,-0.0073,0.0094,-0.0056,0.0074,-0.0033,0.0043,-0.0017,0.0038,-0.0029,0.0018,-0.004,0.0038,-0.0069,0.0053,-0.0076,0.0076,-0.0088,0.0091,-0.0082,0.0091,-0.0086,0.009,-0.0076,0.0078,-0.0074,0.0081,-0.0075,0.008,-0.0072,0.0076,-0.009,0.0101,-0.0095,0.01,-0.0103,0.0098,-0.0083,0.0078,-0.0068,0.0052,-0.004,0.0042,-0.0039,0.0042,-0.0034,0.0034,-0.0031,0.0036,-0.0037,0.003,-0.0036,0.0038,-0.0055,0.0045,-0.0052,0.0062,-0.0062,0.0059,-0.0046,0.0054,-0.0048,0.0048,-0.0053,0.0049,-0.0061,0.0063,-0.0063,0.0065,-0.007,0.0067,-0.007,0.0073,-0.0074,0.0072,-0.007,0.0067,-0.0059,0.0048,-0.0039,0.0034,-0.0035,0.0036,-0.0035,0.0036,-0.0043,0.004,-0.0035,0.0041,-0.0035,0.0034,-0.0032,0.0033,-0.0039,0.0034,-0.0042,0.0042,-0.0041,0.0042,-0.0035,0.0038,-0.0038,0.0037,-0.005,0.004,-0.0056,0.0057,-0.0064,0.0058,-0.0059,0.0058,-0.0054,0.0054,-0.0057,0.0051,-0.0051,0.0051,-0.0047,0.0038,-0.0038,0.0036,-0.0033,0.0039,-0.0043,0.0042,-0.0041,0.0044,-0.0042,0.0035,-0.0031,0.0032,-0.0035,0.0029,-0.003,0.0033,-0.0036,0.0032,-0.0034,0.0032,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0031,-0.0042,0.0039,-0.0049,0.0047,-0.0049,0.0049,-0.0045,0.0047,-0.0039,0.004,-0.0037,0.004,-0.0037,0.0038,-0.0037,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0029,0.003,-0.0033,0.0032,-0.0032,0.0034,-0.0035,0.0032,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0022,-0.0023,0.0026,-0.0026,0.0026,-0.0028,0.0031,-0.0028,0.0028,-0.0032,0.0027,-0.0032,0.003,-0.004,0.0035,-0.0036,0.0037,-0.0034,0.0037,-0.0027,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0026,0.0028,-0.0025,0.0026,-0.0024,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0022,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0021,-0.0019,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0015,-0.0019,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Metal lamp shade hit - short, muted. (28)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری