مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal tray dropping with a crash and a thin rattle

Metal tray dropping with a crash and a thin rattle

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنسقوطفلزفولادآهنافتادنرها کردن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0057,-0.0045,0.0067,-0.005,0.006,-0.0052,0.0044,-0.0039,0.0036,-0.0034,0.0051,-0.0029,0.003,-0.0028,0.0037,-0.0032,0.0035,-0.0023,0.0028,-0.0015,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0008,0.005,-0.0085,0.011,-0.0186,0.0119,-0.0136,0.0138,-0.0132,0.0188,-0.0164,0.0166,-0.0149,0.0183,-0.0132,0.0142,-0.0153,0.0124,-0.0131,0.0111,-0.0109,0.0116,-0.0162,0.0148,-0.0107,0.0161,-0.0106,0.0118,-0.0169,0.0111,-0.0126,0.0164,-0.0168,0.0153,-0.0143,0.0098,-0.0115,0.0102,-0.0135,0.0085,-0.0087,0.0124,-0.0109,0.0127,-0.0109,0.0089,-0.0126,0.0156,-0.0142,0.0119,-0.0115,0.0141,-0.0184,0.0115,-0.0123,0.0136,-0.0142,0.0132,-0.017,0.0211,-0.0119,0.0123,-0.0143,0.0195,-0.0152,0.0177,-0.0148,0.0157,-0.0166,0.0146,-0.0213,0.0204,-0.0189,0.0144,-0.0201,0.0204,-0.0214,0.0158,-0.0238,0.0217,-0.0276,0.0221,-0.0332,0.0395,-0.0406,0.0373,-0.0589,0.046,-0.0372,0.0329,-0.051,0.0327,-0.0403,0.0436,-0.0659,0.0618,-0.0929,0.1226,-0.0802,0.0696,-0.0498,0.0693,-0.0521,0.0607,-0.0445,0.0549,-0.0711,0.0515,-0.0651,0.0559,-0.0482,0.055,-0.0367,0.0371,-0.0354,0.0334,-0.0454,0.0425,-0.0364,0.0455,-0.0389,0.035,-0.0305,0.0339,-0.03,0.0273,-0.0274,0.0358,-0.0294,0.0381,-0.0348,0.0366,-0.0247,0.0256,-0.0232,0.0235,-0.0257,0.0243,-0.0185,0.0194,-0.0276,0.0188,-0.0173,0.0181,-0.0376,0.0153,-0.0175,0.024,-0.0259,0.0307,-0.0258,0.0217,-0.02,0.0262,-0.0287,0.0199,-0.0201,0.0254,-0.0249,0.0297,-0.0253,0.0224,-0.0294,0.0304,-0.0408,0.0247,-0.0319,0.0403,-0.0287,0.0319,-0.0292,0.0279,-0.0359,0.0283,-0.0341,0.0546,-0.0404,0.0334,-0.0415,0.0415,-0.0413,0.0351,-0.0326,0.0322,-0.0265,0.0284,-0.0219,0.0309,-0.0238,0.0288,-0.0209,0.0284,-0.0202,0.0227,-0.0292,0.024,-0.0246,0.0241,-0.0169,0.0189,-0.0203,0.0174,-0.0224,0.0241,-0.0139,0.0152,-0.0191,0.026,-0.0188,0.0145,-0.0182,0.0195,-0.0186,0.0215,-0.0146,0.0179,-0.0197,0.0175,-0.0178,0.0175,-0.0164,0.0119,-0.0159,0.0164,-0.0138,0.014,-0.0143,0.0113,-0.0124,0.0133,-0.008,0.012,-0.0113,0.0122,-0.0118,0.0123,-0.0109,0.0131,-0.0095,0.0106,-0.0072,0.0117,-0.0079,0.0107,-0.0095,0.0077,-0.0074,0.0115,-0.0074,0.0094,-0.0116,0.0106,-0.0111,0.013,-0.0078,0.0139,-0.0082,0.0072,-0.0125,0.0115,-0.0138,0.0104,-0.0126,0.0127,-0.0126,0.0102,-0.014,0.0105,-0.0137,0.0114,-0.0088,0.0113,-0.0157,0.0152,-0.0152,0.0089,-0.0082,0.0098,-0.0102,0.0127,-0.0137,0.0104,-0.0088,0.0112,-0.0107,0.0111,-0.0099,0.0103,-0.0094,0.0075,-0.0095,0.011,-0.0106,0.0103,-0.0095,0.0099,-0.0099,0.0069,-0.0088,0.0096,-0.0066,0.005,-0.0058,0.007,-0.0073,0.006,-0.0084,0.0054,-0.0074,0.0078,-0.0061,0.0062,-0.0068,0.0074,-0.0075,0.0088,-0.0098,0.0083,-0.0072,0.0063,-0.0083,0.0071,-0.0066,0.0043,-0.0061,0.0111,-0.0054,0.0044,-0.0053,0.0059,-0.0058,0.0049,-0.0066,0.0049,-0.0046,0.0039,-0.005,0.0045,-0.0041,0.0042,-0.0033,0.004,-0.0035,0.0029,-0.0039,0.0045,-0.0039,0.0036,-0.004,0.0049,-0.0035,0.0029,-0.0045,0.0036,-0.0043,0.0056,-0.0052,0.0049,-0.0034,0.0037,-0.0066,0.0037,-0.0055,0.0036,-0.0044,0.0036,-0.0047,0.0049,-0.0034,0.0035,-0.0035,0.0038,-0.0049,0.0045,-0.0026,0.0041,-0.0037,0.003,-0.0022,0.0021,-0.0034,0.0035,-0.0051,0.0059,-0.0072,0.0071,-0.0064,0.0066,-0.0072,0.0058,-0.006,0.0055,-0.0045,0.006,-0.0048,0.0036,-0.0056,0.0053,-0.0043,0.0036,-0.006,0.0036,-0.0049,0.0048,-0.0061,0.0069,-0.009,0.0096,-0.0091,0.0083,-0.0075,0.0071,-0.0077,0.0083,-0.0073,0.0078,-0.0096,0.0073,-0.0079,0.0079,-0.0155,0.0083,-0.0083,0.0075,-0.0077,0.0064,-0.0092,0.008,-0.0098,0.0071,-0.0091,0.0118,-0.011,0.0081,-0.0095,0.0098,-0.0097,0.0085,-0.0294,0.0161,-0.026,0.029,-0.0197,0.0217,-0.0173,0.0163,-0.0168,0.0159,-0.0259,0.0261,-0.0228,0.0282,-0.0185,0.0204,-0.0204,0.0161,-0.014,0.0152,-0.0197,0.0189,-0.0146,0.0211,-0.0179,0.0177,-0.0146,0.0151,-0.0159,0.0199,-0.0159,0.0171,-0.0169,0.0133,-0.014,0.014,-0.0118,0.0122,-0.0123,0.0103,-0.0226,0.0222,-0.0282,0.031,-0.0233,0.0207,-0.0223,0.0244,-0.0201,0.0284,-0.0241,0.0311,-0.0263,0.0176,-0.0148,0.0164,-0.0192,0.0206,-0.0161,0.0166,-0.0168,0.0227,-0.0202,0.0152,-0.0141,0.0156,-0.0182,0.0198,-0.0147,0.0158,-0.0152,0.0142,-0.0148,0.017,-0.0128,0.0129,-0.0122,0.0146,-0.0126,0.0107,-0.0121,0.0089,-0.0105,0.0092,-0.0096,0.0093,-0.0132,0.0119,-0.0114,0.0107,-0.0108,0.0107,-0.0122,0.0092,-0.0106,0.0102,-0.0085,0.0083,-0.0098,0.007,-0.0087,0.0105,-0.01,0.0065,-0.0116,0.0135,-0.0155,0.0162,-0.0151,0.0125,-0.015,0.0138,-0.013,0.0124,-0.0146,0.0195,-0.013,0.0138,-0.0138,0.0135,-0.0145,0.0129,-0.0114,0.0144,-0.0132,0.014,-0.0126,0.0094,-0.0094,0.0111,-0.0084,0.0104,-0.0116,0.0083,-0.006,0.0061,-0.0269,0.029,-0.0303,0.0227,-0.0148,0.0162,-0.0173,0.0303,-0.0132,0.0151,-0.0172,0.0174,-0.0115,0.015,-0.0136,0.0117,-0.0127,0.0122,-0.0101,0.0118,-0.0094,0.0082,-0.0083,0.008,-0.0114,0.0119,-0.01,0.0104,-0.0073,0.0086,-0.0073,0.0085,-0.0055,0.0066,-0.0065,0.0078,-0.0043,0.0051,-0.0055,0.0045,-0.004,0.0052,-0.0039,0.0054,-0.0041,0.003,-0.0055,0.0034,-0.0037,0.0032,-0.003,0.0036,-0.0114,0.0102,-0.0052,0.0055,-0.0051,0.0067,-0.0059,0.0048,-0.0053,0.0043,-0.0043,0.0049,-0.0043,0.0047,-0.0043,0.005,-0.0056,0.0064,-0.0024,0.0034,-0.0026,0.0037,-0.0034,0.0024,-0.0028,0.0037,-0.0027,0.002,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0026,-0.0021,0.0022,-0.0066,0.0062,-0.0059,0.0065,-0.0255,0.0198,-0.0142,0.0132,-0.0131,0.0136,-0.0111,0.0128,-0.0079,0.0121,-0.0099,0.0087,-0.0119,0.0107,-0.0091,0.0109,-0.0068,0.0072,-0.0082,0.0085,-0.0084,0.0051,-0.006,0.0068,-0.0064,0.005,-0.0056,0.0067,-0.0052,0.0069,-0.0038,0.0049,-0.0056,0.006,-0.0048,0.0054,-0.0038,0.0048,-0.0052,0.0043,-0.0071,0.0053,-0.008,0.0077,-0.005,0.0049,-0.0051,0.0039,-0.0042,0.004,-0.0026,0.0032,-0.0031,0.0039,-0.0042,0.005,-0.0027,0.0034,-0.0038,0.0033,-0.0027,0.0033,-0.0027,0.0039,-0.0028,0.0031,-0.0029,0.0032,-0.0021,0.0025,-0.0029,0.0026,-0.0038,0.0031,-0.0047,0.0042,-0.0051,0.0033,-0.0069,0.0073,-0.005,0.0046,-0.0033,0.0031,-0.0026,0.0036,-0.0031,0.0026,-0.0019,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0021,0.0022,-0.0022,0.002,-0.0016,0.0021,-0.0027,0.0032,-0.002,0.0028,-0.0025,0.0018,-0.0021,0.0023,-0.0018,0.0026,-0.0019,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0008,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Metal tray dropping with a crash and a thin rattle
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم