مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal tray dropping with a crash in a series

Metal tray dropping with a crash in a series

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنسقوطفلزفولادآهنافتادنرها کردن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0326,0.0298,-0.0994,0.1086,-0.1158,0.135,-0.0476,0.058,-0.0791,0.0541,-0.0364,0.0422,-0.0289,0.0342,-0.0291,0.0257,-0.0142,0.0192,-0.0201,0.0282,-0.0183,0.0225,-0.0217,0.0219,-0.0151,0.0171,-0.0103,0.0103,-0.0072,0.0084,-0.0059,0.005,-0.0045,0.0042,-0.0032,0.0032,-0.002,0.002,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0725,0.0627,-0.0714,0.056,-0.0353,0.0472,-0.0323,0.0289,-0.0252,0.0218,-0.021,0.0225,-0.0521,0.0499,-0.0427,0.038,-0.0252,0.0185,-0.0102,0.011,-0.0343,0.0318,-0.0411,0.0295,-0.0149,0.0158,-0.0113,0.0125,-0.0074,0.0072,-0.0081,0.0086,-0.0054,0.0062,-0.0024,0.0028,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0925,0.0756,-0.0487,0.0525,-0.0541,0.0524,-0.0375,0.0321,-0.0266,0.0305,-0.0351,0.0299,-0.0262,0.0314,-0.0283,0.0397,-0.0259,0.021,-0.0289,0.019,-0.0235,0.0203,-0.0147,0.0151,-0.0114,0.0119,-0.0109,0.0091,-0.0099,0.0116,-0.008,0.009,-0.0053,0.0054,-0.0041,0.0041,-0.0034,0.0036,-0.0022,0.0022,-0.0018,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0245,0.0199,-0.0831,0.075,-0.0762,0.0871,-0.0365,0.0385,-0.0462,0.043,-0.0463,0.0496,-0.0461,0.046,-0.0486,0.0424,-0.026,0.0261,-0.0217,0.0177,-0.0335,0.0424,-0.0308,0.0273,-0.017,0.0218,-0.018,0.0142,-0.0134,0.0134,-0.0109,0.0087,-0.006,0.0054,-0.0048,0.0036,-0.0044,0.0035,-0.0025,0.0024,-0.0027,0.0025,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.145,0.1004,-0.0694,0.0737,-0.0577,0.0525,-0.0773,0.0842,-0.0788,0.0744,-0.0357,0.0398,-0.0303,0.0347,-0.0236,0.0246,-0.0163,0.0176,-0.0153,0.0163,-0.0119,0.0114,-0.0073,0.0067,-0.0036,0.0049,-0.0024,0.002,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0093,0.0079,-0.0888,0.1159,-0.077,0.0983,-0.0467,0.0533,-0.0407,0.0329,-0.0294,0.0259,-0.016,0.0168,-0.0163,0.0159,-0.009,0.0097,-0.0062,0.0077,-0.0034,0.0032,-0.0022,0.0028,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0788,0.0799,-0.0942,0.1009,-0.0464,0.0448,-0.0407,0.0333,-0.0347,0.0327,-0.0506,0.0483,-0.0513,0.0481,-0.0355,0.0379,-0.0483,0.0553,-0.0445,0.0323,-0.0339,0.0254,-0.0325,0.03,-0.0235,0.0226,-0.0234,0.0247,-0.0125,0.009,-0.0045,0.0048,-0.0027,0.0032,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.027,0.0174,-0.0619,0.07,-0.064,0.0671,-0.039,0.0386,-0.0358,0.027,-0.0279,0.0226,-0.0259,0.0345,-0.0175,0.0166,-0.0114,0.0098,-0.0068,0.0065,-0.0052,0.0049,-0.0045,0.0041,-0.0074,0.0087,-0.0172,0.0125,-0.0091,0.0108,-0.0086,0.0073,-0.006,0.0067,-0.0068,0.0085,-0.006,0.0044,-0.0066,0.0058,-0.0065,0.0063,-0.0074,0.0067,-0.0063,0.0051,-0.0042,0.004,-0.0025,0.0029,-0.002,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0022,0.0018,-0.0038,0.0039,-0.005,0.0043,-0.004,0.0023,-0.0036,0.0062,-0.0039,0.0036,-0.0066,0.0053,-0.0068,0.0056,-0.0047,0.0041,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0777,0.0476,-0.136,0.1346,-0.0606,0.0581,-0.0654,0.0607,-0.041,0.0543,-0.0392,0.0413,-0.0278,0.0338,-0.0206,0.0225,-0.0404,0.0385,-0.04,0.0327,-0.0393,0.0372,-0.0809,0.111,-0.0922,0.0972,-0.022,0.0272,-0.0175,0.017,-0.0148,0.0137,-0.0073,0.0075,-0.0049,0.0043,-0.0058,0.0048,-0.0027,0.0026,-0.0024,0.0024,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0031,0.0025,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0025,0.002,-0.0018,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0013,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0717,0.1082,-0.1302,0.121,-0.1044,0.1364,-0.0886,0.0934,-0.0571,0.0438,-0.0354,0.0319,-0.0213,0.0278,-0.0263,0.0205,-0.0181,0.0167,-0.0132,0.0157,-0.0133,0.0134,-0.0103,0.012,-0.0131,0.0114,-0.0092,0.0094,-0.0088,0.0109,-0.0081,0.0069,-0.0059,0.0064,-0.0054,0.0052,-0.004,0.0045,-0.0039,0.0049,-0.0036,0.0043,-0.0035,0.0041,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.0027,-0.0023,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0022,0.0027,-0.0021,0.0022,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0793,0.0829,-0.135,0.2436,-0.0775,0.0981,-0.0458,0.0406,-0.0333,0.0374,-0.0289,0.0367,-0.0257,0.024,-0.0175,0.0177,-0.0146,0.0132,-0.0155,0.0124,-0.0092,0.011,-0.0113,0.012,-0.0066,0.0074,-0.0057,0.0056,-0.0046,0.0051,-0.0043,0.0045,-0.0037,0.0041,-0.0044,0.0033,-0.0036,0.0047,-0.0035,0.0031,-0.0024,0.0025,-0.0023,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0021,0.0021,-0.002,0.0016,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.104,0.0821,-0.106,0.0957,-0.114,0.0909,-0.0319,0.0288,-0.0311,0.0309,-0.0307,0.0215,-0.0285,0.0217,-0.0222,0.0236,-0.0185,0.0196,-0.0239,0.021,-0.0202,0.022,-0.0168,0.015,-0.0165,0.022,-0.0223,0.0191,-0.0155,0.0158,-0.0155,0.0133,-0.0113,0.0114,-0.0108,0.0099,-0.0083,0.0097,-0.0072,0.0069,-0.0065,0.0091,-0.0074,0.0065,-0.0073,0.006,-0.0057,0.0047,-0.0061,0.0044,-0.0044,0.0049,-0.0042,0.0038,-0.0031,0.0035,-0.0036,0.0043,-0.003,0.0034,-0.0026,0.0024,-0.0021,0.0023,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0942,0.0861,-0.0458,0.0452,-0.0202,0.0218,-0.02,0.0239,-0.0193,0.0165,-0.0127,0.0158,-0.0101,0.0117,-0.0095,0.0084,-0.0053,0.0056,-0.0043,0.0056,-0.0023,0.0028,-0.0018,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0121,0.0135,-0.0096,0.0093,-0.0074,0.0066,-0.0105,0.0128,-0.0055,0.0046,-0.0022,0.0023,-0.0035,0.0034,-0.002,0.0025,-0.0029,0.0025,-0.0026,0.002,-0.0021,0.0025,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:44
Metal tray dropping with a crash in a series
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم