مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal tray dropping with a crash thin and clumsy

Metal tray dropping with a crash thin and clumsy

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها انداختنسقوطفلزفولادآهنافتادنرها کردن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0173,0.01,-0.0119,0.0109,-0.0068,0.0058,-0.0062,0.0063,-0.0067,0.006,-0.0045,0.0051,-0.0043,0.0033,-0.0035,0.0044,-0.0036,0.0039,-0.004,0.0035,-0.0029,0.0029,-0.0018,0.0023,-0.0027,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0024,0.0021,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0023,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0015,-0.0069,0.0081,-0.0126,0.0243,-0.0271,0.0306,-0.0195,0.02,-0.0209,0.0196,-0.0256,0.0202,-0.0232,0.0175,-0.0178,0.0213,-0.0225,0.0229,-0.0163,0.0201,-0.0158,0.0165,-0.0244,0.0155,-0.0168,0.0172,-0.0173,0.0174,-0.016,0.0151,-0.0166,0.0153,-0.015,0.0125,-0.0117,0.0144,-0.0138,0.0191,-0.0178,0.0145,-0.0147,0.019,-0.0145,0.0173,-0.0184,0.0152,-0.0228,0.0148,-0.0157,0.0184,-0.0139,0.0165,-0.0159,0.0168,-0.0245,0.02,-0.0262,0.0265,-0.0195,0.0212,-0.026,0.0194,-0.015,0.0254,-0.0269,0.0254,-0.0313,0.0261,-0.0327,0.0329,-0.0534,0.0357,-0.0521,0.0436,-0.0555,0.0922,-0.1009,0.0648,-0.0658,0.0991,-0.06,0.0696,-0.0933,0.0747,-0.1162,0.1923,-0.1509,0.1867,-0.129,0.1146,-0.08,0.1066,-0.0995,0.0697,-0.0694,0.0707,-0.0679,0.0747,-0.0591,0.0547,-0.0434,0.0612,-0.0652,0.0508,-0.0511,0.0646,-0.0901,0.0769,-0.0603,0.0546,-0.0634,0.0667,-0.0431,0.0398,-0.0353,0.0387,-0.0496,0.037,-0.0491,0.0564,-0.0318,0.0304,-0.0291,0.0285,-0.0322,0.0394,-0.0435,0.0461,-0.0536,0.0482,-0.0331,0.0323,-0.04,0.0393,-0.0587,0.0468,-0.0427,0.0438,-0.041,0.0618,-0.0449,0.0451,-0.0479,0.0471,-0.0534,0.046,-0.0614,0.059,-0.0479,0.0647,-0.0492,0.0533,-0.0668,0.0794,-0.0627,0.0511,-0.0555,0.0777,-0.0552,0.0503,-0.0598,0.0514,-0.0647,0.0572,-0.0574,0.0629,-0.0452,0.04,-0.0309,0.0441,-0.0424,0.0445,-0.0364,0.0428,-0.0325,0.0407,-0.0506,0.0374,-0.031,0.044,-0.0277,0.0369,-0.0387,0.0368,-0.0397,0.0337,-0.0317,0.0347,-0.0389,0.031,-0.0324,0.0298,-0.03,0.0303,-0.0201,0.0282,-0.033,0.0284,-0.0246,0.021,-0.0138,0.0245,-0.0174,0.017,-0.0165,0.016,-0.0193,0.0167,-0.0159,0.0111,-0.0124,0.0127,-0.0142,0.0145,-0.0089,0.0098,-0.0107,0.011,-0.0087,0.0101,-0.0121,0.0095,-0.0077,0.0096,-0.0093,0.0079,-0.0145,0.0123,-0.012,0.0136,-0.0081,0.0174,-0.0097,0.0132,-0.0108,0.0097,-0.0154,0.0168,-0.0141,0.0148,-0.0116,0.0134,-0.015,0.013,-0.0171,0.019,-0.0137,0.0175,-0.0115,0.0219,-0.018,0.0158,-0.018,0.0113,-0.0153,0.0172,-0.0111,0.0104,-0.0099,0.0142,-0.0139,0.0083,-0.0098,0.0094,-0.013,0.0128,-0.0125,0.0076,-0.0079,0.0069,-0.0092,0.008,-0.0092,0.0092,-0.0066,0.0068,-0.0078,0.006,-0.0088,0.0077,-0.0093,0.0083,-0.011,0.0082,-0.0077,0.0087,-0.0078,0.0066,-0.0066,0.0072,-0.0086,0.0045,-0.0065,0.0056,-0.0049,0.0049,-0.004,0.0052,-0.0052,0.0043,-0.0056,0.0055,-0.0062,0.0048,-0.0047,0.0045,-0.0041,0.0055,-0.009,0.0099,-0.0045,0.0093,-0.0031,0.0042,-0.0041,0.0036,-0.003,0.0037,-0.005,0.0049,-0.0039,0.0032,-0.005,0.004,-0.0049,0.0072,-0.0037,0.0042,-0.0046,0.0057,-0.0054,0.0065,-0.0047,0.0043,-0.0041,0.0065,-0.0045,0.005,-0.0036,0.0035,-0.0031,0.0038,-0.006,0.0031,-0.0074,0.008,-0.0052,0.0069,-0.007,0.0052,-0.0055,0.0056,-0.0096,0.0062,-0.0058,0.0063,-0.0053,0.0069,-0.0081,0.0038,-0.0048,0.0058,-0.0102,0.0087,-0.0075,0.0132,-0.0107,0.0105,-0.0094,0.01,-0.0116,0.0088,-0.008,0.0125,-0.0159,0.0108,-0.0103,0.0095,-0.0097,0.0092,-0.0166,0.0142,-0.0129,0.0113,-0.009,0.012,-0.0102,0.0117,-0.0096,0.0089,-0.0102,0.0124,-0.0098,0.0084,-0.0137,0.0136,-0.0176,0.0217,-0.022,0.0201,-0.0304,0.0238,-0.0289,0.0379,-0.0292,0.0372,-0.0244,0.0247,-0.0162,0.0195,-0.0246,0.0245,-0.0182,0.0254,-0.0179,0.0164,-0.018,0.0166,-0.0166,0.0198,-0.0177,0.0179,-0.0142,0.0213,-0.0136,0.0208,-0.02,0.0164,-0.0161,0.0166,-0.027,0.0232,-0.0335,0.041,-0.0268,0.0282,-0.0298,0.0216,-0.0269,0.0238,-0.0219,0.0208,-0.0208,0.0259,-0.0195,0.0235,-0.017,0.0183,-0.0214,0.0162,-0.0171,0.025,-0.0217,0.0212,-0.0212,0.0209,-0.0249,0.0225,-0.0219,0.0209,-0.0134,0.0158,-0.0178,0.0175,-0.0159,0.0154,-0.0155,0.0201,-0.0112,0.0146,-0.014,0.0107,-0.0142,0.0092,-0.0103,0.015,-0.0155,0.0134,-0.0125,0.017,-0.0095,0.0148,-0.0099,0.0103,-0.009,0.0114,-0.0126,0.0104,-0.0135,0.0144,-0.0184,0.0211,-0.0134,0.0191,-0.0253,0.0176,-0.014,0.0152,-0.0146,0.0146,-0.0123,0.0111,-0.0143,0.0123,-0.0139,0.0121,-0.0109,0.011,-0.0064,0.0083,-0.0091,0.013,-0.0074,0.0108,-0.0078,0.0092,-0.0177,0.0162,-0.0243,0.0202,-0.0163,0.0151,-0.0234,0.0148,-0.0136,0.015,-0.0156,0.0211,-0.0113,0.0119,-0.0108,0.0129,-0.0093,0.0099,-0.0152,0.0108,-0.0083,0.0091,-0.0122,0.0084,-0.0049,0.0074,-0.0091,0.0098,-0.0091,0.0095,-0.0049,0.0055,-0.0047,0.0044,-0.006,0.0056,-0.0042,0.0046,-0.0044,0.0049,-0.0042,0.0033,-0.0042,0.0048,-0.0029,0.003,-0.0065,0.0054,-0.0078,0.0061,-0.0062,0.0054,-0.0055,0.0054,-0.0035,0.0037,-0.0048,0.004,-0.003,0.0049,-0.004,0.0048,-0.0034,0.0041,-0.0037,0.0034,-0.0038,0.0029,-0.0034,0.0029,-0.0025,0.0021,-0.0025,0.0019,-0.0022,0.0025,-0.0033,0.003,-0.0056,0.0059,-0.0056,0.0082,-0.0204,0.0188,-0.0123,0.0101,-0.0097,0.0106,-0.0114,0.0124,-0.0123,0.0114,-0.0116,0.0114,-0.0094,0.0086,-0.006,0.0085,-0.0102,0.0056,-0.0063,0.0065,-0.0067,0.0077,-0.0093,0.0068,-0.0063,0.0065,-0.0055,0.0051,-0.0047,0.0047,-0.007,0.0044,-0.004,0.0049,-0.003,0.0038,-0.0072,0.0073,-0.0041,0.006,-0.004,0.0043,-0.0061,0.0067,-0.0046,0.0031,-0.0033,0.0038,-0.0038,0.0062,-0.0035,0.0064,-0.0037,0.0038,-0.0042,0.0043,-0.0025,0.003,-0.004,0.0033,-0.0029,0.0025,-0.0039,0.0033,-0.004,0.003,-0.0029,0.0032,-0.0033,0.0028,-0.0044,0.0083,-0.0034,0.003,-0.0033,0.0039,-0.0038,0.004,-0.0034,0.0023,-0.0025,0.0033,-0.0025,0.0016,-0.0022,0.0024,-0.0027,0.0018,-0.0018,0.0023,-0.0023,0.0025,-0.0031,0.003,-0.0018,0.0026,-0.0024,0.0023,-0.0015,0.0023,-0.0016,0.002,-0.0024,0.0012,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0007,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0,0,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,0,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Metal tray dropping with a crash thin and clumsy
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم