مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal tray dropping with a loud crash x4

Metal tray dropping with a loud crash x4

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنسقوطفلزفولادآهنافتادنرها کردن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0033,0.0021,-0.0013,0.0017,-0.0027,0.0027,-0.0034,0.0025,-0.0017,0.0022,-0.002,0.0015,-0.312,0.2262,-0.3919,0.3864,-0.3782,0.3629,-0.1633,0.1269,-0.148,0.118,-0.082,0.0913,-0.0631,0.0771,-0.0309,0.0458,-0.045,0.0446,-0.0503,0.046,-0.0366,0.0346,-0.028,0.0314,-0.0243,0.029,-0.028,0.0266,-0.0285,0.0285,-0.0314,0.0246,-0.024,0.0192,-0.0217,0.0205,-0.022,0.0215,-0.029,0.0361,-0.0507,0.0421,-0.0288,0.0318,-0.0266,0.029,-0.0356,0.037,-0.0316,0.0319,-0.0217,0.0219,-0.0279,0.0237,-0.0227,0.0226,-0.0345,0.0219,-0.0192,0.0214,-0.0217,0.0222,-0.0179,0.0184,-0.0333,0.0296,-0.0199,0.024,-0.0219,0.0249,-0.0223,0.0196,-0.0173,0.0202,-0.0137,0.0106,-0.0115,0.0089,-0.0098,0.0092,-0.0071,0.0075,-0.0074,0.008,-0.0074,0.0067,-0.0056,0.0071,-0.0056,0.006,-0.0054,0.0049,-0.0045,0.0054,-0.0055,0.0049,-0.0044,0.0049,-0.0043,0.0036,-0.0027,0.0029,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0026,-0.0028,0.0025,-0.0021,0.0026,-0.0027,0.0021,-0.0024,0.0026,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0028,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0019,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0017,0.001,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0033,0.0019,-0.0034,0.0024,-0.0036,0.003,-0.0033,0.0025,-0.0028,0.0023,-0.0025,0.003,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0022,-0.0018,0.0012,-0.0015,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0027,0.0022,-0.002,0.0024,-0.0022,0.0025,-0.002,0.0025,-0.0038,0.0025,-0.0022,0.0025,-0.0208,0.0286,-0.2447,0.3363,-0.3848,0.3856,-0.2368,0.2203,-0.1364,0.1833,-0.0941,0.1219,-0.0786,0.0716,-0.0612,0.0611,-0.054,0.0631,-0.0517,0.0574,-0.0479,0.0514,-0.044,0.0451,-0.0466,0.0469,-0.0496,0.0457,-0.0552,0.0508,-0.0408,0.037,-0.034,0.0342,-0.0307,0.0295,-0.0479,0.0336,-0.0398,0.0277,-0.0303,0.0247,-0.019,0.0265,-0.0281,0.0243,-0.0325,0.0233,-0.0208,0.0235,-0.0168,0.0188,-0.0195,0.0235,-0.016,0.0195,-0.0183,0.0211,-0.0273,0.0206,-0.0465,0.0443,-0.0447,0.0448,-0.0238,0.022,-0.0358,0.0249,-0.0303,0.0279,-0.0192,0.0229,-0.0317,0.027,-0.0204,0.0244,-0.0253,0.023,-0.0203,0.0229,-0.0204,0.0183,-0.0173,0.015,-0.0146,0.0141,-0.0121,0.0141,-0.0157,0.0182,-0.0141,0.0119,-0.011,0.0105,-0.0102,0.0082,-0.0125,0.0086,-0.0113,0.0097,-0.0113,0.0087,-0.0066,0.0087,-0.0076,0.0071,-0.0052,0.0062,-0.0056,0.006,-0.0064,0.0058,-0.0051,0.0062,-0.0044,0.0038,-0.0042,0.0042,-0.0037,0.0037,-0.003,0.0036,-0.0034,0.0029,-0.0028,0.0033,-0.0034,0.0035,-0.0023,0.0026,-0.0019,0.0024,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0031,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0062,0.0043,-0.004,0.0036,-0.0036,0.0028,-0.0035,0.0038,-0.003,0.0037,-0.0028,0.0026,-0.0026,0.0031,-0.0038,0.0037,-0.0031,0.0036,-0.0025,0.0027,-0.0038,0.0039,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0049,-0.006,0.0056,-0.0049,0.0069,-0.0044,0.0064,-0.1191,0.1595,-0.3879,0.3884,-0.3853,0.3339,-0.3773,0.2897,-0.1617,0.1738,-0.1323,0.1171,-0.1003,0.096,-0.0755,0.0753,-0.0592,0.0609,-0.0494,0.0552,-0.0439,0.0452,-0.0485,0.0502,-0.0479,0.0502,-0.0522,0.0542,-0.0385,0.0386,-0.0355,0.0441,-0.0434,0.0397,-0.0478,0.0481,-0.1241,0.0875,-0.0826,0.1075,-0.077,0.0712,-0.0499,0.0486,-0.0315,0.0254,-0.022,0.0238,-0.0233,0.0219,-0.0258,0.0198,-0.0323,0.0289,-0.0282,0.025,-0.0225,0.0186,-0.0201,0.0236,-0.0234,0.0211,-0.0197,0.0159,-0.0188,0.014,-0.0167,0.0177,-0.0159,0.0143,-0.014,0.009,-0.0094,0.0085,-0.0076,0.0103,-0.0094,0.0095,-0.013,0.0079,-0.0079,0.0133,-0.0095,0.0116,-0.0083,0.0084,-0.0073,0.006,-0.0088,0.0074,-0.0057,0.0052,-0.0047,0.0042,-0.0051,0.0036,-0.0029,0.0032,-0.0025,0.0032,-0.0031,0.0036,-0.0026,0.0025,-0.0028,0.003,-0.0024,0.003,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0032,0.0041,-0.0027,0.0024,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0021,-0.0037,0.0037,-0.0023,0.0027,-0.0018,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0481,0.0314,-0.0375,0.0411,-0.0353,0.0353,-0.0374,0.0281,-0.0252,0.0338,-0.0242,0.0277,-0.0251,0.0222,-0.0514,0.0585,-0.0616,0.0621,-0.043,0.0402,-0.0438,0.052,-0.042,0.0448,-0.343,0.2717,-0.3841,0.382,-0.3446,0.3411,-0.2144,0.2534,-0.2143,0.1946,-0.1628,0.1679,-0.1413,0.1335,-0.127,0.1335,-0.1311,0.1456,-0.1212,0.1159,-0.0923,0.0907,-0.0747,0.0741,-0.0559,0.0572,-0.0464,0.047,-0.0593,0.063,-0.0499,0.0424,-0.0507,0.0505,-0.0475,0.0526,-0.0431,0.0465,-0.032,0.0288,-0.0393,0.0255,-0.0286,0.0272,-0.0258,0.0287,-0.0305,0.0251,-0.0257,0.027,-0.0299,0.0463,-0.0352,0.0326,-0.0242,0.0243,-0.0241,0.0223,-0.0216,0.0171,-0.0688,0.055,-0.0682,0.0915,-0.0286,0.0469,-0.0275,0.0255,-0.0222,0.0214,-0.0154,0.0145,-0.0135,0.0169,-0.0087,0.0098,-0.0061,0.0058,-0.0081,0.0114,-0.0093,0.0126,-0.011,0.0099,-0.0081,0.0085,-0.0079,0.0086,-0.0063,0.0062,-0.0064,0.0074,-0.0041,0.0046,-0.0045,0.004,-0.0056,0.0061,-0.0042,0.0041,-0.0028,0.0027,-0.0034,0.0034,-0.003,0.0026,-0.0036,0.0036,-0.0029,0.0032,-0.0027,0.0026,-0.0023,0.0023,-0.0019,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0035,0.0027,-0.0025,0.0023,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.002,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:17
Metal tray dropping with a loud crash x4
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم