مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ اس ام اس موبایل ۵

افکت سمپل برای بازی و اپ و آلارم SMS موبایل

کیفیت: 441kHz, 129bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلفن
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها صدای صفیر های مختلف برای تلفن های موبایل توسط whooshingموبایلمخصوص اپمخصوص بازیصدای بازیsound fxاف اکسپیامک، sms، اس ام اسmobile alarmsamplesغیر واقعی برای تلفن های موبایلاس ام اس صداهشدار allarmاس ام اس هشدارتلفن همراه پیام
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0006,-0.0115,0.0105,-0.0107,0.0118,-0.0135,0.0083,-0.0127,0.0149,-0.0177,0.0199,-0.023,0.0254,-0.0225,0.0285,-0.0294,0.0289,-0.0289,0.0302,-0.0302,0.0283,-0.0275,0.035,-0.03,0.0463,-0.0363,0.0581,-0.0517,0.0583,-0.0588,0.0571,-0.0589,0.0561,-0.0567,0.0553,-0.0559,0.065,-0.0607,0.0888,-0.0768,0.1015,-0.1023,0.1265,-0.1231,0.1388,-0.1365,0.142,-0.1354,0.1415,-0.1472,0.1656,-0.1502,0.1787,-0.1793,0.1802,-0.1783,0.1593,-0.1768,0.1455,-0.1602,0.1619,-0.1582,0.1733,-0.1594,0.1658,-0.1526,0.1337,-0.1338,0.1065,-0.0899,0.0613,-0.0701,0.0643,-0.0676,0.0334,-0.0362,0.0571,-0.0465,0.0471,-0.0605,0.0169,-0.0244,0.0133,-0.0183,0.0107,-0.0157,0.0118,-0.0158,0.0104,-0.0131,0.0089,-0.0121,0.0058,-0.0062,0.0074,-0.008,0.0091,-0.0044,0.0083,-0.0063,0.0101,-0.0041,0.0064,-0.0043,0.0061,-0.0026,0.0031,-0.0026,0.0021,-0.0019,0.0027,-0.0045,0.0028,-0.0043,0.0004,-0.0027,0,-0.0017,0,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0018,0,-0.001,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0017,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0025,0.0014,-0.0029,0.0022,-0.0029,0.0271,-0.0174,0.0252,-0.0232,0.0335,-0.0268,0.0337,-0.0379,0.0326,-0.0305,0.0285,-0.0276,0.0255,-0.022,0.0157,-0.0164,0.008,-0.0126,0.0018,-0.004,0.0059,-0.0072,0.0125,-0.0087,0.0169,-0.015,0.016,-0.018,0.0146,-0.0173,0.0104,-0.0129,0.0124,-0.0122,0.0114,-0.0126,0.0124,-0.0132,0.0112,-0.017,0.0195,-0.0274,0.0336,-0.0397,0.0423,-0.0433,0.0465,-0.047,0.0613,-0.0519,0.0768,-0.0884,0.0971,-0.108,0.1198,-0.1219,0.0896,-0.1043,0.0544,-0.0724,0.0141,-0.0029,0.0058,-0.0062,0.0028,-0.0026,0.0023,-0.0014,0.0027,-0.0022,0.0021,-0.0026,0.0002,-0.0018,0,-0.0015,0,-0.0022,0.0002,-0.0018,0.0004,-0.0019,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.001,0.0001,-0.0007,0,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0014,0.0031,-0.0016,0.0021,-0.0032,0.0026,-0.0021,0.0068,-0.0291,0.038,-0.0583,0.0821,-0.0525,0.1166,-0.1017,0.1135,-0.1146,0.1145,-0.0978,0.0997,-0.1076,0.0907,-0.0992,0.0872,-0.085,0.0768,-0.0747,0.0735,-0.0593,0.0736,-0.0748,0.0669,-0.0689,0.045,-0.063,0.0573,-0.0532,0.0475,-0.0402,0.0286,-0.019,0.0074,-0.0183,0.0009,-0.007,0.0109,-0.0194,0.0224,-0.0229,0.0202,-0.0174,0.0151,-0.0174,0.0092,-0.0124,0.0155,-0.0165,0.0145,-0.0093,0.0117,-0.0145,0.0131,-0.0147,0.0279,-0.0236,0.0521,-0.0384,0.0689,-0.0643,0.065,-0.068,0.0861,-0.1051,0.1176,-0.1225,0.151,-0.1338,0.2228,-0.1929,0.2581,-0.2577,0.2317,-0.245,0.2509,-0.262,0.2337,-0.2466,0.2442,-0.2429,0.2473,-0.2439,0.2366,-0.2232,0.2105,-0.1994,0.1152,-0.1295,0.0623,-0.0612,0.07,-0.0627,0.0481,-0.0534,0.0609,-0.0581,0.0354,-0.032,0.0307,-0.0317,0.0112,-0.0164,0.0128,-0.019,0.0104,-0.0136,0.0099,-0.016,0.0015,-0.0069,0.0105,-0.0116,0.0054,-0.0036,0.0047,-0.0018,0.0043,-0.0027,0.0023,-0.0007,0.0031,-0.0011,0.0033,0,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0019,0.0011,-0.0018,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0008,0,0.0016,-0.0017,0.0023,-0.0021,0.0005,-0.0039,0.0016,-0.0039,0.0007,-0.0038,0.0032,-0.0044,0.0015,-0.0021,0.0039,-0.0046,0.0274,0,0.028,0,0.0153,-0.0135,0.0285,0,0,-0.3465,0.3468,-0.1942,0.2396,-0.376,0.3509,-0.2004,0,-0.3693,0.3696,0,0,-0.3756,0.3451,-0.0665,0,-0.3533,0.3442,0,0,-0.3393,0.3405,-0.0741,0.2499,-0.3416,0.3372,-0.2173,0.3309,-0.3402,0.3408,-0.3382,0.338,-0.3407,0.3114,-0.3447,0.3425,-0.0193,0.3448,-0.3442,0.3459,-0.3437,0.3411,-0.3448,0.2476,-0.3478,0.349,-0.3584,0.34,-0.2804,0.3548,-0.346,0.3344,-0.3514,0.344,-0.3507,0.3509,-0.2983,0.3378,-0.3316,0.3128,-0.3178,0.284,-0.2838,0.2904,-0.2577,0.264,-0.233,0.2423,-0.2159,0.2298,-0.1644,0.1807,-0.1633,0.1827,-0.1598,0.0904,-0.103,0.0357,-0.0588,0.0064,-0.031,0.028,-0.04,0.039,-0.0163,0.0179,-0.0089,0.018,-0.0221,0.0123,-0.0014,0.015,-0.0002,0.0074,-0.0028,0.0025,-0.006,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0001,-0.0025,0,-0.0033,0,-0.0028,0,-0.0022,0.0009,-0.0017,0.0003,-0.0021,0.0007,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0008,0,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.001,0.0007,-0.0145,0.0165,0,0.0122,-0.0059,0,-0.0151,0.0082,-0.0119,0.0144,0,0.0027,-0.0135,0.0055,-0.0089,0.0113,0,0.0057,-0.0183,0,-0.0226,0.0244,0,0.0241,0,0,-0.0217,0.0073,-0.024,0.026,0,0.0111,-0.0112,0,-0.0291,0.0151,-0.0163,0.0198,0,0.0036,-0.0159,0.0126,-0.0102,0.0167,0,0.0123,-0.0143,0.0217,-0.0139,0.0247,0,0.1069,0,0.0869,-0.3619,0.3582,-0.346,0.3587,0,0.0743,-0.3566,0.3525,-0.3589,0.3626,0,0,-0.3643,0.3699,-0.3585,0.3645,-0.2734,0,-0.3749,0.3655,0,0.1785,-0.362,0.3039,-0.3605,0.3389,-0.2243,0.2125,-0.3156,0.3541,0,0.0243,-0.1998,0.2175,-0.0535,0.0002,-0.2622,0.2065,-0.0998,0,-0.3459,0.2539,0,0.0988,-0.3149,0.3255,-0.005,0.2349,-0.2071,0.2895,-0.2063,0.2926,-0.2462,0.2662,-0.2889,0.1759,-0.2198,0,-0.2601,0.2157,-0.1653,0.1988,-0.2717,0.2003,-0.158,0.1693,-0.0809,0.1555,-0.1446,0.1727,-0.1255,0.1622,-0.0422,0.0956,-0.0793,0.0502,-0.1555,0.1173,-0.0675,0.0925,-0.0747,0.1064,-0.1347,0.1008,-0.1093,0.0913,-0.1065,0.1011,-0.0682,0.0685,-0.1103,0.1035,-0.0884,0.0831,-0.0989,0.1218,-0.0949,0.1199,-0.0836,0.1193,-0.0963,0.092,-0.1149,0.0761,-0.0728,0.0918,-0.0881,0.0791,-0.1122,0.0682,-0.086,0.0499,-0.0683,0.059,-0.0779,0.0905,-0.0511,0.0426,-0.0506,0.0517,-0.081,0.0565,-0.014,0.0477,-0.0549,0.0567,-0.0359,0.0405,-0.0528,0.0294,-0.0512,0.0442,-0.0409,0.0403,-0.0538,0.0486,-0.0396,0.0371,-0.0336,0.0374,-0.0186,0.0225,-0.0329,0.0105,-0.0304,0.0115,-0.0251,0.0144,-0.0168,0.0213,-0.0199,0.0218,-0.0112,0.0227,-0.0051,0.0191,0,0.008,-0.0147,0.0175,-0.0119,0.0154,-0.0078,0.0048,-0.02,0.0052,-0.0147,0,-0.0117,0.0006,-0.0103,0.0062,-0.0058,0.0201,0,0.0207,-0.0018,0,-0.01,0.011,0,0.0103,0,0,-0.0281,0.0133,-0.022,0.015,0,0,-0.0194,0.0112,0,0.0074,-0.0017,0,-0.0051,0.0114,-0.0062,0.0113,0,0.0114,0,0.0022,-0.0116,0.0004,-0.0126,0.0037,-0.0059,0,-0.0093,0,-0.0057,0.0094,0,0.0075,-0.0006,0.0047,0,0.0032,-0.005,0.0061,-0.0174,0,-0.0283,0.0243,-0.002,0.0353,0,0.0289,-0.0282,0,-0.0368,0.0172,-0.0172,0.0252,0,0.0151,-0.0191,0,-0.0176,0.0176,0,0.0195,-0.004,0,-0.0241,0,-0.0233,0.0194,0,0.0196,-0.0039,0,-0.0069,0.0107,0,0.01,-0.001,0,-0.0118,0,-0.0082,0.0011,-0.002,0.0017,-0.0009,0,-0.0035,0.0074,-0.0034,0.0123,0,0.0028,-0.015,0.0032,-0.015,0.0124,0,0.0109,0,0.0002,-0.0024,0.0005,-0.0031,0,-0.0039,0,-0.0071,0.0033,-0.0038,0.0044,0,0.0022,-0.0014,0,-0.0035,0.0009,-0.0002,0.0014,-0.0012,0,-0.0035,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
افکت سمپل برای بازی و اپ و آلارم SMS موبایل
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم