مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ اس ام اس موبایل ۸

سمپل افکت زنگ برای بازی و اپ اندروید و SMS alarm موبایل

کیفیت: 441kHz, 129bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلفن
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها موزیکالمخصوص اپمخصوص بازیringing bellsبازی صدایbell sampleدیجیتال زنگاندرویدپیامک، sms، اس ام اسزنگ, سازیاموسیقی زنگی,mobile alarmsamplesاس ام اس صدااس ام اس هشدارتلفن همراه پیام
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0066,-0.0104,0.1698,-0.1089,0.2654,-0.211,0.2089,-0.2669,0.2261,-0.2321,0.195,-0.1944,0.2264,-0.1902,0.2405,-0.1909,0.204,-0.1726,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0052,-0.0025,0.1597,-0.1549,0.1325,-0.1329,0.0938,-0.1271,0.0947,-0.105,0.0975,-0.0967,0.0765,-0.0707,0.082,-0.0556,0.0817,-0.0638,0.0808,-0.0642,0.0738,-0.0756,0.0626,-0.0814,0.0534,-0.0692,0.0443,-0.0693,0.0553,-0.0748,0.0594,-0.0719,0.0633,-0.0585,0.068,-0.0513,0.0647,-0.045,0.0648,-0.0503,0.0541,-0.0617,0.0477,-0.0655,0.0477,-0.0619,0.0559,-0.0559,0.0689,-0.0537,0.0717,-0.0558,0.0687,-0.0566,0.059,-0.064,0.0554,-0.0644,0.0548,-0.0659,0.0653,-0.0593,0.0665,-0.0507,0.0599,-0.0496,0.0605,-0.0562,0.0512,-0.0598,0.0508,-0.0578,0.0468,-0.0551,0.0468,-0.0473,0.0476,-0.04,0.0463,-0.0378,0.046,-0.037,0.0456,-0.0421,0.0456,-0.0423,0.039,-0.0387,0.0322,-0.0398,0.0272,-0.0344,0.0268,-0.029,0.0257,-0.0256,0.0235,-0.0193,0.023,-0.0194,0.0217,-0.0152,0.0193,-0.011,0.018,-0.012,0.0169,-0.0113,0.0133,-0.0102,0.0131,-0.0071,0.0163,-0.0114,0.0159,-0.0173,0.0151,-0.019,0.0121,-0.0181,0.0125,-0.0188,0.02,-0.0174,0.018,-0.0123,0.0162,-0.0087,0.0146,-0.009,0.0128,-0.0115,0.0082,-0.0109,0.0076,-0.0089,0.0097,-0.0065,0.0041,-0.0049,0.0057,-0.0056,0.0086,-0.0039,0.0123,-0.0117,0.078,-0.1193,0.1924,-0.1955,0.2469,-0.2395,0.2226,-0.188,0.2465,-0.2322,0.2446,-0.1988,0.2443,-0.2613,0.2294,-0.228,0.2398,-0.1864,0.2241,-0.2179,0.1962,-0.158,0.2271,-0.216,0.2203,-0.2142,0.1693,-0.213,0.2036,-0.1932,0.1557,-0.1764,0.1917,-0.1865,0.2014,-0.1888,0.1663,-0.1867,0.1743,-0.1717,0.1248,-0.1484,0.1458,-0.1519,0.1754,-0.1679,0.1503,-0.1358,0.1594,-0.1553,0.1419,-0.1219,0.1305,-0.1382,0.1567,-0.1542,0.0033,-0.0043,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0027,-0.0019,0.1357,-0.1371,0.1514,-0.1544,0.137,-0.1415,0.1216,-0.1394,0.1296,-0.1074,0.0997,-0.1006,0.1083,-0.1082,0.0985,-0.1039,0.0882,-0.0919,0.0871,-0.0667,0.0781,-0.0817,0.0781,-0.0782,0.0874,-0.0904,0.0785,-0.0807,0.0699,-0.0538,0.0809,-0.0648,0.0783,-0.0851,0.0648,-0.075,0.0727,-0.0887,0.0633,-0.0623,0.0869,-0.0751,0.0719,-0.0776,0.0814,-0.0685,0.073,-0.0814,0.0714,-0.0618,0.07,-0.0738,0.0639,-0.0657,0.0691,-0.0627,0.0681,-0.072,0.0656,-0.0672,0.0743,-0.0793,0.0619,-0.0597,0.0542,-0.0506,0.0671,-0.0677,0.0651,-0.0737,0.0707,-0.0579,0.0638,-0.0687,0.0449,-0.0404,0.0512,-0.0535,0.0644,-0.0631,0.0605,-0.0521,0.0557,-0.0561,0.0372,-0.0361,0.0438,-0.0414,0.0452,-0.044,0.0349,-0.0355,0.0477,-0.0412,0.0368,-0.0337,0.0436,-0.0349,0.0341,-0.0322,0.026,-0.0259,0.0328,-0.0618,0.1351,-0.1383,0.2506,-0.1595,0.2619,-0.2114,0.2541,-0.186,0.2215,-0.2441,0.1732,-0.2005,0.1324,-0.1878,0.1316,-0.1631,0.1763,-0.1381,0.1475,-0.1326,0.1207,-0.1415,0.1062,-0.143,0.1571,-0.1323,0.1729,-0.1452,0.1698,-0.1602,0.1509,-0.1976,0.1742,-0.2088,0.1897,-0.208,0.2032,-0.2212,0.2318,-0.1835,0.2201,-0.1906,0.1866,-0.214,0.1513,-0.2123,0.2172,-0.2077,0.2216,-0.2188,0.2401,-0.1769,0.2224,-0.2106,0.1991,-0.2298,0.1724,-0.2204,0.1727,-0.2391,0.212,-0.2231,0.2336,-0.1671,0.2145,-0.204,0.1907,-0.2118,0.1725,-0.1924,0.1556,-0.2069,0.1804,-0.1816,0.1881,-0.146,0.1742,-0.1546,0.1435,-0.1765,0.1386,-0.1611,0.1424,-0.1756,0.174,-0.1538,0.1712,-0.1249,0.1506,-0.1567,0.1402,-0.1288,0.0965,-0.147,0.1061,-0.1415,0.1348,-0.1333,0.1488,-0.109,0.1152,-0.1347,0.1033,-0.117,0.0985,-0.1296,0.1142,-0.1121,0.1193,-0.0906,0.1095,-0.1076,0.1116,-0.0854,0.0845,-0.097,0.0887,-0.1049,0.1076,-0.0904,0.0971,-0.0769,0.0818,-0.1012,0.086,-0.0824,0.0845,-0.0981,0.087,-0.101,0.0855,-0.0659,0.0819,-0.0656,0.0832,-0.0487,0.0589,-0.0638,0.0631,-0.0758,0.0595,-0.0637,0.0654,-0.05,0.067,-0.055,0.06,-0.0409,0.0603,-0.0503,0.0429,-0.0539,0.0503,-0.0477,0.0483,-0.0386,0.0457,-0.0267,0.0442,-0.0347,0.0446,-0.0314,0.0353,-0.0427,0.0383,-0.0349,0.0408,-0.0302,0.0369,-0.0252,0.0352,-0.0191,0.0312,-0.0296,0.0217,-0.0226,0.0203,-0.0175,0.0173,-0.0155,0.0121,-0.0123,0.0154,-0.0156,0.0154,-0.0119,0.018,-0.0153,0.0165,-0.014,0.0194,-0.0178,0.0215,-0.0134,0.0128,-0.012,0.0168,-0.019,0.0169,-0.014,0.0158,-0.0103,0.0152,-0.0143,0.011,-0.0127,0.0161,-0.0177,0.0178,-0.0121,0.0136,-0.015,0.0144,-0.0157,0.0141,-0.012,0.0134,-0.0116,0.0164,-0.0112,0.0116,-0.0143,0.015,-0.0167,0.0115,-0.017,0.0142,-0.0182,0.0162,-0.0159,0.0146,-0.0099,0.0109,-0.0122,0.0103,-0.0115,0.0144,-0.0111,0.012,-0.0092,0.0155,-0.0144,0.0203,-0.013,0.0209,-0.0183,0.0237,-0.0146,0.0204,-0.0181,0.0154,-0.0174,0.0192,-0.0136,0.0261,-0.0124,0.0245,-0.0203,0.0249,-0.0176,0.0212,-0.0201,0.0165,-0.0187,0.0212,-0.0151,0.0223,-0.0112,0.022,-0.0139,0.021,-0.0193,0.0177,-0.0193,0.0215,-0.0172,0.0223,-0.0145,0.0219,-0.0202,0.0229,-0.0206,0.0193,-0.0215,0.0212,-0.0181,0.0214,-0.0194,0.0238,-0.0159,0.0225,-0.0234,0.0185,-0.0232,0.021,-0.0213,0.0254,-0.021,0.0265,-0.0177,0.0279,-0.0228,0.0247,-0.0281,0.0266,-0.027,0.0273,-0.0259,0.0259,-0.0259,0.0294,-0.0214,0.0292,-0.0259,0.0236,-0.0268,0.0208,-0.025,0.0278,-0.0235,0.0282,-0.0207,0.03,-0.0212,0.0269,-0.0278,0.0234,-0.0275,0.0265,-0.0264,0.0269,-0.0234,0.0282,-0.017,0.0282,-0.0207,0.0273,-0.0243,0.0238,-0.0295,0.0294,-0.0229,0.0255,-0.0184,0.0269,-0.0192,0.0257,-0.0211,0.0227,-0.0262,0.0248,-0.0228,0.0223,-0.018,0.0226,-0.013,0.0209,-0.0137,0.0221,-0.0209,0.0178,-0.0221,0.02,-0.0179,0.0175,-0.0118,0.018,-0.0158,0.0175,-0.0123,0.016,-0.0155,0.0124,-0.0153,0.0103,-0.012,0.0121,-0.0089,0.0118,-0.0108,0.0104,-0.007,0.0106,-0.009,0.0081,-0.0098,0.0081,-0.0087,0.0071,-0.0097,0.0079,-0.0077,0.0091,-0.007,0.0084,-0.0063,0.0065,-0.0058,0.0051,-0.0048,0.0024,-0.0036,0.0039,-0.0034,0.0039,-0.0019,0.0049,-0.0028,0.0046,-0.0034,0.0042,-0.0041,0.0047,-0.0054,0.0022,-0.0039,0.0039,-0.0031,0.0035,-0.002,0.0029,-0.0015,0.003,-0.002,0.0026,-0.0014,0.0029,-0.0017,0.002,-0.001,0.0023,-0.0014,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0009,0.0028,-0.0016,0.0027,-0.0022,0.0038,-0.0029,0.0036,-0.0044,0.0039,-0.0024,0.0052,-0.0041,0.005,-0.0034,0.0059,-0.0041,0.0053,-0.0056,0.0035,-0.0046,0.004,-0.0045,0.0055,-0.0037,0.0053,-0.0036,0.0053,-0.005,0.0041,-0.0052,0.0057,-0.0061,0.006,-0.0056,0.0065,-0.0046,0.0065,-0.0051,0.0067,-0.0061,0.0056,-0.0064,0.0066,-0.0057,0.0087,-0.006,0.009,-0.0078,0.0084,-0.0088,0.0069,-0.0085,0.0094,-0.0085,0.0086,-0.0085,0.0092,-0.0067,0.0094,-0.0084,0.0089,-0.0097,0.0087,-0.0091,0.0092,-0.0093,0.0096,-0.0077,0.0102,-0.007,0.0095,-0.0087,0.0086,-0.009,0.008,-0.0088,0.0088,-0.0082,0.0097,-0.007,0.009,-0.0077,0.0083,-0.0086,0.0075,-0.0085,0.0086,-0.0085,0.0093,-0.007,0.0089,-0.0072,0.0088,-0.0087,0.0086,-0.0087,0.0084,-0.0088,0.0093,-0.0069,0.0083,-0.0065,0.0085,-0.0075,0.0083,-0.0073,0.0062,-0.0083,0.0077,-0.0076,0.0085,-0.0058,0.0078,-0.0057,0.0076,-0.0072,0.0068,-0.0076,0.0066,-0.0074,0.0068,-0.006,0.0066,-0.0052,0.0061,-0.0066,0.0063,-0.0053,0.0052,-0.0062,0.0068,-0.006,0.0073,-0.0054,0.0068,-0.0055,0.0057,-0.0062,0.0057,-0.0062,0.0054,-0.0058,0.006,-0.0055,0.006,-0.0042,0.0051,-0.005,0.0051,-0.0041,0.0039,-0.005,0.0051,-0.005,0.0053,-0.0035,0.0048,-0.0036,0.0039,-0.0041,0.0034,-0.0035,0.004,-0.0041,0.0046,-0.0037,0.0041,-0.0026,0.004,-0.0031,0.0036,-0.0023,0.0024,-0.0029,0.003,-0.003,0.0028,-0.0024,0.0031,-0.0021,0.0029,-0.0019,0.0021,-0.0011,0.0023,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0022,-0.0013,0.0023,-0.001,0.0017,-0.0014,0.0024,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0018,-0.0008,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0017,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0017,0.0022,-0.0014,0.0022,-0.0015,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.0025,-0.0017,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0021,0.0022,-0.0024,0.0027,-0.0022,0.0025,-0.0023,0.0027,-0.0018,0.0026,-0.0017,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0025,-0.0021,0.0023,-0.0019,0.0024,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0023,-0.0022,0.0024,-0.0021,0.0024,-0.0015,0.0023,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0021,-0.0013,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0011,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0005,0.001,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
سمپل افکت زنگ برای بازی و اپ اندروید و SMS alarm موبایل
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم