مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node104577

ضربه نیزه تفنگ ضربه یا نفس
دسته بندی: سلاح و اسلحه
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۵ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0045,0.0048,-0.0081,0.0047,-0.0043,0.0047,-0.006,0.0065,-0.0091,0.0067,-0.0068,0.0093,-0.0122,0.0093,-0.0109,0.0151,-0.0154,0.0216,-0.0161,0.0139,-0.0246,0.0249,-0.0205,0.0316,-0.0245,0.0224,-0.0269,0.0348,-0.0352,0.0269,-0.0296,0.0368,-0.0299,0.042,-0.0492,0.0413,-0.1131,0.0328,-0.0883,0.1089,-0.1034,0.1064,-0.1032,0.1178,-0.1013,0.0726,-0.0865,0.0775,-0.0965,0.0986,-0.1463,0.0905,-0.13,0.1209,-0.1688,0.212,-0.1303,0.1946,-0.2117,0.1423,-0.1247,0.1456,-0.1579,0.1659,-0.172,0.1755,-0.1509,0.1411,-0.2522,0.2019,-0.2892,0.2036,-0.2609,0.2163,-0.1975,0.1952,-0.2077,0.2839,-0.2189,0.1606,-0.2304,0.2294,-0.2427,0.2132,-0.2209,0.2507,-0.3491,0.3329,-0.3147,0.2929,-0.3926,0.4046,-0.2924,0.3784,-0.3291,0.236,-0.3214,0.1951,-0.295,0.2571,-0.2791,0.2655,-0.3068,0.3076,-0.2802,0.3019,-0.2824,0.3448,-0.2289,0.213,-0.1991,0.1796,-0.2263,0.2318,-0.4078,0.2972,-0.2058,0.2235,-0.1202,0.1331,-0.1472,0.123,-0.185,0.1309,-0.1035,0.1822,-0.1797,0.1734,-0.1438,0.1349,-0.1669,0.1133,-0.224,0.2331,-0.1893,0.182,-0.1852,0.2077,-0.16,0.1532,-0.1367,0.1147,-0.1362,0.1216,-0.082,0.1019,-0.0907,0.1123,-0.0944,0.0942,-0.0951,0.1104,-0.083,0.1115,-0.0642,0.0942,-0.0842,0.0792,-0.0567,0.0704,-0.0564,0.0907,-0.0458,0.0569,-0.0787,0.0775,-0.0606,0.0748,-0.0488,0.0671,-0.0562,0.0485,-0.0421,0.0594,-0.0399,0.0432,-0.0352,0.0292,-0.0368,0.0391,-0.0238,0.0285,-0.0262,0.0255,-0.0267,0.0289,-0.0144,0.024,-0.022,0.0196,-0.0177,0.0141,-0.0069,0.0129,-0.0075,0.0142,-0.0064,0.0053,-0.0046,0.007,-0.0029,0.003,-0.0031,0.0031,-0.0028,0.0025,-0.0027,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0024,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0021,0.0022,-0.0017,0.0018,-0.0042,0.0034,-0.0027,0.0038,-0.0042,0.0046,-0.0041,0.0033,-0.01,0.0114,-0.0089,0.0075,-0.0097,0.0069,-0.0128,0.0142,-0.0211,0.0243,-0.0183,0.019,-0.0188,0.0205,-0.0302,0.0228,-0.0285,0.0281,-0.0569,0.0457,-0.051,0.0488,-0.1191,0.0932,-0.1393,0.1217,-0.1406,0.1525,-0.2654,0.1964,-0.3549,0.2042,-0.223,0.209,-0.2861,0.253,-0.3295,0.2228,-0.2679,0.2134,-0.2791,0.2475,-0.2715,0.2951,-0.3025,0.2157,-0.2715,0.2304,-0.3966,0.3246,-0.4429,0.3799,-0.3173,0.3035,-0.3824,0.3496,-0.4021,0.2541,-0.4584,0.41,-0.433,0.3705,-0.3958,0.359,-0.1497,0.1947,-0.2421,0.1892,-0.1629,0.1499,-0.1248,0.0998,-0.136,0.1276,-0.1619,0.1481,-0.1896,0.1342,-0.167,0.1434,-0.1225,0.1017,-0.1299,0.0944,-0.1239,0.1499,-0.1033,0.1329,-0.1026,0.1135,-0.0755,0.0767,-0.1261,0.1206,-0.106,0.0975,-0.0544,0.0592,-0.1136,0.0619,-0.0925,0.0759,-0.0854,0.0757,-0.077,0.0737,-0.0878,0.0939,-0.0886,0.0623,-0.0795,0.0657,-0.0839,0.0679,-0.0608,0.0696,-0.1135,0.0773,-0.1459,0.1252,-0.1293,0.1418,-0.0959,0.1033,-0.0919,0.0691,-0.0796,0.0635,-0.0819,0.0867,-0.0484,0.046,-0.0726,0.06,-0.0579,0.0464,-0.0459,0.0452,-0.0368,0.0355,-0.0333,0.0265,-0.0273,0.0188,-0.0182,0.0289,-0.0188,0.0157,-0.0173,0.0161,-0.0128,0.0156,-0.0075,0.0106,-0.011,0.008,-0.0096,0.0043,-0.005,0.005,-0.0055,0.0059,-0.0032,0.0015,-0.0029,0.0019,-0.0023,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0019,-0.0024,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0012,-0.0117,0.0157,-0.011,0.0103,-0.0059,0.0099,-0.006,0.0061,-0.0062,0.0068,-0.006,0.007,-0.0078,0.0089,-0.007,0.0098,-0.0093,0.0075,-0.0086,0.0085,-0.0139,0.0151,-0.0256,0.024,-0.0258,0.0241,-0.0189,0.0236,-0.0287,0.0322,-0.0507,0.0667,-0.0336,0.0475,-0.0514,0.0583,-0.0552,0.056,-0.0923,0.1078,-0.1374,0.1015,-0.0827,0.0809,-0.1094,0.1353,-0.1267,0.1641,-0.1776,0.1723,-0.2198,0.274,-0.2337,0.232,-0.2297,0.2478,-0.254,0.2374,-0.1647,0.2635,-0.2347,0.2605,-0.4322,0.2818,-0.3223,0.2671,-0.379,0.3198,-0.3085,0.3648,-0.311,0.4082,-0.3903,0.4164,-0.2945,0.3286,-0.4136,0.3388,-0.5,0.3402,-0.3708,0.4065,-0.4339,0.415,-0.3539,0.5,-0.295,0.1947,-0.215,0.2247,-0.145,0.1903,-0.103,0.1427,-0.1116,0.156,-0.1198,0.104,-0.0868,0.1085,-0.0825,0.0985,-0.1092,0.0695,-0.0836,0.0773,-0.0582,0.0665,-0.0623,0.0651,-0.0654,0.0567,-0.0524,0.06,-0.0795,0.068,-0.083,0.0836,-0.0746,0.0696,-0.0565,0.0564,-0.0463,0.0546,-0.0679,0.0556,-0.0578,0.0714,-0.0816,0.0854,-0.0865,0.0631,-0.0495,0.0507,-0.0486,0.0409,-0.0274,0.0333,-0.0147,0.0134,-0.0131,0.0124,-0.0208,0.0218,-0.0146,0.0185,-0.0069,0.0068,-0.0054,0.0059,-0.0032,0.0054,-0.0032,0.0037,-0.0029,0.0033,-0.0045,0.0036,-0.0016,0.0029,-0.0024,0.0024,-0.0026,0.0023,-0.0032,0.0021,-0.002,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
ضربه نیزه تفنگ ضربه یا نفس
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم