مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105609

Banging and cracking of a door being broken down
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴۳ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.001,0.0008,0.0011,-0.2005,0.0062,-0.1981,0.1993,-0.1958,0.1509,-0.1284,0.1516,-0.1692,0.1506,-0.1149,0.1841,-0.153,0.1985,-0.1389,0.1971,-0.135,0.1986,-0.1519,0.1702,-0.183,0.0984,-0.1422,0.1329,-0.0615,0.1139,-0.0561,0.0736,-0.1387,0.0472,-0.1342,0.0406,-0.109,0.0043,-0.1169,0.0564,-0.0356,0.0522,0.0041,0.0495,-0.0095,0.0536,-0.0082,0.0551,-0.0305,0.0399,-0.0341,0.0246,-0.0387,0.0307,-0.0613,0.0589,-0.0469,0.0371,-0.0532,0.042,-0.0378,0.0417,-0.0491,0.0156,-0.0381,0.0149,-0.0537,0.0058,-0.0458,-0.0105,-0.031,-0.0052,-0.032,-0.0078,-0.034,0.0117,-0.0099,0.0086,-0.0014,0.0199,-0.0151,0.066,-0.0289,0.0656,-0.0195,0.0423,0.0283,0.0945,0.073,0.1311,-0.0757,0.1443,-0.2876,-0.0834,-0.2704,0.3632,0.0922,0.3789,-0.2158,0.0897,-0.0069,0.2185,-0.1588,0.1649,-0.1574,0.1522,0.0034,0.2897,-0.0184,0.2295,0.0658,0.3594,-0.129,0.1601,-0.3314,-0.0468,-0.3651,-0.0311,-0.3462,-0.0811,-0.2868,0.0115,-0.2274,-0.0319,-0.2172,-0.1101,-0.1787,-0.032,-0.1375,-0.0187,-0.0831,0.0207,-0.0953,0.0262,-0.0213,0.0812,-0.1649,0.048,-0.2495,-0.0907,-0.3339,-0.2523,-0.2624,-0.0093,-0.0519,0.0697,0.0123,0.0864,-0.0514,0.0462,-0.1373,-0.0368,-0.2104,-0.1087,-0.1211,0.0642,0.0295,0.0861,-0.0164,0.0404,-0.0757,0.0046,-0.0909,-0.0552,-0.0901,-0.008,-0.0056,0.063,-0.0181,0.0386,0.0142,0.1011,-0.0185,0.1067,-0.0623,0.0494,0.0173,0.1005,-0.0527,0.0579,-0.0369,0.0052,-0.0095,0.1017,0.0365,0.1408,-0.004,0.0764,0.075,0.1217,0.0528,0.1032,0.1029,0.1964,0.1929,0.2361,0.1703,0.2362,0.1258,0.1694,0.062,0.1323,0.0098,0.0611,0.0112,0.0688,0.0336,0.079,0.006,0.0467,-0.0166,0.0048,-0.0394,-0.0137,-0.055,-0.009,-0.0188,0.0865,0.0687,0.1787,0.0285,0.1546,-0.0024,0.1237,-0.0165,0.093,-0.0357,0.0924,0.0145,0.0844,-0.0039,0.0984,-0.0629,0.0746,-0.066,-0.0196,-0.0462,0.0427,-0.0268,0.0531,-0.0415,0.0482,-0.0728,0.0123,-0.1046,-0.0531,-0.0968,-0.0312,-0.0899,-0.0258,-0.0923,-0.0261,-0.0883,-0.0284,-0.0734,0.0342,-0.0434,0.0235,-0.0592,0.0247,-0.0602,0.0161,-0.0667,0.0049,-0.0363,0.0053,-0.0511,0.0023,-0.061,-0.0023,-0.0673,-0.0126,-0.0631,-0.0086,-0.0614,0.0015,-0.0331,0.0322,-0.0301,0.0182,-0.0152,0.0183,-0.0501,0.0216,-0.0641,-0.0313,-0.0554,-0.0311,-0.0472,-0.0058,-0.047,-0.0071,-0.0269,0.0207,-0.0038,0.0209,-0.0061,0.0433,0.0262,0.058,0.0266,0.0635,0.022,0.0627,0.0068,0.0382,-0.0165,0.0168,-0.0187,0.0047,-0.0278,0.0028,-0.0527,-0.0199,-0.047,-0.0135,-0.0383,-0.0188,-0.0368,-0.015,-0.0387,0.0009,-0.0243,0.0031,-0.0106,0.0275,0.0084,0.0441,-0.0234,0.078,-0.0224,0.0774,-0.0371,0.0742,-0.0531,0.0329,-0.0607,0.0462,-0.0525,0.0155,-0.0497,0.0281,-0.0548,0.0262,-0.0361,0.0072,-0.0254,0.0159,-0.0145,0.0439,-0.0093,0.0437,-0.0393,0.0201,-0.0317,0.0023,-0.0516,-0.0099,-0.051,0.0135,-0.0303,0.0061,-0.0306,0.0138,-0.0375,-0.0075,-0.0318,0.0029,-0.0459,0.0025,-0.0375,-0.0008,-0.0187,0.0098,-0.0278,0.0122,-0.0077,0.0282,0.0107,0.0436,0.0234,0.0432,0.0283,0.0675,0.0284,0.0663,0.023,0.0507,0.014,0.0512,-0.0013,0.036,0.0074,0.0383,0.0049,0.033,0.0014,0.0354,-0.0038,0.0258,0.0049,0.0288,-0.0199,0.0036,-0.0137,0.0044,-0.0333,-0.0097,-0.0397,-0.0204,-0.0387,-0.0216,-0.0343,-0.017,-0.0407,-0.0179,-0.0363,-0.0078,-0.0107,0.0039,0.0038,0.0257,0.0214,0.036,0.0193,0.0392,-0.0026,0.0855,-0.0074,0.0868,-0.0355,0.0446,-0.0506,0.0273,-0.0424,0.0265,-0.063,0.0075,-0.063,0.0216,-0.0545,0.0089,-0.0493,-0.0086,-0.0358,0.0047,-0.0377,0.0219,-0.0337,0.0079,-0.046,0.0071,-0.0271,0.0052,-0.0268,0.004,-0.0168,0.0108,-0.0276,0.0051,-0.034,0.004,-0.0336,-0.0039,-0.0118,0.0199,-0.0179,0.0167,-0.0018,0.0352,-0.0089,0.0141,0.0029,0.0327,0.0031,0.0289,0.0063,0.0312,-0.0003,0.0184,0.0052,0.0305,0.002,0.0257,0.0035,0.0404,-0.0001,0.0273,-0.0048,0.0257,0.0082,0.0296,0.0108,0.0309,0.0054,0.0207,0.0012,0.0239,-0.0051,0.019,-0.0046,0.0092,-0.0123,0.0096,-0.0128,-0.0007,-0.0255,0.002,-0.0169,-0.001,-0.0172,-0.0032,-0.0184,-0.0032,-0.0213,0.0239,-0.0262,0.0196,-0.0326,0.0228,-0.0389,0.0115,-0.0244,0.027,-0.0239,0.0386,-0.0288,0.0259,-0.0216,0.0108,-0.0172,0.0137,-0.0206,0.0132,-0.019,0.0221,-0.0136,0.0164,-0.021,0.0038,-0.02,-0.0052,-0.0224,0.0083,-0.008,0.0056,-0.019,0.0023,-0.0203,-0.0016,-0.0187,0.0016,-0.0238,-0.0025,-0.0187,0.0133,-0.0108,0.0108,-0.0165,-0.0003,-0.0143,0.004,-0.0099,0.0058,-0.0167,-0.0013,-0.0128,-0.0016,-0.0073,0.0085,-0.0065,0.0121,-0.006,0.0129,0.0013,0.025,0.0081,0.0257,0.0167,0.0314,0.0088,0.0246,0.0104,0.0245,0.0047,0.0158,0.0058,0.0173,0.0132,0.0223,0.0122,0.026,0.0042,0.0188,0.0027,0.0275,0.002,0.0213,-0.0011,0.0106,-0.008,0.0077,-0.0172,0.0031,-0.0306,-0.0064,-0.0287,-0.0119,-0.0327,-0.0096,-0.032,-0.0152,-0.0311,-0.0116,-0.0158,0.0023,-0.0081,0.0066,-0.0031,0.0123,0.0011,0.0123,0.0019,0.0111,0.0061,0.0117,0.0029,0.0111,0.0016,0.0075,-0.0016,0.0059,-0.0023,0.0059,-0.0021,0.0047,-0.0054,0.0022,-0.0072,-0.0009,-0.0103,-0.002,-0.0063,-0.0011,-0.0119,-0.0053,-0.0103,-0.0049,-0.0105,-0.0049,-0.0082,-0.002,-0.0081,0.0018,-0.0044,0.0051,-0.0037,0.0003,-0.0007,0.0034,-0.0035,0.0049,-0.0046,0.0017,-0.0063,-0.0002,-0.0058,0.0035,0.0005,0.0045,0.0007,0.0092,0.0008,0.009,0.0017,0.0088,0.0036,0.0095,0.0027,0.0102,0.0027,0.0103,0.001,0.0053,0.0026,0.0064,0.0047,0.0114,0.0093,0.0146,0.0065,0.0123,0.008,0.0145,0.0038,0.0082,0.0008,0.006,-0.0063,0.0012,-0.0098,-0.0049,-0.0129,-0.0092,-0.0155,-0.012,-0.0176,-0.0148,-0.0173,-0.0133,-0.0139,-0.0081,-0.0079,-0.0029,-0.003,0.0006,0,0.0022,0.0012,0.0036,0.0035,0.0066,0.005,0.0072,0.0049,0.0064,0.0018,0.0059,0.0017,0.0032,0.0019,0.0035,0.0016,0.0034,0.0004,0.0015,-0.0021,0.0011,-0.004,-0.0009,-0.003,-0.0003,-0.0038,-0.0021,-0.0038,-0.0014,-0.0046,-0.0034,-0.0045,-0.0028,-0.005,-0.0034,-0.0043,-0.0003,-0.0034,-0.0017,-0.0028,-0.0015,-0.0034,-0.0017,-0.0025,-0.0014,-0.0034,-0.0011,-0.0018,0.002,0,0.0015,0.0014,0.0036,0.0008,0.004,0.0029,0.0044,0.0028,0.0044,0.0038,0.0056,0.0025,0.0043,0.0033,0.006,0.0033,0.006,0.0034,0.0079,0.0053,0.0072,0.0052,0.0078,0.0047,0.0074,0.0023,0.0057,-0.002,0.0036,-0.0051,-0.0019,-0.0069,-0.0041,-0.0068,-0.0051,-0.0078,-0.0061,-0.0072,-0.0054,-0.006,-0.004,-0.0043,-0.0015,-0.0019,0,-0.0006,0.0007,0.0005,0.0015,0.0007,0.0022,0.0013,0.0019,0.0011,0.0021,0.0012,0.0019,0.0013,0.002,0.0018,0.0025,0.0014,0.0024,0.0009,0.0017,0,0.0011,-0.0022,0.0004,-0.0025,-0.0014,-0.0039,-0.0018,-0.004,-0.0032,-0.0045,-0.0036,-0.004,-0.0026,-0.0036,-0.0016,-0.0024,-0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0017,-0.0006,-0.0009,-0.0002,-0.0022,-0.0009,-0.0015,-0.0009,-0.0009,0.0004,0.0002,0.0018,0.0015,0.0018,0.0017,0.0025,0.0021,0.0029,0.0013,0.0026,0.0009,0.0022,0.0011,0.0032,0.0022,0.0033,0.0018,0.0036,0.0024,0.0038,0.0033,0.0056,0.0028,0.005,0.0024,0.004,0.0004,0.0031,-0.0025,0.0004,-0.0033,-0.0025,-0.004,-0.003,-0.0045,-0.0034,-0.0043,-0.0028,-0.0034,-0.0027,-0.0031,-0.001,-0.0013,-0.0004,-0.0007,0.0005,0.0003,0.0014,0.0011,0.0016,0.0007,0.0014,0.0005,0.001,-0.0001,0.0008,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0005,0.0002,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.001,-0.0001,-0.0013,-0.0009,-0.0023,-0.0013,-0.0022,-0.0013,-0.0015,-0.0007,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0016,-0.0007,-0.0013,-0.0008,-0.0013,-0.0004,-0.0004,0.0009,0.0009,0.0016,0.0013,0.0016,0.0009,0.0013,0.0011,0.0013,0.001,0.0014,0.0014,0.0021,0.0013,0.002,0.0012,0.0014,0.0012,0.0016,0.0016,0.0022,0.0014,0.0021,0.0011,0.0014,-0.0001,0.0011,-0.0007,0,-0.0013,-0.0007,-0.0013,-0.001,-0.0017,-0.0011,-0.0016,-0.0014,-0.0016,-0.0012,-0.0013,-0.0007,-0.0008,-0.0003,-0.0004,0,0,0.0004,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0005,0.0004,0.0005,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Banging and cracking of a door being broken down
نام افکت صوتی

node105609

دسته بندی
در و پنجره
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم