مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105702

Rollover or button sound
دسته بندی: کله پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0012,0,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0007,0,0.0007,0,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0009,0.0005,0.0013,0.0009,0.0015,0.0004,0.0014,0.0002,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0191,0.0321,-0.158,0.4771,-0.0901,0.1558,-0.1822,0.1646,-0.1481,0.1539,-0.1685,0.1636,-0.1625,0.1718,-0.1919,0.1864,-0.1901,0.1762,-0.1711,0.1666,-0.2065,0.2083,-0.1464,0.1593,-0.1626,0.1485,-0.1875,0.1607,-0.1748,0.1718,-0.1955,0.1676,-0.1509,0.1965,-0.0896,0.1004,-0.0925,0.1142,-0.0991,0.1184,-0.0919,0.1012,-0.0999,0.1219,-0.1185,0.111,-0.1125,0.1062,-0.1226,0.1097,-0.1289,0.1144,-0.1187,0.097,-0.1214,0.1107,-0.133,0.1116,-0.1321,0.1669,-0.1482,0.1315,-0.1023,0.179,-0.0921,0.0374,-0.0639,0.0922,-0.1029,0.0811,-0.0853,0.0622,-0.0805,0.1178,-0.1091,0.0809,-0.06,0.1019,-0.0899,0.105,-0.0889,0.1218,-0.0922,0.0808,-0.1068,0.0718,-0.0581,0.0668,-0.0926,0.0783,-0.072,0.062,-0.0854,0.0857,-0.0288,0.0521,-0.0488,0.0629,-0.071,0.0389,-0.0275,0.0557,-0.0609,0.0556,-0.0469,0.0566,-0.0474,0.0668,-0.0584,0.0699,-0.0612,0.0639,-0.0513,0.0577,-0.0491,0.0533,-0.0303,0.0601,-0.0606,0.0629,-0.0401,0.0327,-0.0472,0.0682,-0.0134,0.0438,-0.0371,0.0253,-0.0432,0.0254,-0.0347,0.034,-0.0457,0.0371,-0.0257,0.0422,-0.0536,0.0257,-0.0407,0.0311,-0.0494,0.0257,-0.0279,0.0266,-0.0356,0.0281,-0.0258,0.0246,-0.0371,0.0375,-0.0197,0.022,-0.0389,0.032,-0.0269,0.0171,-0.0244,0.0154,-0.0171,0.0153,-0.0229,0.0216,-0.0143,0.0247,-0.0195,0.0324,-0.0156,0.023,-0.0147,0.0217,-0.0147,0.0072,-0.0152,0.0335,-0.0194,0.0192,-0.0156,0.0224,-0.0207,0.0176,-0.0135,0.0165,-0.0235,0.0204,-0.0175,0.0154,-0.0153,0.0181,-0.0126,0.0154,-0.011,0.0091,-0.011,0.0099,-0.0169,0.0141,-0.0116,0.017,-0.0141,0.0107,-0.0093,0.0089,-0.015,0.0102,-0.0139,0.0117,-0.0127,0.0101,-0.0118,0.0126,-0.0105,0.0082,-0.0104,0.0117,-0.008,0.0083,-0.0083,0.011,-0.0066,0.008,-0.0085,0.0071,-0.0075,0.0064,-0.0067,0.012,-0.0063,0.0055,-0.0048,0.0072,-0.0044,0.0043,-0.0073,0.0085,-0.007,0.006,-0.0079,0.0073,-0.0051,0.0079,-0.0042,0.0046,-0.0056,0.0057,-0.005,0.006,-0.0064,0.0034,-0.0044,0.0039,-0.0033,0.0045,-0.0061,0.0038,-0.0057,0.0044,-0.0029,0.0026,-0.0054,0.0034,-0.0024,0.0033,-0.0057,0.0046,-0.0041,0.0035,-0.0045,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0038,0.0036,-0.0034,0.0023,-0.0026,0.0041,-0.0023,0.0034,-0.0022,0.0044,-0.0022,0.0027,-0.0015,0.003,-0.0031,0.0021,-0.002,0.0034,-0.0022,0.0027,-0.0022,0.0017,-0.0022,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0017,0.0014,-0.0018,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.0021,0.0016,-0.003,0.0022,-0.0021,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0022,0.0009,-0.0018,0.0015,-0.0016,0.0006,-0.0022,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0018,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0016,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.001,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.001,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0007,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0004,0,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0007,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rollover or button sound
نام افکت صوتی

node105702

دسته بندی
کله پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم