مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105857

Rollover or button sound
دسته بندی: کله پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0006,0.0004,0.0022,-0.0019,0.0046,-0.0047,0.0198,-0.0319,0.0286,-0.0391,0.0254,-0.042,0.0654,-0.0753,0.0808,-0.1163,0.1065,-0.1177,0.0846,-0.1509,0.1657,-0.0839,0.1492,-0.1889,0.1693,-0.1623,0.1321,-0.1764,0.2194,-0.1594,0.1726,-0.0612,0.1188,-0.1276,0.1752,-0.1201,0.1274,-0.079,0.0853,-0.1561,0.1328,-0.0885,0.0688,-0.1753,0.1457,-0.1301,0.1222,-0.1485,0.1627,-0.1443,0.1908,-0.1952,0.1369,-0.1983,0.1542,-0.1218,0.1493,-0.1105,0.0869,-0.1055,0.0843,-0.0921,0.1004,-0.0955,0.0555,-0.1031,0.0575,-0.0662,0.0851,-0.1012,0.0594,-0.1107,0.0753,-0.127,0.1282,-0.1299,0.1192,-0.1105,0.0927,-0.1302,0.1152,-0.1354,0.1436,-0.106,0.1243,-0.1739,0.1549,-0.1632,0.1581,-0.1704,0.2424,-0.282,0.2473,-0.1913,0.2895,-0.2497,0.2343,-0.1933,0.17,-0.1576,0.2578,-0.3508,0.2751,-0.2443,0.2658,-0.2741,0.2354,-0.1447,0.1156,-0.1463,0.1968,-0.1705,0.2187,-0.1247,0.0843,-0.3007,0.1425,-0.1423,0.2878,-0.1216,0.2179,-0.1895,0.1947,-0.1549,0.1796,-0.2072,0.2841,-0.2193,0.2913,-0.3125,0.2713,-0.2552,0.2591,-0.3049,0.28,-0.3282,0.3173,-0.3022,0.2202,-0.2497,0.2513,-0.2803,0.1275,-0.162,0.134,-0.1716,0.1752,-0.2602,0.1829,-0.2962,0.1745,-0.1787,0.1975,-0.2406,0.1821,-0.2511,0.0986,-0.1324,0.1286,-0.2082,0.1619,-0.2089,0.1488,-0.2216,0.1731,-0.243,0.2525,-0.1826,0.2288,-0.3571,0.2691,-0.311,0.3119,-0.3449,0.1825,-0.1729,0.1655,-0.1011,0.2265,-0.2214,0.1866,-0.106,0.1489,-0.2123,0.0724,-0.1344,0.2495,-0.1795,0.2194,-0.2478,0.2054,-0.0742,0.2256,-0.2313,0.0568,-0.0302,0.276,-0.2493,0.0811,-0.177,0.3257,-0.0591,0.292,-0.3586,0.0995,-0.0688,0.3863,-0.2213,0.0906,-0.3996,0.2287,-0.1077,0.3832,-0.27,0.1561,-0.3839,0.3093,-0.1232,0.2928,-0.2402,0.0302,-0.1488,0.214,-0.2342,0.1737,-0.1584,0.1059,-0.1602,0.1712,-0.191,0.0738,-0.1181,0.1034,-0.0407,0.129,-0.1651,0.0649,-0.0325,0.1272,-0.094,0.1445,-0.1246,0.1152,-0.057,0.1047,-0.1607,0.0449,-0.115,0.1078,-0.1245,0.1324,-0.1315,0.0941,-0.0772,0.1348,-0.199,0.0705,-0.1273,0.158,-0.1189,0.1185,-0.1168,0.1265,-0.1024,0.1457,-0.1733,0.0869,-0.0885,0.1684,-0.1974,0.0435,-0.0046,0.182,-0.2188,0.0082,-0.1964,0.1571,-0.1423,0.2513,-0.237,0.0154,0.0262,0.2077,-0.1646,0.2124,-0.1799,0.1029,0.0364,0.1644,-0.1627,0.0257,-0.128,0.1143,-0.0395,0.1404,-0.1441,0.0068,0.0141,0.1189,-0.0664,0.092,-0.1063,0.0417,0.0067,0.0781,-0.0575,-0.0104,-0.0618,0.0539,-0.0605,0.0679,-0.0588,0.0227,-0.0312,0.0705,-0.0683,0.0434,-0.0834,0.0638,-0.047,0.0578,-0.0264,0.0112,-0.0279,0.0376,-0.028,0.0374,-0.0401,0.0214,0.0026,0.0374,-0.039,0.016,-0.0217,0.035,-0.0483,0.0256,-0.0355,0.0298,-0.0309,0.0367,-0.0436,0.0052,-0.0119,0.0459,-0.0525,0.024,-0.0119,0.0484,-0.0398,0.0592,-0.0599,0.0337,-0.0044,0.0621,-0.0535,0.0529,-0.0642,0.0572,-0.0111,0.0561,-0.0597,0.0218,-0.0305,0.0516,-0.0125,0.0305,-0.033,0.0119,-0.0166,0.0374,-0.0252,0.0204,-0.042,0.0204,-0.0262,0.0236,-0.0271,0.0164,-0.0294,0.0164,-0.0252,0.022,-0.0122,0.0139,-0.0111,0.0169,-0.0245,0.0271,-0.0115,0.0159,-0.0199,0.0139,-0.015,0.016,-0.0233,0.0199,-0.023,0.0244,-0.0204,0.0197,-0.0142,0.0111,-0.034,0.0187,-0.0173,0.0234,-0.0179,0.0192,-0.0175,0.0219,-0.0298,0.0146,-0.0025,0.028,-0.0342,0.0056,-0.0037,0.0337,-0.0297,0.0276,-0.0306,0.026,-0.0145,0.0372,-0.0381,-0.0094,-0.0106,0.0353,-0.0236,0.0399,-0.0371,0.0183,0.0166,0.0287,-0.0228,0.0263,-0.0208,0.0147,-0.005,0.0213,-0.0202,-0.0067,-0.0077,0.0182,-0.01,0.0176,-0.0158,0.0042,-0.0013,0.0163,-0.0096,0.0025,-0.0097,0.0069,-0.0044,0.0126,-0.0131,0.0029,-0.002,0.0101,-0.0072,0.007,-0.0108,0.0044,-0.0039,0.0098,-0.0095,0.0033,-0.0028,0.0074,-0.0065,0.0102,-0.0032,0.0032,-0.0028,0.0031,-0.0025,0.0031,-0.0041,0.0015,-0.0042,0.0078,-0.0055,0.0014,-0.0025,0.0081,-0.0061,0.002,-0.0072,0.0039,-0.0059,0.0084,-0.0097,0.0016,0.0005,0.0087,-0.0078,0.0108,-0.0099,0.0076,-0.0008,0.009,-0.0096,0.0051,-0.0069,0.0097,-0.0033,0.0099,-0.011,0.0026,-0.0031,0.0068,-0.0041,0.0042,-0.0071,0.0032,-0.0038,0.0074,-0.005,0.0013,-0.0042,0.0027,-0.0035,0.0061,-0.0034,0.0007,-0.0014,0.0029,-0.0032,0.0032,-0.0047,0.0014,-0.0021,0.0042,-0.0017,0.0025,-0.0043,0.0027,-0.0021,0.0037,-0.005,0.002,-0.0025,0.0046,-0.0033,0.0023,-0.0018,0.0016,-0.0051,0.002,-0.0027,0.0035,-0.0031,0.0019,-0.0022,0.004,-0.0052,0.0007,-0.0007,0.0043,-0.0066,-0.0002,-0.0013,0.005,-0.005,0.006,-0.0055,0.0046,-0.0004,0.0066,-0.0058,-0.0014,-0.0047,0.0059,-0.003,0.0065,-0.0063,0.0021,0.0023,0.0056,-0.0035,0.0051,-0.0039,0.0033,0,0.0038,-0.0029,-0.0005,-0.0023,0.0029,-0.0014,0.0028,-0.0028,0.0009,0.0006,0.003,-0.0012,0.0008,-0.0017,0.0016,-0.0004,0.0025,-0.0017,0.0002,-0.0007,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0021,0.0007,-0.0005,0.0017,-0.001,0,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0015,0,-0.0004,0.0002,-0.0018,0,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.0011,0.001,0.0005,0.002,-0.0012,0.0019,-0.0017,0.0013,-0.0002,0.0016,-0.0017,0.001,-0.0008,0.0021,0.0002,0.002,-0.001,0.0009,0,0.0014,-0.0005,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0011,-0.0004,-0.0013,-0.0002,-0.0011,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0004,0.0007,0,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0012,0,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0013,0.0002,0.0016,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0014,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0005,0.0003,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.0009,0,-0.0007,-0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0007,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0005,0.0002,0.0008,0,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.0008,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0008,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0006,0.0005,0.0007,0.0004,0.0008,0.0002,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.001,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0004,-0.0006,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0004,0.0006,0.0003,0.0006,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,0.0002,0.0008,0.0004,0.0006,0.0004,0.0007,0.0005,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0003,0.0006,0.0003,0.0009,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0004,0.0003,0.0005,0.0005,0.0008,0.0005,0.0008,0.0006,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0007,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0007,0.0005,0.0008,0.0005,0.0008,0.0005,0.0007,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0003,0.0003,0.0006,0.0006,0.0009,0.0008,0.001,0.0007,0.001,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0011,-0.0006,-0.0011,-0.0008,-0.001,-0.0008,-0.001,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0007,0.0007,0.001,0.0007,0.001,0.0003,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0003,0.0006,0.0005,0.0009,0.0008,0.0011,0.0009,0.0012,0.0003,0.0012,-0.0002,0.0005,-0.0006,-0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0008,-0.0012,-0.0008,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0004,0.0008,0.0007,0.0011,0.0009,0.001,0.0005,0.001,0,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0004,0.0003,0.0008,0.0008,0.0012,0.0011,0.0013]
در حال بارگذاری
0:01
Rollover or button sound
نام افکت صوتی

node105857

دسته بندی
کله پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم