مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105886

Rollover or button sound
دسته بندی: کله پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0006,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0004,0.0007,0.0007,0.001,0.0009,0.001,0.0009,0.0011,0.0006,0.0009,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0005,0.0005,0.0008,0.0008,0.001,0.0009,0.0011,0.001,0.0012,0.0007,0.001,0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0005,0.0004,0.0008,0.0007,0.001,0.0008,0.0013,0.001,0.0011,0.0008,0.001,0.0004,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0.0004,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0019,0.0001,-0.0017,-0.0001,-0.0018,0,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0027,0.0011,0.0029,0.0022,0.004,0.0015,0.0033,-0.0007,0.0033,-0.0009,0.0012,-0.0031,-0.0003,-0.0083,0.0017,-0.2433,0.5,-0.2614,0.2697,-0.258,0.2492,-0.2156,0.2247,-0.2469,0.2447,-0.2328,0.2491,-0.1927,0.2224,-0.2143,0.2226,-0.2302,0.1862,-0.1878,0.2291,-0.2083,0.2137,-0.2051,0.1704,-0.1391,0.2023,-0.1989,0.159,-0.2007,0.1915,-0.172,0.1976,-0.2028,0.1665,-0.1955,0.1835,-0.1739,0.1666,-0.1789,0.1779,-0.1873,0.1834,-0.1708,0.158,-0.166,0.1656,-0.1699,0.1797,-0.116,0.1694,-0.1471,0.1195,-0.1541,0.1517,-0.1316,0.1384,-0.1522,0.1209,-0.0818,0.1383,-0.1359,0.1219,-0.1227,0.1346,-0.1244,0.1423,-0.118,0.1336,-0.1297,0.1123,-0.1276,0.1393,-0.1024,0.1212,-0.1141,0.1224,-0.1261,0.1204,-0.115,0.0927,-0.1139,0.0975,-0.1009,0.102,-0.1061,0.0629,-0.093,0.1295,-0.0915,0.086,-0.0858,0.0716,-0.0772,0.0975,-0.1027,0.0821,-0.097,0.1035,-0.0927,0.1071,-0.1037,0.1025,-0.0918,0.0874,-0.0932,0.0917,-0.0716,0.0799,-0.0777,0.0687,-0.0673,0.0779,-0.0887,0.0756,-0.0781,0.0856,-0.0675,0.0802,-0.075,0.0608,-0.0466,0.0727,-0.0582,0.0574,-0.0684,0.0587,-0.0527,0.0743,-0.074,0.0718,-0.0763,0.0496,-0.0668,0.0688,-0.0605,0.0668,-0.0711,0.0609,-0.0527,0.0445,-0.0462,0.0518,-0.0617,0.0564,-0.048,0.0652,-0.0569,0.0603,-0.0574,0.0505,-0.047,0.0529,-0.0434,0.0183,-0.0359,0.039,-0.042,0.0421,-0.0489,0.0504,-0.0427,0.0536,-0.0528,0.0491,-0.0438,0.0477,-0.0491,0.0355,-0.0361,0.0442,-0.0305,0.03,-0.0294,0.0339,-0.0404,0.0422,-0.041,0.035,-0.0172,0.0401,-0.0403,0.037,-0.0374,0.0353,-0.0227,0.0288,-0.0264,0.0169,-0.0253,0.031,-0.0343,0.0359,-0.0324,0.0275,-0.0314,0.0309,-0.0306,0.0351,-0.0346,0.0332,-0.0261,0.0246,-0.0215,0.0242,-0.0271,0.025,-0.0257,0.0298,-0.0275,0.0272,-0.0298,0.0201,-0.0249,0.0273,-0.0291,0.0212,-0.0195,0.0229,-0.0153,0.0183,-0.0226,0.0127,-0.0187,0.0227,-0.0235,0.0226,-0.0249,0.0251,-0.0244,0.0171,-0.022,0.0229,-0.0145,0.0208,-0.018,0.0167,-0.0159,0.016,-0.0194,0.0153,-0.0198,0.0192,-0.0194,0.0199,-0.019,0.0155,-0.0069,0.0167,-0.013,0.0119,-0.0115,0.0139,-0.014,0.0173,-0.015,0.014,-0.0155,0.0176,-0.0135,0.0177,-0.0142,0.0146,-0.0169,0.0152,-0.0132,0.0117,-0.0108,0.0089,-0.0132,0.0095,-0.0137,0.0133,-0.0135,0.0057,-0.0133,0.0132,-0.0128,0.0133,-0.0119,0.011,-0.0057,0.0094,-0.0081,0.0076,-0.0118,0.0106,-0.0104,0.0108,-0.0114,0.01,-0.0115,0.009,-0.0118,0.0106,-0.0081,0.0109,-0.0098,0.0087,-0.0073,0.0085,-0.0075,0.0075,-0.0083,0.0106,-0.0049,0.0103,-0.0085,0.0092,-0.0076,0.0099,-0.0083,0.008,-0.006,0.0054,-0.0045,0.0057,-0.0087,0.0042,-0.0098,0.0067,-0.0076,0.0072,-0.0077,0.0075,-0.0085,0.0076,-0.0074,0.0055,-0.0054,0.0059,-0.0055,0.0049,-0.0052,0.0063,-0.0061,0.0065,-0.0065,0.0066,-0.0053,0.0062,-0.0068,0.0037,-0.0056,0.0058,-0.0044,0.0038,-0.0048,0.0033,-0.0035,0.0052,-0.0056,0.0056,-0.0045,0.0053,-0.0044,0.0064,-0.0039,0.0062,-0.0036,0.0059,-0.004,0.0045,-0.0027,0.0033,-0.0042,0.0044,-0.0042,0.0044,-0.0053,0.0038,-0.0051,0.0031,-0.0042,0.0036,-0.0044,0.0014,-0.0028,0.0029,-0.0031,0.0034,-0.0036,0.0032,-0.0033,0.0041,-0.0034,0.0038,-0.0038,0.0037,-0.0034,0.0031,-0.0035,0.0033,-0.0025,0.0026,-0.0029,0.0018,-0.0031,0.0026,-0.0037,0.0016,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.0028,-0.0024,0.0034,-0.001,0.0034,-0.0012,0.0027,-0.0008,0.0031,-0.0011,0.0036,-0.002,0.0034,-0.0027,0.0033,-0.0028,0.002,-0.0031,0.0015,-0.0035,0.001,-0.0026,0.0007,-0.0022,0.0011,-0.0021,0.0017,-0.0027,0.0017,-0.0023,0.0011,-0.0014,0.0022,-0.0019,0.0022,-0.0014,0.0019,-0.0008,0.0017,-0.0018,0.0004,-0.0022,0.0011,-0.0023,0.0012,-0.0025,0.0013,-0.0021,0.0014,-0.0021,0.002,-0.0014,0.0018,-0.0007,0.0021,-0.0004,0.0021,-0.0003,0.0017,-0.0008,0.0022,-0.0005,0.0024,-0.0008,0.0018,0,0.0022,-0.0012,0.0007,-0.0022,0.0005,-0.002,0.0003,-0.0023,0,-0.0017,0.0006,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0012,0,0.0014,0,0.0017,0.0001,0.0018,0.0003,0.0017,0.0001,0.0013,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.001,-0.001,0.0005,-0.0011,0,-0.0016,-0.0002,-0.0015,-0.0001,-0.0014,0,-0.0012,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0008,0,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0001,-0.0011,-0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0009,0,0.001,0.0002,0.0012,0.0005,0.0017,0.0008,0.0013,0.0007,0.0015,0.0002,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0012,-0.0001,-0.0014,-0.0007,-0.0016,-0.0005,-0.0011,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.0005,0.0001,0.0009,0.0005,0.001,0.0005,0.0011,0.0006,0.0011,0.0006,0.001,0.0004,0.001,0.0001,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.001,-0.0005,-0.001,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0006,0.0003,0.0009,0.0006,0.0009,0.0008,0.0013,0.0007,0.0013,0.0004,0.0011,0.0004,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0012,0,-0.0011,-0.0008,-0.0011,-0.0008,-0.0009,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0005,0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0007,0.0003,0.0012,0.0007,0.0012,0.0009,0.0013,0.0009,0.0014,0.0004,0.0009,0.0004,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.0011,-0.0009,-0.0011,-0.0009,-0.001,-0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0004,0.0003,0.0006,0.0006,0.0009,0.0007,0.0012,0.0011,0.0014,0.0007,0.0011,0.0005,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0006,-0.0002,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0007,0.0006,0.0009,0.0007,0.0011,0.0009,0.0014,0.0009,0.0014,0.0007,0.001,0,0.0007,-0.0009,0,-0.0014,-0.0006,-0.0013,-0.0009,-0.0013,-0.0008,-0.0009,-0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0007,0.0006,0.0009,0.0007,0.0009,0.0008,0.001,0.0007,0.001,0.0005,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0007,-0.0008,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0004,0.0001,0.0006,0.0004,0.0007,0.0006,0.0008,0.0006,0.001,0.0007,0.0011,0.0005,0.0009,0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0006,0.0005,0.0007,0.0006,0.0009,0.0007,0.0009,0.0007,0.0009,0.0003,0.0008,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0006,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rollover or button sound
نام افکت صوتی

node105886

دسته بندی
کله پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم