مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105893

Rollover or button sound
دسته بندی: کله پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0007,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0012,-0.0002,-0.0012,0.0002,-0.0011,0.0003,-0.0011,0,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0008,0,0.001,-0.0004,0.0028,-0.0044,0.0027,-0.0005,0.0124,-0.0154,0.0131,-0.0304,0.0224,-0.0317,0.0409,-0.0519,0.0328,-0.0333,0.0616,-0.0776,0.0876,-0.1082,0.0905,-0.0692,0.1229,-0.1441,0.1334,-0.1814,0.1601,-0.1484,0.1993,-0.2164,0.1888,-0.2424,0.2296,-0.1861,0.2412,-0.2382,0.2217,-0.2339,0.2423,-0.1381,0.2323,-0.2177,0.2082,-0.1965,0.2128,-0.0835,0.1922,-0.1764,0.1757,-0.1664,0.1755,-0.0807,0.1677,-0.1585,0.1619,-0.1541,0.1566,-0.1019,0.1586,-0.1507,0.1546,-0.1467,0.1361,-0.1243,0.1506,-0.144,0.148,-0.1422,0.1032,-0.1394,0.1462,-0.1406,0.1441,-0.1398,0.0661,-0.1403,0.1448,-0.1248,0.1453,-0.1387,0.1156,-0.1377,0.1434,-0.0825,0.1438,-0.1372,0.1446,-0.138,0.1437,-0.1086,0.1458,-0.1379,0.1469,-0.1418,0.1081,-0.1431,0.1487,-0.1404,0.1512,-0.1449,0.1024,-0.1474,0.1535,-0.1052,0.155,-0.1507,0.1558,-0.1531,0.1567,-0.1246,0.1607,-0.1553,0.1632,-0.1588,0.11,-0.1609,0.1657,-0.1541,0.1646,-0.1537,0.1365,-0.1612,0.1615,-0.1148,0.1767,-0.1903,0.2156,-0.2329,0.1849,-0.2404,0.2512,-0.2621,0.2765,-0.2702,0.1557,-0.2502,0.2738,-0.2553,0.2484,-0.2239,0.0937,-0.1779,0.2054,-0.1774,0.146,-0.1152,0.0539,-0.0777,0.0935,-0.0784,0.0724,-0.0581,0.06,-0.028,0.0755,-0.0927,0.0977,-0.1507,0.1127,-0.1252,0.1723,-0.2087,0.1998,-0.2556,0.2318,-0.1648,0.278,-0.2882,0.3064,-0.3068,0.3061,-0.2148,0.3252,-0.3129,0.3255,-0.3111,0.259,-0.2968,0.3235,-0.306,0.3186,-0.3,0.2067,-0.2961,0.3137,-0.2232,0.3102,-0.296,0.3093,-0.3,0.3037,-0.2642,0.3105,-0.307,0.3116,-0.3146,0.1669,-0.3243,0.3152,-0.2802,0.3076,-0.3127,0.2898,-0.3177,0.307,-0.1987,0.3115,-0.3224,0.3167,-0.3275,0.2568,-0.3257,0.3208,-0.3315,0.3239,-0.3336,0.2424,-0.3346,0.3257,-0.2274,0.3254,-0.3342,0.3244,-0.3326,0.3173,-0.2724,0.3216,-0.33,0.3179,-0.3268,0.1894,-0.3233,0.3151,-0.2952,0.3129,-0.3191,0.2807,-0.3161,0.3102,-0.1789,0.3082,-0.3131,0.306,-0.3104,0.2612,-0.3045,0.3044,-0.3075,0.3022,-0.3055,0.2119,-0.3035,0.3007,-0.2004,0.301,-0.2826,0.2712,-0.2707,0.2588,-0.2506,0.2716,-0.269,0.2719,-0.2647,0.1518,-0.2624,0.267,-0.2018,0.2644,-0.2646,0.2712,-0.276,0.2705,-0.2467,0.2849,-0.2905,0.2993,-0.3004,0.1743,-0.2995,0.3069,-0.2796,0.3059,-0.2923,0.258,-0.2763,0.2947,-0.1353,0.2751,-0.2567,0.2523,-0.236,0.2164,-0.2151,0.2325,-0.2171,0.2173,-0.2071,0.1815,-0.2084,0.214,-0.1423,0.2192,-0.2199,0.232,-0.2383,0.1746,-0.2539,0.2467,-0.2448,0.2518,-0.2415,0.2121,-0.2431,0.2422,-0.1289,0.2417,-0.241,0.2394,-0.2376,0.1989,-0.2328,0.2387,-0.236,0.2392,-0.2364,0.194,-0.2392,0.2422,-0.1457,0.2458,-0.2444,0.2504,-0.2494,0.2274,-0.2378,0.2541,-0.2522,0.2554,-0.252,0.1634,-0.2499,0.2544,-0.1935,0.2519,-0.2457,0.2459,-0.2388,0.2443,-0.1841,0.2373,-0.2305,0.2266,-0.2205,0.1426,-0.2095,0.2148,-0.1942,0.2024,-0.1969,0.1713,-0.1844,0.1887,-0.0989,0.1745,-0.1715,0.162,-0.1602,0.138,-0.1483,0.1501,-0.1486,0.1384,-0.1368,0.0972,-0.1254,0.1273,-0.0767,0.1169,-0.1143,0.1065,-0.1034,0.1002,-0.0878,0.0968,-0.0928,0.0877,-0.0828,0.0496,-0.0738,0.0791,-0.0528,0.0715,-0.065,0.0639,-0.0578,0.0625,-0.0442,0.0572,-0.0505,0.0509,-0.0439,0.023,-0.0388,0.0452,-0.0326,0.0399,-0.0328,0.0317,-0.028,0.0333,-0.0197,0.028,-0.0252,0.0267,-0.0269,0.0134,-0.0316,0.0289,-0.0302,0.0326,-0.0363,0.025,-0.0421,0.0358,-0.0379,0.0393,-0.0469,0.0369,-0.0493,0.0442,-0.0339,0.0483,-0.0499,0.0495,-0.0491,0.0506,-0.031,0.0494,-0.0458,0.0447,-0.0403,0.0345,-0.0344,0.0389,-0.0322,0.0345,-0.0295,0.0308,-0.0251,0.0315,-0.019,0.029,-0.0223,0.0271,-0.0219,0.022,-0.0248,0.0269,-0.0219,0.0295,-0.0315,0.0362,-0.0398,0.0213,-0.0492,0.0442,-0.0432,0.0527,-0.058,0.0589,-0.0659,0.0602,-0.0517,0.0665,-0.0715,0.0713,-0.0764,0.0477,-0.0789,0.0744,-0.0769,0.0755,-0.08,0.0647,-0.0793,0.0759,-0.0425,0.0752,-0.0775,0.0735,-0.0742,0.0633,-0.0697,0.0713,-0.0707,0.0686,-0.0666,0.0525,-0.0636,0.0652,-0.0368,0.0625,-0.0603,0.0599,-0.0572,0.0515,-0.0548,0.0574,-0.0539,0.0555,-0.0527,0.0479,-0.0515,0.054,-0.0338,0.0521,-0.0514,0.0519,-0.051,0.0374,-0.0508,0.0511,-0.0466,0.0507,-0.0515,0.0493,-0.052,0.0508,-0.0421,0.0504,-0.0518,0.0507,-0.0526,0.0275,-0.0524,0.0509,-0.0441,0.051,-0.052,0.0509,-0.0517,0.0508,-0.0446,0.0512,-0.0518,0.0509,-0.0514,0.0302,-0.0499,0.0503,-0.0395,0.0496,-0.0493,0.0498,-0.0495,0.0486,-0.044,0.0505,-0.0501,0.0511,-0.0496,0.0287,-0.048,0.0503,-0.0393,0.0473,-0.0448,0.0421,-0.0414,0.0424,-0.0309,0.0369,-0.0377,0.0325,-0.0341,0.0166,-0.0316,0.0289,-0.025,0.0271,-0.0314,0.0267,-0.0313,0.0257,-0.0311,0.0267,-0.033,0.028,-0.0343,0.0195,-0.0354,0.0296,-0.0257,0.0317,-0.0359,0.0335,-0.035,0.0332,-0.0273,0.0351,-0.0332,0.0352,-0.0312,0.0221,-0.0285,0.0345,-0.0275,0.033,-0.0262,0.0264,-0.0239,0.0309,-0.0129,0.0287,-0.0222,0.0271,-0.0208,0.0252,-0.018,0.0256,-0.0201,0.0244,-0.0199,0.0134,-0.0206,0.0228,-0.017,0.0217,-0.0208,0.0202,-0.0217,0.0208,-0.0154,0.0204,-0.0221,0.0198,-0.023,0.0147,-0.0235,0.0196,-0.023,0.0196,-0.024,0.0148,-0.0241,0.0198,-0.0161,0.0198,-0.0242,0.0203,-0.024,0.0196,-0.0211,0.0209,-0.0235,0.0212,-0.0232,0.0101,-0.0227,0.0212,-0.0195,0.0211,-0.0218,0.0199,-0.0211,0.0212,-0.0135,0.0209,-0.0203,0.0208,-0.02,0.016,-0.0196,0.0203,-0.0192,0.02,-0.0195,0.0158,-0.0193,0.0191,-0.0104,0.0184,-0.0188,0.0178,-0.0179,0.0158,-0.017,0.0178,-0.0174,0.0173,-0.0166,0.0131,-0.0157,0.017,-0.0095,0.0163,-0.0151,0.0157,-0.0147,0.0139,-0.0141,0.0153,-0.0145,0.0156,-0.0143,0.0126,-0.0139,0.016,-0.0082,0.0163,-0.0134,0.0157,-0.0126,0.0147,-0.0103,0.0143,-0.0117,0.0125,-0.0105,0.0065,-0.0092,0.0109,-0.0075,0.0092,-0.0082,0.008,-0.0073,0.0077,-0.0067,0.0071,-0.007,0.0065,-0.0075,0.005,-0.0084,0.006,-0.0054,0.0058,-0.0087,0.0057,-0.0087,0.0042,-0.0088,0.0055,-0.0086,0.0053,-0.0088,0.0049,-0.0087,0.0054,-0.0064,0.0057,-0.0087,0.0059,-0.0087,0.0042,-0.0083,0.0062,-0.0082,0.0065,-0.008,0.0055,-0.0074,0.0067,-0.0044,0.0069,-0.0067,0.0066,-0.0056,0.0062,-0.0034,0.0059,-0.0043,0.0058,-0.0036,0.0043,-0.0029,0.0058,-0.003,0.0057,-0.0028,0.0034,-0.0029,0.0054,-0.0025,0.0052,-0.0032,0.0047,-0.0032,0.005,-0.0018,0.0048,-0.0032,0.0046,-0.0028,0.0037,-0.0026,0.0047,-0.0025,0.0043,-0.0026,0.0036,-0.0026,0.0038,-0.0021,0.0035,-0.0026,0.0033,-0.0028,0.0018,-0.0029,0.0031,-0.002,0.0032,-0.0031,0.0033,-0.0033,0.0027,-0.0037,0.0034,-0.0036,0.0032,-0.0043,0.0025,-0.0049,0.0029,-0.0041,0.0028,-0.0054,0.0026,-0.0057,0.0014,-0.0059,0.0028,-0.0057,0.0029,-0.006,0.0029,-0.006,0.0031,-0.0048,0.0032,-0.0059,0.0037,-0.0059,0.002,-0.0061,0.0042,-0.0056,0.0047,-0.0058,0.0045,-0.0052,0.005,-0.0029,0.0054,-0.0046,0.0054,-0.0037,0.0042,-0.0031,0.0054,-0.0029,0.0054,-0.0025,0.0052,-0.0024,0.0053,-0.0018,0.0053,-0.0026,0.005,-0.003,0.0034,-0.0033,0.0053,-0.0025,0.0053,-0.0036,0.0055,-0.0038,0.0055,-0.003,0.0057,-0.004,0.006,-0.0042,0.0038,-0.0045,0.0058,-0.004,0.0055,-0.0046,0.0048,-0.0049,0.0051,-0.0031,0.0046,-0.0049,0.0041,-0.0046,0.0031,-0.0046,0.0038,-0.0044,0.0034,-0.0047,0.0024,-0.0047,0.0031,-0.0031,0.0027,-0.0049,0.0021,-0.0046,0.0017,-0.0043,0.0016,-0.0045,0.0016,-0.0041,0.0006,-0.0039,0.0017,-0.0034,0.0019,-0.0036,0.002,-0.0034,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0032,0.0023,-0.0031,0.0018,-0.0031,0.0024,-0.0031,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0024,0.0028,-0.0014,0.003,-0.0022,0.0033,-0.0017,0.0032,-0.001,0.0034,-0.0014,0.0033,-0.0013,0.0023,-0.0012,0.0032,-0.0007,0.0031,-0.0009,0.0031,-0.0007,0.0031,-0.0001,0.003,-0.0005,0.0032,-0.0004,0.0022,-0.0004,0.0029,-0.0003,0.0025,-0.0006,0.0022,-0.0007,0.0023,-0.0009,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0017,0.0006,-0.0019,0.0004,-0.0019,0.0003,-0.002,-0.0004,-0.0022,0.0001,-0.0019,-0.0003,-0.0021,-0.0006,-0.0019,-0.0006,-0.0015,-0.0006,-0.0016,-0.0006,-0.0015,-0.0006,-0.0015,-0.0006,-0.0012,-0.0005,-0.0012,-0.0001,-0.0013,-0.0003,-0.0013,-0.0001,-0.001,0.0001,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.001,-0.0006,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.0001,0.0019,0.0005,0.0022,0.0003,0.0023,0.0001,0.0022,0,0.0021,-0.0001,0.0019,0,0.0016,-0.0001,0.0018,0.0001,0.0018,0.0001,0.0017,0.0002,0.0018,0.0005,0.0016,0.0003,0.0013,0.0002,0.0011,0,0.0011,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0012,-0.0005,-0.0015,-0.0004,-0.0015,-0.0008,-0.0019,-0.0009,-0.002,-0.001,-0.002,-0.0011,-0.0021,-0.0009,-0.002,-0.0011,-0.0018,-0.0007,-0.0016,-0.0005,-0.0016,-0.0001,-0.0012,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0002,0.0012,0.0003,0.0012,0,0.0015,0.0003,0.0015,0.0001,0.0017,0.0002,0.0015,0,0.0012,-0.0001,0.0013,0.0003,0.0014,0,0.0014,0,0.0012,0.0002,0.0015,0.0002,0.0018,0.0006,0.0017,0.0006,0.0018,0.0007,0.0016,0.0003,0.0013,0.0001,0.0013,0,0.0011,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.0014,-0.0007,-0.0015,-0.0009,-0.0017,-0.001,-0.0019,-0.0011,-0.0018,-0.0011,-0.0018,-0.0012,-0.0017,-0.0012,-0.0017,-0.0011,-0.0017,-0.0008,-0.0013,-0.0007,-0.001,-0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0006,0.0002,0.0006]
در حال بارگذاری
0:01
Rollover or button sound
نام افکت صوتی

node105893

دسته بندی
کله پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم