مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105905

Rollover or button sound
دسته بندی: کله پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0005,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0066,-0.002,-0.0059,0.0014,0.0021,0.0071,0.0033,0.0065,-0.0001,0.0029,-0.0009,0.0008,-0.0095,-0.0006,-0.0125,-0.0096,-0.0112,-0.0043,-0.004,-0.0007,-0.0009,0.0116,0.0118,0.0173,0.0125,0.0163,0.0063,0.0141,-0.0155,0.0075,-0.1488,0.4012,-0.2364,0.2551,-0.4946,0.0373,-0.5,0.3595,-0.119,0.4504,-0.308,0.2509,-0.4099,0.1227,-0.2917,0.4303,-0.281,0.4155,-0.4168,0.2497,-0.2353,0.4493,-0.4443,0.2708,-0.425,0.3736,-0.2026,0.4283,-0.4103,0.0728,-0.2194,0.3816,-0.3321,0.3753,-0.3206,0.3509,-0.1742,0.3218,-0.3464,0.3002,-0.3065,0.3,-0.3778,0.3298,-0.0735,0.337,-0.3892,0.2191,-0.3535,0.1334,-0.1836,0.346,-0.0794,0.3257,-0.3554,0.1476,-0.3457,0.2846,-0.117,0.3565,-0.2785,0.1719,-0.2973,0.2425,-0.2074,0.308,-0.3031,0.1322,-0.1862,0.2925,-0.2117,0.1754,-0.2818,0.2377,-0.1684,0.2716,-0.2528,0.1082,-0.1104,0.3088,-0.2879,0.1943,-0.287,0.2367,-0.2655,0.2078,-0.1936,0.188,-0.2982,0.2019,-0.3232,0.1329,-0.1404,0.2712,-0.0343,0.2472,-0.265,0.1136,-0.2545,0.218,-0.0449,0.2726,-0.1957,0.1429,-0.2294,0.1612,-0.1093,0.231,-0.229,0.1391,-0.1889,0.1586,-0.0968,0.2254,-0.2162,0.1437,-0.1134,0.2207,-0.1989,0.1389,-0.1149,0.2002,-0.2185,0.1779,-0.2105,0.1959,-0.1645,0.2098,-0.2035,0.0536,-0.1766,0.158,-0.2362,0.0568,-0.2101,0.1259,-0.1032,0.2297,-0.1468,0.1958,-0.1698,0.0852,-0.0967,0.2125,-0.0069,0.1994,-0.1755,0.0877,-0.1864,0.1851,-0.0817,0.2023,-0.1965,0.0464,-0.1214,0.1996,-0.1473,0.1842,-0.1811,0.1444,-0.0946,0.1917,-0.1612,0.1057,-0.1268,0.1476,-0.1514,0.1283,-0.0836,0.1553,-0.1304,0.1005,-0.1088,0.1772,-0.1317,0.1758,-0.1214,0.0733,-0.0594,0.1855,-0.1058,0.1609,-0.1409,0.0598,-0.1174,0.1354,-0.0277,0.1423,-0.1584,0.0966,-0.1493,0.1178,-0.0285,0.1513,-0.1325,0.0612,-0.1114,0.119,-0.0851,0.1268,-0.1214,0.0598,-0.0609,0.1248,-0.1327,0.0956,-0.1201,0.1191,-0.1229,0.1408,-0.1149,0.1021,-0.0514,0.1052,-0.1218,0.077,-0.0947,0.0898,-0.1413,0.0121,-0.1085,0.0803,-0.0536,0.1265,-0.0663,0.1141,-0.1174,0.0224,-0.0683,0.1098,-0.0608,0.1159,-0.1072,0.0577,-0.0902,0.1036,-0.015,0.0974,-0.0977,0.0272,-0.0896,0.1037,-0.0714,0.0995,-0.0889,0.0416,-0.027,0.0897,-0.0886,0.0751,-0.066,0.0876,-0.0652,0.0638,-0.0898,0.0869,-0.0919,0.073,-0.0895,0.1003,-0.0643,0.0936,-0.0556,0.0717,-0.0319,0.1071,-0.0403,0.0977,-0.0911,0.0264,-0.0756,0.0583,-0.043,0.0743,-0.0874,0.048,-0.0827,0.0535,-0.0407,0.0808,-0.0892,0.0813,-0.0838,0.0745,-0.0292,0.0873,-0.0833,0.0222,-0.0526,0.0811,-0.0719,0.0799,-0.0763,0.049,-0.031,0.0703,-0.0621,0.0223,-0.0481,0.0665,-0.0667,0.0403,-0.0412,0.0643,-0.075,0.0479,-0.0701,0.0528,-0.0267,0.0663,-0.0225,0.0514,-0.0655,0.0152,-0.0684,0.0572,-0.0196,0.0714,-0.0567,0.0326,-0.0618,0.038,-0.0303,0.0593,-0.0607,0.0362,-0.0516,0.0606,-0.0088,0.0552,-0.0547,0.043,-0.0383,0.0568,-0.0544,0.0362,-0.0405,0.0336,-0.0452,0.0486,-0.0479,0.0383,-0.0266,0.0527,-0.0548,0.035,-0.0195,0.0542,-0.041,0.0456,-0.0129,0.0616,-0.0023,0.0522,-0.0564,0.0336,-0.0508,0.0311,-0.0191,0.0421,-0.0304,0.0262,-0.0539,0.0038,-0.0364,0.0438,-0.0331,0.0432,-0.0481,0.0242,-0.0255,0.0493,-0.0445,0.0478,-0.0493,0.0426,-0.0291,0.0451,-0.0437,0.0228,-0.0188,0.038,-0.0387,0.0307,-0.0248,0.0377,-0.0348,0.0223,-0.0357,0.039,-0.038,0.0384,-0.0396,0.0168,-0.0229,0.0387,-0.018,0.0373,-0.0372,0.0226,-0.04,0.02,-0.0225,0.0414,-0.0341,0.0263,-0.0351,0.0131,-0.0168,0.0337,-0.019,0.025,-0.0349,0.0107,-0.0217,0.0352,-0.0328,0.0248,-0.0285,0.0266,-0.0148,0.0328,-0.0327,0.0194,-0.0165,0.0272,-0.0281,0.0144,-0.0154,0.0304,-0.0318,0.0219,-0.0298,0.0305,-0.0245,0.0274,-0.0163,0.0294,-0.0073,0.035,-0.0207,0.0273,-0.0326,0.0037,-0.0236,0.0224,-0.0173,0.0238,-0.0316,0.0125,-0.0238,0.0203,-0.0035,0.0263,-0.0288,0.0129,-0.0277,0.0253,-0.0135,0.0288,-0.0291,0.0069,-0.0168,0.0267,-0.0256,0.0257,-0.0267,0.0165,-0.0208,0.0232,-0.0199,0.0072,-0.0161,0.0221,-0.0215,0.0133,-0.0087,0.0218,-0.0256,0.0048,-0.0231,0.0172,-0.0064,0.0225,-0.0121,0.0171,-0.0241,0.0066,-0.0229,0.0179,-0.012,0.0217,-0.0204,0.0092,-0.0198,0.0101,-0.012,0.0197,-0.0195,0.0117,-0.015,0.0176,-0.0072,0.0183,-0.0181,0.005,-0.015,0.0174,-0.0191,0.0142,-0.0159,0.0095,-0.0142,0.0166,-0.0177,0.0148,-0.0139,0.016,-0.0182,0.0102,-0.0095,0.0183,-0.0127,0.0095,-0.0063,0.0188,-0.0007,0.0193,-0.0169,0.0101,-0.0173,0.0056,-0.0097,0.0151,-0.0132,0.0121,-0.0183,0.0025,-0.0176,0.0138,-0.0137,0.0157,-0.0165,0.0043,-0.0099,0.0148,-0.0151,0.01,-0.015,0.0114,-0.0068,0.0141,-0.0157,0.0045,-0.0097,0.0145,-0.0135,0.0143,-0.0129,0.0108,-0.0097,0.0108,-0.0131,0.0109,-0.013,0.0108,-0.013,0.0126,-0.0008,0.0119,-0.0144,0.006,-0.014,0.0056,-0.006,0.0128,-0.0055,0.0096,-0.0128,0.0031,-0.0122,0.0108,-0.0086,0.0127,-0.012,0.0042,-0.0092,0.0112,-0.0109,0.0095,-0.0116,0.0065,-0.0059,0.0105,-0.0116,0.0045,-0.0092,0.0099,-0.0099,0.0104,-0.0122,0.006,-0.0055,0.0099,-0.0089,0.0042,-0.0068,0.01,-0.0085,0.0083,-0.0034,0.0111,-0.0076,0.0087,-0.0105,0.0038,-0.0091,0.0058,-0.0023,0.0095,-0.0096,0.006,-0.0101,0.0033,-0.0042,0.0091,-0.0053,0.0065,-0.009,0.0013,-0.0063,0.0076,-0.0081,0.0064,-0.0088,0.0064,-0.003,0.0074,-0.0078,0.0052,-0.0055,0.0078,-0.0076,0.0046,-0.0049,0.0066,-0.0076,0.007,-0.0077,0.0064,-0.0061,0.0078,-0.0083,0.0034,-0.0071,0.0061,-0.0084,0.0016,-0.0071,0.005,-0.0031,0.008,-0.0062,0.0051,-0.0064,0.0023,-0.0031,0.0075,-0.0029,0.0061,-0.0066,0.0016,-0.0063,0.0064,-0.0049,0.0065,-0.0076,0.0032,-0.0041,0.0062,-0.0065,0.0056,-0.0066,0.0057,-0.0054,0.0051,-0.0056,0.0015,-0.0037,0.0059,-0.0057,0.0023,-0.0025,0.0056,-0.0062,0.0018,-0.0033,0.005,-0.0041,0.0043,-0.0066,0.0007,-0.0048,0.0041,-0.0019,0.0059,-0.0052,0.0047,-0.0058,0.0019,-0.0036,0.0055,-0.0054,0.0041,-0.0054,0.0025,-0.0019,0.0045,-0.0042,0.0029,-0.0051,0.0027,-0.0028,0.0045,-0.0047,0.0016,-0.0027,0.0037,-0.0046,0.0037,-0.0036,0.0048,-0.0044,0.0043,-0.0052,0.0028,-0.0009,0.0041,-0.0046,0.0019,-0.0035,0.0031,-0.0053,0.0002,-0.004,0.0027,-0.0018,0.0046,-0.0025,0.004,-0.004,0.001,-0.0027,0.0039,-0.0031,0.0037,-0.0044,0.0012,-0.0026,0.0035,-0.0016,0.0028,-0.0042,0.0001,-0.0031,0.0031,-0.0036,0.0024,-0.0034,0.002,-0.0018,0.0034,-0.0035,0.0024,-0.0019,0.0032,-0.0032,0.0016,-0.0027,0.0033,-0.0035,0.0016,-0.0034,0.0023,-0.0024,0.0016,-0.0039,-0.0002,-0.0034,0.0025,-0.0005,0.0031,-0.0017,0.002,-0.0028,0.0005,-0.0025,0.0036,-0.0028,0.0038,-0.0034,0.0006,-0.0024,0.0029,-0.0031,0.0021,-0.0031,0.0016,-0.0008,0.0025,-0.0029,0.0012,-0.0023,0.0026,-0.0024,0.0026,-0.003,0.0015,-0.0018,0.0025,-0.0028,0.001,-0.0022,0.0019,-0.0027,0.0015,-0.0017,0.0022,-0.003,0.0011,-0.0027,0.0016,-0.0006,0.0024,-0.0012,0.0017,-0.0025,0.0006,-0.0024,0.0022,-0.0007,0.0025,-0.002,0.0011,-0.0018,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0021,0.0008,-0.0019,0.0018,-0.001,0.0016,-0.0021,0.0007,-0.001,0.002,-0.0017,0.0008,-0.001,0.0018,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0018,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0004,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0016,-0.0001,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.0017,0.0002,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0005,0.0014,-0.0012,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Rollover or button sound
نام افکت صوتی

node105905

دسته بندی
کله پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم