مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105925

Rollover or button sound
دسته بندی: کله پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0013,-0.0048,0.0042,-0.0024,0.0025,-0.1147,0.0842,-0.1512,0.1808,-0.2041,0.2765,-0.1646,0.1663,-0.218,0.1666,-0.1598,0.1994,-0.2415,0.1975,-0.1426,0.1324,-0.1868,0.1517,-0.1773,0.1924,-0.1973,0.2793,-0.1771,0.1642,-0.1765,0.176,-0.1479,0.179,-0.2055,0.1313,-0.1208,0.1377,-0.2499,0.2384,-0.244,0.2108,-0.2024,0.2048,-0.1539,0.1451,-0.2917,0.1816,-0.2169,0.2514,-0.2505,0.1967,-0.259,0.2876,-0.1497,0.1575,-0.1322,0.1685,-0.1671,0.139,-0.123,0.1119,-0.1472,0.1724,-0.1572,0.1863,-0.1352,0.1935,-0.1192,0.144,-0.1355,0.1059,-0.1364,0.163,-0.1977,0.159,-0.1725,0.1432,-0.1894,0.1566,-0.1422,0.1627,-0.1249,0.086,-0.2084,0.2509,-0.1076,0.105,-0.156,0.205,-0.2555,0.1759,-0.2276,0.2655,-0.13,0.1676,-0.1675,0.2074,-0.1546,0.1971,-0.1326,0.1066,-0.1398,0.1915,-0.0967,0.1165,-0.104,0.1048,-0.1483,0.1509,-0.091,0.0848,-0.1165,0.1343,-0.1248,0.1215,-0.1582,0.1182,-0.1291,0.1116,-0.1078,0.115,-0.1004,0.1165,-0.1111,0.1259,-0.1028,0.1639,-0.0925,0.096,-0.1423,0.149,-0.1328,0.1085,-0.0545,0.0586,-0.1339,0.1617,-0.1289,0.1155,-0.1228,0.0876,-0.1198,0.1086,-0.1539,0.1579,-0.1543,0.1509,-0.1152,0.114,-0.1259,0.1238,-0.1434,0.1198,-0.0686,0.0928,-0.1131,0.1069,-0.0708,0.0988,-0.086,0.0903,-0.1327,0.1192,-0.0993,0.0935,-0.0565,0.0799,-0.1075,0.0996,-0.1591,0.1037,-0.1285,0.1484,-0.1171,0.0751,-0.0921,0.1212,-0.099,0.1266,-0.1057,0.1191,-0.1904,0.1363,-0.1144,0.0965,-0.1022,0.1136,-0.1619,0.091,-0.1311,0.1119,-0.094,0.1184,-0.1215,0.16,-0.1116,0.1056,-0.0897,0.0814,-0.1128,0.1268,-0.079,0.1089,-0.0729,0.0655,-0.1023,0.077,-0.0628,0.07,-0.0908,0.0831,-0.0762,0.0753,-0.0731,0.0657,-0.0794,0.0627,-0.1002,0.0809,-0.0737,0.0682,-0.0682,0.1037,-0.0734,0.0938,-0.0605,0.0723,-0.0712,0.0746,-0.0596,0.0652,-0.0485,0.0595,-0.07,0.1009,-0.0918,0.0761,-0.0869,0.0807,-0.075,0.0602,-0.0772,0.0759,-0.0782,0.0738,-0.086,0.0526,-0.0826,0.0656,-0.0902,0.0948,-0.0421,0.051,-0.0759,0.0724,-0.0468,0.0505,-0.0531,0.0471,-0.0671,0.0749,-0.0521,0.0437,-0.0333,0.036,-0.0617,0.0592,-0.0551,0.0532,-0.0655,0.0727,-0.0719,0.0457,-0.0647,0.0734,-0.0629,0.0759,-0.0721,0.0439,-0.1138,0.0842,-0.0496,0.0603,-0.0469,0.0606,-0.0757,0.0515,-0.0688,0.0647,-0.0714,0.0708,-0.0802,0.0693,-0.0687,0.0598,-0.0551,0.0505,-0.0674,0.0729,-0.0524,0.0668,-0.0418,0.0364,-0.0517,0.0461,-0.037,0.0384,-0.0535,0.0454,-0.0423,0.0408,-0.0379,0.0406,-0.0363,0.0362,-0.0485,0.0351,-0.0344,0.038,-0.0412,0.0491,-0.0382,0.0519,-0.0325,0.0393,-0.0455,0.0506,-0.0396,0.0378,-0.0285,0.0334,-0.0432,0.0583,-0.0441,0.0451,-0.0483,0.0398,-0.041,0.0378,-0.0437,0.0467,-0.0487,0.0417,-0.0378,0.032,-0.0374,0.0443,-0.0401,0.0473,-0.0258,0.032,-0.0361,0.0448,-0.0314,0.0336,-0.0282,0.0276,-0.0415,0.0405,-0.0275,0.0257,-0.0201,0.0259,-0.0389,0.0359,-0.0311,0.0292,-0.0393,0.048,-0.0374,0.0236,-0.0387,0.0402,-0.0321,0.0463,-0.043,0.0273,-0.0677,0.0516,-0.031,0.0341,-0.0295,0.0304,-0.0479,0.0375,-0.0439,0.0335,-0.0467,0.0499,-0.0438,0.0442,-0.0361,0.0328,-0.0265,0.0316,-0.0449,0.0422,-0.0285,0.0395,-0.0242,0.0233,-0.0345,0.0306,-0.0226,0.0205,-0.0291,0.0289,-0.0214,0.0255,-0.0242,0.0262,-0.0242,0.0188,-0.024,0.0232,-0.021,0.022,-0.0282,0.0334,-0.0265,0.0346,-0.0203,0.0178,-0.03,0.0322,-0.0213,0.0227,-0.0149,0.0204,-0.0236,0.0349,-0.0249,0.0244,-0.033,0.0191,-0.0179,0.0212,-0.0243,0.0253,-0.0316,0.028,-0.021,0.0222,-0.0222,0.0283,-0.0242,0.0274,-0.0172,0.0179,-0.024,0.023,-0.0212,0.0228,-0.0186,0.015,-0.0258,0.0241,-0.0182,0.0178,-0.0123,0.0173,-0.0222,0.0248,-0.0171,0.0199,-0.0194,0.0252,-0.0245,0.0159,-0.0266,0.0214,-0.0185,0.0289,-0.0209,0.0143,-0.0376,0.0292,-0.0176,0.0171,-0.0139,0.0189,-0.0297,0.0253,-0.0282,0.0233,-0.0269,0.0308,-0.0256,0.0249,-0.0251,0.0228,-0.016,0.0192,-0.0287,0.0226,-0.0186,0.0254,-0.0153,0.012,-0.0208,0.02,-0.0111,0.0104,-0.018,0.0177,-0.0145,0.0155,-0.0174,0.0175,-0.0153,0.013,-0.0157,0.0112,-0.0124,0.0099,-0.0188,0.0203,-0.016,0.0216,-0.0148,0.011,-0.0197,0.0181,-0.0119,0.0157,-0.0095,0.0107,-0.0166,0.0175,-0.0166,0.0136,-0.0205,0.0136,-0.0119,0.0111,-0.0153,0.013,-0.0179,0.0159,-0.0119,0.0141,-0.0128,0.0152,-0.0136,0.0172,-0.0107,0.0097,-0.0136,0.0156,-0.0153,0.015,-0.0109,0.0097,-0.0141,0.0143,-0.0117,0.0106,-0.0073,0.011,-0.0152,0.0158,-0.0113,0.013,-0.0127,0.0119,-0.014,0.0093,-0.0164,0.0142,-0.0132,0.0167,-0.0092,0.009,-0.0238,0.0175,-0.0095,0.0116,-0.0083,0.0122,-0.0167,0.0174,-0.0159,0.014,-0.0158,0.0185,-0.0164,0.0141,-0.0156,0.0143,-0.0096,0.0111,-0.0166,0.0139,-0.0103,0.0144,-0.0089,0.0082,-0.012,0.0121,-0.0069,0.0058,-0.0117,0.0114,-0.0103,0.0083,-0.0112,0.0113,-0.0106,0.0078,-0.0092,0.0057,-0.0065,0.0063,-0.0125,0.0121,-0.0086,0.0121,-0.009,0.0074,-0.0117,0.0121,-0.0075,0.0099,-0.0058,0.0069,-0.0103,0.0121,-0.0103,0.009,-0.012,0.0084,-0.0063,0.0067,-0.0078,0.0082,-0.0117,0.0099,-0.0064,0.0084,-0.0069,0.0103,-0.0088,0.0095,-0.0069,0.0064,-0.0081,0.0093,-0.0095,0.009,-0.0061,0.0057,-0.009,0.0095,-0.0071,0.007,-0.0053,0.0067,-0.01,0.01,-0.0062,0.0076,-0.0064,0.0078,-0.0079,0.0047,-0.009,0.0074,-0.0079,0.0114,-0.0063,0.0057,-0.0154,0.0117,-0.0061,0.0068,-0.0049,0.0081,-0.011,0.0113,-0.01,0.0085,-0.0107,0.0123,-0.0093,0.0088,-0.0094,0.0079,-0.0065,0.0071,-0.0115,0.009,-0.0071,0.0089,-0.006,0.0047,-0.0077,0.0079,-0.004,0.0045,-0.0069,0.0073,-0.0063,0.0061,-0.0071,0.0075,-0.0067,0.0046,-0.0051,0.0036,-0.0038,0.0036,-0.008,0.0079,-0.0058,0.0083,-0.0058,0.0052,-0.0077,0.0078,-0.0047,0.0057,-0.0035,0.0042,-0.0067,0.0075,-0.0062,0.0053,-0.0085,0.006,-0.0035,0.0041,-0.005,0.0051,-0.0074,0.0062,-0.0042,0.0054,-0.0045,0.0065,-0.0047,0.0055,-0.0041,0.0035,-0.0064,0.0055,-0.0058,0.0065,-0.0041,0.0034,-0.0062,0.0058,-0.005,0.0047,-0.0034,0.0038,-0.0059,0.0069,-0.0038,0.0053,-0.0047,0.0039,-0.004,0.0033,-0.0063,0.005,-0.0042,0.0067,-0.0041,0.0038,-0.0086,0.007,-0.0042,0.0051,-0.0029,0.0046,-0.0068,0.0076,-0.0066,0.0053,-0.0062,0.0072,-0.0054,0.005,-0.0065,0.0052,-0.0043,0.0047,-0.0072,0.0053,-0.0045,0.0056,-0.0034,0.0035,-0.0051,0.0057,-0.0029,0.0037,-0.0043,0.0045,-0.0041,0.0035,-0.0051,0.0048,-0.004,0.0029,-0.0031,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0056,0.0046,-0.0038,0.0052,-0.004,0.0038,-0.005,0.0046,-0.0032,0.004,-0.0021,0.0023,-0.004,0.0041,-0.0043,0.0031,-0.0053,0.0039,-0.0022,0.0024,-0.0028,0.003,-0.0043,0.0034,-0.0026,0.0036,-0.0025,0.0035,-0.0031,0.0033,-0.0027,0.002,-0.0047,0.0035,-0.0033,0.0042,-0.0025,0.0023,-0.0036,0.0039,-0.0033,0.0029,-0.0022,0.0022,-0.004,0.0042,-0.0026,0.0034,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.0018,-0.004,0.0029,-0.0029,0.0043,-0.0025,0.0023,-0.0057,0.0043,-0.0027,0.0032,-0.0016,0.0021,-0.0038,0.005,-0.0038,0.003,-0.0034,0.0048,-0.003,0.0015,-0.0039,0.003,-0.0027,0.0031,-0.0044,0.0031,-0.0026,0.0032,-0.0021,0.0027,-0.0028,0.0032,-0.0019,0.0026,-0.0026,0.0028,-0.0028,0.0022,-0.0032,0.003,-0.0024,0.0016,-0.0019,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0036,0.0032,-0.002,0.0029,-0.0024,0.0023,-0.0031,0.0031,-0.0019,0.0022,-0.0012,0.0016,-0.0023,0.0027,-0.0027,0.0019,-0.0031,0.0024,-0.0013,0.0011,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0011,-0.0028,0.0021,-0.0016,0.0025,-0.0016,0.0015,-0.0023,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0024,0.0026,-0.0014,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0023,0.0016,-0.0017,0.0026,-0.0019,0.0016,-0.0033,0.0027,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0026,0.0027,-0.002,0.0019,-0.0022,0.0029,-0.0017,0.0008,-0.0021,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0029,0.002,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0019,0.0019,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0019,0.0019,-0.001,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.002,0.0016,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007]
در حال بارگذاری
0:01
Rollover or button sound
نام افکت صوتی

node105925

دسته بندی
کله پا
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم