مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ماشین چمن زنی چمن خاموش است ،

ماشین چمن زنی چمن خاموش است
دسته بندی: ماشین آلات
مدت زمان: ۰:۱۰
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
[-0.0107,0.0006,-0.0235,0.0274,-0.046,0.0419,-0.0655,0.0675,-0.0814,0.0922,-0.1077,0.1121,-0.1358,0.1109,-0.1549,0.1252,-0.1679,0.1471,-0.1475,0.1597,-0.2229,0.1605,-0.2123,0.1928,-0.243,0.2504,-0.2853,0.2436,-0.2758,0.298,-0.3225,0.2932,-0.2789,0.2511,-0.2813,0.2381,-0.2547,0.3147,-0.3233,0.2053,-0.2877,0.2441,-0.313,0.3028,-0.2965,0.2448,-0.2986,0.281,-0.3038,0.2981,-0.2912,0.2233,-0.3127,0.2318,-0.267,0.2909,-0.2814,0.2915,-0.2556,0.205,-0.3214,0.2512,-0.2687,0.2476,-0.2947,0.2305,-0.311,0.2588,-0.261,0.3034,-0.2417,0.294,-0.321,0.2834,-0.2778,0.2873,-0.302,0.3134,-0.3103,0.22,-0.2991,0.2917,-0.251,0.2888,-0.296,0.2502,-0.3211,0.3233,-0.3233,0.2912,-0.2758,0.2266,-0.3209,0.3233,-0.304,0.323,-0.2908,0.2862,-0.3147,0.3051,-0.319,0.3232,-0.3217,0.2907,-0.2707,0.2516,-0.3213,0.3236,-0.3036,0.3103,-0.3153,0.3204,-0.2868,0.3091,-0.3207,0.3158,-0.2153,0.2964,-0.3212,0.2992,-0.3221,0.2929,-0.3225,0.2222,-0.3224,0.3181,-0.3223,0.3143,-0.3222,0.3197,-0.2796,0.3252,-0.2767,0.2754,-0.3222,0.324,-0.2565,0.3232,-0.323,0.2818,-0.3044,0.317,-0.3007,0.3121,-0.3064,0.2845,-0.3217,0.324,-0.2618,0.3213,-0.2488,0.243,-0.3149,0.3239,-0.3218,0.3239,-0.3039,0.2735,-0.2338,0.2464,-0.322,0.3244,-0.2943,0.3238,-0.2823,0.314,-0.2878,0.3193,-0.285,0.3233,-0.2907,0.2385,-0.2798,0.3071,-0.322,0.2589,-0.295,0.2744,-0.296,0.1402,-0.2939,0.3108,-0.3226,0.3175,-0.3112,0.2052,-0.2338,0.2124,-0.3055,0.2523,-0.2807,0.2937,-0.2073,0.2201,-0.2363,0.2619,-0.3192,0.2307,-0.2762,0.2148,-0.2978,0.2627,-0.2948,0.2613,-0.3109,0.2127,-0.265,0.2929,-0.3115,0.3113,-0.3111,0.29,-0.2637,0.2805,-0.2939,0.2993,-0.3218,0.2014,-0.3216,0.2224,-0.2556,0.2397,-0.3215,0.2506,-0.3134,0.1857,-0.2716,0.2476,-0.3138,0.192,-0.2908,0.2955,-0.3119,0.2578,-0.2886,0.2981,-0.2902,0.2283,-0.2535,0.2135,-0.3222,0.24,-0.304,0.2787,-0.2497,0.1642,-0.2872,0.1715,-0.2986,0.1882,-0.2677,0.2228,-0.2719,0.1577,-0.2734,0.2174,-0.3214,0.2397,-0.2834,0.1488,-0.3086,0.2266,-0.3222,0.2122,-0.3002,0.1331,-0.2939,0.2103,-0.3215,0.1835,-0.3047,0.2372,-0.2499,0.1534,-0.321,0.2325,-0.3214,0.2486,-0.2899,0.1877,-0.2979,0.1896,-0.3214,0.2021,-0.2943,0.1908,-0.2601,0.1967,-0.3136,0.1821,-0.3029,0.2442,-0.2342,0.1992,-0.2602,0.1786,-0.307,0.2561,-0.2383,0.1738,-0.2928,0.172,-0.2834,0.2236,-0.2943,0.2806,-0.2646,0.2,-0.3066,0.2086,-0.2786,0.2504,-0.2468,0.244,-0.3025,0.2148,-0.258,0.2298,-0.3212,0.1384,-0.3055,0.2801,-0.3214,0.2337,-0.3092,0.2475,-0.1894,0.2316,-0.299,0.1911,-0.271,0.2191,-0.2171,0.1258,-0.2927,0.156,-0.303,0.1847,-0.2448,0.1157,-0.3082,0.2633,-0.3108,0.206,-0.2266,0.2064,-0.242,0.2122,-0.2597,0.1999,-0.2818,0.1861,-0.2111,0.1678,-0.2487,0.2094,-0.2944,0.216,-0.3221,0.1893,-0.2244,0.2444,-0.303,0.2061,-0.2602,0.268,-0.2599,0.2069,-0.2547,0.2056,-0.2174,0.2716,-0.2744,0.1866,-0.2319,0.216,-0.2807,0.3157,-0.2599,0.2397,-0.2556,0.2138,-0.2892,0.2106,-0.2294,0.2123,-0.2701,0.2575,-0.2684,0.2189,-0.2964,0.2325,-0.2533,0.1511,-0.2253,0.2426,-0.3106,0.2079,-0.1765,0.1783,-0.1951,0.1972,-0.2714,0.2462,-0.2183,0.1669,-0.1957,0.2843,-0.2301,0.2078,-0.2155,0.2182,-0.2404,0.2516,-0.2966,0.3206,-0.2544,0.2623,-0.2745,0.278,-0.3221,0.3211,-0.3221,0.3179,-0.3134,0.2724,-0.2558,0.284,-0.3211,0.2871,-0.2848,0.1697,-0.3098,0.3055,-0.2967,0.268,-0.2967,0.2253,-0.2789,0.2761,-0.2909,0.3248,-0.2906,0.3167,-0.3015,0.2878,-0.2801,0.3237,-0.2812,0.3034,-0.2067,0.2131,-0.2788,0.2246,-0.2273,0.3228,-0.2111,0.2305,-0.2618,0.2646,-0.2537,0.2974,-0.2133,0.2937,-0.2453,0.2889,-0.2251,0.2818,-0.2327,0.2992,-0.2913,0.185,-0.308,0.2924,-0.2594,0.3239,-0.2323,0.2499,-0.2831,0.2481,-0.2739,0.2446,-0.2852,0.2302,-0.3018,0.2037,-0.2788,0.2725,-0.2252,0.2491,-0.2352,0.2394,-0.2249,0.2634,-0.2433,0.2604,-0.3029,0.209,-0.2564,0.2197,-0.2352,0.2441,-0.2862,0.1988,-0.2719,0.2337,-0.2984,0.2423,-0.2784,0.2387,-0.2487,0.2629,-0.2794,0.2648,-0.2509,0.2729,-0.2539,0.2006,-0.3212,0.2012,-0.3149,0.2601,-0.2934,0.305,-0.2494,0.2465,-0.2222,0.2457,-0.2655,0.2904,-0.2253,0.1927,-0.2944,0.3143,-0.2862,0.2582,-0.2819,0.3001,-0.2689,0.2708,-0.3201,0.3041,-0.2199,0.2175,-0.2319,0.2483,-0.2754,0.2937,-0.2843,0.2332,-0.259,0.3048,-0.2388,0.3235,-0.2609,0.3211,-0.2478,0.2455,-0.3134,0.227,-0.204,0.3062,-0.2187,0.2479,-0.2536,0.2687,-0.2653,0.2887,-0.3013,0.248,-0.2384,0.211,-0.2311,0.3131,-0.2523,0.2867,-0.2478,0.2806,-0.296,0.2696,-0.3102,0.2763,-0.2981,0.3029,-0.271,0.2646,-0.213,0.2888,-0.2592,0.2175,-0.2352,0.2765,-0.2593,0.3208,-0.272,0.2855,-0.27,0.2871,-0.2595,0.2398,-0.2601,0.2393,-0.2448,0.2104,-0.294,0.277,-0.2482,0.2839,-0.2673,0.2334,-0.2741,0.2524,-0.2772,0.3036,-0.2905,0.2193,-0.2365,0.2228,-0.2868,0.2767,-0.219,0.2846,-0.223,0.2319,-0.2425,0.2913,-0.1695,0.199,-0.2472,0.2159,-0.2607,0.2614,-0.2218,0.2786,-0.2481,0.2774,-0.3229,0.2383,-0.2463,0.2452,-0.2395,0.2685,-0.2963,0.2858,-0.2239,0.3119,-0.2731,0.2971,-0.2128,0.2685,-0.2757,0.2646,-0.2508,0.2625,-0.2028,0.2912,-0.2961,0.2618,-0.2925,0.2803,-0.2609,0.2673,-0.2821,0.2005,-0.2202,0.265,-0.2808,0.227,-0.257,0.2403,-0.276,0.2557,-0.2368,0.2894,-0.2453,0.2046,-0.2927,0.2296,-0.2833,0.2716,-0.2581,0.2615,-0.3067,0.2411,-0.2378,0.2784,-0.2345,0.2526,-0.2336,0.2552,-0.3105,0.2248,-0.249,0.2529,-0.2202,0.2563,-0.3077,0.2215,-0.2767,0.2845,-0.2343,0.2117,-0.296,0.2217,-0.2321,0.3143,-0.2125,0.1974,-0.2469,0.2415,-0.2935,0.2015,-0.255,0.2627,-0.2753,0.2432,-0.2651,0.2777,-0.2132,0.2817,-0.2631,0.2244,-0.3141,0.2761,-0.2088,0.2706,-0.1841,0.2146,-0.2126,0.2207,-0.3209,0.2266,-0.2326,0.3246,-0.1809,0.2744,-0.3016,0.2551,-0.2555,0.2927,-0.2876,0.2652,-0.3073,0.271,-0.2395,0.2648,-0.2404,0.2095,-0.2348,0.265,-0.3172,0.2602,-0.2452,0.2783,-0.2186,0.2803,-0.3137,0.3074,-0.226,0.2764,-0.2631,0.2587,-0.3011,0.2451,-0.2238,0.3137,-0.2126,0.277,-0.2379,0.2152,-0.2514,0.2576,-0.2609,0.2681,-0.2512,0.287,-0.2942,0.2712,-0.2319,0.2808,-0.271,0.2048,-0.2971,0.2056,-0.2248,0.2629,-0.2336,0.2819,-0.2928,0.2347,-0.2979,0.2997,-0.2592,0.262,-0.3081,0.2979,-0.2425,0.2482,-0.2915,0.2429,-0.2734,0.2318,-0.2507,0.2738,-0.2618,0.2149,-0.1911,0.2459,-0.2628,0.2474,-0.2819,0.1559,-0.2221,0.2396,-0.1951,0.196,-0.2054,0.3052,-0.3136,0.172,-0.174,0.3185,-0.2301,0.179,-0.1784,0.2873,-0.3086,0.1535,-0.2294,0.1938,-0.1935,0.1668,-0.1969,0.2321,-0.2965,0.1514,-0.0997,0.1689,-0.1829,0.1679,-0.1532,0.2468,-0.2997,0.1517,-0.1229,0.1821,-0.164,0.1434,-0.1558,0.2142,-0.198,0.198,-0.2792,0.123,-0.0921,0.1252,-0.102,0.1162,-0.1649,0.1337,-0.2168,0.0965,-0.075,0.126,-0.076,0.1344,-0.112,0.127,-0.1088,0.1335,-0.2306,0.0817,-0.0456,0.1004,-0.0867,0.1479,-0.1032,0.079,-0.0941,0.1148,-0.0616,0.0648,-0.1931,0.0668,-0.0708,0.0958,-0.0741,0.0943,-0.0638,0.0739,-0.0769,0.1058,-0.1708,0.048,-0.1392,0.081,-0.0573,0.0785,-0.0803,0.0907,-0.0377,0.0626,-0.0702,0.0631,-0.0401,0.0393,-0.1502,0.0542,-0.0262,0.0722,-0.0437,0.0552,-0.0555,0.0284,-0.0354,0.0527,-0.0447,0.0321,-0.0312,0.03,-0.1283,0.0618,-0.0132,0.0566,-0.0387,0.0404,-0.0428,0.0343,-0.0386,0.0441,-0.0384,0.0399,-0.0111,0.032,-0.0269,0.0302,-0.081,0.0314,-0.0035,0.0447,-0.0288,0.0199,-0.0164,0.0257,-0.0227,0.0117,-0.0394,0.0434,-0.0292,0.0289,-0.0179,0.0249,-0.0056,0.0156,-0.0511,0.006,-0.0506,0.0224,-0.0101,0.0317,-0.0248,0.0155,-0.0095,0.0166,-0.0055,0.0107,-0.0204,0.0091,-0.0361,0.0236,-0.0154,0.012,-0.0196,0.0163,-0.012,0.0073,-0.0033,0.0076,-0.0117,0.0056,-0.0194,0,-0.0143,0.0139,-0.0013,0.0157,-0.0046,0.0119,-0.0063,0.0066,-0.0101,0.009,-0.0021,0.0092,-0.0324,0.0184,-0.011,0.0134,-0.0093,0.0111,-0.0095,0.0135,-0.006,0.0044,-0.0034,0.0062,-0.0031,0.0073,-0.0046,0.0089,-0.0074,0.0104,-0.0057,0.0019,-0.0048,0.0004,-0.0038,0.0011,-0.0012,0.0029,-0.0001,0.0041,-0.0032,0.002,-0.0028,0.0028,-0.0026,0.0015,-0.0006,0.003,-0.0019,0.0025,-0.0028,0.0019,-0.0019,0.0015,-0.0027,0.0021,-0.0024,0.0017,-0.0007,0.0037,-0.0023,0.0021,-0.0021,0.0038,-0.0033,0.0024,-0.0026,0.0033,-0.0018,0.003,-0.0014,0.0026,-0.0014,0.0007,-0.0018,0.0016,-0.0012,0.0024,-0.0019,0.0028,-0.0021,0.0025,-0.0006,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.0023,0.0002,-0.0016,0.0007,-0.0019,0.001,-0.0006,0.002,-0.0005,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0017,0.0008,-0.0021,0.0007,-0.0022,0.0009,-0.0009,0.0023,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0008,0.0001,0.0013,-0.0013,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.0015,0.0017,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0017,-0.0002,0.0019,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0021,0.0006,0.002,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0015,-0.0001,-0.0013,-0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0004,0,0.0008,-0.0003,0.0011,-0.0007,0.0013,0,0.0013,0,0.0008,0,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:10
ماشین چمن زنی چمن خاموش است
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم