مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node15778

Dropping metal pieces with a clang, medium distant perspective

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزروی زمین کشیدنdraggingکشیده شده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.004,0.0039,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0167,0.0097,-0.014,0.0252,-0.0121,0.0116,-0.0151,0.0147,-0.0204,0.0157,-0.0371,0.0246,-0.0254,0.0262,-0.0285,0.024,-0.0164,0.0201,-0.025,0.0189,-0.0243,0.0223,-0.023,0.0235,-0.018,0.0133,-0.0197,0.0187,-0.0213,0.0317,-0.0279,0.0267,-0.0288,0.0272,-0.0369,0.0219,-0.0184,0.0211,-0.0234,0.0287,-0.0273,0.0245,-0.0364,0.0316,-0.0237,0.0236,-0.0311,0.0347,-0.0238,0.019,-0.0217,0.037,-0.0188,0.0194,-0.0289,0.0206,-0.0283,0.0241,-0.0255,0.0235,-0.019,0.024,-0.0179,0.0287,-0.0248,0.019,-0.0178,0.0163,-0.0204,0.0276,-0.018,0.0267,-0.0202,0.0263,-0.0178,0.0162,-0.0167,0.0176,-0.018,0.0141,-0.0171,0.017,-0.0172,0.0167,-0.0149,0.0156,-0.0331,0.0195,-0.0141,0.0185,-0.0122,0.023,-0.0155,0.0157,-0.0113,0.0176,-0.0153,0.0176,-0.0126,0.0127,-0.02,0.0179,-0.0186,0.0199,-0.0186,0.0213,-0.047,0.1032,-0.0422,0.0426,-0.0392,0.0686,-0.045,0.0393,-0.0406,0.0371,-0.0407,0.0565,-0.0441,0.0497,-0.049,0.0438,-0.0559,0.0457,-0.0412,0.0521,-0.0347,0.0505,-0.0406,0.049,-0.0412,0.0405,-0.0416,0.036,-0.0394,0.0333,-0.0475,0.0336,-0.0509,0.0378,-0.0452,0.0456,-0.0384,0.0421,-0.0304,0.0385,-0.0375,0.0394,-0.032,0.034,-0.037,0.0412,-0.0422,0.0287,-0.046,0.0367,-0.0387,0.0265,-0.0438,0.0446,-0.0543,0.0752,-0.0425,0.0685,-0.0382,0.04,-0.0431,0.0426,-0.0513,0.0435,-0.0427,0.0408,-0.0478,0.0443,-0.0469,0.0332,-0.0339,0.0465,-0.0469,0.0293,-0.0478,0.0399,-0.0474,0.0336,-0.0388,0.0499,-0.0279,0.044,-0.0378,0.0335,-0.0294,0.0373,-0.0332,0.031,-0.0403,0.0473,-0.0309,0.0339,-0.0223,0.0414,-0.0243,0.0279,-0.0337,0.0383,-0.0356,0.0343,-0.0341,0.0351,-0.0254,0.0342,-0.0358,0.023,-0.028,0.034,-0.0288,0.0298,-0.0282,0.0315,-0.0198,0.0232,-0.037,0.0318,-0.0289,0.0278,-0.034,0.0335,-0.032,0.0339,-0.0302,0.0233,-0.022,0.0253,-0.0258,0.0201,-0.0367,0.0338,-0.0172,0.0217,-0.0299,0.0267,-0.0219,0.032,-0.0331,0.0243,-0.02,0.0168,-0.0249,0.0154,-0.0253,0.0242,-0.0217,0.0301,-0.0267,0.0262,-0.0157,0.0215,-0.0177,0.0247,-0.0274,0.0204,-0.0162,0.0177,-0.0196,0.0209,-0.0233,0.0186,-0.0249,0.0311,-0.0211,0.0227,-0.0264,0.0237,-0.0282,0.0314,-0.0229,0.0173,-0.0148,0.0212,-0.0163,0.0187,-0.0125,0.0156,-0.0152,0.0151,-0.0138,0.0149,-0.0218,0.0152,-0.0159,0.014,-0.0166,0.0144,-0.0206,0.0159,-0.0155,0.0132,-0.0231,0.0189,-0.0125,0.0187,-0.0132,0.0148,-0.0137,0.0156,-0.0182,0.015,-0.0121,0.0126,-0.0154,0.0135,-0.013,0.0138,-0.0101,0.0089,-0.0108,0.0111,-0.0103,0.0116,-0.0093,0.0112,-0.0088,0.0107,-0.0089,0.0075,-0.0087,0.0112,-0.0085,0.0055,-0.0061,0.0065,-0.0053,0.0053,-0.0061,0.0062,-0.0072,0.005,-0.0047,0.0051,-0.0075,0.0045,-0.0055,0.0049,-0.0071,0.0065,-0.0055,0.0057,-0.0055,0.0046,-0.0052,0.0047,-0.0056,0.0051,-0.005,0.0064,-0.0058,0.0056,-0.0071,0.0064,-0.0089,0.0068,-0.0073,0.0075,-0.0659,0.0514,-0.0602,0.0575,-0.068,0.0614,-0.061,0.0651,-0.1322,0.1446,-0.0912,0.0849,-0.1228,0.1148,-0.0679,0.075,-0.0719,0.0783,-0.0716,0.0819,-0.0469,0.0394,-0.0565,0.0629,-0.0667,0.0675,-0.0637,0.0519,-0.0394,0.0375,-0.0374,0.0568,-0.0364,0.0432,-0.0392,0.0417,-0.0408,0.0576,-0.049,0.0429,-0.0278,0.0278,-0.0364,0.0328,-0.0268,0.0329,-0.032,0.0361,-0.0256,0.0233,-0.0228,0.021,-0.0255,0.0304,-0.0302,0.0276,-0.0303,0.0322,-0.0214,0.0257,-0.0366,0.0326,-0.0368,0.0463,-0.0393,0.0437,-0.1051,0.0905,-0.0579,0.0631,-0.0609,0.059,-0.0685,0.0743,-0.0511,0.0445,-0.0662,0.0654,-0.0555,0.0551,-0.052,0.0537,-0.0393,0.0447,-0.042,0.0432,-0.0604,0.0541,-0.0395,0.0499,-0.039,0.0528,-0.0536,0.0691,-0.0495,0.0513,-0.0305,0.0319,-0.0351,0.04,-0.0404,0.029,-0.0427,0.0544,-0.0303,0.0324,-0.0395,0.05,-0.0363,0.0322,-0.0423,0.0432,-0.0381,0.0359,-0.0401,0.0443,-0.0394,0.0351,-0.0365,0.0434,-0.0469,0.0375,-0.0449,0.0437,-0.0361,0.051,-0.0504,0.0505,-0.0479,0.0446,-0.0452,0.0523,-0.0398,0.0382,-0.0346,0.0341,-0.0532,0.0441,-0.0379,0.0344,-0.0429,0.0381,-0.0238,0.0287,-0.0372,0.0333,-0.0212,0.037,-0.029,0.0282,-0.0378,0.0348,-0.045,0.0386,-0.034,0.0287,-0.0285,0.0345,-0.0341,0.0397,-0.0276,0.0243,-0.0289,0.0288,-0.0301,0.0222,-0.0221,0.0199,-0.0212,0.022,-0.0229,0.0195,-0.0269,0.0213,-0.0218,0.0168,-0.0189,0.0226,-0.0183,0.0172,-0.0157,0.0171,-0.0177,0.0175,-0.0131,0.018,-0.0172,0.0224,-0.019,0.0153,-0.0075,0.0102,-0.0157,0.0135,-0.013,0.0147,-0.0125,0.0117,-0.0124,0.0112,-0.0124,0.0153,-0.0089,0.0098,-0.0177,0.0143,-0.012,0.0126,-0.0082,0.0121,-0.0257,0.0182,-0.0302,0.0235,-0.0215,0.014,-0.0283,0.0241,-0.0341,0.0392,-0.0422,0.0532,-0.0421,0.0421,-0.0306,0.0347,-0.0384,0.0281,-0.0364,0.0351,-0.0306,0.0345,-0.0323,0.026,-0.0307,0.037,-0.0277,0.0233,-0.0259,0.0345,-0.023,0.0276,-0.0318,0.03,-0.0239,0.0288,-0.0469,0.0256,-0.0421,0.0618,-0.0373,0.0358,-0.0325,0.044,-0.0371,0.0379,-0.0405,0.0366,-0.0445,0.0349,-0.0268,0.034,-0.0292,0.0256,-0.034,0.0379,-0.1409,0.118,-0.1558,0.1518,-0.1414,0.131,-0.1012,0.1134,-0.1693,0.1904,-0.1868,0.1679,-0.1719,0.219,-0.1524,0.1824,-0.1679,0.1959,-0.1326,0.1517,-0.1279,0.1353,-0.1233,0.1041,-0.1413,0.1046,-0.0925,0.097,-0.0646,0.0855,-0.0746,0.076,-0.0679,0.0735,-0.0663,0.0715,-0.0553,0.0602,-0.0326,0.0475,-0.0447,0.0531,-0.0437,0.0531,-0.0331,0.042,-0.048,0.0366,-0.0349,0.0371,-0.0277,0.0352,-0.0332,0.0313,-0.0314,0.0298,-0.0312,0.0369,-0.0337,0.0286,-0.0328,0.0412,-0.0301,0.028,-0.0297,0.0363,-0.0242,0.0321,-0.0252,0.0387,-0.0298,0.0383,-0.0426,0.0303,-0.0277,0.0243,-0.0369,0.0274,-0.0293,0.0392,-0.0228,0.0336,-0.0218,0.0303,-0.0253,0.0232,-0.0179,0.019,-0.0278,0.0232,-0.0235,0.0204,-0.0275,0.0243,-0.0231,0.0198,-0.0213,0.0238,-0.0179,0.0198,-0.0219,0.0183,-0.0175,0.0202,-0.0273,0.0453,-0.0253,0.0224,-0.0242,0.0225,-0.0294,0.0235,-0.031,0.0293,-0.0274,0.0204,-0.0336,0.0283,-0.0267,0.0286,-0.0318,0.0397,-0.0377,0.0275,-0.032,0.0297,-0.0293,0.0255,-0.0339,0.0294,-0.0269,0.0284,-0.033,0.0255,-0.0286,0.0374,-0.0238,0.0223,-0.0296,0.0202,-0.0243,0.0271,-0.0213,0.0228,-0.0208,0.0186,-0.0228,0.0164,-0.0241,0.0203,-0.0195,0.0132,-0.0251,0.0159,-0.0215,0.0254,-0.0245,0.0157,-0.0215,0.0234,-0.0214,0.0248,-0.0218,0.0196,-0.0264,0.0173,-0.0237,0.0166,-0.0209,0.0167,-0.0274,0.0204,-0.0299,0.0235,-0.0211,0.0204,-0.0202,0.0177,-0.0229,0.0226,-0.0172,0.0219,-0.0198,0.021,-0.0264,0.0231,-0.0233,0.0195,-0.0298,0.0162,-0.0283,0.02,-0.0277,0.0308,-0.0255,0.0177,-0.0208,0.021,-0.0303,0.0289,-0.0298,0.0293,-0.0275,0.0231,-0.0364,0.024,-0.0515,0.0399,-0.0455,0.0426,-0.0596,0.0612,-0.0456,0.0496,-0.0878,0.0766,-0.0971,0.0746,-0.0677,0.0517,-0.0619,0.0484,-0.0596,0.0545,-0.0605,0.0452,-0.0466,0.0434,-0.0417,0.0548,-0.041,0.0513,-0.0567,0.0471,-0.0482,0.0646,-0.0417,0.0443,-0.0405,0.0409,-0.0448,0.0404,-0.0526,0.0351,-0.0321,0.0501,-0.0439,0.0309,-0.0325,0.0373,-0.044,0.0337,-0.0491,0.0507,-0.0323,0.0327,-0.0462,0.0407,-0.0499,0.038,-0.0399,0.0356,-0.0493,0.0322,-0.0324,0.0438,-0.0338,0.03,-0.0356,0.0285,-0.0425,0.0359,-0.0305,0.0254,-0.0147,0.0286,-0.0233,0.0179,-0.024,0.0224,-0.0284,0.023,-0.0197,0.029,-0.0252,0.0293,-0.023,0.0232,-0.0291,0.021,-0.023,0.0236,-0.0366,0.0228,-0.03,0.0302,-0.0238,0.0255,-0.048,0.0518,-0.0435,0.041,-0.1045,0.0854,-0.0619,0.0632,-0.1032,0.0916,-0.0735,0.0726,-0.0961,0.0989,-0.0772,0.0836,-0.0616,0.0748,-0.0686,0.063,-0.0719,0.0707,-0.0668,0.0612,-0.0534,0.0594,-0.0708,0.0594,-0.037,0.0499,-0.0532,0.0477,-0.0607,0.0387,-0.0545,0.041,-0.0392,0.0556,-0.042,0.0346,-0.0412,0.0389,-0.0519,0.0395,-0.0382,0.0447,-0.0439,0.0415,-0.0348,0.0518,-0.0385,0.0334,-0.035,0.0307,-0.039,0.0374,-0.0275,0.0284,-0.0449,0.0313,-0.0249,0.0322,-0.025,0.0254,-0.0389,0.031,-0.0278,0.0224,-0.0242,0.0359,-0.0259,0.0266,-0.0307,0.0298,-0.0195,0.0166,-0.0263,0.0327,-0.0213,0.0204,-0.0257,0.0167,-0.0235,0.0214,-0.0198,0.0162,-0.014,0.0204,-0.0217,0.0122,-0.0159,0.0145,-0.0275,0.0249,-0.0277,0.0298,-0.0334,0.0393,-0.0375,0.0215,-0.0315,0.022,-0.0484,0.0575,-0.0495,0.0301,-0.0354,0.0344,-0.047,0.0435,-0.0377,0.0324,-0.0429,0.0313,-0.0322,0.0339,-0.0262,0.0327,-0.0276,0.0247,-0.0279,0.0228,-0.0226,0.0257,-0.0189,0.0208,-0.0238,0.0198,-0.0232,0.0227,-0.0205,0.0182,-0.0118,0.0197,-0.0224,0.0123,-0.0144,0.0129,-0.0173,0.0213,-0.0194,0.0144,-0.012,0.0153,-0.0126,0.0151,-0.0148,0.0231,-0.0183,0.0161,-0.0128,0.0123,-0.0095,0.01,-0.0081,0.0105,-0.0086,0.015,-0.0107,0.0106,-0.0088,0.0099,-0.008,0.0104,-0.0083,0.0085,-0.0074,0.0063,-0.0063,0.0105,-0.0059,0.0086,-0.0073,0.007,-0.0062,0.0063,-0.0096,0.0065,-0.0071,0.0093,-0.0086,0.0081,-0.0066,0.0071,-0.0067,0.0067,-0.0059,0.0067,-0.006,0.0061,-0.0054,0.0054,-0.0057,0.0047,-0.0054,0.0063,-0.0044,0.0053,-0.0063,0.004,-0.0059,0.0052,-0.0029,0.0035,-0.0052,0.004,-0.0034,0.0034,-0.0042,0.0041,-0.0041,0.0025,-0.0039,0.0032,-0.0028,0.0039,-0.0041,0.0038,-0.0033,0.0039,-0.0027,0.0025,-0.0033,0.0034,-0.0028,0.0029,-0.0028,0.0023,-0.0037,0.003,-0.0019,0.0023,-0.0037,0.0031,-0.0021,0.002,-0.0027,0.0033,-0.0024,0.0028,-0.0033,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0023,0.0024,-0.0028,0.0025,-0.0018,0.0017,-0.0021,0.0023,-0.0015,0.0023,-0.0029,0.0021,-0.0026,0.0018,-0.0021,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0024,0.002,-0.0014,0.0013,-0.002,0.0023,-0.0013,0.0018,-0.0023,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0012,0.0016,-0.0027,0.0022,-0.0016,0.0015,-0.0023,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.002,-0.0016,0.0019,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0009,-0.001,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Dropping metal pieces with a clang, medium distant perspective
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم