مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node41357

Loud single human footstep wearing tennis shoes jumping onto concrete surface.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 7 بار
برچسب ها فولیconcreteپرش، پریدنقدم زدنسیمانlandقدم به قدمکفش هاپریدنقدمتنیس, کفش
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0182,0.0006,-0.0156,0.006,-0.0045,0.0026,0,0.0045,0.0011,0.0036,0.004,0.0051,0.0052,0.0064,0.0019,0.0055,-0.0033,0.0015,-0.0069,-0.0035,-0.008,-0.0067,-0.0067,-0.0048,-0.0042,-0.0026,-0.0022,-0.0009,-0.0012,0.002,0.0017,0.003,0.0023,0.0034,0.0009,0.0023,-0.0014,0.0013,-0.0035,0.0021,-0.0008,0.0014,0,0.0025,0.0005,0.0036,0.0027,0.0072,0.0062,0.0084,0.0064,0.0086,0.0064,0.0069,0.0061,0.0069,0.005,0.007,0.0026,0.0051,0.0006,0.0026,-0.0031,0.0003,-0.0039,-0.0021,-0.0051,-0.0036,-0.0057,-0.004,-0.0053,-0.0039,-0.0055,-0.0031,-0.0057,0.0007,-0.0044,-0.003,-0.0049,-0.0009,-0.0059,-0.0041,-0.0073,-0.0046,-0.0084,-0.006,-0.0105,-0.0057,-0.012,-0.0075,-0.0127,-0.0105,-0.0119,-0.0063,-0.01,-0.0067,-0.0359,-0.0091,-0.032,-0.0076,-0.0129,0.0294,-0.0018,0.0285,-0.018,-0.0031,-0.0114,0.0047,0.0059,0.0179,0.0153,0.0199,0.0086,0.0221,0.0062,0.0106,0.0019,0.0079,0.0014,0.009,0.0049,0.0089,-0.0005,0.008,-0.0048,-0.0003,-0.0104,-0.0034,-0.0124,-0.0083,-0.0112,-0.0013,-0.0033,0.012,0.0093,0.0166,0.0141,0.0217,0.0128,0.0197,0.019,0.0208,-0.1218,0.0611,-0.4771,0.4788,-0.4649,0.1653,-0.0389,0.2071,0.0925,0.1861,0.0741,0.189,-0.0064,0.0853,-0.0604,-0.0059,-0.0676,-0.0356,-0.0947,-0.0636,-0.0936,-0.0478,-0.0385,0.0095,0.0054,0.0474,0.019,0.0476,0.0232,0.0486,0.0078,0.0335,0.0132,0.0325,0.0327,0.0512,0.0428,0.0527,0.0385,0.0471,0.0286,0.0415,0.024,0.033,-0.0077,0.025,-0.0334,-0.0071,-0.0515,-0.0309,-0.0491,-0.0378,-0.0352,-0.003,-0.0078,0.0309,0.0259,0.0421,-0.4454,0.0227,-0.4721,0.1626,-0.1431,0.2548,0.0583,0.2171,0.0669,0.1427,-0.0098,0.1137,-0.1247,-0.026,-0.1496,-0.1204,-0.117,-0.0468,-0.0536,-0.0049,-0.0111,0.012,-0.0089,0.0117,-0.0296,-0.0074,-0.0128,0.0021,0.0028,0.0147,-0.0062,0.0167,-0.0007,0.0096,-0.0037,0.0317,0.0148,0.0392,0.0098,0.0325,0.0031,0.0202,0.0018,0.0113,-0.0233,0.0058,-0.0244,-0.0096,-0.0345,-0.0081,-0.0222,-0.005,-0.0267,0.0029,0.0038,0.0328,0.018,0.0318,0.0161,0.0301,0.0013,0.0318,-0.0166,0.0043,-0.0137,0.004,-0.0104,0.0029,-0.0125,0.0002,-0.0096,0.0116,0.0132,0.0225,0.0005,0.0199,-0.0082,0.0193,-0.0052,0.0201,-0.0078,0.0173,-0.0114,0.0112,0.0033,0.0112,-0.0031,0.0118,-0.0276,-0.0022,-0.013,0.005,-0.013,0.0066,-0.0148,-0.0021,0.0015,0.0141,-0.0025,0.0185,-0.0107,0.0073,-0.0158,0.0026,-0.0259,-0.0064,-0.0238,0.0057,-0.0069,0.0058,-0.0325,0.0038,-0.0378,0.0103,0.0098,0.031,0.0001,0.03,-0.0146,0.0062,-0.0288,-0.0126,-0.0259,-0.0094,-0.0186,0.0098,-0.0035,0.008,-0.0036,0.009,0.0023,0.0181,0.0002,0.0244,-0.0052,0.0071,-0.011,0.0124,0.0018,0.0081,-0.0048,0.004,-0.0208,0.0077,-0.0293,-0.0035,-0.0138,-0.005,-0.0108,0.0038,-0.0086,0.0079,-0.011,0.0028,-0.0154,0.004,-0.0206,0.0183,-0.0149,0.0135,-0.0042,0.0243,-0.0031,0.0144,-0.0103,0.004,-0.0158,-0.0063,-0.0149,0.0032,-0.0065,0.0041,-0.0066,0.002,-0.012,0.0016,-0.0161,-0.0041,-0.0163,-0.006,-0.0048,0.0235,0.0107,0.0262,0.0227,0.0288,-0.0001,0.0219,0.0093,0.0235,-0.0009,0.0088,-0.0305,-0.0018,-0.0275,0.0004,-0.0066,0.0132,-0.0047,0.008,-0.0153,0.0097,-0.029,-0.0195,-0.0133,0.0027,-0.0062,0.0082,0.0041,0.0199,-0.0099,0.0114,-0.018,-0.0011,-0.0133,-0.0082,-0.0113,0.01,-0.0008,0.0202,0.0189,0.0245,-0.0039,0.0211,-0.014,0.0066,-0.02,-0.0106,-0.0125,-0.0072,-0.0149,0.0012,-0.0069,0.0109,-0.0029,0.0155,0.002,0.0163,0.0029,0.0163,0.005,0.0107,0.0043,0.0096,-0.0069,0.0017,-0.0107,-0.0006,-0.0086,0,-0.0007,0.0124,0.0031,0.0123,-0.0096,0.0043,-0.0143,-0.0057,-0.0083,-0.001,-0.0061,0.0033,0.0037,0.0147,0.0042,0.0149,-0.0037,0.0165,-0.0133,-0.0036,-0.0116,-0.005,-0.0065,0.0087,0.0024,0.016,-0.0032,0.0095,-0.0097,0.0075,-0.0095,0.0018,-0.0158,-0.0019,-0.0136,0.005,0.005,0.0149,0.007,0.0162,0.0078,0.0126,-0.0089,0.0064,-0.0202,-0.0038,-0.0178,-0.0057,-0.0167,-0.0075,-0.017,-0.0062,-0.0143,-0.0047,-0.0046,0.0005,-0.0106,0.0054,-0.0024,0.0072,0.007,0.0114,-0.0006,0.0127,-0.0006,0.003,-0.0049,0.0024,-0.0069,0.0022,-0.0062,0.0046,-0.0013,0.0055,-0.0152,0.004,-0.0211,-0.0077,-0.0161,-0.0071,-0.0098,0.004,0.0046,0.0139,0.0038,0.0138,-0.0027,0.0082,-0.0015,0.0052,-0.0036,0.0036,-0.0071,0.0009,-0.0069,-0.0004,-0.0082,-0.0024,-0.0139,-0.0012,-0.0067,-0.0037,-0.0052,0.0043,-0.0039,0.0052,0.0005,0.0059,-0.0055,0.0034,0,0.0041,0.0021,0.0128,-0.0017,0.007,-0.0101,-0.0019,-0.004,0.0018,-0.0096,0.0002,-0.0014,0.0061,0.002,0.0059,0.0013,0.0135,0.0014,0.0109,0.0059,0.0164,-0.0028,0.0092,-0.0095,0.0049,-0.0018,0.007,0.0012,0.0089,0.0057,0.0149,0.0099,0.0137,-0.0042,0.0142,-0.0042,0.0024,-0.013,-0.0031,-0.0017,0.0007,-0.0009,0.0025,-0.0023,0.0062,-0.007,0.0074,-0.007,0.0016,-0.0016,0.01,-0.0006,0.0091,-0.0089,0.0024,-0.0101,-0.0008,-0.0046,0.0063,-0.0074,0.0061,-0.0108,0.0004,-0.0122,-0.0059,-0.0222,-0.0049,-0.0059,0.0029,-0.0052,0.0055,-0.0038,0.0051,0.0009,0.0074,-0.0039,0.0015,-0.0098,-0.0031,-0.0095,-0.0023,-0.0078,0.0017,-0.0041,0.0074,-0.0052,0.0059,-0.0007,0.0098,0.0001,0.0097,-0.0014,0.0038,-0.0084,-0.001,-0.0075,-0.0024,-0.0033,0.0034,0.0034,0.0076,0.0041,0.0075,0.0036,0.0071,-0.0044,0.0054,-0.0097,0.0021,-0.0107,0.0004,-0.0121,-0.0041,-0.0084,-0.0018,-0.0032,0.0046,-0.0027,0.0065,0.0006,0.007,0.0021,0.0083,-0.0013,0.0088,-0.0014,0.007,-0.0073,0.0047,-0.0048,0.0051,-0.0048,0.0003,-0.0084,-0.0007,-0.0045,0.0014,-0.0028,0.0021,-0.0006,0.0056,0.0002,0.0061,-0.0045,0.0027,-0.0007,0.0034,-0.0033,0.0017,-0.0038,0.0003,-0.0055,0.0078,-0.0015,0.0039,0.0027,0.009,0.0007,0.0062,-0.0041,0.0048,-0.0018,0.008,-0.0076,0.008,-0.0113,0.004,0.0002,0.0077,-0.0045,0.0041,-0.0045,0.0044,-0.0033,0.004,-0.005,0.0036,-0.0039,0.0033,-0.0007,0.0047,-0.0069,0.0011,-0.007,0.0007,-0.0057,-0.0015,-0.0029,-0.0004,-0.0011,0.009,0.0047,0.0139,0.0052,0.0096,-0.003,0.0081,-0.0098,0.0007,-0.0098,-0.005,-0.0096,-0.0037,-0.0065,-0.0016,-0.0041,0.0039,0.002,0.0049,0.0019,0.0072,-0.0007,0.004,-0.0025,0.0032,-0.0001,0.0049,-0.0002,0.0027,0.0001,0.0061,-0.0031,0.0021,-0.006,0.0022,-0.0025,0.0013,-0.0066,0.0006,-0.0087,-0.004,-0.0083,-0.0024,-0.0047,0.0025,-0.0007,0.0039,-0.0008,0.0038,-0.0011,0.0061,0.0002,0.0047,0.0001,0.0038,-0.0026,0.0021,-0.0093,-0.0012,-0.0101,-0.0043,-0.0075,-0.0028,-0.0068,-0.0036,-0.0102,-0.0042,-0.0106,-0.0006,-0.0052,0.0006,-0.0033,0.0014,-0.0002,0.0044,0.0025,0.0084,0.003,0.0109,-0.0008,0.0068,-0.0041,-0.0007,-0.0109,-0.0012,-0.0102,-0.0043,-0.0054,0.0044,0.0018,0.0057,-0.0028,0.0041,-0.003,0.0005,-0.0035,0.0017,-0.0057,-0.0006,-0.0065,0.0024,0.002,0.0059,0.0024,0.0058,-0.0001,0.0031,0,0.0056,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0036,-0.0013,0.0025,-0.0012,0.002,-0.0029,0.001,-0.0008,0.0024,-0.0026,0.0007,-0.0006,0.0042,0.0013,0.0044,0.0014,0.0047,0.0003,0.002,-0.0043,0.0005,-0.004,0.0007,-0.001,0.0025,-0.0004,0.0027,-0.0031,-0.0004,-0.0042,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0021,-0.0008,0.0032,0.0009,0.0042,-0.0021,0.0042,-0.0023,0.0019,-0.0072,-0.0008,-0.0038,-0.0018,-0.005,-0.0027,-0.0012,0.0016,0.0004,0.0055,0.0017,0.0055,-0.0012,0.0042,-0.0036,-0.0008,-0.0068,-0.0016,-0.0051,-0.0014,-0.0025,0.0025,-0.0044,0.0025,-0.0034,0.0022,-0.0001,0.0049,0.0006,0.0037,-0.0029,-0.0005,-0.0049,0.0003,-0.0071,0.0006,-0.004,0.002,0,0.0012,-0.0011,0.0028,-0.0015,0.0058,-0.0024,0.0034,-0.0051,-0.0028,-0.0058,-0.0024,-0.0057,-0.0003,-0.0048,0.0008,-0.0011,0.0036,-0.0027,0.0026,-0.0047,-0.0002,-0.004,0.0021,-0.0015,0.0019,0.0012,0.0048,0.0008,0.0048,-0.0018,0.0022,-0.0019,0,-0.0047,-0.0018,-0.005,-0.0014,-0.0039,0.0022,0.0001,0.0027,-0.0028,0.0018,-0.0032,-0.0005,-0.0026,0.0017,-0.0001,0.0013,-0.0025,0.0004,-0.0013,0.0031,-0.0009,0.0018,-0.0025,0.0017,-0.0014,0.0057,0.0027,0.0074,0.0017,0.007,-0.0029,0.0042,-0.0058,-0.003,-0.007,-0.0029,-0.0028,0.0026,0.0025,0.005,0.0016,0.0045,0.0013,0.0046,-0.0019,0.0022,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0043,0.0005,0.0039,-0.0027,0,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0024,-0.0005,0.0023,0.0002,0.0041,-0.0009,0.0023,-0.0009,0.003,-0.0024,0.003,-0.0031,0.0022,-0.0041,-0.0013,-0.0033,0.0006,0.0007,0.0034,0.0035,0.0068,-0.0011,0.0067,-0.002,0.0039,-0.0038,-0.0005,-0.0068,-0.0011,-0.0017,0.0025,-0.0001,0.0027,-0.0019,0,-0.0002,0.0019,-0.0033,0.0035,-0.0018,0.0047,-0.001,0.0025,-0.0011,0.001,-0.0036,0.0003,-0.0014,0.004,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0026,-0.0048,-0.0002,-0.0046,-0.0025,-0.0039,0.001,-0.0011,0.0017,0.0002,0.0031,-0.0036,0.0021,-0.0042,-0.002,-0.0057,-0.0013,-0.0018,0.002,0.0004,0.0016,0.0019,0.005,-0.0003,0.0039,-0.0022,0,-0.0036,0.0002,-0.0035,0.0005,-0.0041,-0.003,-0.0045,-0.001,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0031,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0014,-0.0018,0.0023,-0.0017,0.002,-0.0028,0.0008,-0.0029,0.0017,-0.0032,-0.0005,-0.0018,0.0018,0.0016,0.0038,-0.0021,0.0024,-0.0021,0.0023,-0.0044,-0.0009,-0.0072,-0.0025,-0.0034,-0.0004,-0.0031,0.0005,-0.0027,0.0014,-0.0022,0.0006,-0.0006,0.0019,0.0001,0.0018,0.0003,0.0027,0.0018,0.0027,-0.0009,0.0025,-0.0028,0.0004,-0.0036,-0.0009,-0.0041,-0.0019,-0.0035,0.0011,0.0011,0.0036,0.0004,0.0029,0.0004,0.0032,-0.0009,0.0031,-0.0025,0.0004,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0014,0.0008,0.0026,0.0004,0.0029,0,0.0015,0.0001,0.0019,-0.0013,0.0007,-0.003,-0.0006,-0.0029,0.0019,0.0008,0.0035,-0.0003,0.0024,-0.0018,0.0019,0.0006,0.0019,-0.0007,0.001,0.0001,0.0028,-0.0004,0.0026,-0.0011,0.0025,-0.002,-0.0013,-0.0025,0.0019,0.0003,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0034,0.0007,0.0008,0.0022,-0.0016,0.0015,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.003,0.0017,-0.001,0.001,-0.0007,0.0016,-0.0004,0.0031,-0.0002,0.0031,0,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.002,0.0002,-0.0025,0.0012,-0.0021,-0.0004,-0.0019,0.0011,-0.0012,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0007,0.0006,-0.0018,0,-0.0028,-0.002,-0.0032,-0.0001,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.001,0.0006,0.0024,-0.0022,0.0015,-0.0023,0.0005,-0.0022,0.0005,-0.0016,0,-0.0013,0.0002,-0.0019,0.0003,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0002,0.0014,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0004,-0.0001,-0.0013,-0.0001,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.0013,0,0.0018,-0.0007,0.0013,-0.0013,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0014,0.0002,-0.0014,-0.0003,-0.0014,0.0015,-0.0001,0.0013,-0.0004,0.0011,-0.0005,0.001,0.0005,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0021,0.0006,-0.0022,-0.0002,-0.0013,-0.0004,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0011,0.001,0.0023,-0.0005,0.0016,-0.0017,-0.0003,-0.001,0,-0.0016,-0.0003,-0.0014,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0018,-0.0003,-0.0019,-0.0011,-0.001,-0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0.0005,0.0002,0.0008,0.0001,0.0007,0.0003,0.0008,-0.0014,0.0004,-0.0017,-0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0017,0.0004,-0.001,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,0.0002,0.0017,-0.0002,0.0009,-0.0013,0,-0.0011,-0.0007,-0.0012,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0011,0,-0.0011,0.0005,-0.0012,-0.0001,-0.001,-0.0004,-0.0008,-0.0001,-0.0004,0.0006,0.0004,0.0011,-0.0003,0.001,0.0001,0.0009,-0.0009,0.0001,-0.0012,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0009,-0.0001,0.0004,0.0004,0.0008,0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,0.0004,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0011,-0.0004,-0.0004,0.0004,0.0002,0.001,0.0007,0.0012,0.0005,0.0015,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0,0.0003,-0.0008,0,-0.0008,0.0001,0,0.0005,0.0001,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0001,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0004,-0.0005,0.0002,0.0002,0.0005,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0008,-0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Loud single human footstep wearing tennis shoes jumping onto concrete surface.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم