مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, کفش GRAV ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های پله در یک ترد شن سطح پوشش داده شده.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0032,0.0025,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0021,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0019,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.002,0.0011,-0.0007,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0007,-0.0003,0.0015,-0.0014,0.001,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.002,0.0026,-0.002,0.0026,-0.0034,0.0017,-0.0022,0.0014,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0009,-0.0017,0.002,-0.0014,0.0011,-0.0036,0.0031,-0.0022,0.0015,-0.0023,0.0021,-0.0031,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0048,0.0043,-0.0031,0.0041,-0.0033,0.0025,-0.0026,0.0027,-0.0024,0.0014,-0.0025,0.0028,-0.0047,0.004,-0.0029,0.0023,-0.0023,0.0016,-0.0021,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0034,0.003,-0.0027,0.0026,-0.002,0.0026,-0.0025,0.0022,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0008,-0.0019,0.0027,-0.0027,0.0033,-0.001,0.0023,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0016,-0.0038,0.0036,-0.0023,0.001,-0.0006,0.002,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0025,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0007,-0.0025,0.0018,-0.0037,0.0039,-0.0017,0.0021,-0.0057,0.0097,-0.0041,0.0021,-0.0037,0.0027,-0.0039,0.0039,-0.0039,0.0015,-0.0031,0.0038,-0.0021,0.0038,-0.0042,0.0035,-0.0048,0.0017,-0.0014,0.0041,-0.0042,0.0019,-0.0051,0.0043,-0.0048,0.0062,-0.0056,0.0047,-0.0045,0.0054,-0.0026,0.0035,-0.0054,0.0028,-0.0045,0.001,-0.0035,0.0041,-0.004,0.0077,-0.0089,0.0053,-0.0024,0.0044,-0.0057,0.0028,-0.0084,0.0129,-0.0059,0.0048,-0.0033,0.0047,-0.0042,0.0034,-0.0105,0.0121,-0.0079,0.0145,-0.0087,0.0091,-0.007,0.0102,-0.0052,0.0056,-0.0051,0.004,-0.0039,0.0057,-0.0074,0.0097,-0.0076,0.0064,-0.0054,0.0045,-0.006,0.0072,-0.0031,0.0045,-0.0029,0.0023,-0.0062,0.0047,-0.0025,0.0076,-0.0026,0.0067,-0.0085,0.0022,-0.0053,0.0033,-0.0028,0.0058,-0.0036,0.0043,-0.0035,0.003,-0.007,0.0024,-0.0045,0.007,-0.0046,0.0066,-0.0078,0.0038,-0.0082,0.0045,-0.0013,0.0105,-0.0057,0.0056,-0.0063,0.0013,-0.0054,0.0029,-0.0024,0.0061,-0.0038,0.0127,-0.0054,0.0032,-0.0102,0.004,-0.0022,0.006,-0.0013,0.0056,-0.0048,0.0045,-0.004,0.0023,-0.0014,0.0053,-0.0036,0.0011,-0.0037,0.0069,-0.0017,0.0058,-0.0043,0.0048,-0.0054,0.0058,-0.0113,0.0078,-0.004,0.0064,-0.0014,0.0089,-0.0047,0.005,-0.0068,-0.0002,-0.004,0.0035,-0.0006,0.0037,-0.0044,0.0077,-0.0087,0.0013,-0.0073,0.0101,0.0023,0.011,-0.006,0.0019,-0.0161,0.0024,-0.0062,0.0048,-0.0004,0.0064,-0.0103,0.0045,-0.0104,0.0054,-0.0027,0.0011,-0.0066,0.0005,-0.0085,0.009,-0.0045,0.0039,-0.0091,0.0063,-0.0105,0.0063,-0.0052,0.0092,-0.0045,0.005,-0.0059,0.0053,-0.0058,0.008,-0.0033,0.0051,-0.0026,0.0049,-0.0074,0.0028,-0.0042,0.0048,-0.0012,0.0103,-0.0046,0.0097,-0.0144,-0.0019,-0.0167,0.0139,-0.0022,0.0103,-0.0076,0.0059,-0.0076,0.0096,-0.0076,0.0064,-0.0104,0.0073,-0.0119,0.002,-0.004,0.0079,-0.012,0.0118,-0.0063,0.0189,-0.0107,0.0067,-0.0061,0.015,-0.0084,0.0063,-0.003,0.0089,-0.0059,0.006,-0.0057,0.0059,-0.0079,0.0076,-0.0049,0.0042,-0.0056,0.0189,-0.0204,0.0086,-0.0044,0.0162,-0.0163,0.0139,-0.0194,0.0127,-0.011,0.0207,-0.0065,0.0059,-0.0113,0.0136,-0.0139,0.0071,-0.011,0.0118,-0.0088,0.0081,-0.0063,0.0074,-0.0075,0.0075,-0.0132,0.0025,-0.0183,0.0068,-0.0008,0.0225,-0.0091,0.008,-0.0161,0.006,-0.011,0.0108,-0.0108,0.0071,-0.0109,0.0207,-0.0114,0.016,-0.0013,0.0089,-0.0117,0.0079,-0.006,0.0088,-0.0062,0.0103,-0.0075,0.0051,-0.0123,0.0066,-0.0096,0.0188,-0.0091,0.0168,-0.0084,0.0127,-0.0223,0.0103,-0.0123,0.0103,-0.0238,0.0199,-0.009,0.0259,-0.018,0.0112,-0.0163,0.0132,-0.0143,0.0124,-0.0172,0.0122,-0.0126,0.0133,-0.0051,0.0149,-0.0096,0.0098,-0.0129,0.0076,-0.0068,0.0148,-0.0179,0.0194,-0.0142,0.0177,-0.0154,0.0203,-0.0157,0.0017,-0.0181,0.0167,-0.0122,0.016,-0.0187,0.0136,-0.0236,0.0245,-0.0317,0.0185,-0.0191,0.0133,-0.0096,0.011,-0.0138,0.0259,-0.0234,0.0159,-0.0262,0.0039,-0.01,0.0295,-0.0293,0.0129,-0.0238,0.0172,-0.0253,0.0296,-0.0188,0.0276,-0.0252,0.0148,-0.0133,0.0125,-0.0064,0.0201,-0.036,0.0285,-0.06,0.0055,-0.0163,0.0209,-0.0092,0.0378,-0.0259,0.0219,-0.0165,0.0198,-0.0295,0.0257,-0.0227,0.0258,-0.0361,0.0313,-0.0502,0.0139,-0.0124,0.0357,-0.0382,0.0317,-0.0245,0.0302,-0.0376,0.0133,-0.0257,0.0285,-0.046,0.0414,-0.0396,0.0304,-0.0271,0.0505,-0.0247,0.046,-0.0367,0.0024,-0.032,0.0238,-0.0289,0.0205,-0.0258,0.0224,-0.0302,0.0282,-0.0506,0.051,-0.0348,0.028,-0.0218,0.0387,-0.0336,0.0428,-0.0301,0.0406,-0.0292,0.0128,-0.0246,0.0298,-0.0306,0.0412,-0.0308,0.0289,-0.0328,0.0299,-0.0394,0.0324,-0.0322,0.0359,-0.0137,0.0422,-0.0597,0.0162,-0.0398,0.0666,-0.0409,0.0316,-0.0429,0.0258,-0.0318,0.0292,-0.0451,0.0477,-0.025,0.0578,-0.0353,0.021,-0.0515,0.0241,-0.0387,0.053,-0.0583,0.0246,-0.0046,0.0536,-0.0477,0.023,-0.0366,0.0304,-0.0476,0.0293,-0.0392,0.0659,-0.0111,0.0644,-0.0805,0.076,-0.0436,0.0386,-0.0438,0.0497,-0.0463,0.0231,-0.0211,0.048,-0.0307,0.0294,-0.0417,0.0468,-0.0128,0.0495,-0.0392,0.0344,-0.0358,0.0142,-0.0145,0.0316,-0.0437,0.0272,-0.0378,0.0381,-0.0376,0.0651,-0.0214,0.0554,-0.0388,0.0166,-0.0268,0.037,-0.0318,0.0242,-0.0129,0.0527,-0.0323,0.0282,-0.044,0.0372,-0.0288,0.0304,-0.0361,0.0219,-0.0281,0.0305,-0.0152,0.0545,-0.0263,0.0207,-0.0254,0.0245,-0.0556,0.0282,-0.0301,0.0401,-0.0202,0.0453,-0.0034,0.0349,-0.0114,0.0254,-0.0441,0.0132,-0.0045,0.0298,-0.0212,0.0373,-0.0213,0.0181,-0.0146,0.0215,-0.0514,0.0045,-0.014,0.046,-0.0139,0.0238,-0.0171,0.0271,-0.0354,0.0085,0.0002,0.0304,-0.0217,0.0268,-0.0157,0.0192,-0.0015,0.0257,-0.0228,0.007,-0.0211,0.009,-0.0115,0.0142,-0.0233,0.0265,-0.0228,0.0197,-0.011,0.0104,-0.0098,0.0193,-0.0174,0.0082,-0.0097,0.0154,-0.0087,0.0095,-0.0092,0.0096,-0.0073,0.0207,-0.0222,0.0283,-0.0079,0.0173,-0.0031,0.0157,-0.0155,0.0197,-0.0156,0.0153,-0.0298,0.0085,-0.0021,0.016,-0.0079,0.0079,-0.0153,0.005,-0.0137,0.0155,-0.0168,0.0168,-0.0121,0.0103,-0.0048,0.0048,-0.0058,0.0104,-0.0067,0.0071,-0.0105,0.0082,-0.0063,0.0082,-0.0021,0.0056,-0.0037,0.0043,-0.004,0.0067,-0.0093,0.0057,-0.0058,0.008,-0.0088,0.0026,-0.0042,0.0049,-0.0066,0.0062,-0.0004,0.008,-0.0067,0.0046,-0.0024,0.0028,-0.0078,0.003,-0.0083,0.0017,-0.0058,0.0022,-0.0059,0.0023,-0.0064,-0.0006,-0.0048,-0.0003,-0.0059,-0.0013,-0.0063,-0.0005,-0.0086,-0.0013,-0.0071,0.0002,-0.0072,0.0006,-0.0089,-0.0011,-0.0092,-0.0015,-0.0051,0.0009,-0.0046,0.0015,-0.0062,-0.0002,-0.0065,0.0005,-0.0079,-0.0004,-0.0052,-0.0011,-0.0048,0,-0.0058,-0.0004,-0.0052,0.0004,-0.0043,0.002,-0.0063,-0.0013,-0.0054,-0.0007,-0.0055,0.0012,-0.0053,0.0001,-0.0052,-0.0003,-0.0051,0.0014,-0.0039,0.0026,-0.0037,0.0007,-0.0063,0.001,-0.008,0.0014,-0.007,0.0043,-0.0041,0.0011,-0.0042,0.0016,-0.0038,0.0008,-0.004,0.0018,-0.0039,0.0002,-0.0034,0.0002,-0.0042,0.0023,-0.0018,0.0025,-0.0071,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0023,0.0016,-0.0016,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0018,0.0024,-0.0012,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0002,0.0025,-0.0025,0.0039,-0.0009,0.0066,-0.0063,0.002,-0.0053,0.0056,0.0001,0.0051,0.0005,0.0029,-0.0005,0.0022,-0.0011,0.0032,-0.0011,0.0018,0.0007,0.0028,-0.0005,0.0033,0,0.0029,0.0008,0.0031,0.0007,0.0025,0.0011,0.0027,0.0001,0.0019,0.0001,0.0032,0.0002,0.0018,0.0006,0.002,0.001,0.0024,0.0005,0.0028,-0.0013,0.0044,0.0002,0.002,0.0003,0.0022,0.0008,0.0019,-0.0001,0.0016,0.0005,0.0016,0.0003,0.0018,-0.0005,0.0018,0.0003,0.0019,0.0002,0.0016,-0.0007,0.0022,0,0.0019,0.0009,0.0021,0.0004,0.0019,0.0002,0.0016,0.0005,0.0015,0.0001,0.0014,0.0003,0.0015,0.0003,0.0012,0.0001,0.0009,0.0004,0.001,-0.0002,0.0011,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0003,0.0017,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0008,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0,-0.0009,-0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,0,0.0005,-0.0016,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های پله در یک ترد شن سطح پوشش داده شده.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم