مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم سخت TENNI ...

تنها انسان سخت گام تنیس, کفش خرد کردن در خشک برگ های مرده و شاخ و برگ باقی مانده است.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0006,0.0002,0.0004,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0007,0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0008,0,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0006,0,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0009,-0.0001,-0.0013,0.0004,-0.0016,0.0001,-0.0015,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0018,0.0005,-0.0021,0.0007,-0.0023,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.002,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0003,0.0016,-0.0015,0.0002,-0.0014,0.0011,-0.0003,0.0018,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0031,-0.002,0.0005,-0.0014,0.0048,-0.0077,0.0034,-0.0031,0.0035,-0.001,0.0047,-0.0032,0.0025,-0.0023,0.0007,-0.0005,0.0022,-0.0005,0.0016,-0.0027,0.0008,-0.0011,0.0018,-0.003,0.0012,-0.0019,0.0002,-0.0016,0.001,-0.0015,0.0006,-0.0022,0.0001,-0.0021,0.0041,-0.0061,0.0015,-0.0016,0.0025,-0.002,0.0014,-0.0006,0.0035,-0.0012,0.0035,-0.0066,0.0065,-0.0085,-0.0017,-0.0042,-0.0003,-0.0024,0.004,-0.0042,0.0027,-0.0013,0.0042,-0.0086,0.0043,-0.0064,0.0055,-0.0042,0.0049,-0.0034,0.0048,-0.0033,-0.0013,-0.0058,-0.0011,-0.0036,0.0007,-0.0007,0.0027,-0.0002,0.0035,-0.0021,0.0028,-0.003,0.0009,-0.0017,0.0019,-0.0038,0.0017,-0.0021,0.0019,-0.0021,0.0024,-0.0023,0.0007,-0.0034,0.0019,-0.0049,0.0013,-0.0041,0.0049,-0.0012,0.0039,-0.003,0.0042,-0.0044,0.0055,-0.0046,0.0007,-0.0053,-0.0006,-0.0013,0.0029,-0.0021,0.0057,-0.0034,0.0013,-0.0049,0.0006,-0.0049,0.0009,-0.0048,0.0015,-0.0044,0.0032,-0.0031,0.0045,-0.0051,0.0033,-0.0026,0.002,-0.0029,0.0021,-0.0056,0.0017,-0.0033,0.0014,-0.0029,0.0041,-0.002,0.003,-0.0021,0.0038,-0.0037,0.0031,-0.0046,0.0073,-0.0067,0.0035,-0.0033,0.0034,-0.0044,0.0029,-0.0034,0.0024,-0.0038,0.0047,-0.0034,0.0018,-0.0027,0.0041,-0.005,0.003,-0.0053,0.0091,-0.0064,0.0022,-0.0031,0.0032,-0.0041,0.0013,-0.0043,0.0103,-0.0006,0.0069,-0.0061,0.0018,-0.0087,-0.0003,-0.0034,0.005,-0.0049,0.0047,-0.009,0.0022,-0.0055,0.0044,-0.0018,0.008,-0.0008,0.0093,-0.0032,0.0066,-0.0091,0.0018,-0.0084,0.0052,0.0008,0.0072,-0.0023,0.0097,-0.0077,0.0037,-0.0125,-0.002,-0.0085,0.003,-0.0094,0.0058,-0.0032,0.0098,-0.0049,0.007,-0.0056,0.0096,0.0007,0.016,-0.0025,0.0083,-0.0036,0.0099,-0.0067,0.0071,-0.015,0.0039,-0.0113,0.0056,-0.0127,0.0006,-0.0235,0.0129,-0.0029,0.035,0.0019,0.0194,-0.0699,0.0715,-0.0113,0.0228,0.0105,0.0529,-0.0381,0.0194,-0.0397,-0.0183,-0.0137,0.004,-0.0027,0.0206,-0.0141,0.0237,-0.0124,0.0477,-0.0111,0.0335,-0.0158,0.0182,-0.0285,0.0247,-0.0133,0.0322,-0.0181,0.0185,-0.0247,0.0277,-0.0143,0.0343,-0.0161,0.0203,-0.0637,0.0154,-0.0462,-0.0023,-0.0094,0.0372,-0.018,0.0255,-0.0388,0.0263,-0.0102,0.0244,0.0093,0.054,-0.0259,0.0551,-0.0275,0.0095,-0.071,0.0056,-0.0384,0.013,-0.0147,0.0127,-0.0128,0.0131,-0.0094,0.0117,0,0.0192,-0.0107,0.0828,-0.0298,0.0112,-0.0609,-0.008,-0.0502,0.0179,0.0169,0.0437,0,0.0367,-0.005,0.0254,-0.0076,0.0263,-0.0156,0.0159,-0.0087,0.0224,-0.0455,0.0115,-0.0439,0.0042,-0.0203,0.0152,0.0089,0.0244,0.0037,0.028,-0.0168,0.0076,-0.014,0.0042,-0.0003,0.0158,-0.0052,0.0184,-0.0075,0.0069,-0.0167,0.0096,-0.0056,0.0248,-0.0062,0.0074,-0.0107,0.0062,-0.009,-0.0009,-0.0096,0.0039,-0.0106,0.0045,-0.0077,0.0057,-0.0175,0.004,-0.007,0.0131,-0.0027,0.0143,-0.0075,-0.0017,-0.0069,-0.0019,-0.0086,0.0028,-0.0029,0.0055,-0.0123,-0.0037,-0.0076,-0.0007,-0.0085,-0.0004,-0.006,0.0036,-0.0052,0.0008,-0.0089,0.002,-0.0063,0.0027,-0.0027,0.0029,-0.0024,0.0018,-0.0043,-0.0017,-0.0122,-0.0009,-0.0087,-0.0022,-0.004,-0.001,-0.0071,-0.0021,-0.0078,-0.0033,-0.0057,0.0006,-0.0005,0.0027,-0.0038,0.0031,-0.0051,-0.0016,-0.0032,0.0002,0.0003,0.0061,-0.0005,0.0054,-0.0044,0.0011,-0.0045,-0.002,-0.0056,0.0005,-0.0026,0.0011,-0.0054,0.0001,-0.0042,0.0011,-0.0049,0.0007,-0.0001,0.0038,-0.0014,0.0027,-0.0023,-0.0009,-0.0032,0.0011,0.0007,0.0043,-0.0013,0.0038,-0.0034,-0.0007,-0.0022,0.0031,0.0015,0.0033,-0.0011,0.0022,-0.0034,0.0009,-0.0027,-0.0003,-0.0038,-0.0008,-0.0004,0.0025,-0.0028,0.0008,-0.0025,0.0014,-0.0025,0.0011,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.0008,0.0023,-0.0006,0.0016,-0.0023,0.001,-0.0027,-0.0006,-0.0036,-0.0016,-0.0026,0.0004,-0.0019,0.0001,-0.002,-0.0005,-0.0024,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.0004,-0.003,-0.002,-0.0027,-0.0016,-0.0034,-0.0021,-0.0025,-0.0014,-0.0022,-0.0003,-0.0011,0.0004,-0.0017,0.0003,-0.0018,-0.0001,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0004,-0.0031,-0.001,-0.004,-0.0025,-0.004,-0.0008,-0.0028,-0.0004,-0.0034,-0.0006,-0.0037,-0.002,-0.0033,-0.0018,-0.0022,-0.0002,-0.0014,0.0003,-0.0014,-0.0001,-0.0013,0,-0.0011,0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0026,-0.0007,-0.0029,-0.0019,-0.0027,-0.0014,-0.0016,-0.0009,-0.0021,-0.0006,-0.0015,-0.0003,-0.0021,-0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0017,0.0004,-0.002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0013,-0.0001,-0.0011,0.0002,-0.0017,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0002,0.0006,0.0004,0.0014,0.0004,0.0012,0.0007,0.002,0.0002,0.0025,-0.0002,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0008,0,0.0011,0.0011,0.0016,0.0008,0.0018,0.0005,0.0015,0.0004,0.0018,0.0001,0.0016,-0.0003,0.0012,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0013,0,0.0018,-0.0002,0.0016,0,0.0012,0.0003,0.0013,0.0005,0.0014,0.0007,0.0016,0.0004,0.0014,0.0006,0.0016,0.0011,0.0016,0.0006,0.0016,0.0003,0.0011,-0.0003,0.0006,0.0002,0.0009,0,0.0012,0.0003,0.0012,0.0003,0.0009,0.0006,0.0011,0.0007,0.0016,0.0004,0.0011,0.0003,0.0011,0.0003,0.0014,0.0005,0.0015,0.0003,0.0011,0,0.0009,0,0.0013,0.0003,0.0014,0.0004,0.0008,0,0.0009,0.0001,0.0013,0.0004,0.0011,0.0005,0.0011,0.0003,0.0011,0.0004,0.0011,0.0003,0.0009,0.0001,0.0007,0.0003,0.0009,0.0001,0.0007,0.0001,0.001,0.0002,0.0007,0.0001,0.0008,0,0.0011,0.0001,0.0007,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0008,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0009,0.0003,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0006,0,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان سخت گام تنیس, کفش خرد کردن در خشک برگ های مرده و شاخ و برگ باقی مانده است.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم