نسخه جدید سایت با سرعت بالاتر و بهره وری بهتر به صورت آزمایشی راه اندازی شد. جهت رفتن به نسخه جدید کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر

دانلود صدای فولی, قدم به قدم تا وقتی که سنگ مرمر ...

تنها انسان قدم به قدم زنی بر روی سنگ مرمر کاشی با شن.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۴ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0023,0.001,-0.0032,0.0034,-0.0022,0.0005,0.0002,0.0022,-0.0002,0.0009,0,0.0008,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0009,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0016,0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0018,0.0031,-0.0012,0.0019,-0.0017,0.0016,-0.0014,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,0,0.0006,-0.0004,0.0007,0,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,-0.0016,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0007,0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0011,0,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0014,-0.0007,0.0009,0,0.001,0.0005,0.0013,0.0005,0.0015,0.0003,0.0013,0,0.0013,-0.0003,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0002,0.001,-0.0049,0.0021,-0.0044,0.0057,-0.0034,0.0029,-0.0013,0.0006,-0.0029,0.0007,-0.0014,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0055,0.0015,-0.0064,0.0054,-0.0004,0.0061,-0.0048,0.0031,-0.0013,0.003,-0.0016,0.0009,0,0.0023,0.0002,0.0027,-0.0759,0.0001,-0.1176,-0.0685,-0.0633,0.0955,0.0681,0.0973,0.0433,0.0879,-0.0082,0.0408,-0.0154,-0.0043,-0.0066,0.0137,-0.0131,0.0148,-0.0217,-0.0048,-0.0209,-0.0006,-0.0165,-0.0056,-0.0136,0.0047,0.0036,0.0111,0.0102,0.0178,-0.0037,0.0108,-0.006,-0.0021,0,0.0059,0.0016,0.0117,-0.0128,0.0105,-0.0265,-0.0097,-0.0455,-0.0227,-0.0473,-0.0229,-0.0272,-0.0101,-0.0142,0.0017,-0.0027,0.0066,-0.0137,0.0029,-0.0134,-0.0031,-0.0067,-0.0013,-0.0033,0.0086,-0.0099,0.0065,-0.0392,0.0022,-0.0469,0.0009,-0.0159,0.0028,-0.0169,0.0642,0.0108,0.0634,0.0193,0.0595,0.0309,0.0562,0.0201,0.0283,-0.0045,0.0224,-0.0137,-0.0011,-0.0027,0.0001,-0.0063,-0.0003,0.0011,0.0115,0.0017,0.0063,-0.0086,0.006,-0.0088,0.0096,0.0064,0.017,0.0015,0.0081,-0.0023,0.0072,-0.022,-0.0034,-0.0306,-0.0229,-0.0367,-0.0246,-0.0427,-0.0304,-0.0491,-0.0306,-0.0419,0.0033,0.0027,0.0256,0.0177,0.0257,0.0228,0.0308,0.0046,0.0215,-0.0013,0.0087,-0.0101,0.0087,-0.01,0.0082,0.0006,0.0043,-0.0091,-0.0001,-0.0104,-0.0044,-0.0068,0.0024,0.0066,0.0168,0.0117,0.02,0.0173,0.0304,0.0095,0.0285,0.0127,0.0204,-0.0024,0.0144,-0.0113,-0.0038,-0.0213,-0.0102,-0.0282,-0.0121,-0.0138,-0.0027,-0.0165,-0.006,-0.0057,-0.0009,-0.0055,0.0074,-0.0084,0.0041,-0.0057,0.0083,-0.0129,0.0057,-0.0055,0.0119,0.006,0.0163,-0.0114,0.0092,-0.0077,0.003,-0.0115,0,-0.0096,-0.0026,-0.0056,0.0059,-0.0035,0.0088,-0.0037,0.0031,0.0002,0.0057,-0.0061,0.001,0.0002,0.0071,0.0051,0.0132,-0.0039,0.0071,0.0022,0.0141,0.0071,0.0152,-0.0093,0.0096,-0.0102,-0.0021,-0.005,0.0023,0.0012,0.0221,0.008,0.0239,-0.0054,0.0081,-0.0065,0.0015,-0.0049,0.0023,-0.0038,0.0009,-0.0026,0.004,-0.0132,0.0019,-0.0055,0.0104,0.005,0.011,-0.0089,0.0081,-0.0128,-0.0085,-0.0139,-0.0072,-0.0198,-0.0016,-0.0079,0.0065,0.0012,0.0084,-0.0016,0.0075,-0.0031,0.0111,-0.0011,0.0119,-0.0035,0.0016,-0.0065,-0.0012,-0.0071,-0.0044,-0.0073,-0.0036,-0.0052,-0.0016,-0.0025,0.0037,-0.0021,0.0142,-0.0048,0.0055,-0.0065,0.0068,-0.0079,0.0048,-0.0013,0.0043,-0.0064,0.0029,-0.0007,0.0087,0.0019,0.0066,-0.0013,0.0067,-0.0035,0.0042,-0.0075,-0.0023,-0.0075,-0.0014,-0.0135,-0.008,-0.0119,-0.0045,-0.0031,0.003,-0.0017,0.0041,-0.0005,0.0029,-0.0063,0.002,-0.0048,0.0013,-0.0049,-0.0024,-0.0096,-0.004,-0.0093,-0.0049,-0.007,0.0016,0.0004,0.005,0.0046,0.008,0.003,0.0085,-0.0009,0.0063,-0.0009,0.0055,-0.0042,0.0013,-0.0079,0.0004,-0.0049,0.0064,0.0015,0.0059,0.0063,0.0133,0.0049,0.0151,-0.0046,0.0052,-0.0049,-0.001,-0.005,0.001,-0.0052,0.0004,0.0011,0.0073,-0.0024,0.0019,-0.0024,0.0033,-0.0033,0.0006,-0.0095,-0.002,-0.0117,-0.0079,-0.0108,-0.0057,-0.007,-0.0018,-0.0098,-0.0015,-0.0049,0.0011,-0.0048,-0.0011,-0.0043,0.0013,-0.0059,-0.001,-0.007,-0.0027,-0.0042,-0.0015,-0.0033,0.0023,0.0008,0.0034,-0.0023,0.0027,0.0003,0.0082,0.0004,0.0058,0.0005,0.0034,0.0009,0.0064,0.0011,0.0049,0.0036,0.0056,0.0004,0.0038,0.002,0.0049,0.0007,0.007,0.001,0.0026,-0.0011,0.0029,-0.0003,0.0019,-0.0011,0.0054,-0.0029,0.0027,-0.0061,0.0079,-0.0033,0.0033,-0.0107,0.002,-0.0096,0.0026,-0.0092,0.007,-0.0072,0.0121,-0.0043,0.0017,-0.0002,0.0054,-0.0042,0.002,-0.0053,0.0063,-0.0051,0.0036,0.0001,0.0069,0.001,0.0074,0,0.0023,0.0006,0.0031,-0.0016,0.0021,0.0021,0.0075,0.003,0.0075,0.001,0.0049,-0.001,0.0023,-0.0009,0.0008,-0.0017,0.0007,-0.0008,0.0023,0.0002,0.0034,-0.0001,0.0033,0.0004,0.0029,0.0012,0.0033,-0.0004,0.0017,-0.0026,0,-0.0035,0.0026,-0.0015,0.0006,-0.0009,0.0025,-0.0003,0.0026,-0.0011,0.0004,-0.0016,0.0006,-0.0029,0.0002,-0.0032,-0.0004,-0.0033,-0.0016,-0.0032,-0.0004,-0.0025,0.0007,-0.0002,0.0016,0.0012,0.0051,0.0004,0.0025,0.0018,0.0028,-0.0006,0.0018,-0.0042,-0.001,-0.0045,0.0003,-0.0009,0.0013,0.001,0.0022,0.0005,0.0024,-0.001,0.0017,-0.0014,-0.0003,-0.0019,0.0001,-0.0023,-0.0013,-0.0022,-0.001,-0.0034,-0.0015,-0.0039,-0.0011,-0.0041,-0.0013,-0.0039,0.0018,-0.0004,0.0035,-0.0025,0.0002,-0.0022,-0.0001,-0.0015,0.0004,-0.0032,-0.0017,-0.0036,0.0001,-0.0012,0.0001,0.0003,0.0027,0.0019,0.0057,-0.0006,0.0051,-0.0043,0.0033,-0.0031,0.0059,-0.0049,0.0037,-0.002,0.0027,-0.0039,0.0001,-0.0044,0.0016,0.0004,0.0068,-0.0045,0.0005,-0.0034,0.001,-0.0035,0.0003,-0.002,0.001,-0.0004,0.0016,-0.0046,-0.0002,-0.0035,0.0001,-0.0046,-0.0025,-0.0031,0.0021,-0.0031,0.0003,-0.0005,0.0014,0.0002,0.0019,-0.0001,0.0039,0.0001,0.0051,-0.0002,0.0028,-0.0009,0.0039,-0.0031,0.0016,-0.0001,0.0013,0.0007,0.0023,0.0013,0.0049,0.0013,0.0023,-0.0014,0.002,0.0004,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0027,0.0005,-0.0019,0.003,-0.0034,0.0009,-0.0025,0.0017,-0.0009,0.0032,-0.0008,0.0016,-0.0003,0.0019,-0.0004,0.0003,-0.0014,-0.0001,-0.0015,-0.0004,-0.0017,-0.0012,-0.0012,-0.0002,-0.0009,0,-0.0006,0.0009,0.0003,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0022,0.0005,-0.0022,-0.0012,-0.0016,-0.0011,-0.0019,-0.0008,-0.001,-0.0001,-0.0012,-0.0005,-0.0014,-0.0006,-0.0019,-0.0008,-0.002,-0.0014,-0.0027,-0.0021,-0.0027,-0.0023,-0.0028,-0.0019,-0.0025,-0.0018,-0.0023,-0.0014,-0.0012,-0.0002,-0.0009,0.0019,-0.0006,0.002,-0.0003,0.0016,-0.0004,0.0027,0.0002,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0022,0.0015,0.0031,0.0006,0.0023,0.0003,0.0015,0.0001,0.0013,0.0002,0.0014,0.0008,0.0019,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0001,0.0005,0.0006,0.001,0.0007,0.0015,0.0007,0.001,0.0002,0.001,0,0.0005,0,0.0004,0.0001,0.0006,0.0005,0.0008,0.0003,0.0006,0.0002,0.0007,0.0004,0.0007,0.0003,0.0007,-0.0001,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0003,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0009,0.0007,0.0012,0.0002,0.001,0.0008,0.0012,0.0006,0.0009,0.0004,0.0008,0.0004,0.0008,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0.0002,0.0007,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0006,0.0003,-0.0008,0,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0004,0.0004,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,-0.0003,-0.0013,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0012,0,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم زنی بر روی سنگ مرمر کاشی با شن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم