مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس کوتاه تیز گام بر روی سطح شن.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0023,-0.0004,-0.0041,-0.0019,-0.0035,-0.0004,-0.0009,0.0042,0.0038,0.0074,0.0046,0.0078,0.0003,0.0058,-0.0031,0.0007,-0.0039,-0.0012,-0.001,0.0036,-0.0021,0.003,-0.0072,-0.0008,-0.0066,-0.0031,-0.0053,-0.0003,-0.0078,0.0013,-0.0076,0.0044,-0.0033,0.0043,-0.001,0.0064,-0.0052,0.0044,-0.0107,-0.0024,-0.008,0.0031,-0.0029,0.0037,-0.0025,0.0068,0.0019,0.0198,-0.0027,0.0181,-0.0185,0.0029,-0.0286,-0.014,-0.023,-0.0042,-0.0033,0.0239,0.0095,0.032,0.0004,0.0166,-0.0193,-0.0006,-0.0202,-0.0021,-0.0126,0.0072,0.0008,0.0171,-0.004,0.0139,-0.0243,0.0002,-0.0377,0.0003,-0.0179,0.0191,0.0099,0.0314,-0.0056,0.0221,-0.0179,0.0042,-0.0224,0.0038,-0.0028,0.0201,-0.013,0.0155,-0.0198,0.0081,-0.0202,0.0049,-0.0139,0.0159,-0.0181,0.0161,-0.016,0.0069,-0.007,0.0246,-0.001,0.0219,-0.021,0.0082,-0.0293,0.007,-0.0262,0.0051,-0.0332,0.0128,-0.027,0.0109,-0.0229,0.0134,-0.0136,0.0099,-0.0151,0.024,-0.0173,0.0399,-0.0071,0.0319,-0.0188,0.0236,-0.0271,0.0149,-0.0143,0.0211,-0.0019,0.0348,-0.0155,0.0258,-0.0314,0.0113,-0.0489,0.004,-0.0431,0.0109,-0.0069,0.0351,0.0058,0.0462,-0.029,0.0296,-0.0335,0.0016,-0.0195,0.0038,-0.0192,0.013,-0.0191,0.0087,-0.0167,0.0207,-0.022,0.0234,-0.0413,0.0012,-0.0367,0.0117,-0.0253,0.0373,-0.0121,0.0393,-0.0402,0.0006,-0.0622,-0.0149,-0.037,0.035,0.0037,0.0388,-0.0072,0.0504,-0.0229,0.0127,-0.0308,0.0088,-0.0455,-0.0181,-0.0415,0.0095,-0.0012,0.029,0.006,0.0481,-0.0109,0.0351,-0.0235,0.018,-0.0356,-0.0023,-0.0567,-0.0229,-0.0438,0.0064,-0.0126,0.0299,-0.0031,0.0412,-0.0203,0.0311,-0.0061,0.0225,-0.0133,0.023,-0.0338,0.0121,-0.0485,-0.0106,-0.0465,0.0378,-0.0186,0.0301,-0.0146,0.0289,-0.0226,0.0237,-0.0241,0.0175,-0.0187,0.0255,-0.0232,0.0158,-0.0395,0.0275,-0.0244,0.0093,-0.0383,0.0186,-0.0337,-0.0004,-0.035,0.014,-0.0172,0.0229,-0.0034,0.0325,-0.0119,0.0213,-0.0447,-0.0017,-0.0313,0.004,-0.0265,0.0184,0.0002,0.0293,-0.0088,0.0299,-0.0236,0.0359,-0.0467,0.0028,-0.0249,0.0102,-0.017,0.0099,-0.02,0.0122,-0.0275,0.0137,-0.0135,0.0318,-0.0011,0.0316,-0.0089,0.0276,-0.0347,0.0153,-0.0402,-0.0007,-0.0513,-0.0013,-0.0283,0.0019,-0.021,0.0144,-0.0342,0.0131,-0.0212,0.0133,-0.024,0.0149,-0.0115,0.0313,-0.0142,0.026,-0.0159,0.0228,-0.049,-0.004,-0.0403,-0.0134,-0.0237,0.0223,-0.0055,0.0192,-0.0069,0.0158,-0.0276,0.0052,-0.0302,-0.0014,-0.0163,0.0211,-0.0062,0.0239,-0.0235,-0.0033,-0.0284,-0.0064,-0.0182,0.0183,-0.0213,0.017,-0.0211,0.0109,-0.0174,0.0084,-0.0169,0.0097,-0.0112,0.0049,-0.0106,0.0148,-0.0076,0.0179,-0.0197,0.0076,-0.0107,0.0097,-0.0187,0.0083,-0.0223,0.0024,-0.0219,0.0217,-0.0051,0.0145,-0.0248,0.0136,-0.0304,-0.0052,-0.0125,0.0184,-0.0022,0.0167,-0.0087,0.0078,-0.0126,0.0136,-0.0146,0.0095,-0.0309,0.0027,-0.0188,0.0105,-0.0089,0.0156,-0.0093,0.0072,-0.0121,0.0053,-0.0057,0.0141,-0.0196,0.0018,-0.0217,0.0029,-0.0168,0.0096,-0.0065,0.0228,-0.0057,0.0162,-0.0164,0.0103,-0.0121,0.0007,-0.0076,0.0096,-0.0035,0.016,-0.0006,0.0178,-0.0094,0.0094,-0.0102,0.0006,-0.0097,0.0085,-0.0097,0.0046,-0.0054,0.0118,0.0006,0.0165,-0.0052,0.0173,0.0004,0.019,-0.0071,0.013,-0.0118,-0.0005,-0.0108,0.0055,-0.0016,0.0101,0.0029,0.0156,0.0068,0.0188,-0.0002,0.0117,-0.0027,0.0058,-0.0011,0.0092,0.0043,0.0166,-0.0006,0.0134,-0.0032,0.0083,-0.0011,0.0094,-0.0023,0.0092,-0.001,0.008,0.0012,0.0139,0.0024,0.013,-0.0003,0.0103,-0.0035,0.0054,-0.0062,0.0058,-0.0034,0.0063,-0.0025,0.01,0,0.0068,-0.0018,0.0086,0.0033,0.0129,0.0065,0.0166,0.0021,0.0157,0.0053,0.0128,0.0076,0.0138,0.0071,0.015,0.0056,0.0118,0.0038,0.0116,0.0035,0.0097,0.0022,0.0098,0.0012,0.008,0.0061,0.0175,0.0069,0.0167,0.004,0.0101,0.0038,0.0117,0.0021,0.0086,0.0037,0.0079,0.0042,0.0096,0.0014,0.0093,0.0045,0.0086,0.0078,0.015,0.0111,0.0162,0.0065,0.0132,0.0039,0.0085,0.0026,0.0103,0.0049,0.0108,0.0073,0.0106,0.0074,0.0104,0.0047,0.0102,0.0044,0.009,0.0045,0.0078,0.0066,0.0112,0.0084,0.0121,0.0066,0.0106,0.0045,0.0094,0.0033,0.0069,0.0041,0.0077,0.0056,0.0103,0.0076,0.0112,0.0056,0.0105,0.0045,0.0089,0.0028,0.0074,0.0035,0.0073,0.0051,0.0072,0.0068,0.0099,0.0076,0.0105,0.0045,0.0091,0.0022,0.0052,0.0016,0.0058,0.0035,0.0074,0.0055,0.0086,0.0036,0.0081,0.0016,0.0061,0.0014,0.0039,0.0025,0.0056,0.0039,0.0068,0.0055,0.0079,0.0013,0.0065,0.0003,0.0033,0.0013,0.0053,0.0016,0.0056,0.0027,0.005,0.0028,0.0047,0.002,0.0045,0.0004,0.0033,-0.0003,0.0018,-0.0001,0.0035,0.0002,0.0044,0.0015,0.0037,0.0019,0.004,0.0004,0.004,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0029,0.0014,0.0036,0.001,0.003,0.0006,0.0024,-0.0012,0.0011,-0.0034,0,-0.0018,0.002,0.0012,0.0034,-0.0002,0.0026,-0.0004,0.0016,-0.0001,0.0024,-0.0005,0.0021,-0.0012,0.0017,0.0009,0.003,0.0004,0.0033,-0.0001,0.003,-0.0014,0.0035,-0.0016,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0018,0.0014,-0.0027,0,-0.0026,-0.0004,-0.0028,-0.0008,-0.0032,0,-0.0034,0.0019,-0.0036,0.0031,-0.001,0.0024,-0.0015,0.0002,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.003,0.001,-0.0031,0,-0.0029,0.0005,-0.0039,-0.0004,-0.0037,0.0005,-0.0026,0.0006,-0.0018,0.0013,-0.0031,-0.0006,-0.0037,-0.0024,-0.0031,-0.0013,-0.0015,0.0001,-0.0011,0.0014,-0.0021,0.001,-0.0034,0.0007,-0.0042,0.0002,-0.0038,-0.0029,-0.0043,-0.0001,-0.0019,0.0024,-0.0028,0.0009,-0.0024,-0.0003,-0.0031,-0.0011,-0.0031,-0.0002,-0.0027,-0.0001,-0.0022,0.001,-0.002,0.0014,-0.0043,0.0009,-0.0031,-0.0006,-0.0033,0,-0.0029,-0.0005,-0.0029,-0.0011,-0.0028,-0.0006,-0.0037,-0.0001,-0.0041,-0.0001,-0.0035,-0.0002,-0.0026,-0.0002,-0.0024,0.0002,-0.0021,0.0004,-0.0026,-0.0002,-0.0035,-0.0001,-0.005,0.0004,-0.0042,0.0024,-0.0045,-0.0006,-0.004,-0.0005,-0.0033,-0.0012,-0.0034,0.0004,-0.0028,0.0006,-0.0027,-0.0012,-0.0026,-0.0011,-0.0027,-0.0013,-0.0024,-0.0008,-0.0021,-0.0006,-0.0029,-0.0004,-0.0019,-0.0002,-0.0019,0.0007,-0.0017,0.0015,-0.0024,0.0007,-0.004,-0.0014,-0.0037,-0.0019,-0.0031,-0.0013,-0.0027,0.0033,-0.0046,0.0044,-0.0063,0.0029,-0.0019,0.002,-0.0031,0.001,-0.0027,0.0016,-0.0018,0,-0.0014,0.001,-0.0017,0.0038,-0.0056,0.0024,-0.0026,0.001,-0.0027,0.0009,-0.0031,0.0021,-0.0022,0.0013,-0.0033,0.0023,-0.0036,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0018,-0.0022,0.0014,-0.0018,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0018,-0.0021,0.0041,-0.0029,0.0043,-0.0026,0.0032,-0.0027,-0.0008,-0.0023,0.0003,-0.0023,0.0024,-0.0021,0.0028,-0.002,0.0028,-0.0022,0.0019,-0.0006,0.0011,-0.0004,0.0014,-0.0015,0.0047,-0.0027,0.0026,-0.0024,0.0031,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0027,0.0016,-0.0034,0.0004,-0.0029,0.0014,-0.0013,0.002,0,0.0014,-0.0004,0.0026,-0.0008,0.0015,-0.0039,0.0019,-0.003,0.0047,-0.0027,0.0027,-0.0005,0.0024,-0.001,0.0017,-0.0005,0.0021,-0.0002,0.0022,-0.0012,0.0023,-0.0002,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0019,0.0017,-0.0004,0.0019,-0.002,0.0017,-0.0021,0.0014,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.003,0.002,-0.0036,0.0039,-0.0026,0.0029,-0.0015,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0015,-0.0007,0.0016,-0.0006,0.0015,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.001,0,0.0015,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0001,-0.0059,0.0023,-0.0035,0.0034,-0.0016,0.0016,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0027,0.0022,-0.0023,0.002,-0.002,0.0022,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0019,0.0013,-0.0028,0.001,-0.0026,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0014,-0.002,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0013,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0017,-0.0004,-0.0023,-0.0009,-0.0017,0.0003,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0015,-0.0014,-0.0001,-0.0023,-0.0011,-0.0022,-0.0004,-0.0015,0.0009,0,0.0012,-0.0002,0.0016,-0.001,0.0007,-0.0016,-0.0002,-0.0018,-0.0001,-0.0014,0,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.001,-0.0002,-0.0012,-0.0006,-0.0012,-0.0007,-0.0013,-0.0002,-0.001,-0.0002,-0.0033,0.0019,-0.0025,0.0025,-0.0015,0.0015,-0.0015,0,-0.0018,-0.0004,-0.0015,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0013,0.0003,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0,-0.0008,-0.0003,-0.0013,-0.0003,-0.0012,-0.0003,-0.001,-0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0009,0,-0.001,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0008,-0.0002,-0.0008,0,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0018,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.0009,0,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.001,0,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.001,-0.0005,-0.001,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0009,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0008,0,0.0007,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس کوتاه تیز گام بر روی سطح شن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم