مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, لباس, کفش ...

تنها انسان قدم به قدم با کفش لباس clonking پایین بر روی یک توخالی سطح چوب.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0008,-0.0085,0.0099,-0.025,0.0357,-0.0825,-0.0061,-0.0924,-0.0366,-0.0635,-0.0193,-0.0207,0.022,-0.0002,0.0794,0.0737,0.124,0.0127,0.0952,-0.081,0.0085,-0.1259,-0.0821,-0.0952,0.0504,0.0554,0.095,0.0469,0.0849,0.0282,0.0816,-0.0087,0.0281,-0.0065,0.2467,-0.1035,0.179,-0.0624,0.0618,-0.0586,0.0587,-0.1114,-0.0127,-0.137,-0.0376,-0.1171,-0.0582,-0.0715,0.007,0.0095,0.1075,0.0229,0.0773,-0.0061,0.0715,-0.1132,-0.0035,-0.1548,-0.0967,-0.1593,-0.1083,-0.1216,-0.0531,-0.0542,0.0071,-0.0238,0.0191,0.0219,0.1104,0.1135,0.1573,0.1524,0.1712,0.1357,0.164,0.1133,0.1441,0.0626,0.1162,-0.0116,0.0625,-0.0789,-0.0148,-0.0783,-0.0444,-0.1002,-0.0722,-0.0997,-0.0743,-0.0724,-0.0593,-0.0744,-0.0552,-0.0628,-0.0536,-0.0818,-0.0632,-0.0789,-0.0457,-0.0446,0.0084,0.0097,0.0716,0.0456,0.0717,0.0123,0.0477,0.008,0.0254,0.0016,0.0167,0.0181,0.0525,0.0539,0.0939,0.073,0.0967,0.0122,0.0718,-0.0289,0.0114,-0.0522,-0.0302,-0.0704,-0.0526,-0.0706,-0.0425,-0.0402,-0.0213,-0.0229,-0.0195,-0.0321,-0.0233,-0.0368,-0.0305,-0.0364,-0.0234,-0.0267,-0.0181,-0.0175,-0.0094,-0.0088,0.0047,0.005,0.0224,0.0227,0.0257,0.0242,0.0272,0.0281,0.0422,0.0397,0.0438,0.0395,0.0486,0.0308,0.0389,0.0123,0.0312,-0.0155,0.0117,-0.0332,-0.0157,-0.0356,-0.0307,-0.0299,-0.0061,-0.0054,0.007,0.004,0.0095,0.0009,0.006,-0.0056,0.0005,-0.0075,-0.0034,-0.0249,-0.0083,-0.0302,-0.0231,-0.0299,-0.0148,-0.0139,0.008,0.0084,0.0156,0.0145,0.0219,0.0228,0.0337,0.0343,0.0396,0.0269,0.0344,0.0103,0.0267,-0.0014,0.01,-0.0141,-0.0022,-0.014,-0.0093,-0.0088,0.0022,0.0027,0.0083,0.0086,0.0115,-0.0115,0.0099,-0.0247,-0.0122,-0.0285,-0.0247,-0.0274,-0.0178,-0.0173,-0.0101,-0.0096,0.0003,0.0005,0.0024,0.0004,0.0078,0.0082,0.0172,0.0092,0.0162,0.0054,0.009,0.0058,0.0094,0.0031,0.0058,0.0045,0.0065,0.0065,0.0074,0.0031,0.0074,-0.0047,0.0027,-0.0048,0.0014,0.0018,0.0064,0.0001,0.0055,-0.0077,-0.0002,-0.0176,-0.0081,-0.0218,-0.0178,-0.0219,-0.0136,-0.0131,0.0025,0.0023,0.0042,-0.0088,0.002,-0.0126,-0.009,-0.0126,-0.0075,-0.0073,-0.0013,-0.0012,0.0061,0.0063,0.0092,0.0056,0.0091,0.0015,0.0057,-0.0008,0.0013,-0.0016,-0.0009,-0.0009,-0.0001,0,0.0011,0.0011,0.0034,0.0033,0.0037,0.001,0.0038,-0.0045,0.0009,-0.0054,-0.0044,-0.0054,-0.0036,-0.0035,-0.002,-0.0035,-0.0023,-0.0072,-0.0036,-0.0081,-0.0069,-0.0077,-0.0053,-0.0051,0.0017,0.002,0.0058,0.0054,0.0071,0.0015,0.0053,-0.0043,0.0014,-0.0058,-0.0044,-0.0051,-0.004,-0.004,-0.003,-0.0032,-0.0009,-0.0009,0.0035,0.0037,0.0065,0.004,0.0069,0.0008,0.0038,-0.0012,0.0008,-0.0021,-0.0012,-0.0021,-0.0013,-0.0012,0.0036,0.0038,0.0073,0.0071,0.0079,0.0079,0.0086,0.0087,0.0097,0.0078,0.0096,0.0033,0.0077,0.0006,0.0031,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,0.0005,0.0012,0.0013,0.0027,0.0027,0.0037,0.0018,0.0035,-0.0022,0.0017,-0.0046,-0.0023,-0.0054,-0.0046,-0.0054,-0.0051,-0.0051,-0.0033,-0.0032,-0.0025,-0.0025,-0.0001,-0.0001,0.0015,0.0016,0.0035,0.0035,0.0044,0.0044,0.0046,0.0046,0.0053,0.0054,0.007,0.0051,0.007,0.0018,0.005,-0.0012,0.0018,-0.0033,-0.0013,-0.0036,-0.0033,-0.0035,-0.0032,-0.0047,-0.0035,-0.0061,-0.0047,-0.0063,-0.0059,-0.0058,-0.0054,-0.0053,-0.0043,-0.0043,-0.003,-0.0029,-0.0012,-0.0011,-0.0003,-0.0004,0.0002,0.0003,0.0018,0.0019,0.0026,0.0017,0.0026,0.0007,0.0017,-0.0006,0.0007,-0.0023,-0.0006,-0.0029,-0.0024,-0.0034,-0.0029,-0.0038,-0.0034,-0.0035,-0.0027,-0.0026,-0.0009,-0.0008,0.0005,0.0005,0.0012,0.0012,0.0014,0.0014,0.0015,0.0013,0.0016,0.0005,0.0013,-0.001,0.0005,-0.0033,-0.0011,-0.0038,-0.0033,-0.0036,-0.0022,-0.0021,0.0001,0.0002,0.0016,0.0016,0.0018,-0.0004,0.0017,-0.0021,-0.0005,-0.0023,-0.0021,-0.0022,-0.0018,-0.0018,-0.0007,-0.0006,0,0,0.0008,0.0009,0.002,0.002,0.003,0.0031,0.0033,0.0031,0.0033,0.0033,0.0035,0.0032,0.0035,0.0025,0.0032,0.0013,0.0025,0.0003,0.0013,-0.0004,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0008,0.0009,0.0011,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0006,0.0007,0.0012,0.0012,0.0019,0.0019,0.0025,0.0024,0.0026,0.0017,0.0024,0.0007,0.0017,-0.0003,0.0007,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0008,-0.0008,-0.0005,-0.0005,0.0004,0.0004,0.001,0.0002,0.001,-0.001,0.0002,-0.0019,-0.001,-0.0024,-0.0019,-0.0024,-0.0022,-0.0022,-0.0021,-0.0021,-0.002,-0.0019,-0.0015,-0.0015,-0.0006,-0.0006,0.0004,0.0005,0.0012,0.0012,0.0017,0.0016,0.0017,0.0014,0.0016,0.0011,0.0014,0.001,0.0011,0.0004,0.001,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0008,-0.0006,-0.0013,-0.0008,-0.0017,-0.0013,-0.002,-0.0017,-0.0025,-0.0021,-0.0026,-0.0025,-0.0025,-0.0022,-0.0021,-0.0014,-0.0013,-0.0003,-0.0002,0.0007,0.0007,0.0012,0.0011,0.0013,0.0006,0.0011,0.0002,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0004,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0004,0.0004,0.0008,0.0008,0.0012,0.0012,0.0016,0.0016,0.0017,0.0013,0.0017,0.0006,0.0013,0.0002,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0001,0.0001,0.0006,0.0006,0.001,0.0011,0.0015,0.0016,0.0018,0.0016,0.0018,0.0013,0.0016,0.0011,0.0013,0.0009,0.001,0.0007,0.0009,0.0004,0.0007,-0.0001,0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0012,-0.001,-0.0012,-0.0011,-0.0011,-0.0008,-0.0008,-0.0002,-0.0002,0.0004,0.0004,0.0008,0.0008,0.0011,0.0011,0.0011,0.0007,0.0011,0.0003,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0008,-0.0009,-0.0008,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0008,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0,0,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با کفش لباس clonking پایین بر روی یک توخالی سطح چوب.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم