مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

فولی تولید تک انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس پله آرام در یک توخالی کف چوب
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0073,0.001,-0.0159,-0.0084,-0.0148,-0.0117,-0.0138,-0.0127,-0.0136,-0.0031,-0.0023,0.0136,0.0093,0.0169,0.0032,0.0085,0,0.0031,-0.005,-0.0002,-0.0046,-0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0001,-0.0038,-0.0017,-0.0024,0.0034,0.0005,0.0049,-0.0049,0,-0.007,-0.0051,-0.0069,-0.0053,-0.006,-0.0044,-0.0042,-0.0034,-0.0035,0.0039,-0.0032,0.0042,-0.0066,-0.0034,-0.0091,-0.0067,-0.0139,-0.0093,-0.0135,-0.0083,-0.0079,-0.0025,-0.0044,-0.0025,-0.004,-0.002,-0.0018,0.0026,0.0028,0.004,0.0042,0.008,0.0084,0.0144,0.0146,0.0164,0.0144,0.0161,0.0162,0.0224,0.0229,0.0273,0.0232,0.0272,0.0229,0.0254,0.0249,0.0255,0.0221,0.0248,0.0199,0.022,0.0201,0.0262,0.0265,0.0304,0.0309,0.0412,0.0417,0.0471,0.0453,0.0462,0.0437,0.0456,0.0388,0.0434,0.0322,0.0385,0.0255,0.0314,0.01,0.0247,-0.006,0.0091,-0.0136,-0.007,-0.0123,-0.0045,-0.0039,0.0013,-0.0341,-0.0025,-0.0402,-0.0355,-0.0602,-0.0417,-0.0603,-0.0308,-0.0279,0.0025,0.0044,0.0164,0.0162,0.0183,0.0107,0.0161,0.0012,0.0097,-0.0079,0.0015,-0.0104,-0.0087,-0.0165,-0.0099,-0.0157,-0.0131,-0.0128,-0.0089,-0.0158,-0.0088,-0.0325,-0.0167,-0.0403,-0.0332,-0.0595,-0.0413,-0.0619,-0.0599,-0.0631,-0.0593,-0.0587,-0.0432,-0.0419,-0.0241,-0.0232,-0.0019,-0.0007,0.0178,0.0136,0.0183,0.0089,0.0131,0.0106,0.0188,0.0167,0.0183,0.0121,0.0168,-0.0025,0.0118,-0.0055,-0.0032,-0.0046,-0.0036,-0.0049,-0.0039,-0.0038,-0.001,-0.0051,-0.0015,-0.0058,-0.0051,-0.0095,-0.0059,-0.0105,-0.0052,-0.0045,0.0007,-0.0079,0.0005,-0.0142,-0.0084,-0.0149,-0.0137,-0.0157,-0.0132,-0.0178,-0.0159,-0.018,-0.0132,-0.0126,0.001,0.0018,0.0069,0.0069,0.0102,0.0097,0.0103,0.0091,0.0108,0.0037,0.0088,-0.0023,0.0035,-0.0061,-0.0027,-0.0123,-0.0063,-0.0152,-0.0127,-0.0145,-0.0057,-0.0049,0.01,0.0107,0.02,0.0203,0.0259,0.0261,0.0281,0.0274,0.029,0.0221,0.0273,0.0194,0.0218,0.0195,0.0226,0.0227,0.0253,0.0247,0.026,0.0258,0.0268,0.0218,0.0268,0.0127,0.0211,0.009,0.0124,0.0039,0.0089,0.0037,0.0045,0.0039,0.0049,0.0011,0.0049,-0.0002,0.0008,-0.0065,-0.0003,-0.0175,-0.0073,-0.0184,-0.0165,-0.0162,-0.0091,-0.0087,-0.0027,-0.005,-0.0023,-0.0105,-0.0052,-0.0121,-0.0107,-0.0105,-0.0044,-0.0041,0.0026,0.0032,0.0106,0.0097,0.0117,-0.0001,0.0093,-0.0079,-0.0006,-0.0142,-0.0082,-0.016,-0.0145,-0.0143,-0.0078,-0.0075,-0.0026,-0.0023,0.0031,0.0035,0.0063,0.0033,0.0059,0.0025,0.0033,-0.0019,0.0024,-0.0073,-0.0023,-0.0124,-0.0075,-0.0168,-0.0126,-0.0172,-0.0145,-0.0142,-0.0081,-0.0078,-0.0027,-0.0024,-0.0003,-0.0013,-0.0004,-0.0013,0.0002,0.0004,0.0036,0.0038,0.007,0.0071,0.0077,0.0078,0.0081,0.0079,0.0082,0.0063,0.0078,0.002,0.0062,-0.0055,0.0016,-0.0073,-0.0058,-0.0071,-0.0041,-0.004,-0.0001,0.0001,0.0043,0.0045,0.0072,0.0073,0.008,0.0021,0.0072,-0.0055,0.0017,-0.0096,-0.0059,-0.0101,-0.0097,-0.01,-0.0089,-0.0089,-0.0075,-0.0074,-0.0062,-0.0062,-0.0032,-0.0029,0.0004,0.0004,0.0025,0.0026,0.0039,0.0016,0.0039,-0.004,0.0014,-0.0081,-0.0043,-0.0089,-0.0081,-0.0089,-0.0078,-0.0077,-0.005,-0.0048,-0.001,-0.0008,0.0025,0.0027,0.0044,0.0045,0.0053,0.0054,0.006,0.0061,0.0065,0.0054,0.0065,0.0015,0.0052,-0.0015,0.0013,-0.003,-0.0016,-0.0036,-0.0031,-0.0036,-0.0027,-0.0027,-0.0016,-0.0016,-0.0008,-0.0007,0.0008,0.0009,0.0032,0.0033,0.0041,0.0036,0.0042,0.0018,0.0035,0.0006,0.0017,0.0003,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0009,-0.0007,-0.0007,0.0007,0.0008,0.003,0.0031,0.0041,0.0039,0.0041,0.0024,0.0039,0.0002,0.0023,-0.0016,0.0001,-0.0035,-0.0017,-0.0037,-0.0035,-0.0035,-0.0029,-0.0029,-0.0017,-0.0017,0.0001,0.0002,0.0011,0.0011,0.0013,0.0005,0.0011,0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0004,-0.0004,0.0002,0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0006,0.0006,0.0015,0.0015,0.0021,0.0021,0.0023,0.0022,0.0023,0.0023,0.0029,0.003,0.0032,0.0032,0.0033,0.0033,0.0036,0.0031,0.0036,0.003,0.0031,0.0027,0.003,0.0015,0.0026,0.0004,0.0015,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0006,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0008,-0.0005,-0.0015,-0.0009,-0.0018,-0.0015,-0.0023,-0.0018,-0.0026,-0.0023,-0.0026,-0.0022,-0.0021,-0.0014,-0.0013,-0.0003,-0.0003,0.0003,0.0004,0.0008,0.0005,0.0008,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0007,-0.0011,-0.0007,-0.0014,-0.0011,-0.0017,-0.0014,-0.0018,-0.0017,-0.0019,-0.0018,-0.002,-0.0019,-0.0021,-0.002,-0.002,-0.0016,-0.0016,-0.0007,-0.0007,0.0004,0.0004,0.0014,0.0014,0.0019,0.0019,0.0021,0.0021,0.0022,0.0017,0.0021,0.0012,0.0017,0.0009,0.0012,0.0008,0.0009,0.0009,0.0009,0.0009,0.001,0.0009,0.001,0.001,0.0011,0.0011,0.0013,0.001,0.0013,0.0005,0.001,0.0002,0.0005,0,0.0002,0,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0004,0.0004,0.0005,0.0005,0.0006,0.0005,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0004,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0009,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0007,-0.0009,-0.0008,-0.001,-0.0009,-0.001,-0.0009,-0.0009,-0.0007,-0.0007,-0.0005,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0006,-0.0005,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0005,0.0005,0.0005,0.0005,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0006,0.0005,0.0006,0.0005,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
فولی تولید تک انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس پله آرام در یک توخالی کف چوب
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم