مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, دو STE ...

دو قدم به قدم با کفش های تنیس و یا plimsolls پاشش پایین روی سطح کاغذ.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.002,0.0009,-0.0017,0.0022,-0.0018,0.0006,-0.0021,-0.0003,-0.0033,-0.0004,-0.0011,0,0.0004,0.004,-0.0014,0.0041,-0.0009,0.0012,-0.0003,0.0007,0,0.002,0.0002,0.0022,-0.0006,0.0031,-0.0014,0.0029,-0.0007,0.0011,0.0002,0.0057,-0.0024,0.0009,0.0006,0.0028,-0.0022,0.003,-0.0001,0.0041,-0.0036,0.0042,-0.0017,0.0057,-0.0007,0.0051,-0.001,0.0019,-0.0012,0.0018,-0.0015,0.0047,-0.0002,0.0024,-0.0045,0.0016,-0.0034,0.0091,-0.0095,0.0008,-0.0087,0.0028,-0.0134,-0.0075,-0.0148,0.0022,-0.0106,-0.0046,-0.0167,-0.0033,-0.0119,-0.0079,-0.011,-0.0025,-0.0029,0.0007,-0.0007,0.0038,0.0013,0.0037,0.0017,0.0027,0.0022,0.003,0.002,0.0038,0.0021,0.0038,0.003,0.0051,0.0027,0.0051,0.0022,0.0037,0.0026,0.0043,0.0032,0.0047,0.0032,0.0042,0.0031,0.0038,0.0022,0.0037,-0.0004,0.0025,-0.0027,-0.0009,-0.0025,-0.0019,-0.0025,-0.0008,-0.0016,-0.001,-0.0018,-0.0007,-0.0017,-0.0007,-0.0014,-0.0004,-0.0009,0.0009,0.0006,0.0012,0.001,0.0015,0.0006,0.0016,-0.0001,0.0016,0.0002,0.001,0.0004,0.0011,-0.0001,0.0006,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0027,0.001,0,0.0013,-0.0198,0.0057,-0.0547,0.0869,-0.043,0.0285,-0.027,0.041,-0.0262,0.0304,-0.0136,0.0181,-0.0132,0.0122,-0.0183,0.019,-0.0341,0.0405,-0.0043,0.0123,-0.0573,0.012,-0.0443,0.0998,-0.0521,0.022,-0.0322,0.074,-0.011,0.0181,-0.0169,0.023,-0.0154,0.0116,-0.0057,0.006,-0.0079,0.0088,-0.0085,0.0096,-0.0029,0.005,-0.004,0.007,-0.0119,0.011,-0.0117,0.0132,-0.003,0.0134,-0.0087,0.0168,-0.0093,0.0177,-0.0117,0.0191,-0.0128,0.0081,-0.0012,0.0073,-0.0022,0.0083,0.0014,0.0044,-0.0014,0.0043,-0.0032,0.0085,-0.0015,0.0062,-0.003,0.0031,-0.004,0.0039,-0.0026,0.0026,-0.004,0.0038,-0.0029,0.0013,-0.0048,0.0024,-0.0037,0.0014,-0.0011,0.0046,-0.0042,0.0031,-0.0016,0.0038,-0.0002,0.0025,-0.0024,0.0039,-0.0038,0.0055,-0.005,0.0027,-0.0017,0.0048,-0.0028,0.0016,-0.0003,0.0016,-0.001,0.0005,-0.0019,0.0015,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0033,-0.0005,0.0026,-0.0027,0.0028,-0.0001,0.0023,-0.0019,0.0024,-0.0006,0.0029,-0.0019,0.0021,-0.0005,0.0014,0.0011,0.0033,0,0.0029,-0.0002,0.0036,-0.0007,0.0025,-0.0017,0.0029,-0.0026,0.0031,-0.0019,0.0022,-0.0003,0.0024,-0.0015,0.0005,-0.0022,0.0014,-0.0024,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.0011,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0011,0.0002,0.0011,0.0003,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0014,0,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0016,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0023,0.002,-0.0017,0.0021,-0.0014,0,-0.001,0,-0.0009,0.0002,-0.0011,0,-0.0017,0.0013,-0.0021,0.0011,-0.0042,0.0038,-0.0029,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.0064,0.0086,-0.0064,0.0033,-0.0034,0.004,-0.0029,0.0075,-0.0053,0.0055,-0.0035,0.0025,-0.0027,0.0008,-0.0023,0.0011,-0.0019,0.0023,-0.0025,0.002,-0.0048,0.0043,-0.0034,0.0026,-0.0037,0.0035,-0.0053,0.0023,-0.0064,-0.0001,-0.0089,0.003,-0.0213,-0.0005,-0.0379,0.0861,-0.0434,0.0734,-0.0694,0.0922,-0.1075,0.0798,-0.0497,0.0553,-0.0512,0.0789,-0.065,0.0474,-0.1236,0.2758,-0.0671,0.0717,-0.0269,0.0231,-0.0778,0.0579,-0.0864,0.0578,-0.14,0.0851,-0.0708,0.0145,-0.0314,0.0015,-0.0267,-0.0004,-0.0242,0.0085,-0.0134,-0.0001,-0.0139,0.0066,-0.0113,0.0093,-0.0117,0.0102,-0.0117,0.0177,-0.0049,0.0124,-0.0111,0.0132,-0.0042,0.0166,-0.0173,0.0166,-0.0485,0.0461,-0.009,0.0211,-0.0121,0.0387,-0.0013,0.0234,0.0028,0.022,-0.0036,0.015,-0.0042,0.0107,-0.0025,0.0037,-0.0038,0.0057,-0.0028,0.0044,-0.004,0.0044,-0.0042,0.0048,-0.0023,0.0033,-0.0036,0.0036,-0.0055,0.0059,-0.0021,0.0063,-0.0008,0.008,-0.0046,0.0078,-0.0035,0.0083,-0.0036,0.0089,-0.0017,0.0042,0,0.0039,-0.0026,0.0055,-0.0032,0.005,-0.0043,0.0053,-0.0031,0.0092,-0.0016,0.0042,-0.0039,0.0042,-0.0001,0.0053,-0.0037,0.0053,-0.0049,0.0075,-0.0018,0.0023,-0.0013,0.0051,-0.0034,0.0048,-0.001,0.0032,-0.0016,0.0056,0.0006,0.0068,-0.0001,0.0097,0.0014,0.0089,-0.0009,0.0122,-0.0042,0.0195,-0.0005,0.0107,0.0015,0.0079,0.0038,0.0067,0.0021,0.0079,0.0026,0.0082,0.0037,0.0072,-0.0008,0.0072,0.0016,0.0111,0.0023,0.0068,0.004,0.0067,0.004,0.0063,0.0036,0.0067,0.0033,0.0068,0.0028,0.0053,0.0025,0.0064,0.0023,0.0051,0.0019,0.0057,0.0023,0.0049,0.0026,0.0054,0.0033,0.0051,0.0028,0.0051,0.0021,0.0045,0.0024,0.0047,0.0022,0.0046,0.0024,0.0042,0.0027,0.0039,0.0027,0.0044,0.0027,0.0049,0.003,0.0039,0.0029,0.0047,0.0032,0.0048,0.0026,0.0041,0.0026,0.0035,0.0026,0.004,0.0031,0.0042,0.0028,0.0035,0.0023,0.0035,0.0015,0.0035,0.0008,0.0023,0.001,0.0023,0.0007,0.0019,0.0005,0.0016,0.0008,0.0022,0.0005,0.0018,0.0005,0.0018,0.0003,0.0032,0.0004,0.002,0.0007,0.0017,0.0006,0.0017,0.0008,0.0018,0.0008,0.0016,0.0005,0.0013,0.0005,0.0012,0.0004,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0012,-0.0002,-0.001,0,-0.0009,-0.0001,-0.0015,-0.0005,-0.0015,-0.0008,-0.0013,-0.0008,-0.0019,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.001,-0.0006,-0.002,0.0011,-0.0013,-0.0004,-0.0013,-0.0004,-0.0016,-0.0011,-0.0018,-0.0011,-0.0018,-0.0013,-0.0015,-0.0009,-0.0017,-0.0011,-0.0016,-0.0012,-0.0017,-0.0014,-0.0016,-0.0011,-0.0015,-0.0012,-0.0014,-0.0007,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.001,0,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0,-0.001,-0.0003,-0.001,-0.0007,-0.0013,-0.0008,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0014,0.0007,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.0011,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0007,-0.0009,-0.0005,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0011,-0.0001,-0.001,-0.0006,-0.0009,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0005,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0004,0.0002,0.0004,0.0003,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,0.0002,0.0006,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0,0.0007,0,0.0009,0.0003,0.0007,0.0004,0.0006,0.0003,0.0006,0.0003,0.0005,0.0002,0.0005,0.0004,0.0007,0.0002,0.0007,0.0004,0.0007,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
دو قدم به قدم با کفش های تنیس و یا plimsolls پاشش پایین روی سطح کاغذ.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم