مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, گل, جنگل, ...

فولی تولید تک انسان قدم به قدم پله روی squelchy کف جنگل
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,0,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0005,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0.0017,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0008,0.0003,0.0007,0.0005,0.0009,0,0.0005,0.0003,0.0007,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0006,0.0001,0.001,0.0004,0.0012,0.0006,0.0011,0.0005,0.0013,0.0006,0.0012,0.0006,0.001,0.0005,0.001,0.0006,0.0009,0.0002,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0009,-0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0006,0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0006,0,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0012,-0.0002,-0.0014,0,-0.0015,0.0001,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0028,-0.001,0.0013,0.0003,0.001,0.0003,0.0017,0.0001,0.0018,0.0001,0.0012,-0.0003,0.0019,0,0.0015,0.0002,0.0008,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0005,0,0.0013,-0.0007,0.0005,0.0003,0.0012,-0.0006,0.001,-0.001,0.0018,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0002,-0.0012,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0018,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0016,0.0006,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0017,0.0001,-0.0019,0.0016,-0.0013,-0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0009,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0008,0.0004,0.0008,-0.0003,0.0012,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0007,0,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0015,-0.0008,0.0012,0,0.001,0.0001,0.0007,0.0005,0.0015,0.0005,0.0015,0.0005,0.0013,0.0003,0.001,0.0001,0.0012,0.0002,0.0013,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0012,0.0019,-0.0002,0.0011,0,0.001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.001,0,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0015,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0013,-0.0003,-0.002,0.0003,-0.0023,-0.0009,-0.0022,-0.0009,-0.002,0.0001,-0.0018,-0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.001,0.0003,-0.0011,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0009,-0.0005,0,-0.0004,0.0003,-0.0015,0.0004,-0.0018,0.001,-0.0009,-0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0001,0.0001,0.0011,-0.0003,0.0002,-0.0019,0.0006,0.0001,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0003,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,0,0.0008,0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0018,0.0022,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0008,0.002,-0.0025,0.0001,-0.0017,0.0001,-0.0016,0.0006,-0.0012,0.0004,-0.0008,0.0014,-0.0009,-0.0002,-0.0015,-0.0006,-0.0009,0.0021,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0008,0.0001,0.001,0.0005,0.0014,0.0002,0.0013,0.0005,0.0023,0.0001,0.0021,0.0005,0.0014,0,0.0009,0.0001,0.0009,0.0006,0.0015,0.0008,0.0015,0.0004,0.0013,0.0004,0.0014,-0.0002,0.0016,-0.0001,0.0016,-0.0004,0.0016,0,0.002,0.0003,0.0022,0,0.002,-0.0004,0.0013,-0.0002,0.0014,-0.0002,0.001,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0014,0,0.0013,-0.0003,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0016,0.0007,-0.0012,-0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0015,0.0013,-0.001,-0.0001,-0.0012,-0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0013,0,-0.0013,-0.0001,-0.0016,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0012,-0.0003,-0.0011,-0.0004,-0.0007,0,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.0015,-0.0002,-0.0009,-0.0003,-0.0011,-0.0005,-0.0009,-0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.0011,-0.0009,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0016,0.0025,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0003,0,0.0024,0,0.0012,0.0003,0.0013,0.0006,0.0012,0.0006,0.0016,0.0006,0.0014,0.0005,0.0012,0.0002,0.0014,0.0002,0.0016,0.0002,0.001,0.0002,0.001,0.0003,0.0014,0.0006,0.001,0.0005,0.0009,0.0003,0.0013,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0019,0.0026,-0.0006,0.002,-0.0001,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0018,0.0013,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0022,0.0008,-0.0016,0,-0.001,0.0006,-0.0023,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0034,0.0037,-0.0037,0.0041,-0.0008,0.0025,-0.0005,0.0013,-0.0027,0.0014,-0.0021,0.002,-0.0025,0.0025,-0.0016,0.002,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.001,-0.0001,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0008,-0.0005,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0.0002,0.0004,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0006,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0005,0.0009,0.0005,0.0009,0.0005,0.0009,0.0005,0.0009,0.0004,0.0007,0.0005,0.0007,0.0004,0.0007,0.0004,0.0005,0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0012,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0003,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0003,0.0003,0.0003,0.0005,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
فولی تولید تک انسان قدم به قدم پله روی squelchy کف جنگل
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم