مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم به سیمان با باقی مانده است.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0002,0.0003,0.0003,0.0004,0.0004,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0027,0,-0.0095,-0.0027,-0.0105,-0.0037,-0.019,0.0025,-0.0165,0.004,-0.0132,0.0035,-0.0138,0.0024,-0.0062,0.0117,-0.0013,0.0104,-0.006,0.0102,-0.0065,0.0112,0.0033,0.0147,-0.0009,0.0185,0.0008,0.0205,-0.0079,0.0093,-0.003,-0.0002,-0.0058,0.0008,-0.0029,0.0047,-0.0019,0.0052,-0.0002,0.0043,-0.007,0.0189,-0.007,0.0014,-0.0064,0.0002,-0.0144,-0.0043,-0.0155,-0.0084,-0.014,-0.0075,-0.0159,0.0013,-0.0126,0.0013,-0.0071,0.0044,-0.0184,0.0083,-0.0245,0.0008,-0.011,0.0127,-0.0151,-0.0024,-0.0406,0.0131,-0.0432,0.0036,-0.022,0.0277,-0.0327,0.0632,-0.062,0.0444,-0.0198,0.0061,-0.0332,0.0097,-0.0723,0.0254,-0.0546,0.0267,-0.0498,0.0367,-0.0642,0.0198,-0.0443,0.0047,-0.0223,0.0174,-0.0175,0.0193,-0.0259,-0.0021,-0.0095,0.021,-0.0469,0.0182,-0.0543,0.006,-0.0535,0.0287,-0.0528,0.0254,-0.038,0.0161,-0.0391,0.0265,-0.0405,0.0184,-0.0171,0.011,-0.016,-0.0018,-0.0192,0.0236,-0.016,0.0196,-0.0203,0.002,-0.011,-0.002,-0.0106,0.009,-0.0141,0.0016,-0.0133,0.004,-0.0138,0.0047,-0.0046,0.0099,-0.0059,0.0087,-0.0076,0.0098,-0.0092,0.012,-0.0087,0.0067,-0.0078,0.0011,-0.0067,0.0075,-0.0168,-0.0098,-0.0483,-0.0174,-0.0507,-0.0316,-0.0335,0.0033,0.0067,0.0399,0.0383,0.0498,0.0353,0.0506,-0.0096,0.0647,-0.0066,0.0092,-0.0045,0.019,-0.0105,0.0096,-0.011,0.0096,-0.0115,0.013,-0.0157,0.0059,-0.0135,0.0116,0.0016,0.0164,0.0011,0.0116,0.0093,0.0119,0.0052,0.0108,0.0031,0.0049,0.0014,0.007,-0.0008,0.0038,0.0022,0.0054,-0.0018,0.0047,-0.001,0.0056,-0.0005,0.0037,-0.0005,0.0027,-0.0014,0.0024,-0.0014,0.0047,0.0035,0.0071,0.0047,0.0105,0.0085,0.0105,0.0067,0.012,0.0046,0.0106,0.0046,0.0067,0.0053,0.0085,0.0063,0.0093,0.0029,0.0076,0.0013,0.0062,0.0018,0.004,0.0044,0.0062,0.0047,0.0078,0.006,0.0087,0.0072,0.0095,0.0039,0.0087,0.0028,0.0065,0.0035,0.0068,0.0044,0.006,0.0042,0.0089,0.0055,0.009,0.0059,0.0078,0.0044,0.0106,0.0031,0.011,0.0057,0.0084,0.0049,0.0067,0.007,0.0097,0.0029,0.0063,0.0034,0.007,0.0047,0.0071,0.0077,0.01,0.006,0.0114,0.0105,0.013,0.0077,0.0133,0.0064,0.0112,0.0064,0.0123,0.0061,0.0082,0.0039,0.008,0.005,0.0071,0.0047,0.0066,0.005,0.0085,0.0006,0.0089,0.0001,0.0065,0.0072,0.0094,0.0035,0.0072,0.0056,0.0091,0.0031,0.0062,0.0016,0.0035,0.0017,0.0038,0.0018,0.0044,0.0015,0.0025,0.0001,0.0023,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0022,-0.0005,0.0021,0.0014,0.0034,0.0015,0.0034,0.0013,0.0019,0.0007,0.0023,-0.0001,0.0016,0.0007,0.0015,0.0015,0.0034,0.0027,0.0037,0.0026,0.0036,0.0031,0.0045,0.0016,0.0029,0.0028,0.004,0.003,0.004,0.0031,0.0039,0.003,0.0045,0.0022,0.0033,0.0021,0.0028,0.0021,0.0027,0.0025,0.0033,0.0032,0.0043,0.0024,0.0043,0.0023,0.0038,0.0012,0.0021,0.0011,0.0019,0.0004,0.0015,0.0001,0.0009,0,0.0012,0.0003,0.0025,0.0002,0.0019,0.0011,0.0017,-0.0002,0.0016,-0.0018,0.0011,-0.0023,0.001,-0.0025,-0.0003,-0.0029,-0.0012,-0.0025,-0.0011,-0.0018,-0.0012,-0.0019,-0.0011,-0.0016,-0.0011,-0.0013,-0.0002,-0.0022,-0.0014,-0.0029,-0.0018,-0.0029,-0.002,-0.0025,-0.0018,-0.0031,-0.002,-0.0034,-0.0024,-0.0025,-0.0015,-0.0026,-0.0016,-0.0037,-0.0016,-0.0034,-0.0026,-0.0037,-0.0031,-0.0031,-0.0026,-0.0025,-0.0019,-0.0022,-0.0009,-0.002,-0.0009,-0.0016,-0.0011,-0.0022,-0.0014,-0.0022,-0.0016,-0.0029,-0.0016,-0.0029,-0.0024,-0.0025,-0.0019,-0.0021,-0.0017,-0.002,-0.0014,-0.0017,-0.0012,-0.0013,-0.0009,-0.0014,-0.0006,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0011,-0.0001,-0.0015,-0.0002,-0.0011,-0.0007,-0.0011,-0.0007,-0.0012,-0.0009,-0.0012,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0012,-0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.0013,-0.0006,-0.0012,-0.0006,-0.001,-0.0003,-0.001,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0007,0.0005,0.0009,0.0007,0.0011,0.0007,0.0015,0.0011,0.0016,0.0009,0.0012,0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,0.0003,0.0006,0.0005,0.0013,0.0004,0.0012,0.0008,0.0013,0.0005,0.0008,0.0009,0.0012,0.0008,0.0013,0.0008,0.0011,0.0005,0.0009,0.0004,0.001,0.0004,0.0009,0.0005,0.0008,0.0004,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0005,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0,-0.0006,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.0008,-0.0011,0,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0032,-0.0036,-0.0003,-0.0016,0.0014,-0.0025,0.0008,-0.0023,0.0004,0,0.001,-0.0007,0,-0.0004,0.0009,-0.0007,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0008,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0009,0,-0.0008,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0011,-0.0007,-0.0014,-0.0004,-0.0021,-0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0017,0.0031,-0.0038,-0.0004,-0.0023,-0.0005,-0.0014,0.0017,-0.0021,0.0002,-0.0004,0.0012,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0013,-0.0064,0.0048,-0.0019,0.0007,-0.0021,-0.0003,-0.0007,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0006,0,-0.0007,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.001,-0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0008,-0.0006,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0006,-0.0009,-0.0005,-0.0009,-0.0007,-0.001,-0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.001,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0006,-0.001,-0.0006,-0.001,-0.0008,-0.0012,-0.0009,-0.0014,-0.001,-0.0014,-0.001,-0.0012,-0.001,-0.0011,-0.0007,-0.0011,-0.0007,-0.0009,-0.0002,-0.0013,-0.0005,-0.001,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0009,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.0008,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,0.0002,0.0006,0.0001,0.0006,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0003,0.0004,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,0.0002,0.0004,0.0002,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0004,0.0001,0.0005,0.0002,0.0004,0.0003,0.0006,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0005,0.0007,0.0006,0.0007,0.0006,0.0007,0.0005,0.0008,0.0002,0.001,0.0002,0.0008,0.0002,0.0009,0.0004,0.0007,0.0004,0.0007,0.0004,0.0006,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0004,0.0002,0.0003,0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0006,0.0035,-0.003,0.0018,-0.0025,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0011,0,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0006,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0006,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0003,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم به سیمان با باقی مانده است.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم