مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس. نرم گام به شن.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0004,-0.0021,0.0009,-0.0022,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0018,-0.0037,0.0021,-0.0026,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0026,-0.0025,0.0019,-0.0041,0.0025,-0.0018,0.0007,-0.0024,0.0012,-0.0023,0.0011,-0.0022,0.0014,-0.0012,0.0028,-0.0002,0.0028,-0.0002,0.0019,-0.0006,0.0024,-0.0023,0.0021,-0.0057,0.0017,-0.0039,0.0011,-0.0051,0.0014,-0.0032,0.0036,-0.0021,0.0043,-0.0037,0.003,-0.005,0.0025,-0.0039,0.0013,-0.0025,0.0039,-0.0029,0.0055,-0.0049,0.0039,-0.0036,0.0056,-0.0028,0.0036,-0.0031,0.0031,-0.0051,0.0016,-0.0061,0.0033,-0.0038,0.0025,-0.004,0.0056,-0.0047,0.0052,-0.0016,0.0075,-0.0012,0.004,-0.0059,0.0034,-0.005,0.0019,-0.0076,0.002,-0.0061,-0.0001,-0.0038,0.0049,-0.0059,0.0038,-0.0043,0.0058,-0.0041,0.0102,-0.0016,0.0063,-0.0075,0.0033,-0.0093,0.0045,-0.007,0.0022,-0.0058,0.0028,-0.0133,0.0081,-0.0071,0.0083,-0.0006,0.0095,-0.0052,0.0057,-0.0037,0.0025,-0.0092,0.0021,-0.0079,-0.0007,-0.0091,0.0033,-0.009,0.0046,-0.0032,0.0084,-0.0021,0.0123,-0.0049,0.0029,-0.0054,0.0061,-0.005,0.009,-0.0049,0.0072,-0.0034,0.0063,-0.0057,0.0075,-0.007,0.0029,-0.0115,0.0003,-0.0056,0.007,-0.0018,0.0096,-0.004,0.006,-0.0064,0.0068,-0.0067,0.0052,-0.0102,0.0028,-0.0101,0.0057,-0.0066,0.0039,-0.0084,0.0084,0.0003,0.0137,-0.0047,0.0166,-0.0129,-0.0026,-0.0102,0.0093,-0.0078,0.0016,-0.0058,0.0065,-0.0033,0.0128,-0.0051,0.0053,-0.0053,0.005,-0.0019,0.0069,-0.0105,0.0017,-0.0091,0.0027,-0.006,0.0059,-0.0054,0.0072,-0.0065,0.0054,-0.0055,0.0041,-0.0025,0.01,-0.0041,0.0068,-0.0105,0.0029,-0.0006,0.0052,-0.0053,0.0082,-0.0103,0.0035,-0.0124,0.0073,-0.009,0.0116,-0.0099,0.0038,-0.0076,0.002,-0.0076,0.0085,-0.0052,0.0069,-0.0024,0.009,-0.0001,0.0061,-0.0066,0.0038,-0.0142,-0.0002,-0.0113,0.0069,-0.0026,0.0099,-0.0097,0.0011,-0.0095,0.0081,0.0003,0.0131,-0.0049,0.0139,-0.0132,0.0016,-0.0081,0.0022,-0.0039,0.0103,-0.0058,0.0062,-0.0059,0.0043,-0.0059,0.0072,-0.0017,0.0064,-0.0045,0.0028,-0.0059,0.001,-0.0023,0.0136,-0.0065,0.0085,-0.0068,0.0017,-0.0121,0.0038,-0.0031,0.0087,-0.0076,0.003,-0.0091,0.0057,-0.008,0.0017,-0.0117,-0.0016,-0.0048,0.0054,-0.0031,0.0065,-0.0051,0.0043,-0.0001,0.011,0.003,0.0117,-0.0048,0.0062,-0.0092,-0.001,-0.0081,0.0063,-0.0086,0.0044,-0.0139,-0.0032,-0.0063,0.0073,-0.0064,0.0062,-0.0134,-0.0013,-0.0068,0.0109,0.0006,0.0197,0.0006,0.0146,-0.0062,0.0028,-0.0126,-0.0021,-0.0081,0.0049,0.001,0.0124,-0.0008,0.0117,-0.0115,0.0079,-0.01,0.0048,-0.0108,0.0044,-0.0057,0.0108,0.0002,0.0081,-0.0047,0.0051,-0.0025,0.003,-0.0053,0.0047,-0.0054,0.0042,-0.0085,-0.0011,-0.0106,0.001,-0.0071,0.0042,-0.0027,0.0051,0.0003,0.0101,-0.001,0.0067,-0.0027,0.003,-0.0039,0.0042,-0.0049,0.0028,-0.0057,0.0045,-0.0059,-0.0003,-0.0042,0.002,-0.0053,0.0011,-0.0031,0.0032,0.0002,0.0061,-0.0007,0.0085,-0.0007,0.0036,-0.0047,0.0063,-0.0051,0.0012,-0.0044,0.0012,-0.001,0.0058,-0.0003,0.0044,0.0035,0.0086,-0.0006,0.0082,-0.0051,0.0025,-0.0058,0.0021,-0.0099,-0.0012,-0.0117,0.0003,-0.0038,0.0056,-0.0009,0.006,0.0004,0.0082,0.003,0.0103,-0.0011,0.0046,-0.0049,0.0012,-0.0032,0.0022,-0.0033,0.0023,-0.0061,-0.0017,-0.0037,0.0036,-0.0005,0.0027,-0.0028,0.0023,-0.0021,0.0023,-0.0003,0.0035,-0.0044,0.0024,-0.0037,0.0026,-0.0021,0.0053,0.0027,0.0061,-0.0012,0.0036,-0.0032,0.0055,0.001,0.0063,-0.0026,0.0035,-0.0031,-0.0015,-0.0035,-0.001,-0.0038,-0.0019,-0.0023,0.0021,0.001,0.0051,0.0036,0.0063,0.0007,0.0051,-0.0002,0.0027,-0.0016,0.0023,-0.0022,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0021,0,0.002,0.0006,0.0025,-0.0004,0.0017,0.001,0.0037,0.0001,0.0032,-0.0005,0.0013,-0.0008,0.0015,-0.0006,0.0025,0.0012,0.003,0.0005,0.0027,0.001,0.0028,0.001,0.0031,0.0009,0.0026,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0018,0.0008,0.0024,0.0012,0.0026,0.0012,0.0035,0.0015,0.0034,-0.0009,0.0024,-0.0002,0.0019,0,0.0019,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0012,0.0003,0.0026,-0.0005,0.0013,-0.0004,0.0011,0.0002,0.0018,0.0016,0.0028,0.0013,0.0031,0.0013,0.0033,0.001,0.0029,-0.0015,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0003,0.0017,0.0011,0.0027,0.0011,0.003,0.0012,0.0028,0.0005,0.0019,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0008,0.0002,0.0014,0,0.0018,0.0011,0.0022,0.0012,0.0023,0.0003,0.0021,0.0001,0.0018,-0.0002,0.0013,-0.0009,0.0002,-0.0012,-0.0005,-0.001,0.001,0.0003,0.0014,0,0.0013,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0017,-0.0001,0.0026,-0.0004,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0013,0.0002,0.0017,0,0.0013,-0.0003,0.001,-0.0008,0.0007,0.0004,0.0017,0.0004,0.0016,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0013,0.0003,0.0015,-0.0008,0.0016,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0002,0.0015,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0004,-0.0011,-0.0003,-0.0012,-0.0005,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0009,0,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0006,0,-0.0008,-0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.0013,-0.0003,-0.0016,-0.0004,-0.0014,-0.0005,-0.0012,-0.0001,-0.0015,-0.0002,-0.0012,-0.0002,-0.0011,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.001,-0.0001,-0.0006,0,-0.0008,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.001,0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0013,-0.0004,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0,-0.0009,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.001,0,-0.0009,-0.0001,-0.0009,-0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0001,-0.0011,-0.0003,-0.0009,-0.0004,-0.0014,-0.0004,-0.001,-0.0004,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0013,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.001,0,-0.0011,-0.0003,-0.0018,-0.0005,-0.0016,0.0006,-0.0017,0.0004,-0.001,-0.0001,-0.0013,-0.0003,-0.0011,0,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0003,-0.001,-0.0003,-0.0008,-0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0007,-0.0003,-0.001,-0.0003,-0.0012,-0.0005,-0.001,-0.0004,-0.0011,-0.0006,-0.001,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0007,0,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0003,-0.0013,0.0002,-0.0013,0.0003,-0.0012,-0.0003,-0.001,-0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0013,0.0001,-0.0012,0,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,-0.0012,0,-0.0009,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0011,0,-0.0009,0,-0.0006,-0.0001,-0.0008,0,-0.0005,-0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0008,0,-0.0007,-0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.001,0.0006,-0.0004,0,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0.0002,-0.0003,0,-0.001,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0,-0.0015,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,-0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس. نرم گام به شن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم