مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس انصراف از طریق برگ های مرده و شاخ و برگ باقی مانده است.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.001,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0018,0.002,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0011,-0.0015,0.0029,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0021,-0.0012,0.002,-0.0025,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0026,-0.002,0.0016,-0.002,0.0019,-0.0029,0.0025,-0.0037,0.0031,-0.0021,0.0026,-0.003,0.0028,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.003,-0.0024,0.0025,-0.0023,0.0022,-0.0044,0.0046,-0.0051,0.0034,-0.005,0.0041,-0.0048,0.0051,-0.005,0.0055,-0.0032,0.0042,-0.003,0.0045,-0.0044,0.0061,-0.0052,0.0061,-0.0041,0.0033,-0.0038,0.0041,-0.006,0.0055,-0.0072,0.0069,-0.0061,0.012,-0.007,0.0059,-0.0047,0.0052,-0.0083,0.0089,-0.0116,0.005,-0.0043,0.0063,-0.0095,0.0106,-0.0129,0.0047,-0.0174,0.004,-0.0172,0.021,-0.0238,0.0108,-0.0174,0.032,-0.0199,0.0131,-0.0323,0.0193,-0.0148,0.039,-0.014,0.0276,-0.009,0.024,-0.0097,0.0177,-0.0035,0.0169,-0.0129,0.0134,-0.0125,0.019,-0.0066,0.0139,-0.0217,0.0228,-0.03,0.0149,-0.0095,0.0359,-0.0368,0.0134,-0.0104,0.0292,-0.0209,0.0103,-0.0312,0.0101,-0.03,0.0411,-0.0342,0.0072,-0.0134,0.0241,-0.0314,0.0164,-0.0186,0.0257,-0.0356,0.0187,-0.0418,0.0331,-0.0193,0.0284,-0.0388,0.0063,-0.0266,0.0484,-0.0378,0.0116,-0.0221,0.0456,-0.0303,0.0117,-0.0325,0.0212,-0.038,0.0189,-0.0121,0.0512,-0.0379,0.0202,-0.0254,0.0381,-0.0282,0.0138,-0.0244,0.022,-0.0288,0.0268,-0.0285,0.0147,-0.0203,0.0331,-0.0234,0.0289,-0.0429,0.0168,-0.0435,0.0133,-0.0169,0.0349,-0.0318,0.0236,-0.0479,0.0324,-0.0337,0.0336,-0.0515,0.0073,-0.034,0.0237,-0.0469,0.0265,-0.0222,0.0382,-0.0756,0.0573,-0.042,0.0091,-0.0218,0.0234,-0.0497,0.0393,-0.0306,0.0298,-0.0426,0.0221,-0.0191,0.0305,-0.0236,0.0194,-0.0477,0.0416,-0.0417,0.0348,-0.0373,0.0605,-0.0364,0.0219,-0.0184,0.0318,-0.0351,0.0517,-0.0396,0.02,-0.0226,0.0211,-0.0164,0.0286,-0.053,0.0464,-0.0421,0.0115,-0.0268,0.0228,-0.0109,0.0257,-0.0275,0.0212,-0.0157,0.0677,-0.0351,0.0067,-0.0222,0.0212,-0.0236,0.0259,-0.0078,0.031,-0.0246,0.0218,-0.0065,0.0387,-0.0299,0.003,-0.017,0.019,-0.0041,0.0131,-0.0127,0.035,-0.0166,0.0115,-0.0151,0.0218,-0.002,0.0342,-0.0154,0.0142,-0.0109,0.0143,-0.0072,0.0224,-0.0096,0.019,-0.0077,0.0298,-0.0224,0.0142,-0.0225,0.0109,-0.009,0.0313,-0.0212,0.0093,-0.0173,0.0175,-0.0186,0.0103,-0.0098,0.0155,-0.0043,0.0143,-0.0172,0.011,-0.0103,0.0137,-0.0154,0.0121,-0.0077,0.0083,-0.0178,0.0156,-0.006,0.0141,-0.0076,0.0116,-0.0156,0.0075,-0.0112,0.008,-0.0141,0.0097,-0.0169,0.013,-0.0077,0.0066,-0.0101,0.013,-0.0054,0.0117,-0.0293,0.0522,-0.051,0.0034,-0.024,0.0224,0.0016,0.0166,-0.0035,0.0145,-0.0084,0.0149,-0.0112,0.0113,-0.0085,0.007,-0.0035,0.0123,-0.0085,0.0059,-0.0061,0.0062,-0.01,0.0102,-0.0102,0.0133,-0.0163,0.0161,-0.011,0.0083,-0.0019,0.008,-0.0072,0.0057,-0.0101,0.0121,-0.0069,0.0073,-0.006,0.0058,-0.0052,0.0058,-0.0053,0.0065,-0.0086,0.0096,-0.0063,0.0072,-0.0043,0.0129,-0.0074,0.0123,-0.0061,0.022,-0.0113,0.0161,-0.0139,0.0117,-0.0061,0.0093,-0.0048,0.0095,-0.0036,0.0101,-0.0049,0.0071,-0.0034,0.0081,-0.0081,0.0064,-0.0093,0.0064,-0.0042,0.0055,-0.0048,0.0046,-0.0102,0.0053,-0.0032,0.0072,-0.009,0.0018,-0.0029,0.0077,-0.0025,0.0084,-0.0049,0.0083,-0.0049,0.0043,-0.0025,0.0082,-0.0085,0.005,-0.0025,0.0126,-0.0158,0.0217,-0.0081,0.0067,-0.004,0.0101,-0.0056,0.0027,-0.0042,0.0075,-0.0049,0.0073,-0.0037,0.0093,-0.0105,0.0089,-0.0129,0.0038,-0.0022,0.0082,-0.0059,0.004,-0.0048,0.008,-0.0078,0.0059,-0.0106,0.0024,-0.0074,0.016,-0.0108,0.0051,-0.0067,0.0019,-0.0047,0.0046,-0.0038,0.005,-0.0073,0.0032,-0.0101,0.0055,-0.0035,0.0027,-0.0085,0.0042,-0.0069,0.0059,-0.0089,0.0042,-0.01,0.0069,-0.007,0.004,-0.0067,0.006,-0.0057,0.0074,-0.0114,0.0057,-0.0072,0.0053,-0.0049,0.003,-0.0065,0.0041,-0.0053,0.0037,-0.0056,0.0031,-0.0067,0.0045,-0.0042,0.0049,-0.005,0.0038,-0.0061,0.0048,-0.0052,0.0024,-0.0058,0.0047,-0.0065,0.0066,-0.0104,0.008,-0.0061,0.0065,-0.0044,0.005,-0.0083,0.0056,-0.0077,0.009,-0.0134,0.0128,-0.0059,0.0091,-0.0149,0.0076,-0.0079,0.0028,-0.0082,0.002,-0.0079,0.0063,-0.0138,0.0036,-0.0116,0.0105,-0.0127,0.001,-0.0092,0.0023,-0.0129,0.0036,-0.0153,0.002,-0.0129,0.0046,-0.0124,0.0097,-0.0113,-0.0027,-0.0102,0.0081,-0.0093,0.0024,-0.0151,-0.0035,-0.0111,0.0025,-0.0157,0.0004,-0.0108,0.0005,-0.0141,-0.0016,-0.0117,0.0031,-0.0109,0.0048,-0.0146,0.0031,-0.0127,0.0068,-0.0145,-0.0021,-0.0049,0.0034,-0.0084,0.0002,-0.0077,-0.0004,-0.0073,0.0017,-0.0083,-0.0017,-0.006,-0.0003,-0.0068,-0.0012,-0.0081,-0.0009,-0.0064,-0.0007,-0.0076,-0.0002,-0.0062,0.001,-0.0047,0.0023,-0.0053,0.0009,-0.0056,0.0006,-0.0034,0.0013,-0.0023,0.0025,-0.0031,0.0025,-0.0018,0.0047,-0.0012,0.0037,0.0004,0.0049,0.001,0.0069,0,0.0067,0.0031,0.0096,0.0041,0.0079,0.0052,0.0079,0.0047,0.0074,0.0052,0.0083,0.0055,0.0077,0.0044,0.0076,0.0045,0.0079,0.0041,0.007,0.0032,0.0074,0.0023,0.0059,0.0029,0.0064,0.003,0.005,0.0028,0.0063,0.0021,0.0051,0.0005,0.0047,0.0016,0.0076,-0.004,0.002,-0.0027,0.0027,-0.0012,0.0049,-0.0005,0.0052,0.0003,0.006,0.0019,0.0077,0.0038,0.0086,0.0041,0.0099,0.0042,0.009,0.0046,0.0108,0.0033,0.0102,0.002,0.007,0.0013,0.006,0.0004,0.004,-0.0009,0.0044,-0.0004,0.0032,-0.0005,0.0041,-0.0006,0.0033,0.0003,0.0042,-0.0001,0.0029,-0.0027,0.0031,-0.0043,0.0038,-0.0024,0.0038,-0.0027,0.0032,-0.0049,0.0017,-0.003,0.0012,-0.0058,0.0015,-0.0036,0.0054,-0.0051,0.0005,-0.0036,0.0023,-0.0055,0.0061,-0.0131,0.0038,-0.0097,0.0103,-0.0125,0.0058,-0.0062,0.0058,-0.0066,0.0038,-0.006,0.0021,-0.0062,0.0016,-0.0087,0,-0.0104,0.0011,-0.01,0.0062,-0.0105,0.0022,-0.0109,0.0031,-0.0075,0.0017,-0.0048,0.0013,-0.0076,0.0091,-0.0058,0.0052,-0.0046,0.0027,-0.0043,0.0027,-0.0101,0.0056,-0.0083,0.0058,-0.0069,0.0022,-0.0036,0.0067,-0.0027,0.0038,-0.0024,0.0033,-0.0037,0.0038,-0.0042,0.0069,-0.0037,0.0076,-0.0012,0.0069,-0.0018,0.0668,-0.0986,0.0154,0.0031,0.0247,-0.0123,0.0009,-0.0083,0.0024,-0.0069,0.0039,-0.0029,0.0043,-0.0039,0.0034,-0.0046,0.0018,-0.0048,0.0251,-0.0314,0.0252,-0.0101,0.0127,-0.012,0.0377,-0.0647,0.0229,0.0054,0.0246,-0.0112,0.0077,-0.0024,0.0056,-0.0023,0.0081,-0.0115,0.0352,-0.0318,0.0131,0.005,0.0183,-0.0052,0.0125,-0.005,0.0121,-0.0069,0.0067,-0.0038,0.0074,0.0007,0.0109,-0.0779,0.0622,-0.0763,0.029,-0.0101,0.0185,-0.0051,0.0117,-0.0008,0.0124,-0.0059,0.0062,-0.0027,0.009,-0.0014,0.0124,-0.0086,0.0085,-0.0064,0.0127,-0.0083,0.0092,-0.0034,0.0087,-0.0039,0.0062,-0.0043,0.0086,-0.0097,0.0057,-0.0038,0.0061,-0.0027,0.0081,-0.0141,0.013,-0.01,0.0131,-0.004,0.0103,-0.0046,0.0056,-0.003,0.0114,-0.0084,0.0053,-0.0042,0.008,-0.0076,0.0145,-0.0112,0.0042,-0.004,0.0067,-0.0005,0.0098,-0.0073,0.0051,-0.0071,0.0075,-0.002,0.0072,-0.0027,0.0051,-0.0018,0.0077,-0.0018,0.0077,-0.0065,0.007,0.0006,0.0065,-0.0063,0.0046,-0.0016,0.0056,-0.0032,0.0032,-0.006,0.0053,-0.0156,0.0347,-0.0222,0.0207,-0.0118,0.0149,-0.0067,0.0053,-0.0098,0.0073,-0.0089,0.0128,-0.004,0.0062,-0.0067,0.0091,-0.0153,0.0104,-0.0098,0.0134,-0.0078,0.0088,-0.0126,0.0092,-0.0051,0.0098,-0.0058,0.0142,-0.024,0.034,-0.0197,0.0488,-0.0046,0.0158,-0.0043,0.041,-0.0322,0.0459,-0.0142,0.0661,-0.0096,0.0321,-0.0473,0.0224,-0.0132,0.0264,-0.0156,0.0102,-0.0154,0.0212,-0.0304,0.0272,-0.0576,0.1112,-0.0405,0.0374,-0.0123,0.018,-0.0224,0.0203,-0.0199,0.0271,-0.0277,0.0166,-0.0225,0.0296,-0.0252,0.0107,-0.017,0.0077,-0.0125,0.0141,-0.0154,0.0137,-0.0156,0.0226,-0.0287,0.0197,-0.0303,0.0112,-0.0249,0.0066,-0.0244,0.0164,-0.0381,0.0121,-0.0372,0.014,-0.0118,0.0144,-0.0303,0.0746,-0.089,0.0315,-0.0419,-0.0078,-0.0231,0.0213,-0.0124,0.0082,-0.0154,-0.0004,-0.0172,-0.0065,-0.0159,-0.0035,-0.019,-0.0002,-0.012,-0.0019,-0.0087,0.0048,-0.0051,0.0065,-0.0009,0.0121,-0.0048,0.0081,0.0018,0.012,-0.0099,0.0175,-0.0112,0.0153,-0.0026,0.0055,-0.0005,0.004,0.0002,0.0037,-0.0008,0.0031,-0.0005,0.0033,-0.0019,0.0038,-0.0022,0.0015,-0.0025,0.0031,-0.0052,0.0015,-0.0041,0.0001,-0.0057,0.0005,-0.0039,-0.0006,-0.0054,-0.0018,-0.0061,-0.0028,-0.006,-0.0018,-0.0051,-0.002,-0.0052,-0.002,-0.0063,-0.0017,-0.005,-0.0019,-0.0049,-0.0017,-0.0052,-0.0015,-0.0039,-0.0008,-0.0043,-0.0011,-0.0027,-0.0003,-0.0024,0.0002,-0.0018,0.0001,-0.0015,0,-0.0018,0.0014,-0.0001,0.0015,-0.0003,0.0021,0.0009,0.003,0.0006,0.0029,0.0014,0.0026,0.0012,0.003,0.001,0.0034,0.0014,0.0033,0.0022,0.0035,0.0018,0.0031,0.0016,0.003,0.0015,0.0029,0.0013,0.0029,0.0018,0.0027,0.0015,0.0028,0.001,0.0021,0.0003,0.0015,0.0006,0.0013,0.0003,0.0012,0.0003,0.0015,-0.0002,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0011,-0.0001,0.0008,0,0.0008,0.0001,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0006,0.0003,0.0007,0.0003,0.0007,0.0003,0.0007,0.0005,0.0009,0.0007,0.0011,0.0006,0.0009,0.0007,0.001,0.0008,0.0011,0.0008,0.0011,0.0008,0.0011,0.0007,0.001,0.0007,0.0009,0.0006,0.0008,0.0006,0.0009,0.0006,0.0009,0.0005,0.0007,0.0004,0.0007,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس انصراف از طریق برگ های مرده و شاخ و برگ باقی مانده است.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم