مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی ورق پلاستیکی باقی مانده ...

طنین انداز سر و صدا از قطعات شکسته بشقاب پلاستیکی clinking با هم.
دسته بندی: برخورد اشیا
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0081,0.0114,-0.0205,0.0157,-0.0113,0.011,-0.1807,0.1724,-0.0816,0.0879,-0.0656,0.0681,-0.0646,0.0598,-0.0381,0.0485,-0.035,0.0511,-0.0345,0.0254,-0.0224,0.0217,-0.0193,0.0195,-0.0119,0.0238,-0.016,0.0134,-0.0133,0.0134,-0.0098,0.0089,-0.0072,0.009,-0.0084,0.007,-0.008,0.0073,-0.0051,0.0062,-0.0034,0.0048,-0.0041,0.0033,-0.0038,0.0025,-0.0039,0.0033,-0.0042,0.0024,-0.003,0.0029,-0.0037,0.0019,-0.0023,0.0021,-0.0014,0.0022,-0.0044,0.0028,-0.0042,0.0039,-0.0027,0.0025,-0.0029,0.0037,-0.0023,0.0014,-0.0023,0.0021,-0.0019,0.0021,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0538,0.0441,-0.0337,0.0486,-0.0098,0.0084,-0.0096,0.0096,-0.0068,0.006,-0.0026,0.003,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0012,-0.0024,0.0029,-0.0019,0.0017,-0.001,0.0016,-0.0081,0.0218,-0.0235,0.0185,-0.0179,0.0145,-0.0127,0.0149,-0.0099,0.0066,-0.0068,0.0079,-0.0054,0.0038,-0.0302,0.0323,-0.1218,0.1675,-0.1791,0.0929,-0.1593,0.1659,-0.1229,0.0998,-0.1519,0.2012,-0.2247,0.1727,-0.148,0.1809,-0.108,0.1129,-0.0447,0.0731,-0.0638,0.0701,-0.0552,0.068,-0.0397,0.0359,-0.0257,0.026,-0.0281,0.0301,-0.045,0.0427,-0.0499,0.0592,-0.0353,0.0423,-0.17,0.1693,-0.106,0.0588,-0.0542,0.0584,-0.0295,0.0379,-0.0377,0.035,-0.019,0.0238,-0.0177,0.0172,-0.0158,0.0132,-0.0163,0.0106,-0.0363,0.0325,-0.0412,0.0391,-0.033,0.0321,-0.0204,0.0239,-0.0171,0.0164,-0.0144,0.0133,-0.0709,0.0667,-0.0697,0.0733,-0.0513,0.0623,-0.0627,0.041,-0.074,0.0634,-0.0254,0.0182,-0.0249,0.0213,-0.0205,0.0272,-0.0343,0.0188,-0.03,0.0257,-0.0462,0.0462,-0.0251,0.0211,-0.0195,0.019,-0.0111,0.0143,-0.012,0.0095,-0.0096,0.0091,-0.0189,0.015,-0.0456,0.0175,-0.0472,0.0393,-0.0367,0.0349,-0.0589,0.0388,-0.0502,0.0646,-0.0394,0.0548,-0.0564,0.0452,-0.0698,0.1118,-0.0652,0.053,-0.0448,0.0573,-0.0303,0.0311,-0.0654,0.0809,-0.0507,0.0592,-0.0293,0.0277,-0.0716,0.0662,-0.0908,0.1186,-0.2234,0.1788,-0.2182,0.2065,-0.217,0.2181,-0.2154,0.23,-0.2262,0.2371,-0.199,0.2467,-0.2123,0.2505,-0.1898,0.1967,-0.1543,0.1745,-0.1439,0.1591,-0.1921,0.1613,-0.2322,0.1943,-0.2145,0.2022,-0.23,0.226,-0.2137,0.1835,-0.2321,0.1834,-0.1687,0.1771,-0.1342,0.1674,-0.1863,0.1893,-0.1609,0.1449,-0.177,0.1695,-0.1355,0.1111,-0.2151,0.1612,-0.1933,0.1764,-0.1831,0.1889,-0.1951,0.1799,-0.201,0.189,-0.1916,0.1982,-0.1558,0.1359,-0.1828,0.1898,-0.1623,0.1527,-0.1564,0.1425,-0.1983,0.1782,-0.1915,0.1776,-0.2198,0.1441,-0.1365,0.1615,-0.1528,0.2001,-0.1527,0.1325,-0.124,0.1309,-0.1008,0.1001,-0.1685,0.1841,-0.2209,0.1428,-0.2017,0.1511,-0.1396,0.1443,-0.1806,0.1731,-0.1792,0.153,-0.1793,0.1697,-0.2134,0.1743,-0.2283,0.196,-0.238,0.2224,-0.1751,0.1998,-0.2237,0.1965,-0.1911,0.1968,-0.2199,0.1856,-0.106,0.1301,-0.1433,0.1403,-0.149,0.139,-0.1449,0.1487,-0.1739,0.1569,-0.2047,0.1676,-0.2209,0.2157,-0.2227,0.2082,-0.1826,0.173,-0.1209,0.1493,-0.1901,0.183,-0.2233,0.1907,-0.2304,0.1851,-0.2092,0.1928,-0.127,0.1698,-0.1546,0.1638,-0.1826,0.1475,-0.2272,0.1964,-0.216,0.1788,-0.1507,0.1888,-0.1597,0.1691,-0.2023,0.1732,-0.1024,0.1742,-0.1249,0.0969,-0.2055,0.1519,-0.2201,0.1574,-0.1304,0.0962,-0.087,0.1118,-0.1333,0.0996,-0.0973,0.1015,-0.0902,0.1053,-0.1006,0.0916,-0.1005,0.1283,-0.0716,0.0673,-0.1239,0.13,-0.112,0.0874,-0.0618,0.0601,-0.0698,0.0733,-0.0616,0.0675,-0.0585,0.0828,-0.0496,0.0542,-0.0526,0.0533,-0.0421,0.0535,-0.0476,0.0548,-0.0311,0.0244,-0.0347,0.0277,-0.0294,0.0222,-0.032,0.0204,-0.0289,0.0238,-0.0189,0.0157,-0.024,0.0215,-0.0165,0.0206,-0.0231,0.027,-0.0259,0.0231,-0.0302,0.0257,-0.0254,0.0224,-0.0316,0.0284,-0.0239,0.0205,-0.015,0.0222,-0.0173,0.02,-0.0267,0.0287,-0.0295,0.0322,-0.0453,0.0651,-0.0424,0.0375,-0.0663,0.0681,-0.0488,0.0442,-0.0187,0.0278,-0.0282,0.0256,-0.0268,0.0305,-0.0234,0.0265,-0.0439,0.0534,-0.0275,0.0315,-0.0445,0.0341,-0.0375,0.0435,-0.0172,0.0168,-0.0242,0.0236,-0.0257,0.0248,-0.0252,0.0201,-0.0213,0.0224,-0.0209,0.0191,-0.0205,0.0198,-0.0287,0.0228,-0.0204,0.0156,-0.0176,0.0221,-0.0201,0.0162,-0.0215,0.0318,-0.0261,0.0346,-0.0307,0.0187,-0.0203,0.0177,-0.031,0.0284,-0.0243,0.0245,-0.0181,0.0136,-0.0168,0.0126,-0.0163,0.0156,-0.043,0.042,-0.041,0.0366,-0.0297,0.0373,-0.0374,0.0386,-0.0338,0.033,-0.0286,0.032,-0.0468,0.0263,-0.0358,0.0308,-0.0289,0.0273,-0.0313,0.0266,-0.026,0.0163,-0.022,0.0152,-0.0299,0.0177,-0.0334,0.0409,-0.0272,0.0279,-0.0444,0.0328,-0.0306,0.0315,-0.0233,0.0225,-0.0164,0.0138,-0.0224,0.0206,-0.0136,0.0177,-0.0125,0.0144,-0.0174,0.0195,-0.0075,0.0073,-0.0071,0.0081,-0.0123,0.0113,-0.0127,0.0142,-0.0138,0.011,-0.0167,0.0123,-0.0093,0.0092,-0.0153,0.0163,-0.0172,0.0241,-0.029,0.0193,-0.0172,0.0158,-0.0358,0.0418,-0.0204,0.026,-0.0165,0.015,-0.0181,0.0114,-0.0153,0.0183,-0.0144,0.0149,-0.0269,0.0319,-0.025,0.0207,-0.0246,0.0155,-0.0233,0.0191,-0.0114,0.0123,-0.0157,0.0149,-0.012,0.0109,-0.018,0.0177,-0.021,0.0204,-0.0142,0.0188,-0.0136,0.0165,-0.0135,0.011,-0.011,0.0109,-0.0118,0.0088,-0.0077,0.0085,-0.0086,0.0141,-0.0073,0.0077,-0.0092,0.0069,-0.013,0.0131,-0.0141,0.012,-0.0072,0.0072,-0.0115,0.0144,-0.009,0.0093,-0.0103,0.0113,-0.013,0.0089,-0.0102,0.008,-0.0062,0.0086,-0.0211,0.0204,-0.0146,0.0141,-0.0113,0.0086,-0.0095,0.009,-0.0119,0.0129,-0.0171,0.014,-0.0158,0.0123,-0.0164,0.0139,-0.012,0.0138,-0.0087,0.0103,-0.0108,0.0115,-0.0198,0.0222,-0.013,0.014,-0.0174,0.0157,-0.0082,0.0078,-0.0115,0.0075,-0.0089,0.0114,-0.008,0.0064,-0.0103,0.0088,-0.0058,0.01,-0.005,0.0051,-0.0071,0.007,-0.0069,0.0061,-0.005,0.0044,-0.0199,0.0131,-0.0198,0.0143,-0.0115,0.0119,-0.0109,0.0118,-0.0073,0.0068,-0.0058,0.0048,-0.0057,0.0072,-0.0047,0.005,-0.0079,0.0063,-0.0082,0.0076,-0.0043,0.0058,-0.0043,0.0054,-0.0037,0.0044,-0.0057,0.005,-0.0036,0.0049,-0.0121,0.0121,-0.0101,0.0096,-0.0071,0.0079,-0.0054,0.0052,-0.0042,0.004,-0.004,0.0045,-0.0053,0.0042,-0.0043,0.0058,-0.0061,0.0049,-0.0058,0.005,-0.0032,0.0029,-0.0071,0.005,-0.0043,0.0027,-0.0031,0.0043,-0.0034,0.0042,-0.0077,0.0063,-0.006,0.0066,-0.0082,0.01,-0.0081,0.0088,-0.0077,0.0081,-0.006,0.0067,-0.0031,0.0042,-0.0034,0.0045,-0.0051,0.0037,-0.0048,0.005,-0.0042,0.0047,-0.0042,0.0041,-0.0057,0.0059,-0.0042,0.0036,-0.0054,0.0058,-0.0048,0.005,-0.0037,0.003,-0.0039,0.0026,-0.0022,0.0039,-0.0049,0.0014,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0034,-0.0044,0.0061,-0.0032,0.0026,-0.0037,0.0033,-0.0041,0.0039,-0.0025,0.0028,-0.0027,0.003,-0.0038,0.0041,-0.0024,0.0027,-0.0022,0.0025,-0.0038,0.0044,-0.0055,0.005,-0.0044,0.0032,-0.0041,0.0052,-0.0068,0.0057,-0.004,0.004,-0.0103,0.0072,-0.0066,0.0064,-0.0042,0.0042,-0.0051,0.0043,-0.0041,0.0041,-0.0047,0.0053,-0.0032,0.003,-0.0035,0.0032,-0.0031,0.0035,-0.0048,0.0088,-0.0064,0.0058,-0.0064,0.0036,-0.0029,0.0026,-0.0026,0.0047,-0.0025,0.0025,-0.0047,0.006,-0.0045,0.0064,-0.0053,0.0068,-0.0061,0.006,-0.0058,0.0053,-0.0061,0.0039,-0.0031,0.0048,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.003,-0.0021,0.0031,-0.0024,0.0022,-0.0044,0.0038,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0034,-0.0028,0.0034,-0.0029,0.0029,-0.004,0.0039,-0.0034,0.003,-0.0022,0.0027,-0.0021,0.0024,-0.0019,0.0018,-0.003,0.0033,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.002,0.0024,-0.0029,0.0024,-0.003,0.0033,-0.0021,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0022,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0021,0.0019,-0.0032,0.0037,-0.0028,0.003,-0.0033,0.0023,-0.0038,0.0037,-0.0043,0.0027,-0.002,0.0022,-0.0015,0.0018,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0028,0.0033,-0.004,0.0031,-0.0016,0.0019,-0.0023,0.0018,-0.002,0.0028,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0014,-0.0094,0.0082,-0.0069,0.0076,-0.0095,0.0096,-0.0045,0.0043,-0.0034,0.0032,-0.0023,0.0028,-0.002,0.0036,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0018,-0.0031,0.0022,-0.002,0.0024,-0.0017,0.0014,-0.0026,0.0026,-0.0033,0.0024,-0.003,0.0019,-0.0018,0.0028,-0.0027,0.0017,-0.0019,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0019,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0022,0.0024,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0018,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0053,0.0045,-0.0045,0.0049,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0017,0.0021,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
طنین انداز سر و صدا از قطعات شکسته بشقاب پلاستیکی clinking با هم.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم