مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, قدم به قدم, تنیس شو ...

قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس, پیاده روی در راهرو طبقه بتن. دور چشم انداز.
دسته بندی: پا
مدت زمان: ۰:۰۴
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0018,-0.0014,0.002,-0.0013,0.0014,-0.0017,0.0009,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,0,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0007,-0.0004,0,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0019,0.0002,-0.0011,0.0028,-0.0015,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0086,0.0063,-0.0048,0.0037,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0029,-0.0022,0.003,-0.0021,0.0028,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0017,-0.0015,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.002,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0064,0.0043,-0.0042,0.0039,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.004,0.0047,-0.002,0.0037,-0.0021,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0012,0,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0003,0.0002,0.0009,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0001,0,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.001,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0009,-0.0139,0.0117,-0.0054,0.0062,-0.0017,0.0008,-0.0022,0.0013,-0.0006,0.0026,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0019,-0.0011,0.0009,-0.003,0.0015,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0007,0,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0003,-0.0098,0.0002,-0.0048,0.0092,-0.0047,0.0028,-0.0013,0.002,-0.0015,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.0023,-0.003,0.0014,-0.0033,0.0003,0.0002,0.0025,-0.0008,0.0021,-0.0012,-0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0008,0.0002,0.0002,0.0012,0.0003,0.0011,-0.0001,0.0013,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0009,-0.0026,0.0015,-0.0019,0.0022,-0.0021,-0.0004,-0.0025,0.0002,-0.0012,0.003,-0.0062,0.004,-0.0056,0.0041,-0.0015,0.0019,0.0012,0.0031,0.0006,0.0028,-0.0012,0.0009,-0.0021,-0.001,-0.0026,-0.0018,-0.0019,0,0,0.0021,0.0007,0.0022,-0.0009,0.0008,-0.0014,-0.0004,-0.0006,0.0002,0,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0,0,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0302,0.0562,-0.0205,0.0229,-0.0165,0.0102,-0.0114,0.0162,-0.004,0.0099,-0.008,0.0006,-0.0057,0.0007,-0.0027,0.001,-0.002,0.0028,-0.0042,0.0023,-0.0038,0.0014,-0.0015,0.0034,-0.0015,0.0042,-0.002,0.0007,-0.0008,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.0019,0.0011,-0.0071,0.0056,-0.0035,0.0047,-0.0011,0.0047,-0.0016,0.0018,-0.0006,0.0013,-0.0001,0.0022,-0.0026,0.0012,-0.0018,-0.001,-0.0016,0.0006,-0.0006,0.0016,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,0,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
قدم به قدم با پوشیدن کفش های تنیس, پیاده روی در راهرو طبقه بتن. دور چشم انداز.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم