مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ پوسته 23MM گلوله ...

طنین انداز تاثیر تنها 23 mm گلوله پوسته در حال سقوط بر روی بتن و تندرست
دسته بندی: سلاح و اسلحه
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.4429,0.3021,-0.0717,0.0713,-0.0691,0.0742,-0.0654,0.0585,-0.0641,0.0473,-0.0676,0.0806,-0.0523,0.0967,-0.4709,0.2971,-0.1574,0.1763,-0.1806,0.1555,-0.1757,0.2169,-0.2629,0.2344,-0.2774,0.2812,-0.2932,0.3214,-0.3017,0.2719,-0.2224,0.2571,-0.2086,0.1709,-0.1847,0.2164,-0.2016,0.2078,-0.2357,0.1733,-0.1895,0.1766,-0.1453,0.1751,-0.1332,0.131,-0.1356,0.0919,-0.069,0.0949,-0.0746,0.0583,-0.057,0.062,-0.067,0.0574,-0.056,0.0656,-0.0638,0.0633,-0.063,0.0565,-0.0542,0.0573,-0.0526,0.0497,-0.0462,0.0458,-0.0361,0.0425,-0.0363,0.0338,-0.0299,0.0346,-0.0304,0.0315,-0.032,0.0263,-0.0303,0.0336,-0.0285,0.0293,-0.0263,0.0253,-0.0289,0.0289,-0.029,0.0274,-0.0326,0.0303,-0.024,0.0334,-0.0321,0.0229,-0.0296,0.0291,-0.0286,0.0333,-0.0363,0.0283,-0.0295,0.0382,-0.0353,0.0347,-0.0432,0.0416,-0.0503,0.0573,-0.0559,0.0526,-0.0662,0.0641,-0.0812,0.0797,-0.0893,0.0947,-0.1018,0.0928,-0.092,0.1023,-0.1147,0.1042,-0.1201,0.1208,-0.119,0.1196,-0.0958,0.1096,-0.1074,0.1022,-0.105,0.1101,-0.101,0.1015,-0.0892,0.0883,-0.0924,0.0814,-0.0853,0.0963,-0.0936,0.0735,-0.0651,0.0647,-0.0656,0.0668,-0.0686,0.0604,-0.0616,0.0536,-0.0501,0.0587,-0.0569,0.035,-0.0425,0.0512,-0.0456,0.0386,-0.0331,0.0341,-0.0314,0.0291,-0.0253,0.0205,-0.0201,0.0231,-0.0214,0.0207,-0.0205,0.0195,-0.0193,0.0199,-0.0223,0.0196,-0.0209,0.0219,-0.0204,0.0206,-0.0167,0.0171,-0.017,0.0167,-0.0146,0.0141,-0.0106,0.0115,-0.0076,0.0071,-0.0038,0.0041,-0.0052,0.0049,-0.0069,0.0073,-0.0089,0.0075,-0.0084,0.0108,-0.0115,0.0114,-0.011,0.0102,-0.0111,0.0117,-0.0143,0.0129,-0.0153,0.0175,-0.0205,0.0191,-0.0218,0.0242,-0.0281,0.0306,-0.0307,0.0274,-0.0284,0.0319,-0.0349,0.0383,-0.0382,0.0323,-0.037,0.0433,-0.0454,0.0424,-0.0434,0.0448,-0.0447,0.0473,-0.0542,0.0542,-0.059,0.0574,-0.0558,0.0581,-0.0529,0.0616,-0.0646,0.0614,-0.0535,0.0539,-0.0398,0.0441,-0.037,0.0326,-0.0292,0.0267,-0.0274,0.0278,-0.0305,0.0286,-0.0327,0.0331,-0.0356,0.0326,-0.0374,0.0383,-0.0412,0.0402,-0.0437,0.0426,-0.0448,0.044,-0.0443,0.0433,-0.0417,0.0436,-0.0359,0.0359,-0.037,0.0356,-0.0341,0.037,-0.0357,0.0358,-0.0337,0.0329,-0.0292,0.0299,-0.0218,0.0252,-0.0212,0.0166,-0.0158,0.017,-0.0145,0.0165,-0.0141,0.0113,-0.0088,0.0082,-0.0069,0.0069,-0.0075,0.0065,-0.0072,0.0085,-0.0094,0.009,-0.0088,0.0099,-0.0097,0.0091,-0.0096,0.0099,-0.0101,0.0099,-0.0103,0.0101,-0.0088,0.0085,-0.0083,0.0094,-0.0095,0.0089,-0.0083,0.0086,-0.0074,0.0076,-0.0068,0.0072,-0.0064,0.0069,-0.007,0.0065,-0.0074,0.0076,-0.0087,0.0084,-0.011,0.0103,-0.012,0.0126,-0.0132,0.0136,-0.0132,0.0127,-0.0137,0.0138,-0.0164,0.0154,-0.016,0.0182,-0.0194,0.0216,-0.0236,0.0211,-0.0234,0.0235,-0.0252,0.027,-0.0285,0.0265,-0.03,0.0269,-0.0306,0.0331,-0.0347,0.0305,-0.0339,0.0347,-0.0334,0.0311,-0.0271,0.0295,-0.0197,0.0225,-0.0228,0.0201,-0.0182,0.0179,-0.0126,0.0154,-0.0118,0.009,-0.0064,0.0078,-0.0078,0.0078,-0.0087,0.0083,-0.0081,0.008,-0.0064,0.0072,-0.0057,0.0062,-0.0054,0.0054,-0.0054,0.0057,-0.0054,0.0056,-0.0053,0.0046,-0.005,0.0053,-0.0038,0.0047,-0.0044,0.0037,-0.0035,0.0037,-0.0036,0.0037,-0.0035,0.0036,-0.0038,0.0035,-0.0034,0.0037,-0.0035,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0029,-0.0026,0.0027,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.002,-0.0019,0.002,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0019,0.0026,-0.0028,0.002,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0033,-0.0034,0.0035,-0.0037,0.0037,-0.0042,0.0044,-0.0054,0.0047,-0.0054,0.0056,-0.0058,0.0053,-0.0061,0.0056,-0.0057,0.0064,-0.0068,0.0061,-0.0066,0.0066,-0.0061,0.0062,-0.006,0.0049,-0.0065,0.0061,-0.0061,0.0067,-0.0065,0.0055,-0.0066,0.0063,-0.006,0.0056,-0.0064,0.0063,-0.0075,0.0074,-0.0096,0.0086,-0.0108,0.0103,-0.0107,0.011,-0.0108,0.0105,-0.0098,0.0104,-0.0105,0.0114,-0.0116,0.0108,-0.0109,0.0111,-0.0089,0.0105,-0.0087,0.0079,-0.0095,0.0089,-0.1029,0.1216,-0.0528,0.0458,-0.0504,0.0468,-0.0455,0.0455,-0.0491,0.0487,-0.0482,0.0552,-0.0408,0.0406,-0.0379,0.0355,-0.0385,0.0356,-0.0284,0.0385,-0.0375,0.0367,-0.0343,0.0341,-0.0299,0.0306,-0.0338,0.0347,-0.0329,0.0276,-0.0254,0.0324,-0.0314,0.0288,-0.0277,0.0273,-0.0249,0.0272,-0.0281,0.0278,-0.0278,0.0229,-0.0241,0.0262,-0.0241,0.023,-0.0222,0.0235,-0.0223,0.0222,-0.0219,0.0217,-0.0214,0.0196,-0.02,0.0205,-0.0209,0.0202,-0.0187,0.0186,-0.0186,0.0176,-0.0176,0.018,-0.0179,0.0172,-0.0176,0.0176,-0.0181,0.0169,-0.0166,0.0154,-0.0175,0.0171,-0.0173,0.0182,-0.018,0.0168,-0.0152,0.0176,-0.0166,0.0166,-0.0177,0.0159,-0.0191,0.0183,-0.0183,0.0194,-0.0189,0.0174,-0.0173,0.018,-0.0166,0.0183,-0.0191,0.0176,-0.0189,0.0196,-0.0198,0.0185,-0.0177,0.0192,-0.0181,0.0176,-0.0179,0.0181,-0.0189,0.018,-0.0184,0.0191,-0.0187,0.0178,-0.0177,0.0159,-0.0156,0.0163,-0.0155,0.0161,-0.0167,0.0148,-0.0161,0.0166,-0.0154,0.0152,-0.0141,0.0129,-0.0124,0.0127,-0.0116,0.0121,-0.0124,0.0104,-0.0114,0.012,-0.011,0.0105,-0.0094,0.0084,-0.0077,0.0081,-0.007,0.0074,-0.0074,0.0061,-0.006,0.0068,-0.0043,0.0051,-0.0044,0.0038,-0.0036,0.0039,-0.0029,0.0032,-0.0035,0.003,-0.0032,0.0039,-0.004,0.004,-0.0046,0.0044,-0.0045,0.0051,-0.0053,0.0051,-0.0056,0.0052,-0.0051,0.0057,-0.0057,0.0052,-0.0052,0.0045,-0.0039,0.005,-0.0048,0.0038,-0.0042,0.0042,-0.0031,0.0038,-0.0035,0.0032,-0.004,0.0035,-0.0038,0.0042,-0.0044,0.004,-0.0042,0.0045,-0.0045,0.0042,-0.0041,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.005,0.0049,-0.0045,0.005,-0.005,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.004,0.0041,-0.0037,0.0038,-0.0037,0.0036,-0.003,0.0037,-0.0035,0.0032,-0.0029,0.003,-0.0023,0.0027,-0.0372,0.0341,-0.0165,0.0135,-0.0199,0.0139,-0.0155,0.0152,-0.0109,0.0145,-0.0136,0.0141,-0.0146,0.012,-0.0136,0.012,-0.0126,0.0123,-0.0141,0.0131,-0.0124,0.0117,-0.0124,0.0121,-0.014,0.0129,-0.0139,0.0131,-0.0127,0.014,-0.014,0.0134,-0.0132,0.0131,-0.0124,0.0128,-0.0133,0.0137,-0.0142,0.0139,-0.0138,0.014,-0.0136,0.0137,-0.012,0.0128,-0.0119,0.0113,-0.0122,0.0125,-0.0123,0.0125,-0.0123,0.0119,-0.0116,0.012,-0.0094,0.0113,-0.0109,0.0091,-0.0096,0.0101,-0.0093,0.0098,-0.01,0.0093,-0.0091,0.0097,-0.0083,0.0098,-0.0094,0.0085,-0.0093,0.0086,-0.0084,0.0098,-0.0098,0.008,-0.0084,0.0085,-0.0074,0.0079,-0.0074,0.0078,-0.0078,0.0065,-0.007,0.0076,-0.0076,0.0074,-0.0079,0.0077,-0.0077,0.007,-0.0065,0.0073,-0.0055,0.006,-0.0056,0.0057,-0.0059,0.0059,-0.0642,0.0433,-0.0172,0.0205,-0.0205,0.017,-0.0202,0.0172,-0.0178,0.016,-0.0135,0.0148,-0.015,0.0153,-0.0125,0.0113,-0.0119,0.0104,-0.0098,0.0095,-0.0089,0.0098,-0.0084,0.0095,-0.0078,0.0079,-0.0071,0.0069,-0.0074,0.0063,-0.0063,0.0068,-0.0051,0.0057,-0.0057,0.0051,-0.005,0.0054,-0.0042,0.0046,-0.0045,0.0046,-0.0036,0.0041,-0.0038,0.0037,-0.003,0.0034,-0.0036,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.0032,0.0035,-0.0039,0.0036,-0.004,0.004,-0.0047,0.0044,-0.0047,0.0056,-0.0061,0.0055,-0.0068,0.0069,-0.0074,0.0078,-0.0084,0.0085,-0.0093,0.009,-0.0094,0.0093,-0.0103,0.0102,-0.0113,0.0104,-0.0111,0.0119,-0.0121,0.0112,-0.0181,0.0223,-0.0234,0.0307,-0.0207,0.0205,-0.0211,0.0202,-0.0192,0.0224,-0.021,0.0192,-0.0194,0.0196,-0.0188,0.0174,-0.0159,0.0174,-0.0158,0.0152,-0.0157,0.0141,-0.0139,0.0145,-0.0122,0.0121,-0.011,0.0095,-0.0088,0.0105,-0.0097,0.0083,-0.0098,0.0093,-0.0088,0.0092,-0.0088,0.0083,-0.0076,0.008,-0.0066,0.0072,-0.0069,0.0072,-0.0069,0.0066,-0.0065,0.0066,-0.0063,0.0063,-0.0057,0.006,-0.0058,0.0057,-0.0061,0.0061,-0.0066,0.0065,-0.0247,0.0165,-0.0104,0.0107,-0.0105,0.0098,-0.0094,0.0093,-0.008,0.0081,-0.0083,0.0083,-0.0088,0.0088,-0.0087,0.0089,-0.0085,0.0088,-0.008,0.0085,-0.0081,0.0077,-0.0074,0.0073,-0.0076,0.0078,-0.0079,0.0077,-0.008,0.0076,-0.0077,0.0079,-0.0078,0.0075,-0.0074,0.0074,-0.0071,0.007,-0.0073,0.0071,-0.0075,0.0075,-0.0077,0.0078,-0.0079,0.0078,-0.0076,0.0077,-0.0075,0.0073,-0.0072,0.0074,-0.0078,0.0076,-0.0077,0.0081,-0.008,0.0081,-0.008,0.0079,-0.0076,0.0076,-0.0069,0.0066,-0.0068,0.0068,-0.0285,0.0235,-0.0068,0.0061,-0.0057,0.0058,-0.0057,0.0065,-0.0042,0.0073,-0.0068,0.0044,-0.0061,0.0059,-0.0059,0.0059,-0.006,0.0066,-0.007,0.0058,-0.0064,0.0069,-0.0069,0.0069,-0.0067,0.0064,-0.006,0.0066,-0.0066,0.0064,-0.0068,0.0064,-0.0075,0.0059,-0.0065,0.0076,-0.0075,0.0078,-0.0072,0.0062,-0.0057,0.0069,-0.0066,0.0058,-0.0057,0.006,-0.0056,0.0058,-0.0058,0.0052,-0.0041,0.0059,-0.0057,0.0054,-0.0044,0.005,-0.0047,0.0042,-0.004,0.0044,-0.004,0.0038,-0.0042,0.0038,-0.0036,0.0043,-0.0044,0.0036,-0.0035,0.0046,-0.0047,0.004,-0.0045,0.0044,-0.0043,0.0042,-0.0046,0.0042,-0.0049,0.0051,-0.0053,0.0046,-0.0048,0.0054,-0.0056,0.0032,-0.0035,0.0056,-0.0055,0.0038,-0.005,0.0052,-0.0078,0.0079,-0.0052,0.0044,-0.0049,0.0043,-0.0046,0.0045,-0.0048,0.0039,-0.0033,0.0042,-0.004,0.0034,-0.0037,0.0041,-0.004,0.003,-0.0032,0.0034,-0.0038,0.0036,-0.0036,0.0036,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.0033,-0.0034,0.0031,-0.0033,0.0035,-0.0036,0.0033,-0.0027,0.0035,-0.0036,0.0027,-0.0036,0.0037,-0.0029,0.0035,-0.0034,0.003,-0.0031,0.0034,-0.0026,0.0031,-0.0034,0.0028,-0.0031,0.0033,-0.0025,0.0031,-0.003,0.0029,-0.0028,0.0027,-0.0018,0.0028,-0.0028,0.0026,-0.0023,0.0023,-0.002,0.0022,-0.0024,0.0021,-0.0025,0.0019,-0.0019,0.0023,-0.0021,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.002,0.0023,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0019,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.001,-0.001,0.0009,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
طنین انداز تاثیر تنها 23 mm گلوله پوسته در حال سقوط بر روی بتن و تندرست
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم