مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ SHELL12 سنج گاو ...

12 سنج گلوله پوسته انداختن بر روی کف بتنی سپس تندرست و حل و فصل

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنبالا جستنBouncingshellاسلحهفشنگرها کردنزد و خوردمهماتammunition
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.318,0.2743,-0.1215,0.0723,-0.0638,0.0526,-0.0409,0.0406,-0.0296,0.0425,-0.0279,0.0376,-0.021,0.0257,-0.0205,0.022,-0.0179,0.0281,-0.0143,0.0222,-0.011,0.0092,-0.0101,0.0119,-0.0171,0.0172,-0.0104,0.0115,-0.0157,0.0093,-0.0137,0.0077,-0.0184,0.0109,-0.0078,0.0092,-0.0093,0.0096,-0.0063,0.0104,-0.0098,0.0076,-0.0073,0.008,-0.006,0.0046,-0.0037,0.0046,-0.003,0.0024,-0.0032,0.0028,-0.0024,0.0031,-0.0023,0.0036,-0.0032,0.0032,-0.0034,0.0029,-0.0027,0.0019,-0.0025,0.003,-0.0031,0.0041,-0.0047,0.0036,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0044,0.0059,-0.0069,0.0061,-0.0033,0.0051,-0.0018,0.0024,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0421,0.0295,-0.0146,0.0127,-0.0068,0.0076,-0.0048,0.0044,-0.0036,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.0025,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0061,0.0107,-0.0119,0.0069,-0.0074,0.0093,-0.005,0.0061,-0.0064,0.0064,-0.0058,0.0063,-0.0053,0.006,-0.0045,0.0052,-0.0035,0.0031,-0.0025,0.0023,-0.0011,0.0015,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0128,0.0097,-0.0107,0.0061,-0.0049,0.004,-0.003,0.0023,-0.002,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0016,-0.0179,0.0107,-0.0051,0.0065,-0.0048,0.0039,-0.0024,0.0036,-0.0026,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0032,0.0024,-0.001,0.0031,-0.0016,0.0009,-0.0034,0.0046,-0.0062,0.0058,-0.003,0.0027,-0.0019,0.0031,-0.0023,0.0018,-0.0019,0.0023,-0.0013,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0014,0.0022,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0008,-0.0014,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
12 سنج گلوله پوسته انداختن بر روی کف بتنی سپس تندرست و حل و فصل
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم