مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ پوسته 7MM گلوله ...

تاثیر یک تعداد انگشت شماری از 7 mm گلوله پوسته پوسته انداختن بر روی بتن با یک گلوله فلزی صدای جرنگ جرنگ...

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ضربهانداختنtinkleفلزshellفلزیاسلحهفشنگرها کردنسختزد و خوردتق تقtinklingمهماتammunitionarms7mm
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.1234,0.1244,-0.1523,0.1514,-0.13,0.1491,-0.0997,0.0889,-0.1195,0.1246,-0.086,0.0768,-0.0487,0.0621,-0.1191,0.1474,-0.1308,0.1152,-0.078,0.0873,-0.0667,0.0676,-0.4281,0.2461,-0.1125,0.1102,-0.0972,0.0972,-0.2502,0.1988,-0.4573,0.4676,-0.462,0.4687,-0.4712,0.4608,-0.467,0.4576,-0.4371,0.467,-0.4591,0.4666,-0.4094,0.4473,-0.413,0.4399,-0.4599,0.4689,-0.4694,0.4611,-0.3968,0.3829,-0.4568,0.4698,-0.4556,0.4555,-0.4191,0.4027,-0.3266,0.3208,-0.4093,0.4155,-0.4049,0.4206,-0.4005,0.3928,-0.2891,0.3066,-0.3426,0.315,-0.4073,0.4515,-0.4099,0.4155,-0.3409,0.3479,-0.3033,0.3289,-0.1688,0.1742,-0.3178,0.3152,-0.365,0.3767,-0.4113,0.3968,-0.3699,0.3884,-0.3302,0.2958,-0.2433,0.2365,-0.2075,0.2191,-0.2059,0.2157,-0.2162,0.2196,-0.2879,0.2755,-0.28,0.31,-0.2421,0.2364,-0.2521,0.2465,-0.2243,0.2174,-0.1852,0.1903,-0.1862,0.1825,-0.174,0.1413,-0.1139,0.1091,-0.0544,0.0546,-0.1354,0.1159,-0.1122,0.1228,-0.1206,0.1125,-0.2065,0.1176,-0.1308,0.1795,-0.1341,0.1352,-0.2318,0.1151,-0.0783,0.0719,-0.088,0.0806,-0.084,0.09,-0.1349,0.107,-0.0969,0.0934,-0.1056,0.0727,-0.1144,0.1325,-0.0562,0.071,-0.223,0.1659,-0.1355,0.1371,-0.1266,0.1089,-0.1054,0.1078,-0.0975,0.1119,-0.0952,0.0826,-0.0866,0.0751,-0.0634,0.0788,-0.0944,0.1037,-0.1064,0.1136,-0.1002,0.1296,-0.085,0.089,-0.0761,0.0794,-0.0674,0.0614,-0.0517,0.0475,-0.2769,0.1764,-0.2074,0.2133,-0.1712,0.205,-0.1272,0.1532,-0.0971,0.1151,-0.0918,0.0778,-0.0988,0.0967,-0.0939,0.0832,-0.0879,0.0846,-0.0723,0.0794,-0.0491,0.0473,-0.0478,0.0534,-0.0415,0.0437,-0.0368,0.0428,-0.0372,0.0394,-0.0241,0.0285,-0.0332,0.0345,-0.0309,0.0335,-0.0513,0.0538,-0.035,0.0363,-0.0384,0.0384,-0.029,0.0307,-0.0294,0.0359,-0.0375,0.0284,-0.0269,0.0375,-0.0262,0.0256,-0.032,0.0319,-0.0252,0.0279,-0.0288,0.025,-0.0324,0.0277,-0.0297,0.0311,-0.0761,0.0795,-0.0781,0.0857,-0.0711,0.0647,-0.0552,0.0503,-0.042,0.0457,-0.0343,0.0421,-0.0526,0.0476,-0.0461,0.0446,-0.0423,0.0452,-0.0494,0.0428,-0.0334,0.0359,-0.0292,0.0292,-0.0339,0.0321,-0.034,0.0318,-0.0261,0.0258,-0.0239,0.0249,-0.0238,0.0234,-0.0235,0.0219,-0.1323,0.1243,-0.1375,0.1401,-0.1462,0.1558,-0.1283,0.1266,-0.1062,0.1055,-0.0947,0.0972,-0.0961,0.0976,-0.0904,0.0896,-0.0786,0.0789,-0.0848,0.0923,-0.0822,0.0746,-0.0518,0.0549,-0.0711,0.0653,-0.0617,0.0627,-0.0628,0.0587,-0.0511,0.0603,-0.0567,0.0616,-0.0667,0.0703,-0.0603,0.0633,-0.0396,0.046,-0.0559,0.0565,-0.0686,0.076,-0.0463,0.054,-0.0376,0.0325,-0.0304,0.0277,-0.0231,0.0252,-0.0308,0.0282,-0.0369,0.0426,-0.039,0.0394,-0.047,0.0373,-0.0231,0.0249,-0.0242,0.0228,-0.0242,0.0204,-0.0206,0.0167,-0.018,0.0167,-0.0204,0.0204,-0.0136,0.0132,-0.0136,0.0117,-0.0197,0.0146,-0.0136,0.0225,-0.0125,0.0127,-0.0125,0.0113,-0.0114,0.012,-0.0092,0.0114,-0.0086,0.0093,-0.0102,0.0103,-0.0126,0.0138,-0.0162,0.0155,-0.0154,0.0138,-0.0137,0.0126,-0.0088,0.0102,-0.0107,0.0132,-0.008,0.0095,-0.0098,0.0068,-0.0075,0.0081,-0.0077,0.0086,-0.0087,0.0069,-0.007,0.0081,-0.0201,0.0213,-0.0217,0.0207,-0.0198,0.0178,-0.0159,0.0146,-0.0156,0.0158,-0.0087,0.0119,-0.0129,0.0113,-0.0094,0.0121,-0.0103,0.0109,-0.0089,0.01,-0.0117,0.0097,-0.0081,0.0081,-0.0084,0.0092,-0.0064,0.0064,-0.0058,0.0061,-0.0066,0.0056,-0.0056,0.0058,-0.0048,0.0053,-0.0047,0.0053,-0.0043,0.0044,-0.0045,0.0049,-0.0028,0.0027,-0.0033,0.0032,-0.0307,0.0316,-0.0214,0.0206,-0.0216,0.0236,-0.0207,0.0237,-0.0191,0.0236,-0.0245,0.0242,-0.023,0.023,-0.0184,0.0192,-0.017,0.0175,-0.0214,0.0205,-0.0226,0.0209,-0.0189,0.0181,-0.0144,0.0132,-0.0168,0.0144,-0.0157,0.017,-0.0119,0.0132,-0.0073,0.0072,-0.0181,0.0132,-0.0118,0.0114,-0.0101,0.0107,-0.0103,0.0087,-0.0089,0.0102,-0.0067,0.0072,-0.0073,0.0074,-0.0076,0.0078,-0.0078,0.0078,-0.0049,0.0047,-0.0044,0.0051,-0.0093,0.0087,-0.0108,0.0104,-0.0113,0.0124,-0.0109,0.0094,-0.0053,0.0052,-0.0075,0.0073,-0.0091,0.0081,-0.0071,0.0072,-0.007,0.006,-0.0082,0.0072,-0.0098,0.0082,-0.0073,0.0074,-0.0048,0.0042,-0.0051,0.0049,-0.0102,0.0071,-0.0071,0.0069,-0.0047,0.0056,-0.0038,0.0037,-0.0066,0.0065,-0.0065,0.0065,-0.0052,0.0059,-0.0032,0.003,-0.004,0.004,-0.0051,0.0048,-0.0039,0.0039,-0.0019,0.002,-0.0026,0.0025,-0.0029,0.003,-0.0029,0.0029,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0021,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
تاثیر یک تعداد انگشت شماری از 7 mm گلوله پوسته پوسته انداختن بر روی بتن با یک گلوله فلزی صدای جرنگ جرنگ...
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم