مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ گلوله پوسته RIFFL ...

فلزی تاثیر تفنگ گلوله پوسته انداختن بر روی بتن و تندرست به آرامی

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها بالا جستنBouncingفلزshellفلزیاسلحهفشنگrifleزد و خوردتفنگمهماتammunition
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.239,0.21,-0.1832,0.1544,-0.1957,0.1907,-0.1564,0.1525,-0.1482,0.1587,-0.1294,0.1054,-0.101,0.1207,-0.0975,0.0959,-0.0958,0.0941,-0.085,0.0868,-0.0608,0.0618,-0.0548,0.0572,-0.0562,0.0533,-0.062,0.0597,-0.0672,0.0668,-0.0629,0.0575,-0.0579,0.0602,-0.0588,0.0634,-0.0594,0.0627,-0.0477,0.049,-0.0409,0.033,-0.033,0.0255,-0.0219,0.0223,-0.0242,0.0267,-0.0347,0.033,-0.0396,0.0427,-0.047,0.0477,-0.0425,0.046,-0.0455,0.0498,-0.045,0.0441,-0.0422,0.0405,-0.0391,0.0394,-0.0308,0.0309,-0.0272,0.0251,-0.0196,0.0228,-0.0129,0.0164,-0.0113,0.0106,-0.0074,0.0093,-0.0043,0.0043,-0.0024,0.0026,-0.0018,0.0024,-0.0067,0.0064,-0.0099,0.0086,-0.0122,0.0107,-0.0171,0.0162,-0.0199,0.0197,-0.0193,0.0215,-0.0233,0.0233,-0.0243,0.0254,-0.022,0.0194,-0.0165,0.0168,-0.0117,0.0117,-0.019,0.0184,-0.0244,0.0252,-0.0337,0.0314,-0.042,0.0388,-0.0382,0.0417,-0.0372,0.0393,-0.0386,0.0369,-0.0314,0.032,-0.027,0.0285,-0.0318,0.0313,-0.0318,0.0301,-0.0323,0.0327,-0.0285,0.0305,-0.0258,0.0256,-0.027,0.0267,-0.0272,0.0277,-0.0284,0.0276,-0.0293,0.0275,-0.0231,0.0219,-0.0198,0.0193,-0.0233,0.0227,-0.0262,0.0287,-0.0325,0.0314,-0.0316,0.032,-0.0307,0.0299,-0.0286,0.0287,-0.0262,0.024,-0.0208,0.0207,-0.018,0.0186,-0.0143,0.0159,-0.0124,0.0138,-0.0113,0.0103,-0.0085,0.0078,-0.007,0.0065,-0.0048,0.0047,-0.0029,0.0033,-0.0025,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.0033,0.0032,-0.004,0.0039,-0.0047,0.005,-0.0072,0.0067,-0.0085,0.0085,-0.0119,0.0112,-0.0139,0.0146,-0.016,0.0153,-0.0186,0.0175,-0.0194,0.0188,-0.0173,0.017,-0.0156,0.0172,-0.0135,0.0153,-0.0108,0.0111,-0.0068,0.0065,-0.0036,0.0037,-0.002,0.0018,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0015,-0.0016,0.0026,-0.0044,0.0041,-0.0052,0.005,-0.0055,0.0049,-0.0048,0.0042,-0.0042,0.0036,-0.0051,0.0056,-0.0081,0.0082,-0.0101,0.0101,-0.0123,0.0122,-0.0123,0.0124,-0.0124,0.0125,-0.0121,0.0115,-0.0098,0.0098,-0.0085,0.0088,-0.007,0.0067,-0.0052,0.0057,-0.0044,0.0048,-0.0038,0.0038,-0.0031,0.0031,-0.0027,0.0027,-0.0024,0.0024,-0.002,0.0021,-0.0019,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.002,-0.0022,0.0022,-0.0026,0.0022,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0033,0.0032,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.0034,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0034,0.0032,-0.0031,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.003,0.0032,-0.0032,0.0032,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0035,-0.0037,0.0037,-0.0038,0.0037,-0.0035,0.0033,-0.0026,0.0026,-0.0022,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0019,0.0024,-0.0033,0.0029,-0.004,0.0036,-0.0039,0.0042,-0.0044,0.0044,-0.0047,0.0047,-0.0044,0.0041,-0.0043,0.0043,-0.0041,0.004,-0.0036,0.0037,-0.0033,0.0034,-0.0029,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0022,0.0022,-0.0026,0.0026,-0.0028,0.0028,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0012,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.2619,0.2653,-0.1122,0.0922,-0.1107,0.0927,-0.0773,0.0868,-0.0719,0.0798,-0.0723,0.0762,-0.0641,0.0693,-0.0675,0.0569,-0.0909,0.0744,-0.0864,0.0739,-0.0644,0.0577,-0.0947,0.0904,-0.0969,0.0955,-0.0666,0.0868,-0.0938,0.0836,-0.1164,0.1086,-0.0741,0.0926,-0.0825,0.0959,-0.1004,0.1065,-0.049,0.0785,-0.0777,0.0533,-0.0717,0.0763,-0.0437,0.0331,-0.0717,0.0657,-0.063,0.0582,-0.0697,0.069,-0.0939,0.0893,-0.0776,0.0803,-0.0854,0.1012,-0.0965,0.1042,-0.0786,0.0976,-0.0892,0.0665,-0.0908,0.0824,-0.0755,0.0698,-0.0576,0.0458,-0.0625,0.0739,-0.078,0.0663,-0.0483,0.0479,-0.0659,0.076,-0.0815,0.0831,-0.0643,0.0694,-0.0756,0.0651,-0.0811,0.0758,-0.0708,0.0567,-0.0453,0.051,-0.0553,0.0587,-0.0424,0.0435,-0.0234,0.0278,-0.0292,0.0303,-0.0201,0.019,-0.0202,0.0212,-0.023,0.0185,-0.0182,0.0241,-0.0354,0.036,-0.034,0.0341,-0.0323,0.026,-0.0418,0.0382,-0.0407,0.0436,-0.0297,0.0317,-0.0406,0.0401,-0.0403,0.0414,-0.031,0.0348,-0.0338,0.0376,-0.0391,0.0366,-0.036,0.0306,-0.0299,0.0286,-0.0336,0.0326,-0.0297,0.0306,-0.0251,0.0269,-0.0269,0.0253,-0.024,0.027,-0.0208,0.0225,-0.0184,0.019,-0.0191,0.0195,-0.0176,0.0159,-0.0137,0.0124,-0.0119,0.0126,-0.0121,0.0123,-0.0087,0.0096,-0.0076,0.0074,-0.0079,0.0078,-0.0075,0.0075,-0.0061,0.0066,-0.0061,0.0062,-0.0074,0.0072,-0.0076,0.0072,-0.0063,0.0064,-0.0076,0.0076,-0.0085,0.0085,-0.0077,0.0077,-0.0072,0.0066,-0.0083,0.0079,-0.0085,0.0089,-0.0064,0.0064,-0.0079,0.0075,-0.0083,0.008,-0.0067,0.0065,-0.0054,0.0066,-0.0075,0.0074,-0.0078,0.0073,-0.0053,0.0054,-0.007,0.0076,-0.008,0.0082,-0.0065,0.0064,-0.0072,0.0066,-0.0084,0.0086,-0.0087,0.0082,-0.0068,0.0068,-0.0086,0.0086,-0.0085,0.0081,-0.0079,0.006,-0.0069,0.0068,-0.0072,0.0075,-0.0054,0.0065,-0.0046,0.0049,-0.0053,0.0047,-0.0052,0.0044,-0.0035,0.0035,-0.0058,0.0055,-0.0054,0.0055,-0.0059,0.0054,-0.0085,0.0079,-0.0079,0.0083,-0.0067,0.0066,-0.0089,0.0096,-0.009,0.0093,-0.007,0.0074,-0.0077,0.008,-0.0085,0.0084,-0.0067,0.006,-0.0062,0.0063,-0.0082,0.0072,-0.0077,0.0072,-0.0091,0.0083,-0.0101,0.0112,-0.0107,0.0115,-0.0116,0.0113,-0.014,0.0129,-0.0125,0.0141,-0.0119,0.0122,-0.0129,0.0127,-0.0107,0.0111,-0.0092,0.0092,-0.0093,0.0101,-0.0075,0.0084,-0.0081,0.0071,-0.0094,0.0085,-0.0075,0.0076,-0.0087,0.0087,-0.0267,0.0144,-0.0292,0.024,-0.0159,0.0124,-0.0137,0.0137,-0.0126,0.0116,-0.0102,0.0095,-0.0074,0.008,-0.0069,0.006,-0.0057,0.0052,-0.0054,0.0059,-0.0053,0.0047,-0.0045,0.0058,-0.0031,0.0037,-0.0036,0.0033,-0.0034,0.0034,-0.0029,0.0023,-0.0031,0.0036,-0.0027,0.0029,-0.0038,0.0028,-0.0032,0.0028,-0.0039,0.0035,-0.1031,0.0951,-0.0342,0.0368,-0.0353,0.0341,-0.0494,0.0506,-0.0422,0.0446,-0.0403,0.0368,-0.0463,0.0492,-0.0477,0.0433,-0.037,0.0329,-0.0437,0.0402,-0.0442,0.0396,-0.0334,0.0355,-0.0331,0.0361,-0.0408,0.0381,-0.0418,0.0379,-0.0324,0.0287,-0.0345,0.0343,-0.0407,0.0393,-0.0313,0.0323,-0.0357,0.0323,-0.0314,0.0354,-0.0323,0.0303,-0.0382,0.0411,-0.0275,0.0278,-0.0293,0.0299,-0.0374,0.0367,-0.0284,0.0269,-0.023,0.0279,-0.0305,0.0298,-0.0253,0.02,-0.0246,0.0244,-0.0274,0.0284,-0.0241,0.0254,-0.0183,0.0224,-0.0265,0.0234,-0.0276,0.0231,-0.0208,0.0208,-0.021,0.0241,-0.0251,0.0279,-0.017,0.0221,-0.0205,0.022,-0.0259,0.0281,-0.022,0.0204,-0.0179,0.0226,-0.025,0.0228,-0.0238,0.0212,-0.0191,0.0202,-0.0185,0.0216,-0.0175,0.0199,-0.0168,0.0166,-0.0176,0.0142,-0.0177,0.0163,-0.0153,0.0139,-0.0134,0.013,-0.0146,0.0164,-0.0123,0.0142,-0.014,0.0094,-0.0162,0.0178,-0.0105,0.0131,-0.0113,0.0115,-0.0115,0.0107,-0.0117,0.0089,-0.0066,0.0109,-0.0109,0.01,-0.0082,0.0058,-0.007,0.0074,-0.0092,0.0085,-0.007,0.0064,-0.006,0.0069,-0.0074,0.0071,-0.007,0.0051,-0.0059,0.0064,-0.0069,0.0073,-0.007,0.0066,-0.0052,0.0059,-0.0071,0.0079,-0.0072,0.0078,-0.0059,0.0053,-0.0079,0.0085,-0.0079,0.007,-0.0054,0.0053,-0.0089,0.009,-0.007,0.0069,-0.0049,0.0045,-0.0075,0.0069,-0.0072,0.0073,-0.0049,0.0048,-0.0057,0.0067,-0.0057,0.0064,-0.0055,0.0047,-0.0063,0.0063,-0.0065,0.0052,-0.0049,0.0053,-0.0071,0.0075,-0.0062,0.0063,-0.0048,0.0061,-0.006,0.008,-0.0072,0.0072,-0.0059,0.0056,-0.0083,0.0082,-0.0078,0.0076,-0.0061,0.0063,-0.0079,0.0074,-0.0078,0.0074,-0.0068,0.006,-0.0072,0.0073,-0.0076,0.0067,-0.0061,0.0057,-0.006,0.0067,-0.0057,0.0061,-0.0046,0.0057,-0.0052,0.0043,-0.0056,0.005,-0.0041,0.0041,-0.0039,0.0043,-0.0044,0.0049,-0.0029,0.0034,-0.0031,0.0028,-0.0034,0.0031,-0.003,0.0025,-0.003,0.0024,-0.0039,0.0042,-0.003,0.0033,-0.0036,0.0035,-0.0046,0.0038,-0.0044,0.0041,-0.0042,0.0043,-0.0046,0.0045,-0.0051,0.0056,-0.0052,0.0049,-0.0061,0.0057,-0.006,0.0061,-0.0057,0.0057,-0.0065,0.0059,-0.0059,0.0057,-0.0055,0.0055,-0.0058,0.0056,-0.0053,0.0053,-0.0041,0.004,-0.0042,0.0045,-0.0056,0.0054,-0.0348,0.0167,-0.016,0.0161,-0.017,0.0146,-0.0145,0.0131,-0.0145,0.0135,-0.0081,0.0109,-0.0073,0.0069,-0.006,0.0057,-0.005,0.0042,-0.0035,0.0054,-0.0064,0.0056,-0.0098,0.0079,-0.0086,0.0085,-0.009,0.0091,-0.0116,0.0103,-0.0123,0.0124,-0.0126,0.0111,-0.0141,0.0124,-0.0133,0.0143,-0.0131,0.0147,-0.0135,0.015,-0.0139,0.0161,-0.0161,0.0168,-0.017,0.0167,-0.0149,0.0159,-0.0163,0.0148,-0.0172,0.0152,-0.0163,0.0166,-0.0161,0.0147,-0.0154,0.0172,-0.0166,0.0174,-0.0166,0.0168,-0.0167,0.0162,-0.0183,0.0169,-0.0174,0.0167,-0.0173,0.0164,-0.0183,0.0173,-0.0171,0.0179,-0.0173,0.0181,-0.0161,0.0175,-0.0174,0.0181,-0.0167,0.018,-0.0178,0.0175,-0.0168,0.0166,-0.0173,0.0165,-0.0179,0.0161,-0.0164,0.0164,-0.0167,0.0165,-0.0156,0.0165,-0.016,0.0164,-0.0165,0.0155,-0.0163,0.0164,-0.0153,0.0156,-0.0152,0.0147,-0.0145,0.0145,-0.0149,0.014,-0.0138,0.014,-0.0128,0.0142,-0.013,0.0128,-0.0123,0.0129,-0.0122,0.0119,-0.0123,0.0104,-0.0107,0.0103,-0.0108,0.0097,-0.0096,0.0095,-0.0085,0.0092,-0.0073,0.0078,-0.0068,0.0069,-0.0061,0.0065,-0.0051,0.0049,-0.0039,0.0039,-0.0027,0.0026,-0.0017,0.0016,-0.0023,0.0019,-0.0045,0.004,-0.0374,0.0392,-0.0068,0.0061,-0.005,0.0049,-0.0068,0.0038,-0.0062,0.0089,-0.0087,0.0069,-0.0078,0.0073,-0.0088,0.0109,-0.0096,0.0108,-0.0091,0.009,-0.0105,0.0096,-0.0094,0.0097,-0.0087,0.0088,-0.0099,0.0098,-0.0088,0.0093,-0.0087,0.0078,-0.0089,0.0092,-0.0068,0.0082,-0.0055,0.0065,-0.0074,0.0066,-0.0061,0.0065,-0.0051,0.0049,-0.0065,0.0053,-0.0049,0.0061,-0.0041,0.0043,-0.0051,0.0041,-0.0053,0.0063,-0.0043,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0057,0.0061,-0.005,0.0054,-0.0048,0.0051,-0.006,0.0049,-0.006,0.0057,-0.0056,0.0057,-0.0056,0.0064,-0.0051,0.0063,-0.0058,0.0054,-0.0053,0.006,-0.0062,0.0053,-0.0054,0.0047,-0.0052,0.0058,-0.005,0.0048,-0.0049,0.0049,-0.0048,0.0045,-0.0046,0.0039,-0.0031,0.0039,-0.0039,0.0038,-0.0035,0.0036,-0.0035,0.0028,-0.0036,0.0029,-0.0039,0.0032,-0.0042,0.004,-0.0036,0.0042,-0.0086,0.012,-0.0047,0.0051,-0.0038,0.0042,-0.0039,0.004,-0.0031,0.0036,-0.0036,0.0038,-0.0041,0.0034,-0.0035,0.0033,-0.0038,0.0037,-0.0033,0.0041,-0.0033,0.0038,-0.0036,0.0033,-0.0036,0.004,-0.0036,0.0037,-0.0031,0.0036,-0.0036,0.0033,-0.0041,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0039,0.0031,-0.0038,0.0037,-0.004,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.004,0.0047,-0.0048,0.0049,-0.0053,0.0051,-0.0052,0.0052,-0.0054,0.005,-0.0057,0.0052,-0.0059,0.0048,-0.0056,0.0057,-0.0056,0.006,-0.0066,0.0058,-0.005,0.0059,-0.0054,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.0041,-0.0045,0.0041,-0.0041,0.004,-0.0041,0.0041,-0.0039,0.004,-0.0037,0.0039,-0.0032,0.0034,-0.0032,0.0036,-0.003,0.0034,-0.0033,0.003,-0.0028,0.0025,-0.0027,0.0024,-0.0028,0.0022,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0021,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0022,0.0023,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0024,-0.0022,0.0021,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.001,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
فلزی تاثیر تفنگ گلوله پوسته انداختن بر روی بتن و تندرست به آرامی
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم