مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ گلوله پوسته 12GAU ...

آرام clack از 12 سنج گلوله پوسته انداختن با گزاف گویی بر روی سنگ

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنبالا جستنBouncingshellاسلحهفشنگرها کردنزد و خوردclackمهماتammunition
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0537,0.0326,-0.0476,0.0608,-0.0414,0.0473,-0.029,0.0191,-0.0226,0.0193,-0.0154,0.017,-0.0065,0.0111,-0.0087,0.0122,-0.0092,0.0105,-0.0074,0.0037,-0.006,0.008,-0.0103,0.0102,-0.0048,0.0055,-0.0042,0.0037,-0.0033,0.0078,-0.0032,0.0068,-0.0045,0.0033,-0.0032,0.003,-0.0022,0.0031,-0.0034,0.002,-0.002,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.002,-0.0017,0.0017,-0.0019,0.0015,-0.0012,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0006,0.0015,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0013,-0.0247,0.0195,-0.0063,0.0084,-0.0054,0.0068,-0.0031,0.0041,-0.0167,0.0311,-0.0295,0.0081,-0.0098,0.0053,-0.0096,0.0111,-0.0045,0.0044,-0.0048,0.0037,-0.0034,0.0017,-0.0022,0.0016,-0.0015,0.0023,-0.0021,0.0015,-0.0017,0.0029,-0.003,0.003,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0017,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.005,0.0029,-0.0021,0.0014,-0.0026,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0036,-0.0039,0.0024,-0.0019,0.0041,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0012,-0.0082,0.008,-0.0025,0.0027,-0.0034,0.003,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0013,-0.001,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0018,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0059,-0.0047,0.0031,-0.002,0.0027,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0014,0.0002,-0.0011,0.0022,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
آرام clack از 12 سنج گلوله پوسته انداختن با گزاف گویی بر روی سنگ
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم