مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ گلوله پوسته رها ...

تفنگ گلوله پوسته انداختن بر روی فلز با یک تیز صدای جرنگ جرنگ و تک گزاف گویی

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها انداختنبالا جستنBouncingفلزshellفلزیاسلحهفشنگrifleرها کردنزد و خوردتق تقمهماتammunition
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0422,0.0445,-0.2832,0.2646,-0.3827,0.3382,-0.352,0.3406,-0.3596,0.3159,-0.3658,0.3192,-0.3642,0.3227,-0.3539,0.327,-0.3765,0.3205,-0.3474,0.3322,-0.3069,0.3173,-0.3326,0.325,-0.3465,0.2975,-0.356,0.3189,-0.2985,0.3278,-0.2946,0.3169,-0.2547,0.2971,-0.3574,0.2666,-0.1745,0.2504,-0.2129,0.1686,-0.195,0.2214,-0.187,0.1987,-0.1661,0.1777,-0.1233,0.1464,-0.1405,0.1406,-0.162,0.1418,-0.1545,0.1731,-0.1314,0.1732,-0.1328,0.1258,-0.1544,0.1575,-0.1586,0.1643,-0.1518,0.0944,-0.1474,0.1404,-0.1068,0.1358,-0.1293,0.1301,-0.1197,0.1223,-0.1221,0.1187,-0.1079,0.1035,-0.1035,0.1317,-0.0957,0.1173,-0.1049,0.1069,-0.0942,0.0912,-0.0816,0.0968,-0.0914,0.0785,-0.0947,0.1123,-0.0819,0.0881,-0.0918,0.0959,-0.071,0.0857,-0.0552,0.0587,-0.0858,0.095,-0.0613,0.067,-0.055,0.0621,-0.0495,0.0417,-0.0443,0.0433,-0.046,0.0808,-0.064,0.0461,-0.0383,0.0429,-0.0471,0.0476,-0.0409,0.0939,-0.0625,0.0597,-0.0553,0.0784,-0.0418,0.0541,-0.0603,0.0593,-0.0455,0.0684,-0.0573,0.0562,-0.0494,0.0509,-0.0536,0.0614,-0.0461,0.0554,-0.0464,0.047,-0.042,0.0401,-0.0587,0.057,-0.0338,0.0492,-0.0418,0.0364,-0.0326,0.0321,-0.0451,0.0466,-0.0421,0.0343,-0.0298,0.0235,-0.0427,0.0317,-0.0329,0.0251,-0.0289,0.0293,-0.0237,0.0292,-0.0252,0.0246,-0.0239,0.0271,-0.0279,0.0275,-0.0219,0.0178,-0.0243,0.0291,-0.014,0.0165,-0.0164,0.0154,-0.0221,0.0204,-0.0143,0.0145,-0.0149,0.0162,-0.0175,0.0189,-0.0171,0.0205,-0.0161,0.0114,-0.0167,0.0121,-0.0135,0.0102,-0.0136,0.0107,-0.0114,0.0135,-0.0136,0.0106,-0.0136,0.015,-0.0096,0.0116,-0.0111,0.0099,-0.0111,0.0108,-0.0093,0.0099,-0.0104,0.0111,-0.013,0.0094,-0.0098,0.0097,-0.0126,0.0132,-0.0098,0.0075,-0.0078,0.0152,-0.0059,0.0105,-0.0057,0.009,-0.0043,0.0085,-0.0092,0.0082,-0.0079,0.0071,-0.0066,0.0068,-0.0075,0.0057,-0.0085,0.0064,-0.0073,0.007,-0.0045,0.0078,-0.005,0.0073,-0.0053,0.0044,-0.0038,0.0047,-0.0053,0.0055,-0.0057,0.0034,-0.0064,0.0029,-0.0071,0.0048,-0.0064,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.0045,0.0045,-0.0037,0.0055,-0.0028,0.0057,-0.0043,0.0063,-0.0048,0.0032,-0.0046,0.0035,-0.0048,0.0037,-0.0046,0.0035,-0.0038,0.0045,-0.0024,0.0034,-0.0021,0.0046,-0.001,0.0042,-0.0022,0.0047,-0.0012,0.0047,-0.0038,0.0032,-0.0042,0.0022,-0.0044,0.0025,-0.0048,0.0023,-0.0043,0.0018,-0.0035,0.0026,-0.0025,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0036,0.0027,-0.0022,0.0027,-0.0036,0.0011,-0.0037,0.0023,-0.003,0.0013,-0.0039,0.0033,-0.0038,0.0022,-0.0023,0.0031,-0.0012,0.0019,-0.002,0.0042,-0.0005,0.0022,-0.002,0.0035,-0.0027,0.0032,-0.0027,0.0023,-0.0018,0.0006,-0.0022,0.0013,-0.0029,0.0023,-0.0009,0.0016,-0.0019,0.0025,-0.002,0.0017,-0.0022,0.002,-0.0018,0.0007,-0.003,0.0019,-0.0018,0.0012,-0.0026,0.0019,-0.003,0.0012,-0.0028,0.0014,-0.0025,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0008,0.0021,-0.0009,0.002,-0.0011,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.001,0.0013,-0.0019,0.002,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.001,-0.001,0.001,-0.0013,0.001,-0.002,0.0002,-0.0027,0.0008,-0.0022,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0014,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.002,0.0015,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.0015,0.0012,-0.0023,0.0011,-0.0013,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0013,-0.0002,0.0014,-0.0002,0.0013,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0015,0.0003,-0.0013,-0.0002,-0.0015,0,-0.0014,-0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0548,0.0662,-0.0441,0.0465,-0.0357,0.0376,-0.035,0.0293,-0.0375,0.0313,-0.0289,0.0192,-0.0384,0.0374,-0.024,0.0271,-0.0255,0.0331,-0.0406,0.0409,-0.0306,0.0194,-0.0234,0.0242,-0.027,0.0302,-0.0178,0.0186,-0.0202,0.0261,-0.0262,0.0197,-0.0192,0.0178,-0.021,0.0218,-0.0155,0.0166,-0.0214,0.0187,-0.0154,0.0139,-0.0195,0.0125,-0.0187,0.0131,-0.0206,0.0137,-0.0159,0.0115,-0.0122,0.0086,-0.0121,0.0125,-0.0142,0.0122,-0.0116,0.0099,-0.0146,0.0173,-0.0125,0.0092,-0.0158,0.0115,-0.0106,0.0091,-0.013,0.0098,-0.0125,0.008,-0.0059,0.007,-0.0053,0.0073,-0.0054,0.0069,-0.0079,0.0121,-0.0076,0.005,-0.006,0.0082,-0.0098,0.0052,-0.0109,0.0114,-0.009,0.0065,-0.008,0.0054,-0.006,0.0094,-0.0064,0.0074,-0.0067,0.0035,-0.0072,0.0094,-0.0083,0.0065,-0.0063,0.0062,-0.0052,0.0053,-0.0072,0.0085,-0.0114,0.0133,-0.0185,0.0095,-0.0116,0.0186,-0.0093,0.0183,-0.0127,0.0161,-0.0152,0.0121,-0.013,0.0135,-0.0139,0.0098,-0.0101,0.0167,-0.0102,0.0111,-0.0156,0.0062,-0.0099,0.0105,-0.0093,0.0106,-0.0099,0.0085,-0.0064,0.0094,-0.0086,0.0058,-0.0086,0.0049,-0.0095,0.0082,-0.0091,0.008,-0.0114,0.0073,-0.0083,0.0077,-0.0078,0.0068,-0.0085,0.0065,-0.0077,0.0076,-0.0072,0.0091,-0.0049,0.0043,-0.0068,0.0074,-0.0051,0.0045,-0.0051,0.0079,-0.0059,0.0054,-0.0064,0.0052,-0.0054,0.0039,-0.0082,0.0103,-0.0053,0.0073,-0.0074,0.0083,-0.0044,0.0057,-0.0055,0.0061,-0.0078,0.0067,-0.0064,0.0055,-0.0059,0.0049,-0.0036,0.0033,-0.0033,0.0055,-0.0044,0.0039,-0.0037,0.0046,-0.0036,0.0034,-0.0047,0.004,-0.003,0.0052,-0.0045,0.0035,-0.0043,0.0032,-0.0107,0.0131,-0.0096,0.0085,-0.0065,0.0046,-0.009,0.0063,-0.0038,0.0062,-0.0042,0.0072,-0.0096,0.0099,-0.0068,0.0074,-0.0087,0.0068,-0.0072,0.009,-0.0048,0.0071,-0.0066,0.0071,-0.0068,0.0049,-0.0075,0.0043,-0.0069,0.0077,-0.007,0.0078,-0.0056,0.0059,-0.0057,0.0058,-0.0057,0.0045,-0.0065,0.0051,-0.0059,0.0043,-0.0044,0.0057,-0.0056,0.007,-0.0053,0.0077,-0.0045,0.0037,-0.0051,0.0032,-0.0029,0.005,-0.0036,0.0047,-0.0038,0.0064,-0.0039,0.0042,-0.0054,0.002,-0.0042,0.0051,-0.0042,0.0028,-0.0038,0.0037,-0.0022,0.0028,-0.0021,0.0028,-0.0019,0.0015,-0.0021,0.0032,-0.002,0.0029,-0.003,0.0026,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.0027,-0.0025,0.0012,-0.0023,0.0014,-0.0017,0.0026,-0.0025,0.003,-0.0023,0.0016,-0.0013,0.0024,-0.0011,0.0019,-0.0023,0.0027,-0.0027,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0009,0.0021,-0.0015,0.0027,-0.0022,0.0024,-0.0016,0.0023,-0.0028,0.0027,-0.0015,0.0021,-0.0023,0.0021,-0.0016,0.0021,-0.0015,0.0018,-0.0021,0.0015,-0.0022,0.0009,-0.002,0.002,-0.001,0.0016,-0.0024,0.0019,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0012,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
تفنگ گلوله پوسته انداختن بر روی فلز با یک تیز صدای جرنگ جرنگ و تک گزاف گویی
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم