مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ گلوله پوسته PISTO ...

کوتاه تاثیر سخت و فلزی chink از یک تپانچه گلوله پوسته انداختن به یک ظرف فلزی

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سلاح و اسحله
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ضربهفلزshellفلزیاسلحهزد و خوردتفنگتپانچهchinkمهماتammunition
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.1821,0.219,-0.1567,0.1814,-0.342,0.2997,-0.2311,0.3054,-0.3433,0.319,-0.2578,0.2512,-0.3688,0.3298,-0.3633,0.2271,-0.241,0.3045,-0.3584,0.2759,-0.346,0.2774,-0.3316,0.3009,-0.2788,0.2617,-0.206,0.3068,-0.3413,0.3004,-0.314,0.3085,-0.2598,0.2516,-0.3484,0.2728,-0.2208,0.1957,-0.1358,0.2059,-0.2006,0.2053,-0.1554,0.1931,-0.2052,0.2341,-0.1571,0.1622,-0.1855,0.132,-0.21,0.2642,-0.1393,0.1681,-0.1996,0.2055,-0.0982,0.084,-0.1635,0.1406,-0.1091,0.1764,-0.0948,0.1031,-0.1121,0.1107,-0.1394,0.1459,-0.1297,0.1057,-0.1216,0.0699,-0.1391,0.1513,-0.1553,0.0915,-0.0669,0.0736,-0.0635,0.1101,-0.1052,0.1148,-0.0818,0.0862,-0.0627,0.0696,-0.0531,0.0496,-0.1266,0.0754,-0.0821,0.0935,-0.0756,0.0931,-0.0732,0.0377,-0.0586,0.1036,-0.047,0.0883,-0.0821,0.0657,-0.071,0.0625,-0.0627,0.0417,-0.0699,0.0753,-0.0204,0.045,-0.0335,0.0479,-0.066,0.0426,-0.0429,0.065,-0.0243,0.0442,-0.0651,0.0336,-0.0655,0.0439,-0.0501,0.0261,-0.0549,0.0569,-0.0617,0.051,-0.04,0.0252,-0.063,0.0256,-0.0348,0.071,-0.0267,0.0307,-0.0581,0.0309,-0.0386,0.054,-0.0301,0.0313,-0.0272,0.0221,-0.0161,0.0297,-0.041,0.0169,-0.0295,0.0249,-0.0295,0.0282,-0.0494,0.0373,-0.02,0.0291,-0.0244,0.0341,-0.0195,0.0308,-0.023,0.0451,-0.0201,0.0398,-0.0271,0.037,-0.0094,0.0203,-0.0157,0.02,-0.0177,0.0375,-0.0233,0.0253,-0.0239,0.0183,-0.0172,0.0258,-0.0159,0.0297,-0.0261,0.0153,-0.0276,0.0233,-0.0233,0.0188,-0.0247,0.0336,-0.0262,0.0306,-0.0284,0.0263,-0.0276,0.0262,-0.017,0.0335,-0.0201,0.0181,-0.0224,0.0117,-0.0173,0.028,-0.0167,0.0091,-0.0146,0.0218,-0.0338,0.0177,-0.0151,0.0192,-0.0202,0.0192,-0.0193,0.0103,-0.0118,0.0211,-0.0159,0.015,-0.0179,0.015,-0.0199,0.0301,-0.0128,0.0136,-0.0182,0.0249,-0.0141,0.0165,-0.024,0.0274,-0.0114,0.0151,-0.0337,0.0168,-0.0131,0.0213,-0.0128,0.0184,-0.0213,0.0141,-0.0163,0.0238,-0.019,0.0143,-0.0223,0.0292,-0.0179,0.025,-0.0379,0.0334,-0.034,0.0323,-0.0293,0.0256,-0.0216,0.0365,-0.0262,0.0373,-0.028,0.0244,-0.0318,0.0346,-0.0193,0.0189,-0.0217,0.0304,-0.03,0.0319,-0.027,0.0124,-0.0242,0.0375,-0.029,0.0154,-0.0218,0.0223,-0.0188,0.0169,-0.0222,0.0112,-0.0233,0.0343,-0.0313,0.0233,-0.0221,0.0249,-0.0342,0.0241,-0.0218,0.0192,-0.021,0.0249,-0.0234,0.0256,-0.0276,0.0191,-0.0141,0.0162,-0.0244,0.0173,-0.0174,0.02,-0.0199,0.0194,-0.0238,0.0285,-0.0163,0.0224,-0.0164,0.0208,-0.0152,0.0188,-0.0191,0.0214,-0.0225,0.0155,-0.0171,0.0194,-0.0215,0.0141,-0.0153,0.0184,-0.0167,0.0273,-0.0157,0.0203,-0.0156,0.0195,-0.0183,0.0114,-0.0189,0.0136,-0.0168,0.0233,-0.0254,0.0185,-0.0165,0.0241,-0.0211,0.0154,-0.021,0.0177,-0.017,0.0141,-0.0207,0.0152,-0.0137,0.0141,-0.0146,0.0078,-0.0151,0.02,-0.0157,0.0122,-0.0153,0.0095,-0.0126,0.0178,-0.0142,0.0113,-0.0147,0.0134,-0.0148,0.0154,-0.0142,0.0078,-0.0071,0.0102,-0.0168,0.0175,-0.0117,0.0127,-0.0109,0.0131,-0.0122,0.0134,-0.0094,0.021,-0.0129,0.0111,-0.0113,0.0161,-0.004,0.0089,-0.0162,0.008,-0.0122,0.0263,-0.0158,0.0155,-0.0154,0.0107,-0.0102,0.0145,-0.0182,0.0152,-0.0141,0.015,-0.0173,0.0157,-0.0156,0.012,-0.0084,0.0092,-0.0162,0.0093,-0.0113,0.0136,-0.0074,0.0094,-0.0123,0.0123,-0.011,0.0168,-0.0123,0.0186,-0.0128,0.0132,-0.0148,0.0148,-0.0136,0.0142,-0.0093,0.0118,-0.0099,0.0119,-0.0111,0.0094,-0.0109,0.013,-0.0101,0.0065,-0.0098,0.0113,-0.0121,0.0107,-0.0121,0.0097,-0.0105,0.0112,-0.0107,0.0065,-0.0096,0.0101,-0.0111,0.0102,-0.0083,0.0073,-0.0063,0.0074,-0.0122,0.0074,-0.0068,0.0111,-0.0033,0.0074,-0.0111,0.0081,-0.0016,0.008,-0.0069,0.0078,-0.0061,0.0081,-0.0054,0.0056,-0.0102,0.0081,-0.0063,0.0132,-0.01,0.0086,-0.0095,0.0065,-0.0039,0.0075,-0.0071,0.0048,-0.0066,0.0074,-0.0081,0.0045,-0.0079,0.0051,-0.0058,0.0117,-0.0089,0.004,-0.0038,0.0062,-0.0101,0.0043,-0.0076,0.0041,-0.0061,0.0059,-0.0063,0.0007,-0.0053,0.0067,-0.0063,0.0048,-0.0056,0.0049,-0.007,0.0085,-0.007,0.0036,-0.0032,0.0081,-0.0071,0.0082,-0.005,0.0037,-0.0032,0.0079,-0.0073,0.0076,-0.0055,0.0058,-0.0037,0.006,-0.0056,0.003,-0.006,0.0051,-0.0058,0.0041,-0.0054,0.0042,-0.0029,0.0063,-0.0045,0.0029,-0.0046,0.0043,-0.0051,0.0044,-0.0035,0.0044,-0.0017,0.0054,-0.0047,0.0029,-0.0038,0.0052,-0.0041,0.0037,-0.0047,0.0059,-0.005,0.005,-0.0065,0.0006,-0.0043,0.0049,-0.0097,0.0086,-0.0116,0.0046,-0.0093,0.0084,-0.0111,0.0105,-0.0117,0.0168,-0.0067,0.0144,-0.0084,0.0076,-0.004,0.0096,-0.0069,0.0077,-0.0082,0.0077,-0.0102,0.0043,-0.011,0.0117,-0.0098,0.0083,-0.0098,0.0054,-0.0088,0.0083,-0.006,0.007,-0.0118,0.0089,-0.0038,0.0116,-0.008,0.0073,-0.01,0.0079,-0.0024,0.011,-0.0103,0.0081,-0.0051,0.0085,-0.0055,0.0052,-0.006,0.0054,-0.0053,0.006,-0.0072,0.0019,-0.0039,0.0059,-0.0048,0.0039,-0.0084,0.0032,-0.0065,0.0093,-0.0049,0.0048,-0.006,0.006,-0.0047,0.0041,-0.0053,0.0066,-0.0032,0.0069,-0.0065,0.0055,-0.0043,0.0038,-0.0082,0.0081,-0.0076,0.0046,-0.0029,0.0038,-0.0058,0.0026,-0.004,0.0026,-0.0033,0.0044,-0.0042,0.0023,-0.0025,0.0043,-0.0045,0.0031,-0.0045,0.0053,-0.0025,0.0064,-0.0059,0.0027,-0.002,0.0036,-0.004,0.0022,-0.0066,0.003,-0.0052,0.0034,-0.0057,0.0039,-0.0042,0.0055,-0.0074,0.0045,-0.0068,0.0063,-0.0049,0.0053,-0.0072,0.0034,-0.0044,0.0088,-0.0068,0.011,-0.0098,0.0052,-0.007,0.0079,-0.0067,0.002,-0.005,0.0045,-0.0048,0.0049,-0.0081,0.0039,-0.0044,0.0043,-0.0039,0.0017,-0.0051,0.0036,-0.0032,0.0036,-0.0037,0.004,-0.0046,0.0035,-0.0043,0.0048,-0.0024,0.0053,-0.0035,0.0042,-0.0028,0.0044,-0.0019,0.0042,-0.0045,0.0031,-0.0045,0.0034,-0.0033,0.0042,-0.0046,0.0026,-0.0043,0.003,-0.0038,0.0043,-0.0029,0.0026,-0.0016,0.0028,-0.0026,0.0023,-0.0016,0.0035,-0.0029,0.0032,-0.0035,0.0033,-0.0031,0.0029,-0.0034,0.0037,-0.0032,0.0027,-0.0057,0.0052,-0.0056,0.0023,-0.004,0.0034,-0.0049,0.0036,-0.0025,0.0042,-0.0018,0.0041,-0.0029,0.0034,-0.0055,0.0035,-0.0036,0.006,-0.0038,0.0039,-0.0028,0.0031,-0.0042,0.0036,-0.0029,0.005,-0.004,0.0043,-0.0055,0.0041,-0.0047,0.0039,-0.004,0.0022,-0.0022,0.0025,-0.0029,0.0044,-0.0035,0.0012,-0.002,0.0045,-0.0028,0.0016,-0.0026,0.0031,-0.0015,0.003,-0.0024,0.002,-0.0025,0.0034,-0.0027,0.0015,-0.0044,0.0036,-0.002,0.0019,-0.0029,0.0023,-0.0027,0.0034,-0.0036,0.0018,-0.003,0.0031,-0.0031,0.0034,-0.0034,0.0044,-0.0029,0.0046,-0.0022,0.0026,-0.0028,0.0023,-0.0033,0.002,-0.0032,0.0011,-0.0025,0.0024,-0.0032,0.0029,-0.0032,0.002,-0.0013,0.0018,-0.0031,0.0024,-0.003,0.0015,-0.0018,0.0025,-0.0025,0.0028,-0.0033,0.0022,-0.0018,0.0034,-0.0019,0.0015,-0.0014,0.002,-0.0018,0.002,-0.0026,0.0032,-0.0031,0.0019,-0.0022,0.0017,-0.0022,0.0013,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0019,-0.0032,0.0031,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0021,0.0027,-0.0016,0.0025,-0.0019,0.0024,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0026,0.002,-0.0015,0.0011,-0.0031,0.0013,-0.0021,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0015,-0.0023,0.0017,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0031,-0.0025,0.0027,-0.0019,0.001,-0.0026,0.0022,-0.0027,0.0025,-0.0018,0.0011,-0.0029,0.0017,-0.0015,0.0029,-0.0025,0.0007,-0.0014,0.0018,-0.0024,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0019,0.001,-0.0016,0.0005,-0.001,0.001,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.001,-0.001,0.0013,-0.001,0.0026,-0.0013,0.0025,-0.0004,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.001,-0.0015,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0014,0.0007,0,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0007,0,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
کوتاه تاثیر سخت و فلزی chink از یک تپانچه گلوله پوسته انداختن به یک ظرف فلزی
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم