مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جنگ پوسته 38 ویژه د ...

طنین انداز تاثیر 38 ویژه گلوله های پوسته انداختن بر روی بتن در فلزی دوش
دسته بندی: سلاح و اسلحه
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
38
[0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.2,0.1422,-0.3593,0.3598,-0.089,0.0791,-0.0872,0.0826,-0.0475,0.0528,-0.0401,0.041,-0.028,0.0263,-0.026,0.027,-0.017,0.0173,-0.0184,0.0208,-0.3292,0.1211,-0.3596,0.3557,-0.2173,0.1911,-0.1868,0.1893,-0.0973,0.0875,-0.0442,0.0441,-0.117,0.1036,-0.4017,0.3012,-0.3549,0.2119,-0.3016,0.1613,-0.1533,0.1573,-0.2261,0.1915,-0.1823,0.2442,-0.0977,0.1152,-0.1116,0.1199,-0.1217,0.1449,-0.1231,0.0944,-0.0846,0.0666,-0.0713,0.0844,-0.4452,0.4057,-0.1102,0.1226,-0.1414,0.102,-0.035,0.0324,-0.0425,0.0494,-0.0287,0.0344,-0.0496,0.0387,-0.0501,0.0436,-0.0436,0.0404,-0.0237,0.0224,-0.0247,0.0269,-0.0198,0.0217,-0.0155,0.0182,-0.0173,0.0165,-0.0174,0.0156,-0.0154,0.0138,-0.0135,0.0167,-0.0128,0.0133,-0.0146,0.0125,-0.0109,0.0113,-0.0164,0.0158,-0.019,0.0168,-0.019,0.0177,-0.0107,0.0109,-0.0115,0.0117,-0.0115,0.0119,-0.0083,0.009,-0.0068,0.0063,-0.006,0.0066,-0.0363,0.0351,-0.0234,0.0159,-0.049,0.0515,-0.0226,0.0285,-0.0316,0.0286,-0.0408,0.0332,-0.0316,0.0308,-0.0586,0.0749,-0.0453,0.0521,-0.0517,0.0601,-0.0411,0.0282,-0.0316,0.0282,-0.0479,0.0373,-0.0496,0.088,-0.047,0.0327,-0.0203,0.0251,-0.0349,0.0346,-0.0455,0.0582,-0.0361,0.0366,-0.0307,0.0355,-0.0358,0.0354,-0.0353,0.0371,-0.0306,0.03,-0.0983,0.1041,-0.1164,0.1013,-0.0455,0.0451,-0.0609,0.0437,-0.0757,0.0554,-0.0354,0.0323,-0.0257,0.0254,-0.0196,0.0219,-0.0285,0.0328,-0.0341,0.0346,-0.0253,0.0299,-0.0371,0.0333,-0.0268,0.0217,-0.0272,0.0264,-0.0225,0.0178,-0.0199,0.0188,-0.0235,0.0234,-0.016,0.0183,-0.0132,0.0127,-0.0176,0.0162,-0.0167,0.0159,-0.0137,0.0154,-0.352,0.3928,-0.108,0.0837,-0.0814,0.0724,-0.0589,0.0653,-0.0511,0.0461,-0.0385,0.039,-0.0364,0.03,-0.0209,0.0238,-0.0333,0.0265,-0.0305,0.0271,-0.0289,0.0283,-0.0288,0.0508,-0.0365,0.0441,-0.0223,0.0144,-0.0144,0.0137,-0.0101,0.0125,-0.0291,0.0242,-0.024,0.0198,-0.4169,0.1914,-0.0949,0.0871,-0.0668,0.0539,-0.0266,0.0264,-0.0175,0.0221,-0.0158,0.0148,-0.0132,0.0103,-0.015,0.0184,-0.0111,0.0125,-0.014,0.011,-0.0076,0.007,-0.0354,0.0323,-0.0291,0.035,-0.0249,0.0214,-0.0214,0.0204,-0.0133,0.0138,-0.0096,0.0111,-0.0093,0.0089,-0.0081,0.0083,-0.0067,0.007,-0.0069,0.0073,-0.0126,0.0098,-0.0072,0.008,-0.0078,0.0065,-0.0058,0.0069,-0.0073,0.0067,-0.0186,0.0211,-0.0106,0.0094,-0.0178,0.0203,-0.0121,0.0114,-0.0105,0.0114,-0.0107,0.0102,-0.0095,0.0076,-0.0067,0.0062,-0.1165,0.0647,-0.0341,0.0332,-0.0266,0.0176,-0.0125,0.0119,-0.0114,0.0122,-0.0066,0.0068,-0.0072,0.007,-0.0081,0.0087,-0.0062,0.0065,-0.0055,0.0051,-0.0074,0.0078,-0.0054,0.0046,-0.0044,0.0044,-0.0043,0.0069,-0.0035,0.0035,-0.0066,0.005,-0.0051,0.0047,-0.0042,0.0045,-0.0054,0.0053,-0.0088,0.0075,-0.0073,0.0069,-0.0052,0.0057,-0.0051,0.0049,-0.0045,0.0044,-0.0052,0.005,-0.0034,0.0029,-0.0038,0.0025,-0.0989,0.0975,-0.0776,0.0477,-0.039,0.0325,-0.0264,0.0317,-0.017,0.0218,-0.0116,0.0134,-0.0114,0.0113,-0.017,0.0167,-0.017,0.0161,-0.0176,0.0166,-0.0117,0.011,-0.0106,0.0105,-0.0098,0.0117,-0.011,0.0126,-0.0047,0.0052,-0.0091,0.0087,-0.0095,0.0092,-0.022,0.0189,-0.0462,0.0414,-0.0217,0.021,-0.0404,0.0356,-0.0491,0.0526,-0.0265,0.0309,-0.0201,0.0201,-0.0224,0.0227,-0.0209,0.0231,-0.0146,0.0156,-0.0115,0.0117,-0.0136,0.0138,-0.0123,0.0124,-0.0106,0.0107,-0.0079,0.0074,-0.0067,0.0068,-0.0056,0.0052,-0.0056,0.0056,-0.0058,0.0059,-0.006,0.0061,-0.0352,0.0278,-0.013,0.0105,-0.0057,0.0057,-0.0107,0.0141,-0.0143,0.0193,-0.0214,0.0347,-0.0134,0.0115,-0.0092,0.0078,-0.0171,0.0141,-0.0065,0.0069,-0.01,0.0112,-0.0078,0.0094,-0.013,0.011,-0.0127,0.0099,-0.0144,0.0139,-0.018,0.0261,-0.0201,0.019,-0.0201,0.0191,-0.016,0.0164,-0.0127,0.0135,-0.0104,0.0095,-0.008,0.0079,-0.0087,0.0082,-0.0083,0.0083,-0.0066,0.0065,-0.0064,0.0062,-0.3604,0.2096,-0.217,0.1848,-0.0847,0.0746,-0.0381,0.0361,-0.0532,0.044,-0.0186,0.0217,-0.0335,0.0331,-0.0403,0.0522,-0.0492,0.057,-0.0443,0.0344,-0.0187,0.0156,-0.0142,0.0155,-0.0252,0.0319,-0.0291,0.034,-0.0179,0.0165,-0.0242,0.0223,-0.0085,0.0092,-0.0073,0.0075,-0.0073,0.0085,-0.0053,0.0063,-0.0125,0.0132,-0.0159,0.011,-0.0068,0.0075,-0.0103,0.0109,-0.0108,0.0106,-0.013,0.0128,-0.0048,0.0047,-0.0076,0.0069,-0.0041,0.0037,-0.0039,0.0047,-0.0045,0.0048,-0.0063,0.0058,-0.0032,0.0037,-0.0033,0.0033,-0.0032,0.0033,-0.002,0.0021,-0.0023,0.0024,-0.4277,0.2758,-0.1292,0.1093,-0.0684,0.0699,-0.0672,0.0681,-0.0376,0.0334,-0.0418,0.036,-0.0353,0.0309,-0.0319,0.0301,-0.0367,0.0347,-0.0401,0.0386,-0.0366,0.037,-0.0293,0.0322,-0.0241,0.0235,-0.0195,0.0203,-0.0143,0.0146,-0.0107,0.0098,-0.0122,0.0129,-0.0143,0.0146,-0.0227,0.0222,-0.0276,0.0278,-0.0258,0.026,-0.0159,0.015,-0.0058,0.0063,-0.0051,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.0855,0.0894,-0.0607,0.0586,-0.0152,0.0164,-0.0183,0.0141,-0.0117,0.0115,-0.0148,0.0172,-0.0147,0.0139,-0.0128,0.0102,-0.0184,0.0106,-0.0092,0.0082,-0.0085,0.0088,-0.0108,0.0101,-0.0121,0.0123,-0.0108,0.0103,-0.0095,0.0104,-0.0077,0.0071,-0.0057,0.0048,-0.0045,0.0046,-0.005,0.0039,-0.0032,0.0031,-0.0027,0.0024,-0.0015,0.0015,-0.0034,0.0036,-0.0035,0.0037,-0.0033,0.0033,-0.0028,0.0027,-0.0021,0.026,-0.1561,0.1241,-0.0671,0.0673,-0.0677,0.0646,-0.0681,0.0625,-0.0588,0.0605,-0.0441,0.0482,-0.0257,0.0268,-0.0276,0.03,-0.0228,0.0247,-0.0116,0.0117,-0.0091,0.0084,-0.0136,0.0127,-0.0178,0.0169,-0.0188,0.0197,-0.0329,0.0382,-0.0403,0.0376,-0.0361,0.0282,-0.0301,0.0292,-0.0163,0.0163,-0.0158,0.016,-0.0134,0.0177,-0.0125,0.0148,-0.0162,0.018,-0.0156,0.0179,-0.0182,0.0137,-0.0144,0.0151,-0.0146,0.0185,-0.0173,0.0168,-0.0143,0.0144,-0.0129,0.0133,-0.0125,0.0114,-0.0594,0.0691,-0.0198,0.0206,-0.0169,0.0192,-0.0167,0.0161,-0.0107,0.0137,-0.0105,0.0116,-0.0138,0.0178,-0.0105,0.0094,-0.0086,0.0089,-0.0109,0.0113,-0.0093,0.0103,-0.0055,0.0058,-0.0057,0.0057,-0.0049,0.0044,-0.004,0.0038,-0.0034,0.0031,-0.0027,0.0025,-0.0031,0.0032,-0.0031,0.0028,-0.0231,0.0264,-0.02,0.0204,-0.0122,0.0115,-0.0111,0.01,-0.0101,0.0128,-0.0105,0.0094,-0.0097,0.0091,-0.0079,0.0077,-0.0067,0.0068,-0.0056,0.0058,-0.0059,0.0065,-0.0099,0.0089,-0.0045,0.0048,-0.0031,0.0034,-0.0165,0.0175,-0.0186,0.0131,-0.0036,0.0032,-0.0043,0.0048,-0.0032,0.0041,-0.0016,0.002,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0025,-0.0045,0.0041,-0.0039,0.0045,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0026,0.0025,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.028,0.0276,-0.0267,0.0183,-0.0141,0.0154,-0.0104,0.0107,-0.0073,0.0072,-0.0064,0.0067,-0.0062,0.0065,-0.0061,0.0064,-0.0056,0.0055,-0.0049,0.0049,-0.004,0.0043,-0.0031,0.0034,-0.0027,0.0026,-0.0024,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.002,0.002,-0.0073,0.006,-0.004,0.0051,-0.0161,0.0166,-0.0161,0.0134,-0.0102,0.0132,-0.01,0.0098,-0.0076,0.0062,-0.0064,0.0075,-0.0067,0.0069,-0.0064,0.0063,-0.0056,0.0064,-0.0115,0.0099,-0.009,0.0093,-0.0075,0.0071,-0.0061,0.006,-0.0049,0.0048,-0.0049,0.0047,-0.004,0.004,-0.0029,0.0027,-0.0034,0.0037,-0.0036,0.0036,-0.0036,0.0034,-0.0026,0.0024,-0.0018,0.0022,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
طنین انداز تاثیر 38 ویژه گلوله های پوسته انداختن بر روی بتن در فلزی دوش
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم