مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node46416

Footstep. Hard sole shoes left foot crunching down onto a rock salt covered hard surface.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها فولیپیاده رویسنگراه رفتنقدم زدنخرد کردن مواد غذاییکفش هاقدمsalthard shoes
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0011,0.0006,-0.0018,0.0009,-0.0021,0.0021,-0.0031,0.0042,-0.0094,0.0057,-0.0132,0.0109,-0.0218,0.0038,-0.0205,0.0748,-0.0442,0.1087,-0.0631,-0.0222,-0.0282,0.0047,-0.012,0.0197,-0.0143,0.0298,-0.0307,0.0008,-0.0024,0.0152,-0.0038,0.0169,-0.0215,0.0001,-0.0139,0.022,-0.0017,0.0202,-0.007,0.0291,-0.0168,0.0172,-0.0171,0.0211,-0.0385,0.0145,-0.0433,0.0317,-0.0256,0.0101,-0.0029,0.0255,-0.0154,0.0171,-0.0168,0.0169,-0.0315,0.0134,-0.0253,0.0127,-0.0106,0.0186,-0.0176,0.006,-0.0105,0.0054,0.0002,0.0134,-0.0103,0.0076,-0.0075,0.0081,-0.014,0.0063,-0.0129,0.0192,-0.019,-0.0051,-0.0106,0.0074,0.0004,0.0071,-0.0009,0.0044,-0.006,0.0039,-0.0037,0.0036,0.0022,0.0069,-0.0012,0.0025,-0.0005,0.0048,-0.0019,0.0013,0.0023,0.0057,-0.0006,0.0024,0.0027,0.0076,0.0023,0.006,0.0038,0.0073,0.0024,0.0062,0.0022,0.0068,-0.0013,0.0024,0.0009,0.0031,-0.0019,0.0025,0.0009,0.0049,0,0.0032,-0.0025,0.0007,-0.0044,-0.0022,-0.0033,0.002,0.0006,0.002,0.0001,0.0009,-0.0027,0.0003,-0.0024,-0.0009,-0.0015,-0.0002,-0.0024,-0.0004,-0.0034,-0.0019,-0.0017,0.0017,-0.001,0.0016,-0.0029,-0.0006,-0.0032,-0.002,-0.0021,0,-0.0016,0.0001,-0.0013,0.0004,0.0001,0.001,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0018,0.0011,0.0019,0.0007,0.0015,0.0005,0.0013,0.0004,0.002,0.0013,0.0024,0.0007,0.0023,-0.0002,0.0009,0.0011,0.0034,0.0022,0.004,0.001,0.0026,0.0004,0.0011,0.0009,0.0032,0.0003,0.0028,-0.0002,0.0015,-0.0011,0.0021,-0.0003,0.0024,0,0.002,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.003,-0.0012,0.0026,-0.001,0.0019,-0.0031,-0.0001,-0.0003,0.0011,-0.0025,0.0001,-0.0005,0.0019,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0019,-0.001,0.0005,-0.0029,0.0043,-0.0015,0.0019,-0.0909,0.0866,-0.0636,0.0531,0.0004,0.039,-0.0324,0.0339,-0.0129,0.0148,-0.0345,0.0033,-0.0182,0.0274,-0.0022,0.0057,-0.0229,0.0054,-0.0409,0.038,0.0021,0.0225,-0.0033,0.0095,-0.0142,-0.0005,-0.0066,0.0027,-0.0079,0.0051,-0.0088,-0.0004,-0.0025,0.0065,-0.0072,0.0028,-0.0052,0.0018,-0.0029,0.0032,-0.0005,0.0041,-0.0016,0.0025,-0.0068,-0.0008,-0.0013,0.0058,-0.0035,0.0029,-0.0051,0.0045,-0.0054,0.0016,-0.0042,0.0022,-0.0043,0.005,-0.0017,0.0029,-0.0017,0.0019,-0.0025,0.001,-0.0025,0.0012,-0.0006,0.001,-0.0027,0.0008,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0006,0.0024,-0.0029,-0.0004,-0.0025,-0.0004,-0.0017,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0023,0.0008,-0.0018,0.002,-0.0025,-0.0005,-0.0017,0.0017,-0.0024,0.0009,-0.0026,0.0014,-0.0029,-0.0002,-0.004,0.0064,-0.0562,0.0939,-0.0227,0.0054,-0.0106,0.0091,-0.014,0.0087,-0.073,0.1023,-0.0482,-0.0093,-0.0238,0.0175,-0.0022,0.0204,-0.0123,0.0223,-0.0185,0.0042,-0.005,0.0118,0.0058,0.0125,-0.0145,0.0046,-0.0122,0.0084,-0.0067,0.0047,-0.0047,0.0042,-0.006,0.004,0.0018,0.0088,-0.0061,0.0233,-0.026,-0.0053,-0.0088,0.0081,0.0052,0.0145,-0.0092,0.0127,-0.0101,-0.003,-0.0033,0.0062,-0.0016,0.0091,-0.003,0.0119,-0.0139,-0.0037,-0.0109,0.0125,-0.004,0.009,-0.0013,0.0047,-0.0072,-0.0005,-0.0004,0.0103,-0.0054,0.0151,-0.0039,0.001,-0.0038,0.0021,-0.0013,0.0006,-0.0033,-0.0001,-0.0019,0.0014,0.0005,0.0057,-0.0032,0.0042,-0.0069,-0.0026,-0.0068,0.0054,-0.0057,0.0071,-0.0007,0.0057,-0.0052,0.0039,-0.0055,0.0015,-0.0055,-0.0001,-0.0034,0.0053,-0.0012,0.0055,-0.0014,0.0065,-0.0184,0.0076,-0.0099,0.0016,-0.0093,0.005,0.0009,0.0105,-0.0045,0.0099,-0.0059,0.0091,-0.0267,0.0251,-0.0319,-0.0016,-0.0344,-0.0029,-0.0177,0.0202,-0.0174,0.0919,-0.036,0.0568,-0.0447,0.0032,-0.0041,0.0255,0.0083,0.0376,-0.0197,0.0138,-0.0181,0.0065,0.0031,0.0169,-0.0123,0.0061,-0.0234,-0.0027,-0.0155,0.0084,-0.0019,0.0101,0.0004,0.0093,-0.0062,0.0064,-0.0049,0.008,-0.0069,0.0033,-0.0032,0.0056,-0.0038,0.0046,-0.0087,0.0073,-0.0057,0.0018,-0.0098,0.0019,-0.0073,0.0029,-0.0007,0.0106,-0.0038,0.0027,-0.0029,0.0028,0.0018,0.0067,-0.0025,0.0025,-0.0049,-0.001,-0.0037,0.0038,0.0014,0.0061,0.0007,0.0048,-0.0014,0.0023,-0.0034,0.0016,-0.011,0.0032,-0.0074,0.0213,-0.0049,0.0028,-0.0065,0.0108,-0.0007,0.0164,0.0016,0.0139,0.0044,0.0144,-0.001,0.0123,-0.004,0.0068,-0.0051,0.008,-0.0114,-0.0017,-0.0119,0.0081,-0.001,0.0067,-0.0048,0.0044,-0.0284,0.024,-0.0108,0.009,-0.001,0.0148,-0.0148,0.0036,-0.0175,-0.0098,-0.0077,0.01,-0.0016,0.0127,-0.0099,0.0057,-0.0103,-0.0034,-0.0078,0.0037,-0.0007,0.0082,0.0052,0.0618,-0.0039,0.0517,-0.0957,-0.011,-0.0869,0.0199,0.0153,0.0432,0.0157,0.0483,-0.0101,0.0127,-0.0272,0.0089,-0.0261,-0.0088,-0.0075,0.0037,-0.0036,0.0168,-0.0041,0.0133,-0.0068,0.0093,-0.0063,0.0138,-0.0092,0.0161,-0.0116,0.0407,-0.0232,0.1238,-0.1663,0.073,-0.1577,0.0418,0.0551,0.1122,-0.0226,0.1111,-0.0778,-0.0289,-0.0504,0.0047,0.0048,0.024,-0.0175,0.0181,-0.0145,0.0319,0.0134,0.0394,-0.0307,0.0138,-0.0382,-0.0148,-0.0186,0.0091,-0.0063,0.0091,-0.0067,0.0074,0.0008,0.035,-0.0097,0.0169,-0.0222,-0.007,-0.0112,0.0124,-0.0012,0.0145,-0.0049,0.0098,-0.0048,0.0049,-0.0004,0.0078,0.0003,0.0068,-0.003,0.0043,-0.0058,0.0042,-0.0096,-0.0012,-0.0062,0.0109,0.0067,0.0118,-0.0036,0.0079,-0.0141,0.0039,-0.0139,0.0118,-0.0135,0.0133,0.0015,0.0122,-0.0059,0.0166,-0.0089,0.0054,-0.0017,0.0056,-0.0032,0.0094,-0.0099,-0.0015,-0.0123,0.023,-0.0096,0.021,-0.0201,-0.0057,-0.0046,0.0116,0.0035,0.0178,-0.0126,0.0067,-0.0157,0.0093,-0.0096,0.0002,-0.0024,0.0081,-0.0038,0.0046,-0.0021,0.0057,-0.0029,0.0052,-0.0115,-0.0038,-0.0076,0.0098,-0.0024,0.02,-0.0203,0.016,-0.0075,0.0081,-0.0048,0.0264,-0.022,0.0068,-0.015,0.0067,-0.0078,0.0155,0.0022,0.0192,-0.0019,0.0143,-0.0075,0.0105,-0.0089,0.0082,-0.0115,0.0207,-0.0311,0.0144,-0.0116,0.0129,-0.0141,0.0139,-0.003,0.0117,-0.0055,0.0109,-0.006,-0.0007,-0.007,0.0007,-0.0071,-0.0027,-0.0064,0.0017,-0.0057,0.0002,0.0006,0.0097,0.0022,0.0071,-0.0033,0.0056,-0.0067,-0.0022,-0.0055,0.0016,-0.0007,0.0043,-0.0031,0.005,-0.0045,0.0003,-0.004,0.0013,-0.0097,0.0055,-0.003,0.0012,-0.0079,0.0105,-0.0124,0.0094,-0.003,0.0056,-0.0212,0.0238,-0.013,0.0118,-0.0071,0.0058,-0.007,0.0043,-0.001,0.0052,-0.0015,0.0038,-0.0053,0.0053,-0.001,0.0063,-0.0043,0.0009,-0.0031,0.0014,-0.0029,0.0042,0.0008,0.0037,-0.0028,0.0021,-0.0023,0.0016,-0.0016,0.0004,-0.0015,0.0018,-0.0025,0.0004,-0.0007,0.0016,0.0007,0.003,0.0006,0.0036,-0.0026,0.0007,-0.0023,-0.0003,-0.0004,0.001,-0.0008,0.0003,-0.0011,0,-0.0007,0.0002,0,0.0015,-0.0012,0,-0.0018,-0.0004,-0.0013,0.0008,0.0005,0.0012,0.0003,0.0009,0,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0001,-0.0006,0.0007,0,0.0021,0.0005,0.0028,-0.0004,0.0022,-0.0006,0,-0.0007,0.0008,0.0002,0.0018,-0.0009,0.002,-0.0013,0.0064,-0.0099,0.0046,-0.0017,0.0012,-0.0012,0.0026,-0.0027,0.0018,-0.0006,0.0013,0.0005,0.0021,-0.0017,0.0013,-0.0013,0.0004,-0.0058,0.0076,-0.01,0.0038,-0.0088,0.0042,-0.0018,0.0028,-0.0006,0.0048,-0.0014,0.0023,-0.0013,0.0021,-0.0016,0.003,-0.0031,-0.0004,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0009,-0.0093,0.0079,-0.0026,0.0037,-0.0047,0.0023,-0.0022,0.0036,-0.002,0.009,0.0001,0.0055,-0.0013,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0016,-0.0028,0.0016,-0.0038,-0.0007,-0.0023,-0.0001,-0.001,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0013,-0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0024,0.0046,-0.0038,0.0039,-0.0028,0.0039,-0.0025,0.0029,-0.0004,0.002,-0.0011,0.0032,-0.0032,-0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.002,-0.0088,0.007,-0.006,0.0036,-0.0074,0.0011,-0.0012,0.0022,-0.0029,-0.0001,-0.0011,0.0023,0.0006,0.004,-0.0012,0.0013,-0.003,0,-0.0009,0.0016,-0.0056,0.0043,-0.0027,0.0008,-0.0023,0.0022,0.0005,0.0036,-0.0003,0.0016,-0.0004,0.002,-0.0018,0.0027,-0.0024,0.0002,-0.0036,0.0005,0.0004,0.0036,-0.0042,0.0023,-0.0017,0.0012,-0.0016,0.0032,-0.0011,0.003,-0.0013,0.008,-0.0234,0.0166,-0.0057,0.0152,-0.01,0.008,-0.0038,0.0031,-0.0031,0.0072,-0.0035,0.001,-0.0029,0.0014,-0.0019,0.0029,-0.0037,0.0012,-0.0032,0.0006,-0.0029,0.0051,-0.0039,0.0031,-0.002,0.0037,-0.005,0.0003,-0.0004,0.0011,0.0002,0.0015,-0.0011,0.002,-0.0008,0.0017,-0.001,0.0015,-0.0018,0.0006,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0026,-0.0031,0.0038,-0.0049,0.0007,-0.0017,0.0034,-0.0001,0.0033,-0.0106,0.0165,-0.02,0.0006,-0.0169,0.0062,0.002,0.011,-0.0043,0.0048,-0.0059,0.0034,-0.0043,0.0046,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0029,0.001,-0.005,0.0005,-0.0007,0.0012,0.0003,0.0017,-0.003,0.0028,-0.0028,-0.0008,-0.0027,0.0003,-0.0003,0.0023,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0008,-0.0026,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0011,-0.0001,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.001,-0.0018,0.0006,-0.002,0,-0.002,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0003,-0.0015,0,-0.0015,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0007,0,-0.001,0,-0.0006,0,-0.0009,-0.0002,-0.0009,0.0001,0,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,0.0002,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0012,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,0.0002,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Footstep. Hard sole shoes left foot crunching down onto a rock salt covered hard surface.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم