مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فولی, شیشه باقی مانده رها کنید BR ...

سر و صدا از تکه ای از شیشه های شکسته کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت.
دسته بندی: لرزاندن
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,-0.07,0.084,-0.0899,0.1133,-0.072,0.1018,-0.1062,0.1295,-0.0874,0.0935,-0.0714,0.0957,-0.1124,0.1498,-0.0628,0.0941,-0.0798,0.0717,-0.1142,0.1168,-0.1093,0.1185,-0.1167,0.0929,-0.0943,0.0587,-0.0608,0.0809,-0.0719,0.0729,-0.0491,0.0878,-0.0553,0.0455,-0.0441,0.055,-0.0464,0.0383,-0.0498,0.0526,-0.0561,0.0565,-0.0781,0.0838,-0.0451,0.0356,-0.0494,0.0633,-0.0502,0.0554,-0.0442,0.0403,-0.181,0.1904,-0.3921,0.3168,-0.3536,0.3169,-0.3375,0.3252,-0.2432,0.2311,-0.1288,0.1319,-0.1117,0.1353,-0.1576,0.141,-0.1185,0.1403,-0.0815,0.093,-0.072,0.07,-0.1005,0.0721,-0.0651,0.0777,-0.0914,0.049,-0.0962,0.0931,-0.0655,0.0641,-0.0395,0.0497,-0.0399,0.0436,-0.0253,0.0354,-0.0117,0.0313,-0.0362,0.0198,-0.0204,0.0394,-0.0943,0.0944,-0.1077,0.0884,-0.0844,0.118,-0.0926,0.09,-0.0867,0.0527,-0.0535,0.06,-0.0839,0.0708,-0.0429,0.0618,-0.0441,0.0535,-0.0552,0.0336,-0.055,0.0417,-0.0459,0.0527,-0.0442,0.0553,-0.0307,0.0355,-0.0197,0.0191,-0.0235,0.0292,-0.0267,0.0261,-0.0138,0.0102,-0.0065,0.0099,-0.0097,0.007,-0.0045,0.0101,-0.0097,0.0155,-0.0145,0.0122,-0.014,0.0144,-0.0131,0.0085,-0.0063,0.0061,-0.0042,0.0055,-0.0049,0.0048,-0.0036,0.0062,-0.0043,0.0044,-0.0056,0.0054,-0.0081,0.012,-0.0112,0.0076,-0.0067,0.0042,-0.0042,0.0031,-0.0128,0.0111,-0.0106,0.0146,-0.0171,0.0153,-0.0147,0.012,-0.0177,0.0133,-0.0193,0.0124,-0.0173,0.0173,-0.0239,0.0282,-0.0235,0.0332,-0.0226,0.0236,-0.0141,0.0132,-0.0192,0.0106,-0.0114,0.0141,-0.0077,0.0071,-0.0132,0.0157,-0.0098,0.009,-0.0085,0.0078,-0.006,0.0072,-0.0063,0.0086,-0.0105,0.0124,-0.009,0.0135,-0.0081,0.0099,-0.0116,0.0093,-0.0111,0.0101,-0.0659,0.0395,-0.0736,0.061,-0.0621,0.0546,-0.1144,0.1258,-0.1567,0.179,-0.1571,0.3387,-0.3166,0.2352,-0.1743,0.1985,-0.2466,0.2059,-0.1622,0.1964,-0.1103,0.148,-0.092,0.1033,-0.0991,0.0694,-0.0827,0.1147,-0.1188,0.0928,-0.0993,0.1203,-0.0538,0.0847,-0.0382,0.0382,-0.0791,0.0578,-0.0886,0.0583,-0.0669,0.0853,-0.0656,0.0718,-0.037,0.0508,-0.05,0.036,-0.0556,0.0469,-0.07,0.0529,-0.0521,0.057,-0.0608,0.0491,-0.0466,0.0586,-0.0483,0.0326,-0.0186,0.0269,-0.0415,0.0353,-0.0358,0.0309,-0.0273,0.0348,-0.0147,0.0245,-0.013,0.0205,-0.022,0.0114,-0.0275,0.0242,-0.0139,0.0143,-0.0146,0.0263,-0.0145,0.0148,-0.0161,0.0127,-0.0102,0.0183,-0.0337,0.0185,-0.0298,0.0284,-0.0181,0.0223,-0.0251,0.0149,-0.0277,0.0229,-0.0267,0.0368,-0.0199,0.0405,-0.023,0.0273,-0.0244,0.0185,-0.0181,0.018,-0.0134,0.0104,-0.0094,0.0112,-0.0131,0.0131,-0.0079,0.0092,-0.0095,0.0129,-0.0112,0.0068,-0.0101,0.0081,-0.006,0.0086,-0.005,0.0084,-0.0091,0.0071,-0.0117,0.0088,-0.015,0.0167,-0.0077,0.0167,-0.0093,0.0048,-0.0134,0.0103,-0.0233,0.0153,-0.0375,0.0293,-0.021,0.0194,-0.0324,0.0242,-0.0265,0.0179,-0.0127,0.0235,-0.0169,0.0185,-0.0167,0.0116,-0.016,0.0154,-0.228,0.2502,-0.2505,0.2403,-0.1,0.1128,-0.127,0.0858,-0.1078,0.0818,-0.0974,0.108,-0.0967,0.1076,-0.0606,0.0968,-0.0735,0.0586,-0.096,0.0591,-0.0569,0.0567,-0.0389,0.0743,-0.0636,0.0441,-0.0314,0.0459,-0.0762,0.0606,-0.0342,0.0485,-0.0338,0.0397,-0.0283,0.024,-0.0325,0.0233,-0.0304,0.0353,-0.0241,0.0227,-0.022,0.0206,-0.0177,0.0151,-0.0176,0.0124,-0.0166,0.0161,-0.0136,0.0104,-0.014,0.012,-0.009,0.0114,-0.0092,0.006,-0.0625,0.0681,-0.047,0.0551,-0.0574,0.0494,-0.0644,0.0394,-0.0594,0.0376,-0.0358,0.035,-0.0466,0.0426,-0.0483,0.0496,-0.034,0.0391,-0.0384,0.0344,-0.0286,0.0255,-0.0196,0.0179,-0.0221,0.0159,-0.0171,0.018,-0.022,0.0184,-0.0239,0.0139,-0.0188,0.0209,-0.0166,0.0176,-0.0143,0.0112,-0.029,0.0392,-0.0242,0.0312,-0.0279,0.0234,-0.0147,0.0269,-0.0135,0.0194,-0.0203,0.0223,-0.0209,0.0203,-0.0178,0.0083,-0.0092,0.0139,-0.0191,0.0125,-0.0158,0.0163,-0.0109,0.0075,-0.0145,0.0148,-0.0118,0.0121,-0.0149,0.0114,-0.0242,0.0116,-0.013,0.0139,-0.0141,0.0189,-0.0135,0.0106,-0.0134,0.0103,-0.0108,0.0096,-0.0096,0.01,-0.0085,0.01,-0.0222,0.0199,-0.0405,0.0383,-0.0326,0.0366,-0.0202,0.0174,-0.0279,0.0103,-0.0156,0.0175,-0.0124,0.0146,-0.0154,0.0063,-0.006,0.0043,-0.0062,0.0062,-0.0045,0.0061,-0.0045,0.0032,-0.0045,0.0025,-0.0071,0.0037,-0.0343,0.0253,-0.0332,0.0223,-0.0339,0.0418,-0.0228,0.033,-0.0179,0.0163,-0.0957,0.1003,-0.166,0.1675,-0.1335,0.1583,-0.0973,0.0713,-0.0486,0.0892,-0.0554,0.0646,-0.0454,0.0627,-0.0343,0.0365,-0.0261,0.0302,-0.022,0.0186,-0.0211,0.0154,-0.0163,0.0125,-0.0246,0.0202,-0.0162,0.0184,-0.0156,0.0155,-0.0089,0.0065,-0.0036,0.006,-0.0051,0.0045,-0.0039,0.0041,-0.0034,0.0019,-0.0177,0.0226,-0.024,0.0221,-0.0185,0.0161,-0.03,0.0184,-0.0166,0.0221,-0.0184,0.0189,-0.0208,0.0201,-0.0101,0.0081,-0.0093,0.0078,-0.0065,0.009,-0.0065,0.0067,-0.0052,0.0072,-0.0071,0.0054,-0.0046,0.0035,-0.0042,0.0047,-0.0028,0.0026,-0.0023,0.0027,-0.0025,0.002,-0.0054,0.0053,-0.017,0.0167,-0.0162,0.0152,-0.0227,0.0185,-0.0152,0.0115,-0.0099,0.015,-0.0152,0.0138,-0.0115,0.0083,-0.0078,0.0074,-0.0077,0.0081,-0.0063,0.0071,-0.239,0.1369,-0.1866,0.1815,-0.2294,0.1736,-0.1579,0.1559,-0.1154,0.1106,-0.0868,0.0642,-0.0737,0.1217,-0.144,0.0808,-0.0536,0.0876,-0.0607,0.0686,-0.0433,0.0526,-0.0238,0.0249,-0.0354,0.0315,-0.0352,0.0295,-0.0886,0.0846,-0.0604,0.0898,-0.0685,0.0583,-0.0424,0.0273,-0.0462,0.0646,-0.0294,0.0283,-0.0319,0.0273,-0.0192,0.0185,-0.0118,0.0199,-0.0507,0.0456,-0.0361,0.0512,-0.0257,0.0288,-0.0321,0.0305,-0.022,0.0296,-0.0169,0.0157,-0.0221,0.0219,-0.0733,0.0718,-0.0483,0.0695,-0.0522,0.0263,-0.0416,0.0495,-0.0703,0.0824,-0.0549,0.0452,-0.0329,0.0314,-0.0341,0.0499,-0.0243,0.0279,-0.0278,0.02,-0.0186,0.0233,-0.0187,0.0207,-0.0307,0.0234,-0.0237,0.0237,-0.0189,0.0259,-0.02,0.018,-0.0344,0.0311,-0.0562,0.0334,-0.044,0.0495,-0.0499,0.0381,-0.0395,0.0421,-0.0322,0.0319,-0.0194,0.0193,-0.0186,0.0265,-0.0117,0.0118,-0.0158,0.0143,-0.0114,0.011,-0.0105,0.0158,-0.0078,0.0097,-0.0078,0.0054,-0.0111,0.0066,-0.0032,0.0072,-0.0089,0.011,-0.0064,0.0053,-0.0063,0.0049,-0.0041,0.0063,-0.005,0.0052,-0.0057,0.0043,-0.0056,0.0029,-0.0034,0.006,-0.0044,0.0036,-0.0022,0.0033,-0.006,0.0026,-0.0077,0.0063,-0.0055,0.0052,-0.0091,0.0077,-0.007,0.0058,-0.0045,0.0091,-0.0058,0.0061,-0.0096,0.0079,-0.0039,0.0081,-0.0083,0.0062,-0.2168,0.1547,-0.131,0.2837,-0.1808,0.1409,-0.1372,0.0811,-0.0775,0.1071,-0.0742,0.0702,-0.0699,0.0762,-0.0388,0.0538,-0.0757,0.0513,-0.0393,0.0384,-0.03,0.0327,-0.0303,0.0144,-0.0129,0.0158,-0.0211,0.0194,-0.0164,0.0105,-0.0074,0.0108,-0.008,0.0094,-0.0075,0.0036,-0.0183,0.016,-0.0082,0.0147,-0.0048,0.0088,-0.0106,0.0126,-0.0108,0.0107,-0.0105,0.0067,-0.0062,0.0041,-0.0321,0.0334,-0.031,0.026,-0.0277,0.0316,-0.0249,0.0237,-0.0873,0.1102,-0.0787,0.1088,-0.0788,0.0728,-0.0801,0.0743,-0.0762,0.0756,-0.0338,0.0542,-0.0425,0.0456,-0.0348,0.0228,-0.0244,0.0289,-0.0181,0.0276,-0.0181,0.0159,-0.0173,0.0133,-0.0135,0.0106,-0.0165,0.0227,-0.0106,0.0104,-0.0113,0.0079,-0.0051,0.0064,-0.0054,0.0048,-0.004,0.004,-0.0024,0.0049,-0.0371,0.0518,-0.0513,0.0612,-0.045,0.0524,-0.0562,0.0363,-0.0424,0.0315,-0.0249,0.0352,-0.0353,0.0291,-0.0246,0.0252,-0.0393,0.0391,-0.0507,0.0291,-0.0269,0.0302,-0.0173,0.0171,-0.0142,0.0162,-0.0135,0.0154,-0.0104,0.0133,-0.0094,0.0113,-0.0082,0.0083,-0.0047,0.004,-0.0026,0.0039,-0.032,0.0206,-0.0144,0.0222,-0.0192,0.0158,-0.0175,0.014,-0.0119,0.0175,-0.0106,0.0065,-0.0083,0.0074,-0.0135,0.0181,-0.0199,0.0254,-0.0168,0.0177,-0.0207,0.0134,-0.012,0.009,-0.0151,0.0138,-0.0138,0.0137,-0.0092,0.011,-0.0119,0.0085,-0.0098,0.0125,-0.0085,0.0074,-0.0064,0.0089,-0.0054,0.0051,-0.0052,0.0074,-0.0055,0.0043,-0.0055,0.0043,-0.0035,0.004,-0.0036,0.0045,-0.0024,0.0034,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0016,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
سر و صدا از تکه ای از شیشه های شکسته کاهش یافته است بر روی یک سطح سخت.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم