مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node46978

Footstep. Work boots stepping onto a rock salt covered hard surface.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پا
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فولیپیاده رویسنگخرد کردن، شکستنراه رفتنقدم زدنbootخرد کردن مواد غذاییقدم به قدمقدمsaltscrunchingچکمه های کار
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0033,0.0002,-0.0051,0.0014,0.0012,0.006,-0.0036,0.0055,-0.0494,0.0257,-0.0218,0.0362,-0.0129,0.0073,-0.0226,0.0067,-0.0328,0.0657,-0.0286,0.0289,-0.0207,0.0322,-0.0227,0.0273,-0.0128,0.0333,-0.0042,0.0079,-0.0222,0.0038,-0.0136,0.0066,-0.0424,0.0937,-0.2158,0.1253,-0.1068,0.1154,-0.0138,0.0356,-0.0044,0.039,-0.0209,0.0216,-0.0141,0.0069,-0.0128,0.0193,-0.0123,0.0133,-0.0107,0.013,-0.0113,0.0148,-0.0092,0.0095,-0.0062,0.0037,-0.0088,0.0023,-0.0099,0.0016,-0.007,0.0034,-0.0042,0.004,-0.0049,0.0037,-0.0046,-0.0002,-0.0065,0.0043,-0.0064,0.0068,-0.0022,0.0056,-0.0041,0.0062,-0.0063,0.0061,-0.0033,0.0069,-0.0018,0.003,-0.0023,0.002,-0.0031,0.0037,-0.0014,0.003,-0.0022,0.0026,-0.0002,0.0016,-0.0017,0.0015,-0.002,0.0004,-0.0024,-0.0008,-0.0019,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.0019,0,-0.0018,0.0006,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0027,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0008,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0003,0.0015,-0.0006,0.0012,-0.001,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0004,-0.0021,0.001,-0.0029,0.0011,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0038,-0.0033,0.0029,-0.0014,0.0016,-0.0024,0.0012,-0.0009,0.0046,-0.029,0.0099,-0.0135,0.0222,-0.0126,0.017,-0.0069,0.0184,-0.0093,0.0106,-0.0047,0.0043,-0.0041,0.0017,-0.0028,0.0011,-0.0025,0.0026,-0.002,0.003,-0.0025,0.0029,-0.004,0.0046,-0.004,0.0059,-0.0019,0.0021,-0.0027,0.0005,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0015,-0.0001,0.0007,-0.0009,0.0022,-0.0018,0.0017,-0.0009,0.002,-0.0021,-0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0019,-0.0039,0.0022,-0.001,0.0006,-0.0015,0.0008,-0.0048,0.0056,-0.0028,0.0021,-0.0012,0.0028,-0.0007,0.0018,-0.0058,0.0022,-0.0014,0.0001,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0042,0.0018,-0.0024,0.0034,-0.0026,0.0055,-0.0034,0.0028,-0.0086,0.0145,-0.0089,0.008,-0.0033,0.0026,-0.0016,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0015,-0.0099,0.0389,-0.0603,0.0595,-0.028,0.0245,-0.0216,0.0235,-0.0103,0.0204,-0.0063,0.0088,-0.0094,0.004,-0.0046,0.0034,-0.0027,0.0041,-0.001,0.0034,-0.0127,0.0086,-0.0051,0.0038,-0.004,0.0061,-0.0061,0.0075,-0.0078,0.0036,-0.0056,0.0027,-0.0035,0.017,-0.0619,0.062,-0.0312,0.0316,-0.0336,0.0284,-0.0229,0.0188,-0.013,0.0132,-0.0113,0.0066,-0.0045,0.0052,-0.0068,0.0062,-0.0011,0.0063,-0.0085,0.0047,-0.0102,0.0085,-0.0065,0.0056,-0.0028,0.0027,-0.0037,0.0022,-0.0041,0.0031,-0.0031,0.0031,-0.0038,0.0031,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0027,-0.0046,0.0038,-0.002,0.0033,-0.0027,0.0024,-0.0006,0.0026,-0.0015,0.0024,-0.0041,0.0027,-0.0027,0.0022,-0.0015,0.0005,-0.0012,0.0021,-0.0019,0.0006,-0.0013,0.0023,-0.0007,0.0023,-0.009,0.0041,-0.0069,0.0067,-0.0032,0.0043,-0.0186,0.0177,-0.0042,0.0036,-0.004,0.0044,-0.0033,0.0021,-0.0009,0.0014,-0.0052,0.0058,-0.0055,0.0088,-0.0151,0.0047,-0.0018,0.0106,-0.0053,0.0048,-0.0032,0.0019,-0.0024,0.0015,-0.0023,0.0011,-0.0022,0.0003,-0.0022,0.0013,-0.0004,0.002,-0.002,0.0014,-0.0003,0.0028,-0.0121,0.0057,-0.0012,0.0058,-0.0018,0.0022,-0.0034,0.0025,-0.0012,0.0022,-0.0042,0.0021,-0.0009,0.002,-0.0071,0.005,-0.0074,0.0045,-0.0043,0.0054,-0.0034,0.009,-0.0168,0.0094,-0.0064,0.0038,-0.0015,0.004,-0.0025,0.0005,-0.0017,0.0007,-0.0007,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0018,-0.002,0.0015,-0.0013,0.0021,-0.0027,0.0012,-0.0013,0.0024,-0.0024,0.0028,-0.0026,-0.0002,-0.0012,0.0008,-0.0034,0.0034,-0.002,0.0177,-0.031,0.0141,-0.0103,0.0137,-0.0123,0.0168,-0.0012,0.0072,-0.0058,0.0047,-0.006,0.0055,-0.0039,0.0018,-0.0016,0.0042,-0.0007,0.0024,-0.0032,0.0022,0.0006,0.0055,-0.017,0.0071,-0.0061,0.0144,-0.0083,0.0042,-0.0005,0.0035,-0.0037,0.0007,-0.0027,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0022,0.0036,-0.0016,0.0032,-0.0075,0.0045,-0.0031,0.0034,-0.0003,0.0026,-0.0011,0.0015,-0.0017,0.0016,-0.0022,0.0015,-0.0045,0.0018,-0.0031,0.0039,-0.0005,0.0034,-0.0038,0.0034,-0.0017,0.0008,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0059,-0.0129,0.0116,-0.004,0.0026,-0.0014,0.0036,-0.0012,0.0003,-0.002,0.002,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0015,-0.0009,0.0005,-0.0016,0.0012,-0.0052,0.0051,-0.002,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.0048,0.0134,-0.0211,0.0121,-0.0052,0.0045,-0.0022,0.0026,-0.024,0.0119,-0.0249,0.0043,-0.011,0.0082,-0.0072,0.0093,-0.0033,0.0032,-0.0032,0.0007,-0.0024,0.0007,-0.0013,0.0026,-0.0015,0.001,-0.0001,0.0014,-0.0045,0.0026,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0029,0.0018,-0.0017,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.001,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0015,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0018,0.0013,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0017,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0036,0.0031,-0.0031,0.0022,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0084,0.0044,-0.0045,0.0009,-0.0017,0.0044,-0.002,0.0017,-0.0016,0.0025,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0018,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0035,0.0005,-0.0024,0.0056,-0.0022,0.0027,-0.0109,0.0083,-0.0057,0.0094,-0.0007,0.0027,-0.0018,0.0037,-0.0058,0.0023,-0.0034,0.0044,-0.0043,0.0045,-0.0028,0.0041,-0.0038,0.0037,-0.002,0.0002,-0.0017,0.0018,-0.0016,0.001,-0.0004,0.0014,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0015,-0.0005,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0014,-0.0019,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0028,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0011,-0.0076,0.0074,-0.0071,0.0059,-0.0034,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0017,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0006,-0.0019,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0017,0.0022,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0017,-0.0067,0.0026,-0.0023,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0026,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0029,0.002,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0018,-0.002,0.0022,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0061,0.0056,-0.0029,0.0025,-0.0015,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0017,0.0022,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.001,-0.0035,0.0023,-0.003,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0019,-0.0031,0.0018,-0.002,0.0022,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Footstep. Work boots stepping onto a rock salt covered hard surface.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم